Tuesday, July 27, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 744 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter C.
C

C:
C:

C++
C++

cab n.
(of car or lorry) gabbiinaa ni (Ital.)

cabbage
xiqil goomanni, shaanaa, yumoo, kaaboolii

cabbage n.
gomana; shaanaa ni (Amh.)

cache
kuftalee

cache..............
kuftalee

caddy
YDQ (yaadannoo dubbifannoo qofa)

cafe n.
hotelii ni (Swa.); buna bet (Amh.)

cake, pastry
keekii

calabash n.
balka i; buqee ni

calculated field
dirree herregame

calculated item
herregamaa

calculator
herregduu

calculator.........
herregduu

calendar
kaaleendara

calendar type
akaakuu dhahaa

calendar............
dhaha

calf (camel) n.
orgee ni; orgolee ni

calf (elephant) n.
lammee ni; dannaba

calf (of leg) n.
sarbaa ni

calf (young cow)
jabbii

calf n.
waatii ni (while suckling); waatiyee ni; yabbii ni (pi.) yabbiyyee ni)

call
bilbila

call back..........
deebwaamicha

call v.
iya iyita; lalabba bda; yaama mta; n. iyana ti;

call waiting
eeggatuu bilbilaa

call waiting......
eeggatuu bilbilaa

call..................
bilbila/bilbili

callback
deebwaamichaa (deebii'ee waamichaa)

calling n.
yaamaa ni; yaamicha i

callout
balballoo

callus n.
farsima i

calm down v.
bayanadha natta

calves n.
kateebuu ni

camel
gaala

camel (type) n.
orqii ni; ogoree ni; (female) hallaa ni

camel n.
dhufaala i; gaala i; ( male ) dareena i ; gurboo ni; (pi) gurboota ti

camera
kaameraa

camera n.
kameraa ni (Eng )

camera-ready copy
jalteenya kaameeraaf qophaa‹??e

campus
adaalloo

can
xaasaa, kimboo

cancel
dhiisi

Cancel Message
dhaamsa dhiisi

cancel..............
dhiisi

candle
shaamaa

candy
karameela

canoe
bidiruu

cap height
hojjaa qubee guddaa

capital letters
qubee guguddaa

capitalization
qubguddaaleessa

capitals
qubee guguddaa

caps
qubguddaa

CAPS LOCK key
furtuu QUGUDDAA

caption
goodayyaa

caption.............
goodayya

car accident
balaa makiina

cardamon
ogiyo

caret
arfii hoxxee

carpet, rug
afaa, afata lafaa, jibbaa

carriage return
daangaa toorbarruu

carrier
baattuu

carrot
kaarooti

carry out an action
waa gochuu

Cartridge
kaartiriijii

Cartridge font
bocquu maxxansaa

cascaded hubs
wiirtuu tarreeffame

cascading menu
tarree bafataa

cascading windows
fooddaalee tarreeffama

Case
golga kompitaraa

case sensitive
qub-suukanaawaa

cash
qarshii, maallaqa, saantima

cast-based animation
sochii fakkiilee kophaalee

cat
adurree

catalog
galaalee

catalog.............
galaalee

category
akaakuu

category label
asxaa akaakuu

category name
maqaa akaakuu

cathode ray tube (CRT)
CRT

cattle
horii, loon

cave
boongoo, holqa, qaalaa

cavity n.
boolee ni; goda i

caw v.
kaakkisa kifta

CC
GG (garagalcha)

Cc box
sanduqa Gg (garagalchaa)

CD
baxxee hurmaayaa (BH)

CD key
furtuu BH (Furtuu Baxxee Hurmaaya)

CD-R
baxxee altokkee(BA)

CD-R................
baxxee altokkee

CD-ROM
BH-KDQ

CD-ROM changer
feetuu BH-KDQ

CD-RW
BH-YHB(yeroo hunda barreessitu)

CD..................
baxxee hurmaayaa/BH

cedar n.
hindheensa i

celebration n.
jila ti; bahaalii ni (Amh.)

