Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 54 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter K.
K

KB
kuuda

key
bantuu, hiiktuu, qulfii, furtuu, danqaroo

keep
kaa‹??i

kiba
kibda; qarqaara rta; gargaara rta; saaba bda; utuba utubda;

kill
dhaabi

king
mootii

kite
khurruu

knee
jilba

knife
billaa, ablee, albee, daaduu, sulluuda

kaayoo
ni; (good or bad) faroo ni

kernel
killata

kettle
jabanaa

keypad
cuqoo lakkoofsaa

kidney
kalee

koolee
ni; koolawaa ni; giddaha doofta; laga ladda; nyaraha raata;

kotota
totta; subuqa buxxa

kerning
rukkina

keyword
jefuraa

kiliwee
ni; malbee ni; malkaa ni; mudhii ni;

kitchen
kuushiina, alwaadaa

knuckle
buusaa

kokorsa
sita; maka matta

kammaha
maata; labaha boofta; qodhabaha boofta;

Katakana
katakanaa

keep....
ka'i

kerosene
kerosiinii, laambaa, gaasii adii

key.....
furtuu

Keyboard
gabatee cuqoo

kiss (n)
dhungoo

know v.
beeka beeta

kudu n.
gadamsa i

keystroke
furtuu rukutaa

knowledge
beekumsa

kale, spinach
qoosxaa

keessaa guura

kerning table
gabatee rukkinaa

key combination
idaatii furtuu

Key................
furtuu

keyboard layout
teessuma gabatee cuqoo

Keyboard logger
loogessaa cuqoo

Keyboard......
gabatee cuqoo

keyboard.....
gabatee cuqoo

keyboard............
gabatee furtuu

Keypad........
gabatee lakkoofsaa

keypad.....
cuqoo lakkoofsaa

keyword search
barbaacha jefuraa

keyword.....
jefura

kill........
dhaabi

Kill/stop........
Dhaabi

kind, generous
arjaa, arjoomaa, arjoomtuu, balchaa

knowledge n.
barnoota i; beekumaa ni; beeka i; dhugeessaa ni;

knowledgeable (person) n.
sirnya i; saricha; saritti ni

kofalta; seessa
sita; seessefadha fatta; n. seessa i


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...

Afoola