Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 657 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter A.
A

Ad
dhaadhessaa, gabaabaa, beeksisa

ACL
TTG (tarreeffama to‹??annaa gahiinsaa)

Act
akkeessuu,dalaguu,fakkeessuu,godhuu,hojjachuu,waa godhuu

add
ida'i

age
umrii, ganna, waggaa

aid
gargaarsa

air
qilleensa

all
cufa, hunda, mara, jiblaa

and
fi

ant
jaamaa, mixii, gonjaree

any
kamiyyuu, eenyuyyuu, tokkollee

apt
mijaa'aa, tolaa, sirrii

arc
golboo

art
faayoo

ash
daaraa

ask
qorqoro

ASP
ASP

AVI
AVI

axe
qottoo, dhakaraa

ache
waraansa

Acid
dhangaggaawaa,hadhaa,hadhaawaa,summii

also
itti dabalee, akkasumas

anus
futee

area
bakka

army
raayyaa, ijaaba

aunt
adaadaa

auto
ofnaa

axes
siiqqota

axis
siiqqee

a lot
hedduu, baayee

abort
kuti

About
waayee

above
irra, ol

Abuse
arrabsuu,badii,hammeessuu,hojii dabinaa,itti rorrisuu, miidhuu,shira

actor
ta'aa

Adapt
barsiisuu,guddifachuu,kan ofii gochuu,madaksuu,wal fudhachuu,walbaruu

adult
ga'eessa, geessuu

after
booda

again
ammas, lamuum, irra deebii

agate
ageetii

agent
abbaanaa

agony
dhiphina, gidiraa, gadadoo, hiraara

ahead
gara fulduraatti

alias
maqbiroo

align
hiriirsuu

allow
hayyami

alter
jijjiiri

among
baay'ee keessaa, keessaa

Angle
kofa

angry
kan aare

ankle
kuburuu, kibirii

anti-
farra-

apple
poomii

apply
fayyadami

array
waraantoo

arrow
xiyyaa, xiyyee

ASCII
ASCII

audio
dhageettii

awful
sodaachiisaa, jibbisiisaa

Abroad
biyya alaa, bahaar gama, biyya ambaa, fuguga,lafa fagoo

Absent
hafaa,hafuu,hanqataa,maqanii,oolaa

Absorb
barachuu,hubatuu,beekkumsa,beekuu,

abuura
rta; ciisa ciifta

accent
malduu

Accept
fudhu

access
gahiinsa

Accuse
aadomsuu,hamachuu,himatuu,komachuu, baanatuu

Across
gamaa-gamana

action
gochaa, hojimaata

active
si'aawaa, si'ooftuu, hisataa, hisattuu

Actual
dhihoo,dhugumatti,ifatti,jiruudhaan, kan yeroo ammaa,reefuu

add-in
idaatuu

Addict
araaduu,barachuu,haraaruu,qaama godhachuu

adverb
dabalgochima

advice
gorsa

Adware
mosdhaa

affect
dhiibbessuu

agenda
ajandaa

always
yeroo hunda, hooggayyuu

Amount
hamma

an n.
kubayee ni

analog
walfaantii

anchor
korkoddii

animal
neefkaa, bineelda, horii

anklet
albo, bitoo

annual
kan waggaa

answer
deebisi

anus n
bondee ni; uduu ni; munnee ni

anyway
haala kaminiyyuu, karuma ta'en

ap n.
koofia ni; gulubii ni

Appear
mul‹??adhu

append
miiltessi

applet
gargar xiqqaa

ar n.
makinaa ni (Ital.); konkolaata; mekina

archie
arkii

armpit
ukoo, bobaa

around
maddii

assign
ramadi

attach
miiltessi

author
barreessaa, barreessituu

a third
siisoo, nuusii, tokko sadaffaa

abandon
gati

Ability
aanjaa, beekkumsa, dandeettii,qarooma

Absence
dhabamsa,hafa,hanqata,maqan,ooluu

Absent-

Academy
Akkaadaamii, bakka barumsi cimaan itti kennamu, mana barumsa

Account
eenyummeessa

Accused
kan himatame,yakka

Achieve
argachuu,bakkaan gahuu,guduunfachuu,hojjachuu,ifaajuu,milkaawuu,

Acquire
argachuu,bitachuu,gonfachuu,horachuu,qabaachuu

acronym
gabaajee

ActiveX
aktiiv X

actress
taatuu

Adapter
amanfataa

Add new
haaraa ida'i

add v.
dabala lta; fufa fufta; fuffadha fatta; mareera rta;

