Walqunnamtii Saalatti Gammaduu Dadhabuu – Dr Gurmeessaa


****DUBARTOOTA GAA’ELA QABAN QOFAAF**** Walqunnaamtii Saalaatti Gammaduu Dadhabuu Dubartootaa. (Female Orgasm Dysfunction) Dubartiin tokko rakkoo armaan olii kana qabdi jechuudhaaf: Walqunnaamtii saalaa abbaa manaa


Waliif Hiraa<share>
 • 84
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Dhiphachuu – Stress


Dhiphuu (stress) ………….. Dhiphuun miira yeroo baayyee nama mudatuu fi yoo madaala isaa eeggate(yeroo gabaabaa fi haala keessa jiran wajjin wal kan gitu) ta’e


Waliif Hiraa<share>
 • 18
  Shares
 • 1
  Share
Read more

FOOLII BADAA MIILLAA ITTISUUN NI DANDA’AMA – Dr Gurmeessaa


****Fayyaan faaya**** 1. Erga miilla dhiqannee booda miila keenya kafanaan haxaawuu qabna. Kun seelotaa gogaa irratti dudu’anii hafan baakteeriyaa keessummessan waan balleessuuf 2. Miilla


Waliif Hiraa<share>
 • 22
  Shares
 • 1
  Share
Read more

BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABU (Smart phone is killing you slowly)


BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABU (Smart phone is killing you slowly) Via: Dr. Yona Bilbilli harkaa(mobile) jireenya keenya guyyaa guyyaa kessatti heddu barbachisaa ta’uurra kan


Waliif Hiraa<share>
 • 113
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa


Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa Dr-Naafyaad 1, Shaayii dhuguu hin qabnu.  Akkuma nyaata nyaanneen Shaayii yoo dhugne albuudni ayiranii jedhamu kan


Waliif Hiraa<share>
 • 265
  Shares
 • 1
  Share
Read more

FAA’IIDAA FAYYAA WALQUNNAMTIIN SAALAAN FIDU Haadha manaatifii Abbaa Manaa qofaaf


FAA’IIDAA FAYYAA WALQUNNAMTIIN SAALAAN FIDU Haadha manaatifii Abbaa Manaa qofaaf Ilmii namaa wantoota isaaf barbaachisu keessa inni tokko walqunnamtii saalaa dha. Walqunnamtiin saalaa ijoollee


Waliif Hiraa<share>
 • 572
  Shares
 • 1
  Share
Read more

CIRRACHA HADHOOFTUU – Gall Stone or Cholelithiasis: Dr.Nuredin Luke


CIRRACHA HADHOOFTUU – Gall Stone or Cholelithiasis: Dr.Nuredin Luke Baattuun hadhooftuu qaamota bullayina nyaataf gargaaran keessaa tokko yoo taatu kan argamtus garaa keenya gara


Waliif Hiraa<share>
 • 3
  Shares
 • 1
  Share
Read more

CUUNFAA LOOMII:- Dr Nuredin Luketiin


CUUNFAA LOOMII:- Dr Nuredin Luketiin Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii: * Vaayitamiin C dhaan kan badhaadhefi madda Vaayitamiin C isa guddaa ta’uun


Waliif Hiraa<share>
 • 49
  Shares
 • 1
  Share
Read more

QUUNCA’UU/MADAA’UU QAAMA SAALAA – Genital Ulcer Syndrome: Dr Nuredin Luketin


QUUNCA’UU/MADAA’UU QAAMA SAALAA – Genital Ulcer Syndrome Qaamni saalaa dhiiraa ykn kan dubaraa sababa baakteeriyoota (akka Treponema pallidum, Heamophilus ducreyia, Chlamydia trachomatis, Klebsiella granulomatis


Waliif Hiraa<share>
 • 437
  Shares
 • 1
  Share
Read more

Jinjibila: Dr Gurmeessaa


 JIINJIBILA Jinjibilli keemikaala “Gingerol” kan faayidaalee armaan gadii kennu of keessaa qaba. – Feedhii (appetite) nyaataa nuuf dabala. – Balaqqama (balaqqama konkolaataa keessaa dabalatee)


Waliif Hiraa<share>
 • 5
  Shares
 • 1
  Share
Read more