Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 69 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter J.
J

jar
huuroo

jaw
a'ama, mangaagaa

Job
hojii

jug
ninniga

Java
Jaavaa

join
walqaba

joke
qoosaa, baacoo, falqa seekoo

jump
utaali

junk
shokorkota, hanshaafa, haafa

jury
salganee

jibba
jibbita; qoxxisa xxifta

juice
cuunfaa, cimmiiga

jackal
wangoo, sardiida, jeedala

jacket
jaakeettii

jammed
hudhame

jumper
utaalchisaa

jungle
bosona, caakkaa, huuruma

janitor
qulqulleessituu

jaw n.
boqoo ni

job (n)
jiruu, hojii, dalagaa

job n.
hujii ni

jog v.
gulufa fta; sagarra rta

join...
walqaba

journal
kitaabbee

juniper
mi'eessaa

Justify
qixeessi

jerrycan
saafiiyaa

job.....
hojii

joke v.
balqa ita; kobla koblita; kofalta; n. kobla i; qoosa qooca;

joystick
hunda caancalaa

jump....
utaali

jala mura
rta

jewellery
faayaa meetii

job queue
hiriira hojii

job title
maqaa ramaddii hojii

joint n.
mitaa ni

judge (n)
baahira, daanyaa, doorii

Junk Mail
dhaamsa gatoo

j civet cat n.
qirinjii ni

j clatter v.
dhachisa chifta

jabaa, jabduu, jaboo; (pi.) jajjabaa; (adj.)
wadalla

jackal n.
gedala ti

jagged line
sarsaka

January (9th-Feb. 7)
Amajjii

jawbone n.
lafee boqoo; dhamna; ndaa ni

jcome together v.
naanaha noofta; walda'a deeta

jcompanion n.
garayyuu ni; flra i; tolaa; miila i; waheela i

jcompassion n.
bojuu ni

jcompel v.
gibirsa siifta; mitissa sifta

jealous, be v.
hinaafa fta; xxisa xxifta;

jealousy n.
hinaafaa ni; qoxxee ni

jerrycan n.
litaa ni (Ital.)

jigger n.
(Amh.) dhuudhuu ni; (Swa.) moyaalee ni; tafii

jingle v.
qilisa lifta

Job control
to‹??annaa hojii

join together v.
walti dhi'eesa sita; fafa fta; fufa fufta; takhaala lta

joint (of bone) n.
gawwee ni; (of hip) n. luqee ni

joint pain n.
qiiqee ni

journal entry
galmee kitaabbee

journalist
gaazexessaa, galaalchaa

journery, trip
deemsa, imala

JPEG format
dhangii JPEG

jstify v.
qulleefadha fatta; qulqulleefadha fatta

July (8th-Aug. 6)
Adoolessa

June (8th-July 7)
Waxabajjii

justice, judgment
haqa

justification
qixxeessa

justify.....
qixxeessi


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...

Xalayaa Jibbaa