Jecha Afaan Oromoo


Jecha Afaan Oromoo Sagaleef sagaleen(Sagalee + Sagalee) walitti dhufuun jecha uuma. Sagaleen gara garaa akkaataa hiika qabaaachuu dandaánitti yoo walitti dhufan, jechoota adda addaaa


Waliif Hiraa<share>
  • 1
    Share
Read more

Hiikka Jechootaa


Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee haa ilaalluu: 1. Hiika Sirrii / kallattii: jechi tokko


Waliif Hiraa<share>
  • 280
    Shares
  • 1
    Share
Read more