address
teesso

admirer
leellisaa, leellistuu

advance
olaansi

aim v.
daganna nta

air n.
qileensa i

airport
dirree xiyyaaraa

alcohol
alkoolii

all n.
jimla; cufa ti; jiblaa ni (Amh.)

allergy
adanyoo

already
dursee, ammaan dura

ALT key
furtuu FILANNOO

amiable
gammachiisaa, gammachiistuu

amp n.
kambii ni( Eng )

amusing
kofalchiisaa, kofalchiistuu

Analyze
xiinxallii

ancient
kan bara durii

animate
sochii fakkeessi

ant n.
xuxii ni; suutaguba i; (red) n. mixaa ni

anxiety
yaaddoo, cinqii, badada

anxious
dhiphataa, dhiphattuu, cinqamaa, cinqamtuu

anybody
eenyuyyuu, nami kamiyyuu

ape n.
kaabbaa ni(Amh)

archive
haddaarsa

are n.
hidhanuu i

arm n.
harka i

arrange
qindeessi

article
barruu

ase n.
jala i; halkoo ni; hunda i

ash n.
beessee ni

ashamed
qaana'aa

ask v.
gaafadha fatta

ass n.
rundee ni; randa iti; hudduu ni; teessuma; tafa i

at most
yoo baay‹??ate

at sign
arfii @

AutoCAD
Ootoo Kaad

AutoFit
Of Taasisaa

AutoSum
of ida'aa

average
jidduu gala

avocado
abukaadoo

awe n.
saala i; sodaa ni

awkward
heefa

awl n.
mutaa ni

axe n.
sookaa ni (Swa.); agaraa ni

Absolute
abbaa irree, dhugaa, mootummaa gita hin qabne, murtii guutuu

accident
balaa

accuracy
sirrina

accurate
sirrii

ache v.
abaha ; mamarqama mta

activate
kakaasi

Actively
kaka?umsaan

Activist
kakaasaa, carraaqaa, kan waan itti amane tarkaanfachiisu

activity
sochii, hojii

actually
dhugaadhumatti

Add File
faayila ida'i

adjacent
wal bira, cinaa

adorable
jaallatamaa, jaallatamtuu

Adserver
dha-kaadimtuu

Advanced
olaanaa

adze n.
qottoo ni

affluent
sooressa, badhaadhaa

afterƒ??
ergaƒ??booda

aiot v.
gudunfa fita; n. gudunfaa ni

airplane
xiyyaara

alarming
rifachiisaa, rifachiistuu

albergoo
ni, mana nyaata, mana sagale

all caps
qubguddeessa

allocate
ramadi

ally n.
kalchaa ni

aloe n.
hargeessa i

alphabet
arfii, qubee

although
ta'ullee, ta'us

ancestor
abuduroo, abuturoo

andy n.
karamellaa (Ital.)

anoe n.
hoboloo ni

antelope
arroolee

anything
halle, cufa, tokkollee

API call
waamicha ‹??API‹??

area n.
reera i; fullaa ni

argument
falmii, falammii

arms n.
masaraa ni (Amh.)

