Ergama  • Afaan oromoo guddisuu
  • Jechoota afaan oromoo bifa moosaajiitiin qindeesani olkaa’uu
  • Afaan oromoo beeksisuuf fi ittin fayyadamu.
  • Wanta guddaa ta’e nutti mul’ate osoo hin taane wanta Guddaa ta’ee dhalootaaf bu’aa buusu hojjechuu.