Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 334 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter I.
I
ani, an

ID
W.E.

if
yoo, osoo, otuu

IP
aaloo interneetii (AI)

ICM
ICM

ife
giving n. suga i; finna i

IIS
tajaajila odeeffannoo interneetii (TOI)

IME
IME

in
(prep.) keessa; ke

ink
halluu

ISP
LTI

ive
giving n. finna i

icon
sajoo

itch
cittoo, hoqxoo

Item
maalimaa

idiom
jechama, ciigoo

idiot
nama jufunfula, gowwaa, raatuu, gadareessa

image
fakkii

inbox
simergaa

index
kasaa

input
soyiraa, ciicata

ie n.
garoo ni; kijjibaa ni

ie v.
cocana nta; kijjiba bda; soba bda; dobba bda; falfala lta;

ignore
tuffadhu

import
alaaguu(alaa + guuruu)

impure
booruu, boora'aa

in-law
soddaa

income
galii

indeed
dhugaa, dhugaatuu

indent
galumsa

infamy
salphina

injera
buddeena, biddeena

inline
sarkee

insane
maraatuu, maraataa

Insert
saagi

insult
arrabsoo

intern
hidhuu

invert
garagalchi

island
baqqanaa, oddoola, cittuu

Italic
mirgada

iar n.
falfaltuu ni; kijjibaa ni, kijjibduu ni;; (pi.) kijjibdoole ni

ick n.
cinnii, dirandisa; silmii ni; bunuunii ni; dirandisa i; bununi;

ick v.
dhiita dhiitta; n. dhiitachaa ni

ife n.
jireena i, adunyaa ni, finna; lubbuu ni; naphsee ni; qooqee ni

ift v.
hamphaara rta

ill v.
fita fitta; ijeesa fta

illegal
seeraala, seera maleessa

ilo n.
kiiloo ni (Ital.)

ily n.
abraasaa ni (Amaryllis)

incense
qayii, libaana, sorsa, ixaana

ine n.
cororeessa; salfii ni (Amh.); oroofa

initial
kan jalqabaa, kan duraa

injured
madaa'aa

inn n.
albergoo ni (Ital.)

install
ijaari

instead
iddoo isaa

integer
itergaa

intense
jabaa, ulfaata, miira o'aa

invalid
fashala

ion n.
nyencha i; garmaa ni

isp v.
cabaqa baxxa; bopphisa

iss v.
dhungadha gatta; n. dhungachaa ni; dhungoo ni

ive v.
bula bulta; qubadha batta

idea n.
herrega, mala, asaaba i (Amh.)

imit n.
mummee ni

immunity
eegumsa, nageenya

Imported
alaagamee

In field
dirkee (dirree + keessa)

inactive
hadoodaa

infantry
lafoo

inferior
kan gadii, gad aanaa

infrared
diimaachii

Initials
qubduraa

innocent
tabuu, qulqullu, kasoo, jargee

instance
miseensa

interest
fedhii, hawwii

internet
intarneetii

intranet
interneetii qe'ee

invasion
weerara

iron n.
sibiila i

itch v.
nyaadha nyaata; roba'a boofta

iver n.
tiruu ni

ice, snow
cabbii

icket n.
kiraa ni

ickle v.
qirqirsa sita; qirqirsaa ni

idler n.
ranjula i; algalaa; sanafii ni (Amh.); seseega (Bor.)

idnap v.
buta butta; hata hatta

idney n.
kalee ni

immigrant
godaanaa, godaantuu

important
baay'ee barbaachisaa

incorrect
dogoggora

indicator
waa himaa

induction
sinina

infection
faallama

injection
maarfee

installer
ijaaraa

insurance
baraarsa

integrity
amanama

intention
yaada, karoora

interface
walqunnama

interrupt
gufii

interview
gaafannoo

intuition
dandeettii

invisible
mul'atala

istall...
ijaari

isten v.
caqasa qafta; dhagaha geetta

iteration
deddeebinsa

itti dara
darta

izard n.
dhangalaasaa ni ; dublee ni; dhootuu ni; dhootisa i; lotuu ni;

I (pers. pron.)
ana, na

I clasp n. (metal)
libaaba i (Amh.)

