DHUKKUBOOTA JAALALAA


Dhukkuba jaalalaa (waantoota jaalala ykn relation keenya miidhan):- 1. Waantoota xixiqqoo waldiduu. Waantoota xixiqqoo yo waldidan yeroo sanaaf salphaa fakkaata. Fakkeenyaaf… “qodaa kana fuudhii


Waliif Hiraa<share>
 • 4
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Seenaa Jaalalaa


Seenaa Jaalalaa –  Oroliyaanaa Daani’eeliitiin   Eessaa akkan siif jalqabu ana rakkisa; Addunyaa kana irratti namni jaalalaaf jedhee murtoo murteesseen jaalala dhugaa dhabe ana


Waliif Hiraa<share>
 • 26
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu


KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja’ibu yeroo hundumaa kan


Waliif Hiraa<share>
 • 27
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Icciitii Dhiiraa kan Durbi hundi beekuu qaban


ICCITII DHIIRAA KAN DURBI BEEKUU QABDU Akkuma beekkamu yeroo baay’ee dhiiraa fi dubartiin karaa baay’een walitti dhiyaatu karaa kanneen keessa karaan jaalalaa walitti dhufeenya


Waliif Hiraa<share>
 • 533
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Xalayaa Jibbaa


<<XALAYAA JIBBAA>> Sihaa ga’u balaankoo ……..Kan dugdarraa madde Jaalala sobaatiin ………Onnekoo na gubde Yoomiifan si dhoksaa ………Maaliifan si jajaa Eenyufan si dheessaa ………Maafan si


Waliif Hiraa<share>
 • 43
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Gorsa Jaalalaa Dubbisaa


    👉Gorsa Jaalalaa Dubbisaa* =”=”=”=”=”=”=”=”=”=”=”=” ❤️Jaalala bituu hin yaalin jaalalli siin haabitu malee. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaallatte filannoonkee isa


Waliif Hiraa<share>
 • 107
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin


Haalli yeroo ammaa naannoo Arsii jiru Gabbara moo Daldala: Abdiisaa Bancaatiin(hubannoof-qofa) Haalli Naannoo keenyatti ta’aa jiru #Gabbara Moo#Daldala ******************************* Abdisa Bencha Jaratiin~~~~~~~Hubannoodhaaf qofa ~Abbaan, intalli koo


Waliif Hiraa<share>
 • 60
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Arsii Lixaa, Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa’eera


Arsii Lixaa, Shaallatti Dargaggeessi Intala jaallate akka kennaniif muka kore milkaa’eera Jaalala dhugaa qabaadhu malee ni milkoofta. Naannoo Oromiyaa godina Arsii Lixaa aanaaa Shaallaa


Waliif Hiraa<share>
 • 22
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa


Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa   Inni kun yeroo baay’ee hanqina shammarroota irratti mul’atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko


Waliif Hiraa<share>
 • 106
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Qaamota Shamarranii Nama Hawwatan Sadarkaa Sadarkaan: Dr. Gurmeessaa


Qaamota Shamarranii Nama Hawwatan Sadarkaa Sadarkaan: Dr. Gurmeessaa Warra xiinsammuutu jedhe lolQaamota shamarranii keessaa sadarkaa sadarkaadhaan 1ffaa haga 10ffaatti kan nama harkisan!10.FFAA. Koomee miillaa.


Waliif Hiraa<share>
 • 7
  Shares
 • 1
  Share
Read more