arrogant
farangagsaa, oftuulaa, oftuultuu

arry v.
baadha baata

arve v.
boca bocca; hoqonqola lta

ascender
olaa

asterisk
urjoo

At least
yoo xinnaate

atch v.
ca'a ca'ata

attendee
hirmaataa

Auditing
too‹??annoo

ause n.
marroo ni

AutoForm
Of Unkeessa

automate
ofummeessa

autoPlay
taphachiisa ofmaa

AutoText
barruu ufmaa

a lot n.
gurmuu ni

Abandoned
darbamaa,gatamaa,jibbamaa

abide v.
qubadha batta

abode n .
ciisaa i

Abolition
badii,buqqasa,dhabama,dhiifama,diigama

According
akka, akka itti

addiction
araada, haraaraa

addictive
arachiisaa

adjective
addeessa

Adjust to
itti mijeessi

adopt v.
oromsa sita

adore v.
lelisa lifta; maleela lta

advantage
faayidaa, bu'aa

adversity
rakkina, yeroo gadhee

affection
jaalala, kabajaa

afternoon
waaree booda

agreement
waliigaltee, dilaala, walta'iinsa

aim, goal
kaayyoo, galii, akeeka

alert box
sanduuqa of eeggannoo

algorithm
seermurtoo

align v.
coroora rta

Alignment
hiriira

All items
maalimaa

allowance
durgoo, olmaayaa

amass v.
tuula lta

amaze v.
mamsiisa siifta

amount n.
lakawaa ni; henna; haga i; (large) ruukoo ni; (small) xuunee ni;

ampersand
fi

ancel v.
dhiisa dhiifta

andle n.
shamaa ni (Amh.)

angel n.
malaikaa ni (Swa.); ergattu Waaqa

anger v.
si'eesa sita; n. si'a i; si'eesaa ni; aara i; dalansu ni

angle n.
solonqee ni; dagalcha

animation
sochii fakkinaa

annoy n.
ceeqadha qatta; dhiba dhibda; gaalla lta; hifachiisa chiifta;

annul v.
jijjira rta

anonymous
maqadhablee

antivirus
farra qinqaanii

anvas n.
sharaa ni (Amh.)

AppleTalk
appil tookii

apron n.
(for the back) habaa ni

archiving
hadaarsuu

Area code
lakkadda naannoo

areen v.
tittima mta

aress v.
hoosa sita; lelisa lifta

argue v.
falama mta; falma mita; morka kita; morma mita; morooma mta

arrow n.
lawwee ni; (poisoned) xiyya ti; guubee ni; laa i;

arton n.
kartoonii ni

ascending
olee

ashes n.
daaraa ni; iyaha iyata

Assembler
assembilerii

associate
firoomsi

attention
hubadhu

attle n.
looni

attribute
amala

aught v.
xurifama mta

authoring
barreessuu

authority
aangoo

Auto save
olkaa'i ofnaa

automatic
ofumaa

avoid v.
bokeefadha fatta; ra mura rta; ga ladda; miliqa lixxa;

a little n.
guurtoo ni

a long time
yeroo dheera

a while ago n.
qaataa ni

A-B roll editing
filgulaala A-B

A-sized paper
waraqaa hanga-A

aardvark n.
olokee ni; awwaaldiduu ni

aardwolf n.
goolloo ni

abandon v.
dida didda; iraa gora; shaara rta (Amh.); lakkisa kifta; onsa sita

abdomen n.
huffaa ni

ability n.
qarumaa ni

able (adj.)
mooti

able, be v.
dandaha deeta

abortion n.
salleesa i

about, in regard to
waa'ee, waayee

above (prep.)
gararroo; gubbaa; irra; ola olitti

above, be v.
olaana nta

abscess n.
dullaa

Absolute path name
maqaa daandii of danda'aa

absolute reference
irkoo haqaa

absolute value
gatii of danda'aa

absolutely
guutuumaatti, tasa, gonkumaa

absolve v.
araraama mta; hiika hitta

absorb v.
dhuga dhudda; liqimsa sita; xuuxa xuuxxa

abstain v.
miira miirta; hanqadha qatta; laama mta; laga ladda;

abstinence n.
lagata i

abundance n.
quufa; jafuna i (Som.); birrii ni; coonii ni;