i clavicle n.
ho'ee ni

I complain v.
gadooda dda; nyalla nyalta

I-beam pointer
qaree I-fakkaatu

I/O (input/output)
naqa/baha

iberate v.
furgaasa gaafta

icommittee n.
koomtee ni

icon................
saajoo

ID, ID card
eenyummeessaa

idea, thought
yaada

identifier
addira(addaan + hiraa)

idle, be v.
seseega seseedda

ie down v.
adadha, adadtta, (lie on one's back, stretch out on the ground)

if (conj.)
adoo, atoo; yo + perfect tense

if not (conj.)
silaa; yokaani; yokini

ift up v.
ol fuudha fuuta

ifting n.
ka'iisa

igament n.
maceera i

ight (adj.)
sabla, sablo, sablo

ight brown (adj.)
birtee

ight, be v.
xiixa'a xoofta

ight, become v.
bari'a rita

ighten v.
mudda muddita

ightness n.
qataaraa ni

ightning n.
hangaasuu ni

ignorant (adj.)
sigiga, sigiddu, sigigo

Ignore All
hunda tuffadhu

ignore v.
hooga hoodda; waakadha katta

iidgment n.
mura i; muransa i; kora i; qoraa ni; qorsumaa ni;

iiniper n.
hindheensa i

ike (adv. + conj.)
akka

ike before (adv.)
haguma silaa

ike this (adv.)
akkana; akkasi

ikewise (adv.)
yoosi

ill (conj.)
haga

ill at ease, feel v.
sulfaama mta

illegal character
arfii seralaa

illness n.
himatoo ni

IM-address
lakkaddaa interneetii biyyaa (LIB)

image.............
calaqqee

image........
calaqqee

imagination
nuura

imagine v.
yaada yaadda

imitate v.
akeeka, akeetta; fakkeessa sita

imitation n.
falakeesa i

immature (adj.)
dheedhi

immediately
daddafiidhaan, battaluma, ariitiidhaan

immediately (adv.)
ammumma; burunto (Ital.); hure; yoosu

immerse v.
cuupha phita; lixa lixxa; lixissa xiifta

impact printer
maxxansaa rukuttaa

impact, collision
tima, giphee

impatient, be v.
hifadha fatta

impediment, obstacle
gufuu

implore v.
gunadha natta; kadhaa katta; waakha waatta

Import Data
deetaa alaaguu

Import from
..rraa alaagi

import......
alaaguu

Importance
barbaachisummaa

important (adj.)
gararoo; guddaa, guddoo, guddoo; ulfa, ulfo, ulfo

impoverished
deegaa, deegduu

impoverish v.
taadheessa sita

impression
yaada, hubannaa, ilaalcha

impressive
dinqisiisaa, maalalchiissa, maalalchiiftuu, hawwataa

imprison v.
booji'a jita

improve (health) v.
lilanaha noofta; fala falta; filma mita; fura furta

improvement
fooyya'insa, fooyyii

in front of
fuuldura

in order that (conj.)
akka

in the future (adv.)
egeri

in this way (adv.)
akkana

in-line image
calaqqee sarkee

in-place buttons
qabduu iddakee

in, inside
keessa

inactive window
fooddaa hadoodaa

inactive.....
hadoodaa

inbox......
simergaa

incense n.
hixana i (Amh.); qayya i

incense stick
naddii, sandalii

incest n.
haraamuu ni

incidentally
utuu dubbannuu, akka tasaa

incisor n.
qarifaani

incoming message....
ergaa dhufu

incoming message
dhaamsa dhufu

incompatible
waldhabiinsa

incompetent, be
v. abeeba bda

incomplete
hanqina qabu, hir'uu, dan hin guutne

incomputible......
waldhabiinsa

inconvenient
rakkisaa, kan hin mijoofne

incorrect, wrong
dogoggora

increase (weight) v.
bamma mita

Increase Indent
galumsa dabalaa

increase v.
buki tolcha; mullisa; dabala lta; fira firta; fufa fufta; fufadha fatta

indecent, vulgar
addaggee, guddisbaddee, algala

independent
bilisa, walaba

index.....
kasaa

indifferent, be v
rincica cicca; gaffa gafta

indigestion n.
waldoo ni

individual
matayyaa

indling n.
huuxxii ni; qeetii ni

indness n.
dansuma ti

ine up v.
goggeessa sita

infected, be v.
bacawa coofta

infection (of uterus) n.
qarbaa ni; uludii ni

inferior (adj.)
gadi; ga

infield.......
dirkee

inflamed, become v.
boba'a beeta

inflate (price) v. caradha
ratta

inflate v.
bakisa kifta; afuufa fta

inflated, be v.
bota'a toofta

influence, impact
dhiibbaa

inform v.
dhaama mta; hima himta

information
odeeffannoo

informer n.
haaxoo ni; xoqaamii ni (Amh.)

