Ucuba ykn Quufa Mormaa: Dr Gurmeessaa


Ucuba ykn Quufa Mormaa: Dr Gurmeessaa


Quufni mormaa kan uumamu gaafa xannachi taayirooyidii morma keenya fuulduratti argamu dhiita’udha.
1. Hir’ina elementii ayodinii
2. Nyaata ucuba mormaa fidan (goiterogens) baay’isuu keessumaa raafuu fi ocholoonii baay’inaan nyaachuu.
3. Ulfaa’uu
4. Kukulfanna (inflammation) xannacha taayirooyidii
5. Dhukkuboota akka hashimootoo fi giraaves jedhamaanii fi kkf dha.
Quufa mormaa haga ta’e ofirraa ittisuuf yoo xiqqaate kanneen armaan gadii lamaan gochuu dandeenya.
– Nyaata akka raafuu fi ocholoonii yeroo dheeraaf walitti fufanii nyaachuu dhiisuu
– Ashaboo iodine of keessaa qabu bitannee nyaatatti daballee nyaachuu. Keessumaa naannoo dhukkubni kun itti baay’atutti hir’ina iodine waan jiruuf akkas gochuu qabna.

 Fayyaan faaya
Dr. Gurmeessaa


Waliif Hiraa<share>
  • 40
    Shares
  • 40
    Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!