Maqaa Gosoota Oromoo ARSII-[Ilmaan SikkooMandoo]


Oromoon qulqulluun gosa hin qabne hin jirtu. Oromoo biratti gosa ofii Wallaaluun salphina. Seera Sirna gadaatiin namni Oromoo tokko gosa, balbalaa fi hamma abba


Waliif Hiraa<share>
 • 22
  Shares
 • 1
  Share
Read more

AADAA FUUDHAAFI HEERUMA OROMOOTA ARSII[Ilmaan SikkooMandoo]


  Arsii, Oromiyaa bara 1964 A.L.A Gurraandhala 21, 2016. Akka raasee dhibee mataan kee Akkii baasu dhibee abbaan kee Osho moolle heerumnni hin oollee!


Waliif Hiraa<share>
 • 61
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo


Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo ==========//============ Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota


Waliif Hiraa<share>
 • 62
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Dhaha ykn Kalaandarii Oromoo fi Simannaa Bara Haaraa Oromoo biratti guyyaa 11 booda.


Dhaha jechuun guyyoottan baatii keessatti argaman jechuudha. Dhaha (Calendar) jechuun faana buutuu Gadaa Oromoo jechuudha. Oromoon yoo bara lakkaayu akka biyyoota biroo Aduu dhiitee


Waliif Hiraa<share>
 • 478
  Shares
 • 1
  Share
Read more

What is Gada? Is it System or Institutions or Culturally Practiced Concepts?


Gadaa is a broad concept, a system that consists a number of institutions, concepts, values and knowledge in it. By Gemechu Kedir Oromo elites,


Waliif Hiraa<share>
 • 33
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Seenaa Baay’ee Garaa Nama Nyaatu – Taphataa Kubbaa miilaa Imaanuel Eboyee


Dargaggoonni hedduun, keessattuu kanneen kubbaa miilaa jaalatan Emaanuel Eebooyee ni wallaalu jedhee hin yaadu. Eebooyen dhalataa Ardii Adeikaa lammii Kotdivuwaar yommuu ta’u biyya isaa


Waliif Hiraa<share>
 • 48
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Waa’ee Oromoota Goojjam Beektuu Laata – B/Aadaaf Turizimii Oromiyaatiin


Waa’ee Oromoota Goojjam kana beektuu laataa? Yeroo ammaa Lafti Goojjaam jedhamee waamamu dur durii irra jireessaan Oromootatu irra qubatee jira. Yeroo booda garuu, dhiibbaa


Waliif Hiraa<share>
 • 128
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu


KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja’ibu yeroo hundumaa kan


Waliif Hiraa<share>
 • 27
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Maqaalee Oromoo Babbareedaa


Maqaalee Oromoo Babbareedaa Yeroo ammaa ummanni Oromoo Ilmaan isaatiif maqaalee Babbareedoo safuufi Aadaa Sabichaa ibsuufi agarsiisuu danda’u filatee moggaafataa jira. Mee maqaalee kanneen keessaa


Waliif Hiraa<share>
 • 199
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Afaan Oromoo: Barannoo Tokko


Afaan Oromoo: Barannoo 1 – Seenaa Guddina Afaan Oromoo  : B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin Maxxansa darbe keessatti mataduree “Afaan Oromoo” jedhuun gaaffii 2 isin gaafadheen ture.


Waliif Hiraa<share>
 • 41
  Shares
 • 1
  Share
Read more