cell
man'ee

cell address
teessoo man'ee

cell animator
mandhee sochii fakkinaa

cell definition
hiika mandhee

cell pointer
qaree man'ee

cell protection
hayyisa man'ee

cell reference
irkoo man'ee

cell...............
maadhee

cell....................
man'ee/mandhee

cement n.
seementoo ni (Eng.)

center
wiirtessi

center n.
wadhakkaa ni; waljajjii ni; badaassaa ni; jidduu ni

center...............
wirteessi

ceremony n.
jila ti

certainly (adv.)
silaafta; mirkanna!

certificate
waraqaa ragaa

Certificate of Authenticity
ragaa dhugoominaa

cervix n.
muluuqaa ni

chaff n.
galabaa ni; qola

chain (metal) n.
sansalaata i (Amh.)

chain printing
maxxansiisa cancalaa

chair
barcuma, teessoo, kursi

chair n.
marchumaa ni; barchumaa ni

chalk
boronqii, cooki

chalk n.
haama i

challenge v.
dorsisa sifta; findhaara rta; morka kita

chameleon n.
gararraa ni

chamfer
rogdabaa

chance n.
boddaa ni; milkii ni; kaayoo ni

change
jijjiiri

change All
marjijjir

change icon
sajoo jijjiiri

change v.
gargala ta; jijjira rta; milisa sita; n. foloqa i

Channel
karaa

channel n.
dololloo ni

chaplet n. malmalaa
ni

chapter
boqonnaa

character
arfii

character font
bocquu arfii

character format
dhangii arfii

character map
kuufannoo arfii

character mode
haalata arfii

character n.
amala i; miira i

character per inch (cpi)
arfinchiin

character set
gurmuu arfii

character spacing
eddeesa arfii

character special file
faayilii addaa arfii

character string
diraa arfii

character style
akkaataa arfii

character-based program
sagantaa arfaawe

character...........
gosqubee

charcoal
kasala, cilee

charcoal n.
cilee; cileettii ni; kasala i (Amh.);

charity
arjummaa, raamata

chart
taattoo

chart area
bal'ina taattoo

chart title
mataduree taattoo

chart type
gosa taattoo

chart wizard
gargaartuu taattoo

chase (for mating) v.
kurkura rta

chase away v.
gussa gussita

chase v.
reeba bda; oria orita; yaasa yaafta; n. bu'aa ni

chat
qaaqa

chat v.
hasaha soofta

chat................
haasaa

chatter v.
manaaga naadda; (of baboons) v. bokisa kifta

cheap
rakasa

cheapness n.
kasaraa ni (Swa.)

cheat v.
daga dadda; malteessa sita; soba sobda; daaleessa sita

cheater n.
falfaltuu ni

cheating n.
maltee ni

check
fili

check box
saanduqa filannoo

check in
bakkatti deebisi

check in............
bakkatti deebisi.

check mark
mallattoo filannoo

check names
mirkaneessi

check out
bakkaa baasi

check-in
bakkaatti debisuu

check-out
waraabi

check...............
fili/mirkanessi

checkbox
haalojii

checked
filatame

checksum
ida'a mirkaneessaa

cheek n.
mallaa ni

cheerful n.
bissiqa i

cheese
aybii, saqana, qimixuu

cheetah n.
deeroo ni

cherish v.
amnadha natta

chest
laphee, qoma

chest n.
handaraafa i; qoma; laphee ni; gollaa ni

chevron
gophoo

chew v.
buburusa sita; nyaadha nyaata

chick n.
ciiqoo ni; cuqaa ni

chicken n.
lukuu ni

chickpea
shunburaa

chickpeas n.
shumburaa ni (Amh.)

child
daa'ma

child menu
baafata xinnaa

child n.
ilma i; (pi.) ilmaan; ijoollee ni

child object
wanta xiqqaa

child process
hojii xiqqaa

childhood n.
hagamaa ni

children
ijoolee, daa'immaan

chili pepper n.
barbaree ni

chilly, be v.
maganaha noofta; chill n. maganuu ni

chin
maloolee, shangoobata

chin n
areedda i

chip
chiippii

chip set
tuuta chiippii

chip v.
wakara rta; n. falaana i; filida i

chirp v.
xiixa xiixxa

chisel n.
maroo ni; hooxxoo;

chocoha
coota

choice
filmaata, filannoo

choice n.
filaa ni; filachaa ni

choke v.
fe'a feta

choking n.
fe'uu ni

choose
fili

choose font
bocquu fili

choose style
akkaataa fili

choose v.
fila filta; flladha latta; kuradhaa dhoofta

choose..........
fili

chord
haada

christening
cuuphaa

Christian n.
kiristanaa ni

Christianity n.
kiristanumaa ni

Christmas
Ayyaana qillee

chunk n.
karannee ni

church
bataskaana

churn v.
raasa fta

cigarette n.
sigaraa ni (Swa.)

