health tips

Walqunnamtii Saalatti Gammaduu Dadhabuu – Dr Gurmeessaa


****DUBARTOOTA GAA’ELA QABAN QOFAAF**** Walqunnaamtii Saalaatti Gammaduu Dadhabuu Dubartootaa. (Female Orgasm Dysfunction) Dubartiin tokko rakkoo


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Dhiphachuu – Stress


Dhiphuu (stress) ………….. Dhiphuun miira yeroo baayyee nama mudatuu fi yoo madaala isaa eeggate(yeroo gabaabaa


Waliif Hiraa<share>
 • 20
  Shares
 • 1
  Share

FOOLII BADAA MIILLAA ITTISUUN NI DANDA’AMA – Dr Gurmeessaa


****Fayyaan faaya**** 1. Erga miilla dhiqannee booda miila keenya kafanaan haxaawuu qabna. Kun seelotaa gogaa


Waliif Hiraa<share>
 • 24
  Shares
 • 1
  Share

BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABU (Smart phone is killing you slowly)


BILBILAA HARKAA FI MIDHAA INNI QABU (Smart phone is killing you slowly) Via: Dr. Yona Bilbilli harkaa(mobile)


Waliif Hiraa<share>
 • 113
  Shares
 • 1
  Share

Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa


Nyaata akkuma nyaanneen wantoota raawwachuu hin qabne – Gorsa Dr-Naafyaad 1, Shaayii dhuguu hin qabnu. 


Waliif Hiraa<share>
 • 265
  Shares
 • 1
  Share

FAA’IIDAA FAYYAA WALQUNNAMTIIN SAALAAN FIDU Haadha manaatifii Abbaa Manaa qofaaf


FAA’IIDAA FAYYAA WALQUNNAMTIIN SAALAAN FIDU Haadha manaatifii Abbaa Manaa qofaaf Ilmii namaa wantoota isaaf barbaachisu


Waliif Hiraa<share>
 • 573
  Shares
 • 1
  Share

CIRRACHA HADHOOFTUU – Gall Stone or Cholelithiasis: Dr.Nuredin Luke


CIRRACHA HADHOOFTUU – Gall Stone or Cholelithiasis: Dr.Nuredin Luke Baattuun hadhooftuu qaamota bullayina nyaataf gargaaran


Waliif Hiraa<share>
 • 3
  Shares
 • 1
  Share

CUUNFAA LOOMII:- Dr Nuredin Luketiin


CUUNFAA LOOMII:- Dr Nuredin Luketiin Bu’aan qorannoolee hedduu akka addeessutti cuunfaan loomii: * Vaayitamiin C


Waliif Hiraa<share>
 • 49
  Shares
 • 1
  Share

QUUNCA’UU/MADAA’UU QAAMA SAALAA – Genital Ulcer Syndrome: Dr Nuredin Luketin


QUUNCA’UU/MADAA’UU QAAMA SAALAA – Genital Ulcer Syndrome Qaamni saalaa dhiiraa ykn kan dubaraa sababa baakteeriyoota


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Jinjibila: Dr Gurmeessaa


 JIINJIBILA Jinjibilli keemikaala “Gingerol” kan faayidaalee armaan gadii kennu of keessaa qaba. – Feedhii (appetite)


Waliif Hiraa<share>
 • 5
  Shares
 • 1
  Share
error: Content is protected !!