Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 462 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter M.
M

MB
MB

me
na, ana

Mr
obbo

map
kaartaa

Max
olaa

mix
maki

Mrs
adde

mud
dhoqqee, laaqii, orofa, dhoobboo

maid
wandaqa, xomboree

Mail
ergannoo

main
muummee, ijoo

male
dhiiraa

mane
gamma

many
baayee, danuu, hedduu, gorba, mooga

MAPI
MAPI

Mark
mallattoo

mask
haguuggee

meat
foon

memo
yaadannoo

menu
baafata

milk
annan

mill
baabura midhaanii

Miss
durbee

mode
haalata

monk
moloksee

moon
addeessa, ji'a, baatii

More
dabala

moth
fuutuu

Move
siqsi

mule
gaangee

mute
ukkaamsuu

myth
himtee

macro
maakroo

magic
tolcha, calfala

mango
maangoo

marqa
qita; meexa meexxa; miidha miitta

match
firoomsi

matte
mattee

mayor
kantiibaa

Media
meeshaalee sabqunnamtii

merge
maki

model
ilaallata

modem
moodamii

money
qarshii, horii, maallaqa

month
ji'a

mouse
hantuuttee

msqid
addiraa hiriira dhaamsa (adhdh)

muddy
bootoo, booruu, dhoqqaa'aa

mulqa
qita; salqa qita; irraa mura rta

music
muuziiqaa

maassa
sita; mitissa sifta; nyagisa gifta; nyalla nyalta; gama gamta

mainly
caalaatii

Manage
taliiguu

Manual
hujeeka

margin
mudana

marker
malkata

market
gabaa, dikkoo, machaara

markup
jijqeeqata (jijjiiri qeeqaafi tarreeffama)

master
hundataa

matrix
tarreentaa

meadow
araddee

medium
giddugaleessa

member
miseensa

memory
birminyii, qaabata

method
tooftaa, mala

middle
wiirtuu, walakkaa, gidduu

midget
tashaa, dinkii

milisa
sita; qiirsa sita; suuqa suuxxa; yuuba bda

mirror
fuullee, daawitii, oflaallee

misery
mankaraara, gidiraa, gadadoo, sili'a, dararama, hiraara

modern
ammayyaa

modify
fooyyessi

module
muraa

moment
yeroo gabaabduu

Monday
wiixata, aagoo

monkey
qalamee

monyii
ni (Amh.)

mosque
masgiida

mostly
caalaatti

mother
haadha, harmee, ayyoo, da'ee, coree

motion
sochii

MS-DOS
MS-DOS

mugger
saamtuu, hattuu

mujuja
mujujja; qeeta'a toofta; soonso'a soofta; taadha'a dhofta;

muscle
maashaalee

machete
meencaa, gajaraa

machine
maashinii

mailbox
sanduuqa ergannoo

malaria
busaa malaria

man n.
dhiira ti

manager
moora, geggeessaa, geggeessituu, hoogganaa, hooggantuu, duree

map n.
kartaa (Ital.)

marquee
barruu deemtuu

married
fuudhe, heerumte

meaning
hiika, kiikkaa

measure
safari

meeting
walga'ii, kora

Members
miseensota

message
ergaa, dhaamsa, beenoo

midhisa
sita; ca'a ca'ata; caasa caafta

million
kitila, miiliiyoonii

miracle
raajii

misdeed
yakka

mistake
dogoggora, balleessaa, badii

molmola
lta; molmmolfadha fatta; n. mooluu ni; boddaa ni

monitor
torgii

monster
bulguu

more...
dabalata

morning
ganama

Move Up
ol siqsi

mud n.
cancana i; dhoobboo ni; dhoqee ni; dhooba i; suphee ni

mustard
shunfaa, sanaabii, sanaafica

muusaha
soofta

majority
Irra-jireessa, harka caalu

make v.
jaara rta; ijaara rta

many n.
gurmuu ni; hedduu; hidduu; kunkii ni; haguu ni; qacaa ni

mark v.
milikeefadha fatta

marriage
heeruma, fuudha, gaa'ila

mass n.
nafa i

mate v.
yaaba bda (horses and donkeys)

mattress
firaashii, kefaa, darsaa

maximize
oleessi

mead n.
daadhii ni

meat n.
fooni; (dried) n. jajii ni; qoonxaa ni (Amh.)

