Meaning

Hiika Jechootaa


Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo   Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin


Waliif Hiraa<share>
  • 14
    Shares
  • 1
    Share
error: Content is protected !!