abundant (adj.)
badhaadha, badhaatu, badhaadha; xuxxuphe

Abyssinian n.
Abashaa ni

Academically
qorannoo barnootaatiin, beekkumsaan, Barnootaan

acceleration board
gabatee guulinsaa

accelerator key
furtuu qaxxaamuraa

accent acute
malduu mirgaa

Accent Breve
malduu olgaraa

accent circumflex
malduu hoxxee

Accent Dieresis
malduu waraabbii

accent grave
malduu bitaa

Accent Macron
malduu rogarfee

Accent Tilde
yaatuu

accept v.
fuudha fuuta; fuudhadha dhatta

Acceptable
fudhatamaa,fudhatamuu,jaalatamuu

access code
lakkadda gahiinsaa

access control
too'annaa gahiinsaa

access group
garee gahiinsaa

access key
furtuu gahiinsaa

access mode
haalata gahiinsaa

access permission
hayyama gahiinsaa

access time
yeroo gahiinsaa

access...............
gahiinsa

accessibility
gaheenya

accessories.......
iddaannoo

accessories
iddaannoo

accident n.
danuu ni; mudaa ni

accidentally
tasuma, utuu hin yaadamiin, dimmaa

Accidental
daguu, danuu,tasa

acclaim v.
ililisa lifta

accompany v.
gegeessa sita

accomplice
tumsaa, tumsituu, baabsii

accomplishment
raawwii

accomplish v.
fita fitta; v. tuula lta

According to
akka kanatti, akkasitii

Account for
Itti gaafatamuu

account, calculation
herrega

account............
eenyummeessaa

account.................
eenyummeessaa

accountant
herregaa, herregduu

accumulator
kuufataa

accuracy.........
sirrina

accurate, correct
sirrii

Accurately
matarratti,qaceellotti,sirritti,

accusation
himannaa

accusation n.
himachaa ni; himachuu ni; xoophee ni

accuse v.
himadha; kasasa cca (Amh.) ; hima himta

accustomed, familiar
beekamaa

accustomed to
v. mataqa taxxa; matafadha fatta

Achievement
argannoo, deeytii, guddina,hojii,ifaajii

acid, be v.
haddhawa dhoofta

Acknowledge
amanuu, galata galchuu,ofitti beekuu,mirga galchuu,

acoustic coupler
dhageettii mijeessaa

acoustical sound enclosure
hir‹??isaa sagalee

acquire v.
bita bitta

across.............
gamaa-gamana

act (quickly) v.
jarjara rta; aariifadha fatta

act badly v.
galafadha fatta

act foolishly v.
sirga'a goofta

act slowly v.
babadaladha latta

action button
qabduu gochaa

action.............
gocha

active area
iddoo ka'aa

active cell
maadhee ka'aa

active database
kuusdeetaa ka'aa

active document
galmee ka'aa

active light
ibsaa ka'aa

active matrix display
agarsiistuu tarreentaa ka'aa

active object
wanna ka'aa

active sensing
suukannii ka'aa

active window
foddaa ka'aa

Active............
ka'aa

ActiveX control
too‹??annaa ActiveX

activite...........
kakaasi

Actual Size
hammamtaa dhugaa

Add Picture
suuraa ida'i

add to v.
idaha idaata; naqa naxxa

add................
ida'i

addiction n.
araadda i

addition n.
mareeroo ni

additional
dabalata, edaasa

Address bar
kabala teessoo

address book
yaadannoo teessoo

address labels
moggaasa teessoo

Address Resolution Protocol (ARP)
AQT (aaloo qulqullina teessoo)

address space
edda teessoo

address..........
teessoo

addu (of animals)
; jabaa, jabduu, jaboo; (pi.) jajjabaa; mooti;