mechanic
makaanikii

medicine
dawaa, qoricha, qorsa

meet v.
arga gita

melt v.
bassa bassita

mend v.
erba erbita

menu bar
kabala baafataa

menu....
baafata

meow v.
nyao jedha jetta

merchant
daladalaa, daldaltuu

Merge to
...itti maki

metafile
galsarmee (gaalmee sararaan uumame)

midnight
waarii, halkan walakkaa, halkan qixxee

military
loltuu

milk n.
anaani, (colostrum) silla, conee, areerra i; (fresh) n. mii ni

milk v.
(camel) sharama mta; (illegally) luuga luudda; cona, conta;

Minimize
gadeessi

mirqanna
nta; fedha fetta; dharaha raata; n. dharraa ni; fedhii ni

mischief
shira

mishibii
ni; qabatoo ni; qundhii ni; seemsaa ni

miss v.
daga dadda

mist n.
hurii ni; qayoo ni; qayoota

moan v.
gadooda dda; waadha waatta

mock v.
arabsa sita; goyeessa sita; qalada ladda (Amh.); qoosa qooca

mode....
haalata

modem...
moodemii

mood n.
miira i

mookadha
katta; gomphoola Ita

moon n.
ji'a; ji'i; (new) baatii ni; (full) goobana ti;

mosquito
bookee, biimmee

moss n.
areedda i

moth n.
billaachaa ni

mountain
tulluu, gaara, tabba

move v.
reeqisa qifta; choco'a cota; ( move with difficulty) jaatanaha noofta

move....
hiiksi/siksi.

mule n.
gangee ni; gangeellee ni

mushroom
shashara, uukkoo, waakkoo, horroqoo, amboshilla

must v.
male; malte

My Music
muuziqaa koo

my, mine
koo, kiyya

Magnifier
guddeessaa

maize n.
boqoloo ni (Amh.); (boiled) karshaa ni; korankora i;

malteessa
sita; sosoba bda; buufa fta. n. buufaa nl

mark.....
mallattoo

marry v.
fuudha fuuta; fuusisa sifta

match n.
kibiriita i (Swa.)

meesenger
ergamaa

memo.....
yaadannoo

menu item
qabiyyeee baafataa

menu name
maqaa baafataa

mercy n.
naasuu ni

messaging
dhamsergaa

metal n.
sibiila i

migration
godaansa

milk, v.
(completely milk a cow) cirissa sita

MIME type
akaakuu MIME

modify...
fooyyessi

molar n.
haoo ni; aoo ni

money n.
beesee ni (Swa.)

month n.
ji'a ji'i

More Info
odeeffannooo dabali

motive n.
marroo ni

mould n.
damansa i

mount v.
yaaba bda; kora rta

mouse n.
barroo ni; (gray) illaada i; hanatuta; sulli'oo ni; halakhee ni;

mouse....
hantuuttee

mouth n.
afaan

move down
gadi siqsi

muddy n.
borxoxxee ni

multi....
walfaannee

mummeessa
sita; qola qolta; qunquma mta; n. qutisuu ni

mumps n.
qandadaa ni

myrrh n.
(tree) qumbii ni

machete n.
bangaa ni (Swa.); goraadee ni; sholee ni (Guji);

