Afaan Oromoo: Barannoo Tokko


Afaan Oromoo: Barannoo 1 – Seenaa Guddina Afaan Oromoo  : B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin Maxxansa darbe keessatti mataduree “Afaan Oromoo” jedhuun gaaffii 2 isin gaafadheen ture.


Waliif Hiraa<share>
 • 41
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Sagalee Afaan Oromoo


SAGALEE Afaan Oromoo. Sagaleewwan afaan tokko keessatti argaman Sagaleewwan dubbiiti. Sagaleewwan biroo immoo sagaleewwan akka sagalee konkolaataa, sagalee allaattii, horii, qilleensaa fikkf. Sagaleen kan


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
Read more

Hima Afaan Oromoo


Hima Afaan Oromoo Himni jecha (word), ykn gaalee( phrase) ykn ciroo ( clause) tokkoo fi isaa olirraa ijaarama. Gulummoo fi Xumurtuu qabaatee yaada guutuu


Waliif Hiraa<share>
 • 131
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Jecha Afaan Oromoo


Jecha Afaan Oromoo Sagaleef sagaleen(Sagalee + Sagalee) walitti dhufuun jecha uuma. Sagaleen gara garaa akkaataa hiika qabaaachuu dandaánitti yoo walitti dhufan, jechoota adda addaaa


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
Read more

Hiikka Jechootaa


Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee haa ilaalluu: 1. Hiika Sirrii / kallattii: jechi tokko


Waliif Hiraa<share>
 • 280
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Hiika Jechootaa


Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo   Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee haa ilaalluu: 1. Hiika Sirrii / kallattii: jechi


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
Read more

Qubee Fakkiidhaan


QUBEE Afaan Oromoo Fakiidhaan Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Fakkiidhaan fakkeenyota Jecha Qubee Sanaan eegalanii ykn of keessaa qabanii irraa kan fudhataman ibsa dabalataa


Waliif Hiraa<share>
 • 303
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Ciigoo Afaan Oromoo


CIIGOO Afaan Oromoo   Ciigoon akaakuu Aoolaa keessaa isa tokko yoo ta’u, jiruuf jireenya ummataa keessatti seenaa, aadaa, duudhaa, jaalalafi jibbaa, gaddaaf gammachuu, amantaafi


Waliif Hiraa<share>
 • 218
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Barnoota Suursagalee[Video]


Qubee Afaan Oromoo Barnoota – Suursagalee Qubee Afaan Oromoo Kutaa 2ffaa Barnoota – Suursagalee   Qubee Afaan Oromoo Fakkiidhaan Barnoota – Suursagalee   Qubee


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
Read more

Jecha Afaan Oromoo


Jecha Afaan Oromoo Jechimmoo kan uumamu Walitti dhufiinsa sagaleetiin ykn ‘Sagalee + Sagalee = Jecha’ ta’a. Jechootni kan uumaman, sagaleen dubbii akkaataa hiika kennuu


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
Read more