cinnamon
qarafaa

cipher text
barruu icciitii

circle
geengoo, agaggee

circle n.
gaangoo ni; korboo ni

circuit board
gabatee serkiitii

circular reference
hirkoo gamhundaa

circumcision n.
dhaqanqabaa ni; v. dhaqanqaba qabda

circumstance n.
hojjaa ni

cistern n.
boola iti

citation
eeraa

citizens
biyyooma, lammii

citrus seed
heeli

City
magaalaa

city, town
magaalaa, diira

class
ramaddii

class.............
ramaddii

classification
ramaddii

classroom
kuuta barnoota, kuuta daree

clean (adj.)
adii; laala i (Arab.); qulqullo

clean off v.
xuruuradha ratta

clean v.
lambuuba bda; riga ridda; soqa soxxa; sossa sitaa;

clean, holy
qulqulluu

cleanse v.
fala falta

cleansing n.
fala i; falachaa ni

clear
ifa

clear a checkbox
saanduqa filannoo haqi

clear all
hunda haqi

clear history
seenaa haqi

clear v.
soqa soxxa; adj. claqi

clear, become v.
caama mta

clear.............
haqi/balleessi

clear1
qulqulleessi

clear2
haqi

clearing (small) n.
baqalla ti; iblee ni

clearly (adv.)
diideese

clever
abiddee, kormee, qumburree, hilluu, goolee, qaroo

click
cuqaasi

click and type
cuqaasii barreessi

click the right mouse button
qabduu hantuttee mirgaa cuqaasi

click....
cuqaasi

click.............
cuqaasi

client
maamila

client application
fayyadama maamilaa

client request
gaafii maamilaa

client............
maamila

client.............
maamila

client/server architecture
ijjeerrii maamilaa/ kaadima

client/server network
cimdaa maamila/ kaadimaa

cliff n.
edeeda i

climate change
jijiirama qilleensa

climb v.
kora korta; yaaba bda; ol ba'a baata

cling v.
maxana nta

clip
muraa

clip art
muraa faayoo

clip n. (bullet clip of rifle) gaanii
ni (Amh.)

clip...............
muraa

clipboard
gabatee muraa

clipper
muraa

clitoris n.
likina i

clock
sa'aatii gidgidaa

clock n.
sa'atii ni (Amh.)

Clock tick
dhikkisa sa'aatii

clock/calendar board
qabatee sa'aatii/ dhahaa

clone
horaa

close
cufi

close (be) (prep.)
aana; bira

close (distance) n.
ejata i

close all
marcufi

close button
qabduu cufii

close find
barbaada cufi

close to, be v
olaana nta; uga ugita; ruga rudda

close v.
cufa cufta; cuqqaala lta; (eyes) v. dununfadha fatta

close well v.
xurisa rifta

close............
cufi

closed
cufaa

closing
cufiinsa

closure n.
mingaa ni

cloth (coloured) n.
kulumphaa ni; (fringed) garbisaara i; (white) boftaa ni;

cloth n.
carqii ni (Amh.); wayaa ni; bututuu ni; jersii ni (Som.); kurnyii ni;

clothe oneself v.
keeyyadha

clothe v.
uyyisa yifta; keeyyadha

clothes
wayyaa, huccuu, uffata, daara

clothing n.
gaadha i

cloud
duumessa

clouds n.
hafarfajii ni

cloudy
duumessaa'aa

clove
qurunfudii

clump n.
citaha i

cluster
tuuchaa

cluster n.
jaldoo ni

cluster together v.
citaha toofta; dira dirta (always with wal)

clutch v.
maxana nta

co
wife n. massanuu ni

coagulate v.
kudhuba da; itita ititta

coals n.
cilee ni; cileettii ni

coat
kootii

coat n.
kootii (Eng.)