macro virus
qinqaanii maakiroo

maggot n.
hiffa fiti; raamoo ni; daariqa tti

maginfier...
guddeessaa

Magnetic disk
baxxee loobilaa

Magnetic medium
meeshaa loobilaa

magnify v.
gumbisa fta

Mail bombing
rooba ergaa

mail box......
saanduqa ergannoo

mail merge
makiinsa ergannoo

Mail Message
dhaamsa ergannoo

Mail Options
filmaata ergannoo

Mail package
qarqaba ergaa

mail recipient
fudhataa ergannoo

mail server....
gargaartuu dhaamsaa/ergannoo

mail server
kaadimaa dhaamsaa

mail system
sirna ergannoo

mail........
ergannoo

mailing label
maqeessa ergannoo

mailing list
tarree ergannoo

main document
galmee guddaa

maintain order v. aadaha
doofta

major gridlines
sarara tassaa buraalaa

make good v.
tolcha chita

make place v.
siqa sixxa

make single line (file) v.
hariira rta

make way v.
gora gorta

malaria n.
binii ni

male (animal or person) n.
korma i; (cattle) n. jibbicha i; jibboota i (plu.);

male (married)
suubboo

male (unmarried)
qeeroo

Male connector
kornyoo diramtuu

man, person
nama

mana guutuu; gubbaa
ni

Manage Lists right
mirga tarreelee taliigaa

manage......
taliiguu/too'achuu

management
bulchiinsa, taliigaa

manager.....
taliiga/too'ataa

mandatory, obligation
dirqama

manner n.
kara ni

manual feed
soorata hujeekaa

manual line break
kutaa sarara hujeekaa

manual link
geessituu hujeekaa

manual page break
kutaa fuula hujeekaa

manual....
hujeeka

many, be v.
guma gumita

many, very many (adj.)
allabii, heddu

March (10th-Apr. 8)
Bitooteesa

Mark as Read
akka dubbifametti mallattoo itti godhi

Mark as Unread
akka hindubbifamnetti mallattoo itti godhi

market (for cattle) n.
munaada i (Amh.); (place) n. gabayyaa ni

markings n.
shaafa i

marquee....
barruu deemtuu

marriage n.
fuudha i; oroosa i (Swa.)

marrow n.
dhu'a ti; qoosaa ni

massage v.
mimiica miicca

master document
galmee hundataa

master n.
gooftaa ni (Amh.); abboo

master page
fuula hundataa

master record
kuusaa hundataa

matawallee
ni; qarcoo ni; quuyyee ni

match case
walsima qubee

match.....
firoomsi

material n.
nafa i

matter n.
dubbii ni; haajaa ni (Swa.)

mattress n.
farashii ni (Amh.); itillee ni

mature (girl) n.
gaaltama i; v. gaaltama mta

mature n.
buleessa i; become mature buleessawa soofta

mature thing n.
buleessa i

mature, be v.
cima cimta; bilchaadha chaata

Maximize button
qabduu oleessii

maximized window
fooddaa oleeffamaa

May (9th-June 7)
Caamsaa

maybe (adv.)
gaafiini; malaafi; malaafu

maybe, likely
tarii

me (pron.)
na; ana

meager (adj.)
huqqaa, huqqoo, huqqoo

meanwhile, meantime
gidduutti, achumann, hangasitii

measles n.
finnoo ni

measure v.
biima biimita (Swa.); fiiriha rita; heda hadda; haammaara rta

measurement
bikkooma

measurement n.
ciqilee ni; waarii ni (Amh.)

Mechanical mouse
hantuuttee harkaansochee

meddler n.
qorqortuu ni

medicine (for tapeworm) n.
koosoo ni (Amh.); qorsa i

medicine n.
kiniina i (Ital.); qorsa i ; daawwee ni

meditate v.
yaada yaadda

medium (adj)
walakkeessa

medium sized
jidduu galeessa

meet together v.
walda'a deeta

meeting n
kora i; qorbaa ni; sabsabaa ni (Amh.); gubbayii ni (Amh.);

