Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 188 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter N.
N

no
lakki, miti, hi'iyoo

n.
bonbontii ni; tantammii ni

n/a
hinargamu

net
marayoo, dabboo, saaphana

new
haaraa

NLS
gargaartuu afaan ababbii (GAA)

not
miti

now
amma

nun
gaaltama

nut
boloonii

name
maqaa, cibra

near
bira, cinaa, dhihoo, kaloo

neck
morma, moqoo, lukuma, lumma

nest
mandhee, man'ee, godoo

news
oduu

next
itti aanee, ergasii, itti fufee

nine
sagal

no!
hiyyoo!

nock
knees n. dallabahal i

node
guduunfaa

none
tokkollee

noon
saafaa

nose
funyaan

note
yaadachiisa

noun
maqaa

numb
adoodaa

naked
qullaa

Named
moggaafame

never
abadan, tasa, gonkumaa, qarayyuu, abilla

nice
(adj.) bareeda; dansaa; kilimphee

night
halkan

Noise
waca

north
kaaba

Notes
yaadannoo

nudge
tuqiiqa

nurse
narsii

na??ve
gowwaa, jufunfula, sephaa

nature
uumamaa

nausea
locaa, lollojjii

needle
limmoo

nephew
durbii

ninety
sagaltama

Normal
baratamoo

Notify
yaadachiisuu

number
lakkoobsa

nyoora
i; qanchora i

n. eloo
ni

nag v.
dorsisa sifta; findhaara rta

nap v.
rafa rafta; hochisa chiifta; n. hocheesa i

nee n.
jilba; cokaancokkee ni

nervous
qaanjibbaa'aa, sodaataa

network
mantagoo

neutral
imbaabsa

no wrap
hinmarin

nob n.
bokkuu ni

nothing
homaa, homtuu

nowhere
eessayyuu

Name box
sanduuqa maqaa

name n.
maqaa ni; gurra i

nape n.
sammuu ni; qaaceera

national
biyyaaleessa

navigate
naanna'i

neck n.
lubbuu ni; lukuma ti; lummee ni; morma i

necklace
amartii, dubul

need (n)
fedhii

need v.
fedha fetta; barbaada baadda; n. dhiphuu ni;

neighbor
ollaa

nest n.
mana i

New Year
Wagga haaraa

news n.
da'imtuu ni; oddu; (vague) n. lasiitii ni

Nickname
maqaa masoo

nife n.
billaha, ablee ni, seenti ni ; (large) aflameeda ; suluudda i

nine n.
sagali

nonsense
shokorkota, hanshaafa, qaayyaatuu

nook n.
suuqa i

noon n.
guyyaa guddaa

nose n.
funaani

not know
wal'aala

notebook
yaadanno

nowadays
yeroo ammaatti

namespace
iddoo maqaa

navel n.
handhura ti

necessary
barbaachisaa

neigh v.
fookisa kifta; imimisa sita

nerve n.
morgaha i; ribuu ni

newsgroup
gurmuu oduu

newspaper
gaazexaa

Next Page
fuula itti aanaa

next week
torban dhufu

next year
bara dhufu

ninth n.
sagaleessoo ni; salaani; saleesso; sagaleessoo

node name
maqaa guduunfaa

noise n.
billa i (Amh.); dibbeesa i; dibbiisaa ni

north n.
ola olitti

Note Flag
alaabaa yaadannoo

nurse n.
hakimii ni

nylon n.
lailoonii ni

n. (person or thing)
hoxxee ni

n. phiiphiisa
i; fiiquu ni; fulidoo ni; fiissa i

n. xoqaamii
ni (Amh.); haaxoo ni;

nail, screw
mismaara

naked, be v.
daara rta

name (for mother
in law) n. kumakitili

namegiving n.
gubbisa i

nanny goat n.
re'eetii ni

Nanosecond (ns)
Naanoo Sekendii

narrow (adj.)
dhipha, dhipho, dhipho

narrow passage n.
rakkoo ni

narrow, be v.
xiixa'a xoofta

narrow, tight
dhipoo

nation n.
gosa i

nationality
lammummaa

native language
afaan dhalootaa

Native Language Support (NLS)
gargaarsa afaan dhalootaa(GADh)

nauseous, be v.
lilikha litta

Navigation
naanna'insa

Navigation Bar
kabala naanna'insaa

Navigation button
qabduu naannayii

Navigation Pane
daawitii naanna'insaa

near (prep.)
aana; bira; dhi'o; cina (Guji)

near, be v.
ruga rudda

nearby (place) n.
naaboo ni

nearby (prep.)
bira

necessarily
dirqamaan

necessary, be v.
fedha fetta

necessity n.
dhiphuu ni

necklace n.
hayaama i; lootii ni

needle n.
binkii ni; marfe (Amh.); limee ni

negative indent
deebisa hi'eerta

neglect v.
tassa tacha

neighbor n.
ollaa ni

network administrator
bulchaa cimdaa

network administrator installation
ijaarsa bulchaa cimdaa

network connection
kornyoo cimdaa

network drive
ooftuu cimdaa

network location
iddoo cimdaa

Network printer
maxxansaa cimdaa

Network.........
cimdaa

nevertheless (adv.)
ammoo

new (adj.)
haraa; n. (something) bamboo ni

newborn n.
caraqa i; caraqqoo ni

newline character
arfii sarara haaraa

News Message
dhaamsa oduu

newsletter columns
tarjaa iftoomsaa

Newspaper columns
tarjaa galaalchaa

next (adv.)
gadhufu

next day n.
boriyyaa ni

next to (prep.)
dhaatu; dhawwatu

nibble v.
alalacha chita; dheeda dheedda; durduura rta; funaana nta

nice (person or thing) n.
dabboo ni; faaya i

nightjar n.
raphachoo ni

nighttime n.
bultii ni

nimble (adj.) sabla, sablo, sablo

ninety n.
sagaltama i

nipple n.
mucha i

nobody, no one
homtuu, eenyullee

noise, make v.
caara rta; n. caara i; ; waca wacca

non-adjacent cells
maandhee adda hiixuu

non-breaking hyphen
murfoo hincinne

non-breaking space
iddoo duwwaalaa

Non-impact printer
maxxansaa biifoo

non-proportional font
bocquu gitaalaa

nonetheless
malee

nonprinting character
arfii maxxansalaa

normal view
mul'annoo baratamoo

nosebleed v.
funuuna nta; n. funuuna i

nostril n.
qaa'a funaani

not as good. ..better than
manna.. .wayya

not far away
dhiyoo

Notebook computer
koompitara kooyaa

notify v.
jedha jetta

nourish v.
soora rta

nourishment n.
soora ti

novel (book), fiction
asoosama

November (10th-Dec. 9)
Sadaasa

now (adv.)
amma

Null value
gadhabilee

NUM LOCK key
furtuu LAK CUFII

numb, be v.
hadooda doodda; somb a bita

number n.
haga i

number sign
mallattoo lak

numbered list
tarree lak.

numeric keypad
furtuu lakkofsaa

numerous, be v.
gobba bita

nut (for a bolt) n.
bilooni (Amh.); dado

nutrition n.
meela i

nutritional n
finna; meela; koshee ni (Gab.)


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...

DHUKKUBOOTA JAALALAA