Afaan Oromoo

Dhibee ka’uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa


DHIIROTA QOFAAF — Dhibee ka’uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa Qaamni saalaa dhiiraa kan dhaabbatu yoo


Waliif Hiraa<share>
 • 111
  Shares
 • 1
  Share

FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA?


FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA? YEROO BAAY’EE MALIRRAA KA’AA? –


Waliif Hiraa<share>
 • 290
  Shares
 • 1
  Share

BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABU (Smart phone is killing you slowly)


BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABU (Smart phone is killing you slowly) Via: Dr. Yona Bilbilli harkaa(mobile)


Waliif Hiraa<share>
 • 113
  Shares
 • 1
  Share

Maqaalee Oromoo Babbareedaa


Maqaalee Oromoo Babbareedaa Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi


Waliif Hiraa<share>
 • 230
  Shares
 • 1
  Share

Geerarsa Oromoo


Geerarsa Oromoo Geerarsi dhaadannoo namoonni dhaadatan,akeeka jiruufi  jireenyaaf qaban kan ittiin agarsiisan, gootummaa hojiiisaaniirratti qaban


Waliif Hiraa<share>
 • 242
  Shares
 • 1
  Share

Jechoota Hayyoota Addunyaa


Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2)


Waliif Hiraa<share>
 • 380
  Shares
 • 1
  Share

Afaan Oromoo: Barannoo Tokko


Afaan Oromoo: Barannoo 1 – Seenaa Guddina Afaan Oromoo  : B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin Maxxansa darbe keessatti


Waliif Hiraa<share>
 • 42
  Shares
 • 1
  Share

Sagalee Afaan Oromoo


SAGALEE Afaan Oromoo. Sagaleewwan afaan tokko keessatti argaman Sagaleewwan dubbiiti. Sagaleewwan biroo immoo sagaleewwan akka


Waliif Hiraa<share>
 • 173
  Shares
 • 1
  Share

Hima Afaan Oromoo


Hima Afaan Oromoo Himni jecha (word), ykn gaalee( phrase) ykn ciroo ( clause) tokkoo fi


Waliif Hiraa<share>
 • 134
  Shares
 • 1
  Share

Hiikka Jechootaa


Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee


Waliif Hiraa<share>
 • 283
  Shares
 • 1
  Share
error: Content is protected !!