Meeting Request
gaafii walga'ii

melted, be v.
baqa baxxa

members....
miseensa

membership
miseensummaa

membrane n.
qoofiraa ni

memory.....
koofannoo

memory.............
kuufannoo

menace v.
ukhukuba bda

menstruation n.
uwwa iti

mental (adj)
sammuu

mentally dull n.
raatuu ni

menu bar....
kabala baafataa

menu button....
qabduu baafataa

menu button
qabduu baafataa

menu item...
qabiyyee baafataa

menu title
matduree baafataa

menu...............
baafata

merchant n.
nagaadee ni

merciful (adj.)
naaso

mercy, forgiveness
aagii

mercy, have v.
kililla ta

merely (adv.)
calla

merge field
dirree makiinsaa

merge/mix .....
maki

mess up v.
marqa qita

message box
sanduuqa ergaa

message catalog
galalee dhaamsaa

Message Class
sadarkaa dhaamsaa

message header
irraantoo dhaamsaa

message n.
ergaa ni

message..........
dhaamsa

message....
dhaamsa

message................
dhaamsa

messenger n.
dabaree ni; ergattuu ni;

messy, be v.
huuraha roofta; hoxxaha xoofta

meter (for utilities)
lakkooftuu

Microcomputer
kompiitara xiqqaa

Microphone
qaaqiyyee

microprocessor
maayikroprooseser

Microsoft Access database
kuusdeetaa akseesii maayikroosoftii

Microsoft Excel
ekseelii maayikroosoftii

Microsoft Exchange
jijjiirraa maaykirosoofti

Microsoft Internet Assistant
gargaarsa maaykirosoofti interneetii

Microsoft Mail
ergaa maaykrosooftii

Microsoft Mouse
hantuutee maaykirosooftii

Microsoft Office Activation Wizard
Maayikiroosoofti Ofiis Aktiveeshin Wizaard

Microsoft Office Professional
Maayikiroosoofti Ofiis Piroofeshinaalii

Microsoft Office Standard
Maayikiroosoofti Ofiis istaandaardii

Microsoft Privacy policy
imaammata matayyaa maaykiroosooftii

Microsoft Product Support
deeggersa oomisha maaykiroosooftii

Microsoft Publisher
maykirosoofti paabiliisharii

Microsoft Script Editor
gulaalaa barruu maayikiroosooftii

Microsoft SQL Server database
kaadhimtaa kuusdeetaa kan Maaykiroosooftii SQL

Microsoft Word
Maykirosoft Woordii

Microsoft Powerpoint
maykirosofti paawor poo‹??eentii

middle n.
badaassaa ni; jidduu wayaa.; wadhakkaa ni

midhaaga, midhaadu, midhaago; wayya

midnight n.
waarii ni

midway n.
waljajjii ni

migraine v.
bowwafadha fatta

miicca; mudda
muddita

mildew n.
damansa i

militia n.
xoorsaraawwitii ni (Amh.)

milking n.
eleemaa ni; waaree ni

milkpot n.
buree ni; (Gabbra) gira i, golondii ni; gorfa i;

millipede n.
miilkuma i; hanqareessa i

mine (pron.)
kiyaa tiyya; kiyyuma, tiyyuma

Minicomputer
minikoompuuter

Minimize button
qabduu gadeessi

minimum installation
ijaarsa gadee

Ministry of Agriculture and Rural Development
Ministeera qonna fi misomaa baadiyyaa

minor gridlines
sarara tarsaa muraalaa

minus sign
mallaattoo hir'inaa

minute (n)
daqiiqaa

minute n.
daqiqaa ni (Amh.)

mirage n.
sankulee ni; siribii ni; qayanqayoo ni

miscarry v.
salleessa sita

miscellaneous
walmakee

miserable, be v.
golgolaha loofta

misfortune n.
dabuu ni

missing, be v.
seela'a loofta

mistake n.
baasa i; yakka ni ; n. dokonkora i;

mistreat v.
daga dadda

mistreating n.
rakuu ni

mistress n.
jaalto ni;garayu ni

misunderstand v.
wal bada badda; wal miliqa lixxa; wal mura rta

mix (and eat) v.
kuruma mta

mix (together) v.
walti naqa naxxa; bulbula lta; dorqa qita;

