Connect with us

Hi, what are you looking for?

Afaan Oromoo

1st Afaan Oromo Dictionary published in 1842 in London

1st Afaan Oromo Dictionary published in 1842 in London. Yesterday is not only History, but also one of the evidence you can define where you was and how you and your culture, language, history was so powerful and gaint too.

1st Afaan Oromo Dictionary published in 1842 in London.

************************************************
Yesterday is not only History, but also one of the evidence you can define where you was and how you and your culture, language, history was so powerful and gaint too.

This Oromo Language[Afaan Oromo] Dictionary show the same, and Its one evidence that how Afaan Oromo was a great Language in the ethiopia Empire in 18th Century. We are proud that Oromo and Oromo Language[Afaan Oromo] was a great Nation and Language respectively in the ethiopian Empire before 1 and half century. Now We are recovering our Nation and language accordingly.

Accordingly We, Qubee Generation(Qeerroo) are working hardly  in focus to make our language great again and it will be Federal Working language very soon.

Have a nice Reading to old Dictionary 

Naqadhu

https://www.afaan-oromoo.com/oodsodsy/2019/04/vocabulary_of_the_oromo_language_krapt1842.pdf

 

Written By

Barreessaa Marsariitii Afaan Oromo Online

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

Afoola Oromoo

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Afaan Oromoo

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka’i....

Jaalala

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja’ibu yeroo hundumaa kan...

Aadaa - Duudhaa

Qabsoon Waraana barreeffamaatiin adeemsifamu waan yaalloo akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Barreessitootni kitaabasaanii keessatti waan taajjabbii, mudannoo jireenyaafi dhoksaa garaa isaanii ilaalcha siyaasa hawaasa...

Advertisement