Barnoota Afaan Oromoo

CAASAA BARREEFFAMA AFAAN OROMOO – B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin


Guddinni afaanii bu’aa waliigalteeti. Hawaasni akka dubbatutti waliigalee, akka waliigalutti dubbata. Caasaan barreeffamaas akkaataa hawaasni


Waliif Hiraa<share>
 • 16
  Shares
 • 1
  Share

Afaan Oromoo: Barannoo Tokko


Afaan Oromoo: Barannoo 1 – Seenaa Guddina Afaan Oromoo  : B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin Maxxansa darbe keessatti


Waliif Hiraa<share>
 • 42
  Shares
 • 1
  Share

Sagalee Afaan Oromoo


SAGALEE Afaan Oromoo. Sagaleewwan afaan tokko keessatti argaman Sagaleewwan dubbiiti. Sagaleewwan biroo immoo sagaleewwan akka


Waliif Hiraa<share>
 • 171
  Shares
 • 1
  Share

Hima Afaan Oromoo


Hima Afaan Oromoo Himni jecha (word), ykn gaalee( phrase) ykn ciroo ( clause) tokkoo fi


Waliif Hiraa<share>
 • 131
  Shares
 • 1
  Share

Jecha Afaan Oromoo


Jecha Afaan Oromoo Sagaleef sagaleen(Sagalee + Sagalee) walitti dhufuun jecha uuma. Sagaleen gara garaa akkaataa


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share

Hiikka Jechootaa


Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee


Waliif Hiraa<share>
 • 280
  Shares
 • 1
  Share

Hiika Jechootaa


Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo   Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin


Waliif Hiraa<share>
 • 4
  Shares
 • 1
  Share

Qubee Fakkiidhaan


QUBEE Afaan Oromoo Fakiidhaan Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Fakkiidhaan fakkeenyota Jecha Qubee Sanaan eegalanii


Waliif Hiraa<share>
 • 306
  Shares
 • 1
  Share

Ciigoo Afaan Oromoo


CIIGOO Afaan Oromoo   Ciigoon akaakuu Aoolaa keessaa isa tokko yoo ta’u, jiruuf jireenya ummataa


Waliif Hiraa<share>
 • 224
  Shares
 • 1
  Share

Barnoota Suursagalee[Video]


Qubee Afaan Oromoo Barnoota – Suursagalee Qubee Afaan Oromoo Kutaa 2ffaa Barnoota – Suursagalee  


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share