coaxial cable
haada koo'azi'aalii

cobweb n.
raaphuphaa ni; saaphuphaa ni

cockroach n.
barbaree ni

code
lakkaddaa

code page
fuula lakkaddaa

codec
xiguu

coded character set
gurmuu arfii lakkaddaaye

coenurosis n.
neural sickness of animals, n. sirgoo ni

coerce v.
gibirsa siita; ukuma (Amh.)

coffee
buna

coffee cup
shiini

coffee n.
buna i; liilla i

coffeepot n.
jabannaa ni (Amh.)

cold
diilallaa'aa, qorraa

cold boot
qabbanaayaa kaasuu

cold n.
diilala ti; diilaluu ni; domfoofa i; donfoofa i;

cold, be v.
maganaha noofta; shiblalaha loofta

cold, feel v.
bitataha toofta

coldness n.
diilala ti; diilaluu ni

collaboration
gamtoomina

collapse
qoncoorsi

collapse v.
cicha cichita; jiga jidda

collapse........
qoncoorsi

collar
kullittaa, mormee

collarbone n.
ho'ee ni

collate
foyyadii

collate copies
jaltenya foyyadii

collating elements
miseensa foyyaddii

collation
foyyadeenya

collect v.
coonca cita (usually + walti); faafa fta; tuuteesa sita; fila fllta;

collection
bu'ata

collision
kiphiinsa

colobus n. (monkey)
weenii ni

colon
tuqlamee

colon n.
xeerii ni

colon............
tuqlamee

color
halluu, dibeeta

Color Convergence
makama halluu

color depth
heddumina halluu

Color graphics adapter (CGA)
amanfataa saxaatoo halluu (ASH)

color monitor
torgii halluu

color n.
bifa ti; malkii ni (Amh.); rangii ni (Swa.)

color printer
maxxansaa halluu

color profile
danaa halluu

color scheme
kaaya halluu

color space
idda halluu

Color Temperature
hoo‹??ina halluu

color.............
halluuu

colors
halluuwwan

colostrum n.
kekii ni; silla i

column
tarjaa

column break
muraa tarjaa

column chart
taattoo tarjaa

column heading
matduree tarjaa

column indicator
himtuu tarjaa

column text chart
taattoo barruu tarjaa

column value
gatii tarjaa

column width
bal'na tarjaa

column.........
tarjaa

com
dal (daldala)

Com port
buufata dal(buufata daldalaa)

comb n.
fila i; filansa i; v. fila fllta; n. fila i; filansa i

combination
makaa

combine
maki

combine v.
maka matta

combo box
sanduuqa makaa

come after (prep.)
aana

come down v.
konkolada laata

come erratically v.
birrisa rifta

come near v.
dhi'adha aatta; hiiqa hixxa

come v.
dhufa dhufta

come!
koottti!; koottaa!

coming (adv.)
gadhufu; n. dhufa ti; dhufisa i

comma
qoodduu

comma delimited
qodduun adda ba‹??aa

command
ajaja

command button
qabduu ajajaa

command interpreter
hiikaa ajajaa

command key
furtuu ajajaa

command line
xurree ajajaa

command mode
haalata ajajaa

command prompt window
foddaa ajajsaaqii

comment
yaada

comment symbol
mallattoo yaadaa

comment.......
yaada

common files
faayilii waliinii

common gateway interface (cgi)
giddugala seensa walquunnamaa(gsw)

communications mode
haalata qunnamtii

communications parameter
ulaaga qunnamtii

communications protocol
aaloo qunnamtii

community
bahaddaa

community n.
uumata i; warra i; warreena i

comp
qixa‹??aa

company
kuubbaaniyaa

company........
dhaabbata

compare
waliin madaali

comparison
waliin madaallii

compatible
walta'oo

compatible.....
walta'oo

competent (adj.)
mooti

competition n.
dogomaa ni; morka i; morkachaa ni

compile
rogeessa

compile.......
rogeessa

compiler
kompaayilerii

complete
xumuri

complete, be v.
hobaha baata

completely (adv.)
dhiko; sukumi

completely v.
mutuqa tuxxa;

