Afaan Oromoo

Hima Afaan Oromoo


Hima Afaan Oromoo Himni jecha (word), ykn gaalee( phrase) ykn ciroo ( clause) tokkoo fi


Waliif Hiraa<share>
 • 2
  Shares
 • 1
  Share

Hiikka Jechootaa


Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee


Waliif Hiraa<share>
 • 283
  Shares
 • 1
  Share

Jechama Afaan Oromoo


Jechama Afaan Oromoo Jechamni Afoola Afaan Oromoo yommuu ta’u, Haasawa tokko keessatti mi’eessuuf ykn bareechuuf


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Afoola Oromoo


AFOOLA  OROMOO. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share

Eebba Oromoo


Eebba Oromoo Eebbi gosa Afoolaa ta’ee Oromoo biratti baratamaa fi kabajamaa yoo ta’u Maanguddoodhaan gaggeeffama.


Waliif Hiraa<share>
 • 2
  Shares
 • 1
  Share

Hiika Jechootaa


Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo   Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin


Waliif Hiraa<share>
 • 3
  Shares
 • 1
  Share

Jecha Afaan Oromoo


Jecha Afaan Oromoo Jechimmoo kan uumamu Walitti dhufiinsa sagaleetiin ykn ‘Sagalee + Sagalee = Jecha’


Waliif Hiraa<share>
 • 2
  Shares
 • 1
  Share

Barnoota Barreeffamaa


Qabiyyeen Barnoota Barreeffamaa 1. Qubee Afaan Oromoo Qubeen Afaan Oromoo Soddomii sadi(33), isaan keessaa digdamii


Waliif Hiraa<share>
 • 10
  Shares
 • 1
  Share

Qubee Afaan Oromoo


Qubee Afaan Oromoo Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Gurguddaa, Xixiqq fi Lakkoofsota Afaan Oromoo ni


Waliif Hiraa<share>
 • 136
  Shares
 • 1
  Share

Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu


Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu #Jechoota‬ Ergifatamee Afaan Keenya Keessatti


Waliif Hiraa<share>
 • 2
  Shares
 • 1
  Share
error: Content is protected !!