infuriate v.
bittisa tifta

inhabit v.
taa'a teetta

inhale v.
xuuxa xuxxa

inherit v.
dhaala lta

inheritance n.
dhaalaa ni

inhibit v.
uka ita

inhumane, vicious
hamaa, hamtuu, haxaarii

initialization file
faayilii ka‹??umsaa

initialize
kaasuu

injera n.
budeena i (Amh.) thin bread made of teff.

injure v.
qooma mta

injustice, do v.
giica giicca

Ink Annotations
ibsa fakkarkaa

inkjet printer
maxxansaa maddaa

inline image
calaqqee keessa

inline.....
sarkee

innovation, invention
argannoo

input focus
iddoo naqaa

input........
naqa

inquire v.
barbaada badda; gaafhada fatta

insane, be v.
sirga'a goofta

Insert Data
deetaa saagi

Insert File
faayilii saagi

INSERT key
furtuu SAAGII

insert mode
haalata saagii

Insert........
saagii

insert......
saagi

insertion point
iddoo saaginsaa

inside (prep.)
keessa; ke

insipid n.
bangee ni; (something unpleasant); busha'a bushoofta

inspect v.
qorqoradha ratta; soqa soxxa

inspection
qormaata, to'annoo, sakattaa

Install........
ijaari

install......
ijaari

install.................
ijaari

installation....
ijaarsa

installation......
ijaarsa

installation
ijaarsa

installation disk
baxxee ijaarsaa

Installation ID
lakkaddaa ijaarsaa

instance....
miseensa

instant (adj)
battala, yeroo gabaabaatti

institution
dhaabbata, jaarmayaa, inistiitiiyuutii

instruct v.
barsiisa siifta

instruction.....
ajaja

instructions
ajaja, qajeelfama

instruction n. (for marriage) hayuma
i

instruction
ajaja

instruction cycle
marsaa ajajaa

instruction set
kurfii ajajaa

instrument
meeshaa

insult v.
arabsa sita; n. abaara i; xeeraa ni; arabba i; horda dita

insulted, be v.
xeera'a roofta

insulting n.
rakuu ni

integrity n.
qulqulluma mti

integrity....
amanama

intellect n.
qalbii ni

intelligent
beekaa, beektuu, qaroo

intelligence n.
qalbii ni

intelligent (adj.)
qaro

interactive
haasoo

intercourse, have v.
roofa fta; wali rafa fta

interest (monetary)
dhala

interest n.
yaalicha

interesting
hawwatu

interface....
walqunnama

Interleave factor
lakkoofsa murtibaa

internal hard disk
baxee jabaata keessaa

internal modem
moodemii keessaa

Internal Terminal Emulator (ITE)
mul'isa buufata keessaa(MBK)

international
dunyaaleessa, guutuu addunyaa

International characters
arfii addunyaa

Internationalization
addunyeessuu

Internet access provider
laattuu gahiinsa Interneeti (LGI)

Internet account
eenyummeessa interneetii

Internet Call
bilbila interneetii

Internet Explorer
aloolaa interneetii

Internet service provider
laattuu tajajila interneetii

Internet site
iddoola interneetii

internet...
interneetii

interpret v.
se'a seeta

interpreter n.
afinaqii ni (Amh.); turjubaana i

Interrupt signal
asattoo gufii

interrupt....
gufii

intestine, gut
mar'ummaan

intestines n.
gadameessa i (small); uusa i; marimaani

intimidate v.
uka ita; farrifadha fatta

intranet......
interneeta qe'ee

introduce v.
beesisa sifta

introduction
seensa

invalid......
fashala

investigate v.
abuura rta; dooyadha yatta

invisible, make v.
daha daata

invitation n.
qataroo ni

IP address
teessoo AI(aaloo interneeii)

iquefy v.
bulbula lta; dhuuba bda

iron (for clothes)
kaawuyyaa

iron (material)
sibiilaa

irrelevantly (adv.)
lafiifo

irrigation
jallisii, maksaa, bonee

irritate v.
nyagisa gifta

irritated v.
dallana nta

isolated (adj.)
kopha; qofa; v. sulfaama mta; ulfaama, mta

italic.......
mirgada

itchy, be v.
haamrnaraha roofta

ite (bird) n.
culullee ni

item......
malima/qabiyyee

iteration....
deddeebi'iinsa

ittle (adj.)
(of no importance) baaku; diqqaa, diqqoo, diqqoo

ittle (bit) n.
toora i; (thing) n. quucoo ni; boocha i

ivestock n.
looni; horii ni


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...