complex
xaxaa

component
qaama

comportment n.
amala i

compose
barqii

compose sequence
tartiiba barqii

Composite graphic symbol
mallattoo saxxaato hundaa

compost
kosii, dikee

compound (to live in)
moora

compound device
mi'a digalaa

compound n.
kambii ni (Eng )

compress
cafaqi

compress v.
shona nta

compressed file
faayilii cafaqame

compression
cafaqoo

compulsion n.
mitoo ni

computation
gimxuu

Computer
kompitara

computer assisted instruction (cai)
ajaja kompitaraan deegarame (akd)

Computer based system
sirna kompitara bu'uureffate

computer dependency
araada kompitaraa

computer system
sirna kompitaraa

computer....
koompitara

concatenation
diraa

conceal v.
dhossa sita

concern n.
hidhanuu ni; yaalicha

conclude v.
cufa cufta

conclusion
xumura

concordance file
faayilii walta'iinsa

condemnation n.
mura i; muransa i

condense
dhippisuu

condition
haala

conditional
otoola

conduct v.
oofa oofta

coneessa
sita; quubsa sita

confer v.
kenna kennita

confidence n.
dhugeefachaa ni

confidentiality
iccitooma

configuration
qindaayina

configure
qindeessuu

confirm
dhugoomsuu

confirm......
dhugoomsi

confirmation
dhugoomsa

confirmation ID
eenyummeessa dhugoomsaa

confirmation message
dhaamsa dhugoomsaa

conflict
waldhaba

confound v.
mamsiisa siifta

confused
joonja'aa, joonjoftuu

confused, be v.
jonja jita; midhika dhitta; bada badda; goofisa sifta; janja jita

confusion n.
wajaga i

congeal v.
kudhuba da

congratulations
baga ittin isin gahe

Connect
walindhi

Connect to
‹??itti walindhi

Connect to a server
kaadimaattii qabsiisi

connection
quunnamtii, walitti dhufeenya

connection speed
daddaffina waliindhaa

connection string
diraa waliindhaa

connection-oriented protocol
aaloo hubannoo waliindhaa

connectionless protocol
aaloo waliindhamalee

connector
kornyoo

connivance n.
maltee ni

conquer v.
curda dita; dabsadha satta ; danqa qita ; jaarsa jaarsita

conscience n.
beekumaa ni; beeka i

conservation
eegumsa, kunuunsa

consider v.
herrega redda; laala laalta; yaada yaadda; kajeela lta

considerate (adj.)
naaso

console
bugaatoo

constant
seranaa

construct v.
jaara rta; ijaara

consult v.
mariadha riatta

consultation n.
mariachaa ni

contact
qunnamtii

contact head
qaanxii tuqii

Contact Us
nu qunnami

container n.
(for water) ammuyuu ni; butee ni; (wooden) dibbee ni; ciicoo ni

container n. (4 gallons) dhebee
ni; (for butter) buudaa ni;

contemplate v.
herrega redda; kajeela lta; yaada yaadda

contempt n.
balfa i ; tuffii ni

content class
kutaa qabiyyee

content developers
oomishtoota qabiyyee

content, be v.
gammada madda

contents
qabeentoota

contest n.
falamaa ni; lolla lolta

context
halqara

context switching
haala waljifiinsa sagantaa

context-sensitive
suukana haalqaraa

context-sensitive help
gargaarsa suukana haalqaraa

Continue
fufuu

continue v.
fufa fufta

continuous
fufaa

continuous paper
waraqaa fufamaa

continuous-tone image
calaqqee halluu fufamaa

continuous-tone printer
maxxansa halluu fufamaa

contract n.
kontoraata i (Ital.)