adequate, satisfactory
ga'aa, quubsaa

adhere v.
maxana nta

adjust v.
taasisa sifta

adjustment n.
ta'isa i

administer
bulchi

administration
bulchiinsa

administrator, governor
bulchaa, geggeessaa

administrator n.
shuumii ni (Amh.); bulcaa ni

administrator
bulchaa

administrator setup
qindaa'ina bulchaa

Adobe Acrobat
akroobaatii adoobee

Adobe photoshop
footooshooppii adoobee

adolescent
dardara, shamara

adopted n.
xuxii ni

advanced setup options
filmaata ijaarsa ol'aanaa

advanced.........
Olaanaa

advertisement
beeksisa, dhaadheessa

advice n.
marii ni; (for marriage) hayuma i

Afaan Oromo
Afaanota damee Maatii kuush kan baldhinaan gaanfa Afrikaatti dubbatamu yommuu tahu, Afaanota Afrikaa keessaa baay'ina dubbattootatiin Hawusaafi Kwiswahiltti aanee sadarkaa sadaffaa irra kan jiruudha, Akkasumas Afaanota biyyoota alaa yoo dabalatummoo Afrikaa keessatti Sadarkaa 6ffaarratti argama.

afar (adv.)
laato

affair n.
dubbii ni

Affect.............
dhibeessuu

affiliation
aantummaa

afflict v.
godaha daata

afforestation
manca'a bosoonaa

afraid, be v.
luuxaha xoofta; qaanjiba'a boofta

after (adv.)
duuba; eegi; egeri; gula; jennaani

After animation
fakkina sochii boodaa

after that
sanaan booda, ergasi, isa booda

afternoon n.
saafaha i; (mid afternoon) safaha guddaa; (late) safaha diqqaa;

afterwards
eger, booddee

afterwards (adv.)
duraana; gulaana; gana (Amh.); duuba eegi; jennaani

again (adv.)
ammalle

again and again (adv.)
laakummaani

agent............
iddoomaa

aggravate v.
findhaara rta

aggression
miira diinummaa, jibba

agile (adj.)
sabla, sablo, sablo

ago, before
dura

agreement n.
kontoraata i (Ital.)

agricultural office
waajjira qonnaa

agriculture
qonnaa, qotiisa

aim, to v.
abirra rta

aimlessly (adv.)
lafiifo

air pollution
faalama qileensa

airplane n.
xuyyuura i (Arabic); eroplena i

alarmed, be v.
fodarisa rifta

alcoholic drink n.
arraaqee ni

alert message
dhaamsa of eeggannoo

Align to Grid
tarreen hiriirsuu

alignment buttons
qabdoo hiriiraa

alike (adj.)
qixxee

alive, be v.
jira jirta

all caps.........
qubguddeessa

all days (adv.)
takhaan

All fields
dirree mara

All Programs
sagantaalee mara

all..................
mara/hunda

alone (adv.)
callaa; kopha; tuu (suffix);

alone, by oneself
qobaa

along (adv.)
dhawwatu; dhaatu

alongside (adv.)
dhawwatu; dhaatu; qarqara i

alphabetic
qubaayaa

alphanumeric characters
arfiilee katabbii

also (adv.)
ammalle; lie (suffixed to a noun.);

alteration
jijjiirama

alternation n.
foloqa i

alternative text
barruu filmaataa

aluminum n.
saldaqqaa ni

always (adv.)
cufta ti; yo chufa

Always on Top
yoomirroo

amaryllis n.
abraasaa ni

amazed, be v.
mama mamta; qunqumfadha fatta

amazement n.
bonbontii ni

amazing, awesome, surprising
dinqisiisaa

ambush v.
ripha phta; gaada gaadda; hoomuu ni + ciisa

American Standard Code for Information Interchange (ASCII)
ASKII

amniotic fluid n.
oota i

among (prep.)
hiddu; jiddu; keessa, ke

amp (of cattle) n. foora
i

analog monitor
torgii walfaantiii

analog computer
kompuutara walfaantiii

analog device
meeshaa walfaantii

analog modem
moodamii walfaantii

ancestor n
abbaaboo ni, abbuturoo ni

anchor cell
maadhee korkoddii

anchored graphic
saxaatoo korkodaaye

ancient, be v.
rereepha phta

and so forth
faa (suffix); e.g. . . . kudanifaa about ten

angle brackets
golboota kofa

angry, be v.
dallana nta; dheekama mta; romma ita; hinaafa fta; mufadha

angry, become v.
dheekama mta; boba'a beeta; gaaldaha daata

angry, make
bittisa tifta

animal (wild)
bineensa

animal n. ( hand
raised) kunuuna i; (wild) bineensa i, busawwa i; (tame)

