Afoola Oromoo


AFOOLA  OROMOO. Afoolli bifa ‘liitireecharii’ ta’ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota dhufutti kan


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
Read more

Faayidaa Afoola Oromoo


FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – BEEKAN GULUMMAATIIN Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. Kana jechuunis


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
  • 1
    Share
Read more