contrast
addaadoo

control
too'annaa

control character
arfii too‹??annaa

control code
lakkaddaa too‹??annaa

control menu
baafata too‹??annaa

Control Panel
qaama too‹??annaa

control unit
kutaa too'annaa

controlling process
hojii too‹??annaa

controlling terminal
buufata too‹??annaa

Controls
too'atamtoota

convention
waliigala

conventional
waliigaltee

converse v.
hasaha soofta

conversion
jijjiiruu

conversion table
gabatee jijjirraa

convert
jijjiiri

converter
jijjiiraa

convulsions, have v.
birbirfadha fatta

cooked well v.
bilchaadha chaata

cookie
kuukii

cooking pot n.
eelee ni; sufuriaa ni (Swa.); diftii; distii

cool v.
kufa kufta

coolie n.
kulii ni

cooma
i; dhadhaa ni; qorra i; fat (of throat) qunee ni;

coordinate
walgita

copper n.
sagaya eeti

coprocessor
waliin dalagduu

copse n.
haafa i

copy
jalteessa

copy fitting
waltaasisa jalteessa

copy protection
hayyisa jalteessaa

copy v.
fakkeessa sita

copy................
jalteenya

Copyright
mirga abbummaa

copyright notice
hubachiisa mirga maxxansaa

copyright symbol
mallattoo mirga maxxansaa

cora
corta; harra rta; hoooqa hooxxa; hoqonqola lta;

cord n.
miseensa i

core
killayyaa

coriander
dimbilaala

corn, maize
boqqolloo, bondogee

corn, maize (fresh)
asheeta, shawwee

Corner
xiyyoo

corner n.
konaa ni (Engl); jiroo ni (Ital.); dagalee ni; rakkoo ni; roga i

corona wire
haada koronaa

Corporate
xindoo

corpse n.
reefa i

corpulent (adj.)
tiira

correct (adj.)
sirri; dhugaa

correct v.
midhaassa sita

correct, be v.
diriira rta

Correction
sirreessa

correctly (adv.)
sirri; dhugaa; shonaani; sonaani; dhugumaa

corrode v.
dandaha doofta

corrupt
faalama

corrupt data
deetaa faalamaa

cost
n. gatii ni

cost, price
gatii

cotton n.
jirbii ni(Amh); shuufii ni (Amh.)

cotton plant n.
fuutaa ni

coucal (bird) n.
urdudee ni

cough
qufaa

cough v. qufaha
ta

coughing n.
fe'uu ni; gororsaa ni; luuxa i

councilor n.
adullaa ni

count
lakkaa'a

count v.
heda hedda; lakaha koofta (Orom.); to'adha atta

counter
lakkaa‹??aa

counting n.
lakawaa ni

country
biyya

country code
lakkadda biyyaa

country n. (flat)
gaarjala i; country(side) n. badiaa ni

country person n.
nama badiaa; nama rayaa ni (Swa.)

Country/Region
biyya/naannoo

courage n.
onnee ni

courageous, be
jabaadha, baatta

Courier
koriyeeriii

cousin n.
dubrii ni

cover page
duraantoo

cover something v.
ilatefadha fatta

cover v.
daha daata; cubussa sita; daboola lta; diba bda; suuqa suuxxa;

covet v.
dareena nta

cow
sawwa, sa'a

cow n.
sa'a, (pi.) sa'awani; (young female) goroomsa i; raada; looni

coward n.
daafanaa ni; dannabaa ni

coward, be v.
abeeba bda

cowbell n.
korree ni; saankura i

cowdung n
(dry) kosii ni; (wet) dhoqee; cancana

cowhide n.
itillee ni

cowrie (shell) n.
eleelaani

cows
looni

CPU (central processing unit)
CPU

crack v.
baqaqa qaxxa; basaqa saxxa; cira cirta; falaxa xxa;