Mixed cell reference
wabii dhaaba walmakaa

mixed, mixture
makaa

mixture n.
makaa ni

mocking n.
qaldii ni

modified..........
fooyya'aa

modifier key
furtuu fooyyii

moist (adj.)
jiida jiitu, jiido

moisture n.
dabana i

moment n.
hojjaa ni

Monday n.
Senyo (Amh.)

mongoose n.
curree ni; moree ni; hammaa ni

monitor....
torgii

monkey (vervet) n.
qamalee ni

Monochrome monitor
torgii halluu tokkee

Monochrome printer
maxxansaa halluu tokkee

monster n.
bulguu ni

monument, statue
siidaa

moral, morals
safuu

More Colors
halluu dabali

More Details
babal'ina dabali

more than (adv.)
afaan

More Windows
fooddaalee dabali

morning (early)
barraaqa, obboroo

morning n.
dirama i, (early morning, before dawn) baraaqa i; ganama

mortar n.
moyee ni

mosque n.
mesgida; masajida (Arab.)

mosquito net
matayoo bookee busaa

mosquito n.
binii ni

mother n.
haadha ti; haa haatii; (voc.) haatoo ni; aayyoo ni

motivation
kaka'umsa

motorcar n.
makinaa; konkolaata; gaarii; motokaa ni (Eng.)

motorcycle
dokdoqqee, bududdee

mottled n.
warareeba i

mouldy, become v.
damansaha soffta

mound (termite) n.
kooba di; kobbee ni; kubii ni

mountable file system
sirna faayilii fe'umsaa

mountain n.
gaara i

mouse bird n.
waraabata i

mouse button
qabduu hantuuttee

mouse click
cuqaasa hantuuttee

Mouse elbow
ciqilee hantuuttee

mouse pointer
qaree hantuuttee

mouse, rat
hantuuta

mouse...........
hantuuttee

moustache n.
hafaroo ni

mouth, language
afaan

move (household) v.
madaba bda

move (steadily) v.
munyuuqa yuuxxa

move away v.
godaana nta

move down...
gadi siiksi

move slowly v.
siriiqa riixxa; sirnya nyita

move together v.
shona nta; sona nta

move up....
ol siksi

movement n.
akhuu ni; siqansa i

movie clip
muraa fiilmii

moving n.
godaana ti; madaba i (Amh.)

moving together n. shanaca
i (also, being together)

much (adv.)
guddoo; haguu ni; hedduu; hidduu; qacaa ni

mucous n.
furroo ni; (dried) xanxammaa ni

mudanmuddii

Multi launching
hiriira walfaannee

multi-user environment
qeeyyaa fayyadamoo hedduu

Multicasting
dabarsa gargarsaa

Multilevel sort
foyiinsa sadarduu (sadarkaa +hedduu)

multilingual
afbaay'ee

multimedia
sabqunnamtii baay'ee

Multiple document interface (MDI)
walsima galmee hedduu(WGH)

multiple selection
filannoo hedduu

Multiscanning monitor
torgii helaalekaa(hedduu+ilaaluu)

multiuser state
haala fayyadama hedduu

mumble v.
bopphisa phifta; cabaqa baxxa

murmur v.
gunguma mta; hasaasa hasaafta; shawisa wifta

muscles n.
sarbaa ni

mushroom n.
abbaa marqoo ni

mute (adj)
duudaa

mutter v.
bopphisa phifta; gunguma mta

muzzle (of a gun) n.
afumosii ni (Amh.) i

muzzle n.
funaani

my (pron.)
kiyya, tiyya; kiyyuma, tiyyuma

My Computer
kompitara koo

My Documents
galmee koo

My Network Places
iddoo saaphqunnamtii koo

My Pictures
fakkiilee koo

My Recent Documents
galmee koo dhiyoo

myself (pron.)
ufi

mystery n.
bonbontii ni; mistirii (Eng.)


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...

Gorsa Jaalalaa Dubbisaa