anklet n. (of metal)
koomee ni

anniversary
ayyaaneffannaa

annotation
ibsa

announce v.
dha'a doofta; odeessa sita; lalabba bda

announcement n.
beesisa i

annoyance, anger
aarii, dallansuu

annoyed, be v.
dallana nta; hifadha fatta; mufadha fatta

anoint v.
muuda muudda

anointment n.
muuda i

another n.
dhibii ni; tokkolle; takkalle

another, other
kan biraa, abbii

answer v.
jalaa qaba qabda; owaadha owaatta

answer wizard
masakaa deebii

answer, change ($)
deebii

antagonistic, be v.
nyanyaha yoofta

anteater n.
olokee ni; awwaaldiduu ni

anthill n.
kooba di

anthrax n.
cirmalee ni

anticipate v.
firisa rifta

antle (of saddle) n.
randee ni

anxiety n.
dhindhisaa ni

any character
arfii kamuu

any on n.
horraa ni

anything n.
womaa; womu; homaa

anywhere, everywhere
bakkayyuu, eessattuu

apart (adv.)
gargari; kopha; qofa

apology, excuse me
dhiifama

apostrophe
hudhaa

appear to be v.
fakkaadha kaatta

appear v.
futisa tifta; suddenly futuqa tuxxa; mulladha latta

appearance
bifa

appearance n.
ila ilti; malkii ni (Amh.); bifa

append..........
miiltessi

appendix n.
mata xeerii ni

appetite n. (big)
sabdi ni (person with )

applaud v.
ililisa lifta

Apple computer
kompuutara appilii

applications...
fayyadama

Application
fayyadama

Application Program Interface (API)
walquunnama sagantaa fayyadamaa (WSF)

application software
mosaajjii fayyadamaa

application window
fooddaa fayyadamaa

apply a font
bocquu fayyadami

apply a style
akkaataa fayyadami

Apply to All
hundaaf fayyadami

Apply View
mul‹??ina fayyadami

appointment
beellama

appointment n.
qataroo ni

appreciate v.
jaaladha latta

approach n.
dhiaadha aatta; gareera ta; uga ugita

approve v.
ee'ee jedha

April (9th-May 8)
Ebila

apture v.
" booji""a jita "

Aquirement
horata,barnoota

aracal n.
gurraqaroo ni

arbuncle n.
nyaqarsa i; dhullaa

architecture
ijaarrii

are for v. coka
cotta; ukha utta

are free person n.
daaggaa ni

Area Chart
taattoo bal'inaa

area graph
caatoo bal'inaa

arefully (adv.)
laana; (emph.) laanuma; leeke; shonaani, sonaani

areless person n.
adayyuu ni; boosaha, shufuroo ni, sufuroo ni (Amh.)

areless, be v.
gaffa gafta

argument n.
lolla i; mormaa ni; moroomaa ni

argumentative n .
araadda i

arid, be v.
goga godda

Arithmetic-logic unit (ALU)
kutaa yaayaa herregaa (KYH)

arm, forearm
irree

armband n.
arboora i

armlet (ivory) n.
laakaa ni; meeta i

armpit n.
bobaa ni

around, environment
naannoo

aroused, be v.
cokkisa kifta

arrange icons
sajoo qindeessi

arrange v.
coka cotta midhaassa sita; taasisa sifta; tolcha chita

arrangement n.
ta'isa i

array.............
waraantoo

arrest v.
qaba qabda

arrival n.
dhufa ti; dhufisa i; hordooffa i

arrive v.
dhaqaba bda; dhufa dhufta; gaha geeta

arrogance n.
koora i

arrow keys
furtuulee xiyyaa

arrow pointer
xiyyeessituu

artery n.
gooha i; idda i

artillery n.
masaraa ni (Amh.)