crack, have v.
bututa, tutta

cracked, be v.
falaana nta; cita citta

cracker
hatuxxee

crackle v.
baraqisa qifta; kakisa kifta; xaaxaha xoofta

crackling (sound) n.
wakii ni

cracklings n.
gugublee ni

cramps (of stomach) n.
maxana

cranky, be v.
bitataha toofta

crash
halakuu

crash consistency
dilbina mirkanessaa

crave v.
dharaha raata

craving n.
dhawwa dhoofta

crawl v.
curruuqa ruuxxa

crazy person n.
maraataa ni

creak v.
baraqisa qifta; kakisa kifta

Create
uumi

Create New
haaraa uumi

Create Shortcut
quxxamura uumi

create v.
uuma ta

creation n.
uumaa ni; uumama i

creator
uumaa

credit card
kaardii liqaa

crevice n.
gootuu ni

cricket n.
korophuu ni

cripple
naafa

cripple n.
naafa i; v. naafisa fifta

crippled, be v.
kokotaha toofta; okola lta

criteria
ulaagaalee

criterion
ulaagaa

critical error
dogoggora cimaa

criticize v. tukiffadha
fatta

croak v.
kaakkisa kifta

crocodile n.
nyaacha i

crook n.
mookoo ni

crooked, be v.
golompadha fatta

crop
soofuu

crop mark
mallattoo soofaa

crop.................
soofuu

cross
akeektuu

cross n.
masqala i (Amh.); fannoo (Bor.)

cross over v.
taakka kita; dabra barta;kara murre murte

cross platform fonts
bocqubee halmaraa

cross-reference
waabeffannaa

cross, be v.
bitataha toofta; bukana'a noofta

crosstab query
gaafata gamlamee

crotch n.
gombora i ; kaaraa

crouch v.
ripha phta

crow n.
haranqeessa i

crowd n.
beena i; biyya yiti; gumi; gubbaa ni ; hedduu ni; uumata i

crowd, be v.
guma gumita; gobba bita; tuuta'a toofta; tucha chita

crowded (adj.)
mijuu

cruel (adj.)
hammaa, hamtuu, hammoo

crumble v.
burkutaha toofta; caccabsa ita;; buburusa sita

crush v.
carassa sita; hurrawa roofta; macarsa sita; tuma tumta;

crushed, be v.
busuqa suxxa

crust (of salt) n.
muludee ni

cry loudly v.
wakala lta

cry out v.
kolissa sita

cry v.
boo'a boota; nyonyola lta

cryptographic service provider (CSP)
laattuu tajaajila icciteenyaa(LTI)

Cryptography
icciteenya

cryptography...
icciiteenya

CSS
CSS

CTRL key
furtuu TOO'ANNAA

cub (lion) n.
kublee ni

cube
kuubii

culmination n.
mingaa ni

culture, tradition
aadaa, difuu, duudhaa, jifuu

cup
kubbaayyaa

cup n.
buduunuu ni; muduunuu ni ; kokii ni (Amh.); kokobee ni; kubayee ni

curds n.
itituu ni; (of camels) chuuchee ni; kalbaa ni

cured, be v.
fayya fayyita

curls n.
martii ni

curly quotes
arfii eerataa

Currency
mahaallaqa

currency symbol
mallattoo mahaallaqa

currency.........
sharafa

current
ammee

current date/time
yeroo ammaa

current directory
galeeloo ammee

current folder
ukaankaa ammaa

Current page
fuula kana

current record
kuusaa ammee

Current View
mul‹??ata ammee

Current working directory
galeeloo hojammee

current............
ammee

curse v.
arabsa sita; n. abaara

cursor
qaree

cursor keys
furtuu qaree

cursor........ .....
qaree/agarsiiftuu

curtain n.
sharankii ni (Gab.)

curve
qonyoo

curve n.
mookoo ni; daba i

custom
maamiloo

custom dictionary
mammiloo jechikaa

custom file type
faayilii akaakuu addaa

custom group
garee maamiloo

custom group field
dirree garee maamiloo

custom installation
ijaarsa maamiloo

custom setup
qindaa'ina maamiloo

Custom show
agaarsiisa maamiloo

customer
maamiila

customizable
maamilaawaa

Customize
maamileesi

cut
muri

cut -paste......
kutii maxxansi

cut (fodder) v.
oka'a okeeta

cut (the throat) v.
gorraha rata

cut n.
madaa ni

cut off v.
bassa bassita; irraa mura rta

cut v.
(grass) haama mta; (bush) cira ta; cira cirta; kuta kutta; mura murta

cut-and-paste
murii maxxansi

cut-sheet feeder
nyaacisaa waraqaa

Cut..............
muri

cut...................
muri/kuti

cutting board
maktafa

cyan
hallataa

cyberphobia
sodaa saayberii

cyberspace
idda saayiber

Cycle
maroo

cylinder
akmooyyee

cyst n.
xandacha i


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...