Walqunnamtii Saalatti Gammaduu Dadhabuu – Dr Gurmeessaa


****DUBARTOOTA GAA’ELA QABAN QOFAAF**** Walqunnaamtii Saalaatti Gammaduu Dadhabuu Dubartootaa. (Female Orgasm Dysfunction) Dubartiin tokko rakkoo armaan olii kana qabdi jechuudhaaf: Walqunnaamtii saalaa abbaa manaa


Waliif Hiraa<share>
 • 84
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Dhibee Garaachaa Qabduu? – Gorsa Fayyaa


DHIBEE GARAACHAA QABDU? – OBN tu Maxxanse Dhukkubni garaachaa (peptic ulcer disease) qunca’uu garaachaa fi mar’umaan isa gara garaachaatti ol’aanuu irraa kan dhufu. Kunis


Waliif Hiraa<share>
 • 33
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Seenaa Baay’ee Garaa Nama Nyaatu – Taphataa Kubbaa miilaa Imaanuel Eboyee


Dargaggoonni hedduun, keessattuu kanneen kubbaa miilaa jaalatan Emaanuel Eebooyee ni wallaalu jedhee hin yaadu. Eebooyen dhalataa Ardii Adeikaa lammii Kotdivuwaar yommuu ta’u biyya isaa


Waliif Hiraa<share>
 • 51
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Dhibee ka’uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa


DHIIROTA QOFAAF — Dhibee ka’uu dadhabuu qaama saalaa dhiiraa Qaamni saalaa dhiiraa kan dhaabbatu yoo hormooniin sammuu keessaa gadi lakkifamee ujummoolee dhiigaa qaama saalaa


Waliif Hiraa<share>
 • 111
  Shares
 • 1
  Share
Read more

FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA?


FUNUUNA ykn DHIIGUU FUNYAANII ( nasal bleeding) AKKAMIIN DHAABUU QABNAA? YEROO BAAY’EE MALIRRAA KA’AA? – – DR GURMEESSAA Funyaan keenya quba gudaa fi quba


Waliif Hiraa<share>
 • 288
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa


Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa Dr-Naafyaad 1, Shaayii dhuguu hin qabnu.  Akkuma nyaata nyaanneen Shaayii yoo dhugne albuudni ayiranii jedhamu kan


Waliif Hiraa<share>
 • 265
  Shares
 • 1
  Share
Read more

FAA’IIDAA FAYYAA WALQUNNAMTIIN SAALAAN FIDU Haadha manaatifii Abbaa Manaa qofaaf


FAA’IIDAA FAYYAA WALQUNNAMTIIN SAALAAN FIDU Haadha manaatifii Abbaa Manaa qofaaf Ilmii namaa wantoota isaaf barbaachisu keessa inni tokko walqunnamtii saalaa dha. Walqunnamtiin saalaa ijoollee


Waliif Hiraa<share>
 • 572
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Icciitii Dhiiraa kan Durbi hundi beekuu qaban


ICCITII DHIIRAA KAN DURBI BEEKUU QABDU Akkuma beekkamu yeroo baay’ee dhiiraa fi dubartiin karaa baay’een walitti dhiyaatu karaa kanneen keessa karaan jaalalaa walitti dhufeenya


Waliif Hiraa<share>
 • 533
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Imala irratti Balaqqamuu ykn Hoqqisuu-Motion Sickness: Dr Nuredin Luketin


Imala irratti Balaqqamuu ykn Hoqqisuu-Motion Sickness: Dr Nuredin Luketin Balaqqamni yeroo imalaa deemsa konkolataan, baaburaan, xiyyaraan, doonii fi kkf goonu hunda irratti mul’achu kan danda’u


Waliif Hiraa<share>
 • 7
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Of-Eeggannoo Dubartiin Ulfaa Gochuu qabdu:- Dr Nuredin Luketin


Of-Eeggannoo Dubartiin Ulfaa Gochuu qabdu:- Dr Nuredin Luketin Haati ulfaa takka mallatoolee armaan gadii kana yoo mudateen ykn ofi irratti agarte hatattamaan gara dhaabbilee


Waliif Hiraa<share>
 • 29
  Shares
 • 1
  Share
Read more