artisan n.
fuundii ni (Swa.); ogeessa i

artridge belt n.
korojoo ni

as before (adv.)
haguma silaa

as long as (adv.)
haga

as much as, until
haga

as, like, similar to
akka

ascend v.
kora korta

ascending..........
olee

ASCII transfer
dabarsa ASCII

ashamed, be v.
ceera rta

asheeda; jengaa
ni (Swa.)

aspect n.
fula i

Aspect Ratio
reeshoo aspektii

ass, donkey
harree

assemble v.
guura rta; walti ba'a baata

assembly n.
kora i

assigned to
...itti ramadi

assist v.
qorqora rta

assistant n.
makala i; jaalaba i (to a hayyu); qadadduu ni; qadaddicha

association
firoomina

assumption n.
seetii ni

astice n.
dhugaa ni

astonished, be v.
mama mamta

astonishment n.
mama i

astrate v.
tuma tumta

astrated n.
kolaa ni

at (prep.)
gara

AT keyboard
gabatee furtuu AT

at least (adv.)
lie (suffixed to a noun.); even if when added to a verb

at once (adv.)
yoosu

at this/that time (adv.)
yoona i

atapult n.
guluba i

atarrhal fever n.
tummaa ni

atch fire v.
boba'a beeta

attach v.
fanissa nifta; maxtansa sita

attached to, be v.
qunxulefadha fatta (a feeling); raraha raata

attachment
miltoo

attack v.
duga dudda; hadha haata

attain v.
ta'a taata

attempt v.
halaaqadha qatta

attendant n.
makala i

attorney, lawyer
abukaattoo

attractive
hawwataa, hawwattuu

attractive n. (person or thing)
dabboo ni; bissiqa i

auction n.
naadiaa ni (Amh.); munaada

auctioneer n.
naadituu ni

audio helper
gargaaraa dhageettii

audio input device
meeshaa naqa dhageettii

audio monitor
torgii dhageettii

audit policy
imaammata too'aannaa

August (7th-Sept. 5)
Hagayya

auldron n.
hibriiqa i

authenticate
dhugoomsuu

authentication
dhugoomsa

authenticity
dhugoomina

authority n.
baallii ni; maftii ni (Amh.)

authorization
mirgeessuu

Auto Adjust
ofiin qajeelchaa

auto archive
ofiin haddarsaa

auto arrange
of qindeessaa

Auto repeat key
furtuu deddeebii ofnaa

auto scale
hammamteessaa ofnaa

auto sizing
hagamteessaa ofnaa

auto trace
ceesisa ofnaa

auto-answer modem
moodamii deebii ofnaa

auto-dial modem
moodemii bilbila ofnaa

autocorrect
ofiin sirreessaa

AutoFilter
Of Gingilchaa

AutoFormat
Of Dhangi'aa

automatic backup
dilbii ufmaa

automatic emulation switching
jijjiirraa akkeessaaufmaa

automatic font downloading
naqata bocquu ufmaa

automatic head parking
buufata fiixee ufmaa

automatic link
walqabsiisaa ufmaa

automatic recalculation
herrega ufmaa

automatic updating
of haaressaa

automation
ofummeessa

automobile n.
baabura i (Amh.); konkolaata; mekinaa ni

AutoShapes
boca ufmaa

AutoText entry
barruu qophaa'aa ufmaa

auxiliary battery
baatirii gargaarsaa

available hard disk space
idda duwwaa baxxee jabaa

available memory
kuufannoo jireessa

average (arithmetic)
giddu galeesaa

aversion n.
balfa i jibba i; jibbaa ni; lolochiaa ni;

avoidance n.
lagata i

awaken v.
dammassa sita

away (prep.)
duraa

away from (prep.)
biraa; irraa

awning n.
sharaa ni (Amh.)

axe handle n.
suka keeti


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...