Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 219 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter O.
O

of
kan

OK
tole

on
irra, gubbaa

OCR
OCR

off
irraa, gara alaatti

oil
zayitii, quyyisa

OLE
OLE

oats
omborii, ayisaa, matajaboo

oily
zayitaawaa

okay
tolee

OLAP
OLAP

omit
dhiisi

onto
gara

Open
bani

or?
mo?

oryx
saalaa

oven
furnoo

over
gubbaa, irra

Octal
saddeettaa

often
yeroo baayee, irra deddeebiyee

olola
lta; marradha tta; n. olola i; ololchuu ni

only
callaa; kopha; tuu; qofa (Gab.)

Other
kabiroo

owner
abbaa

object
wanta

ocean
n. abaayaa ni; baarii ni

office
biiroo, waajjira

offset
iddoodaa

OLE DB
OLE KD

one, a
tokko

Online
karaarra

Option
dirqala

orange
birtukaanii

orphan
gasharee, yatima

outbox
kergaa

output
bahaa

ox n.
qubla i; mirgoo ni; sangaa ni

oy n.
qilixama i qilixamsuu ni

oad n.
baa ni; ba'oo ni; baachaa ni

oad v.
faa faata

oan n.
fulkaaya i; fulka'a i; liqee ni (Amh. )

oath n.
kakuu ni

ock n.
qulfii ni (Amh.); v. qulfa fita

offline
karaala

oil n.
dhadhaa ni; qibaaati ni (Amh.); motor oil zeit (Amh.)

omen n.
dhangaa ni

oneself
ofi

opinion
yaada, amantii, ilaalcha

orchard
oyiruu fuduraa

outline
toorii

overlap
walirra

owl n.
urunguu ni

obedient
abboomamaa, abboomamtuu

obey v.
caqasa qafta; saalfadha fatta; sarma mita

ogre n.
goorjama i; olokhinna i; bulguu ni

oins n.
moo ni; hirma i

omit v.
lakkisa kifta

one-eyed
ballaa

ooze v.
madda maddita

open v.
bana, banta; fura furta; qoobsa sita ;

operator
ogeejjii

opposite
faallaa

optimize
guutola

optional
dirqalee

ordinary
dasiiba

original
xabboo

oryx n.
saalaa ni

oval n.
korboo ni

override
faccisuu

overtype
irtabbii

oxen n.
hancaffa i; (old) karaaba di;

ocust n.
awwaniisa i, (young) siqoo ni

oiter v.
qorra rita

oking n.
tapha i

oosen v.
buqifadha fatta; fura furta; furgaasa gaafta; gadhiisa dhiifta;

operation
dalaga

order n.
erga (Amh. ajaja ajajja)

originate
eegaltii

otherwise
silaa

ought v.
male; malte

our, ours
keenya

Overwrite
irraba

ownership
abbummaa

Object code
lakkaddaa wantaa

object library
mana galmee wantaa

Object Type
akaakuu wantaa

object..........
wanna/wanta

obligation n.
baa ni; ba'oo ni; baachaa ni; kakuu ni

obliterated, be v.
raawadha watta

obscurity n.
dukkana ti; bonbontii ni

observation
qalbifannaa, hubannaa

observe v.
jiba jibda; doofadha fatta

obstacle n.
galloo ni ; gufuu ni; gugufaa ni

obstinacy n.
siriima i; morka i; morkachaa ni

obstinate, be v.
morka kita

obstruct v.
duucha cita

ocality n.
ardaa ni; reera

ocation n.
fullaa ni

occasion n.
fullaa ni; gaafa

October (11th-Nov. 9)
Onkololeessa

OEM manufacturer
OMD (oomishtuu mi‹??a duraa)

offend v.
tuqa tuxxa; yakka kita

offended, be v.
xeera'a roofta

offense n.
arabba i; eebee ni; baasa i; cubbuu ni; xeeraa ni

Office Assistant
gargaaraa waajjiraa

Office Clipboard
murgaa waajjiraa

Office Document
galmee waajjiraa

office n.
biiroo ni, beroo ni (Fr.)

offspring n.
ilmee ni; daaraa ni; eegee ni; maatii ni; maayamaatii ni

oincloth n.
marxoo ni

oiterer n.
ma'eessa i

okay (adj. + adv.)
dansaa; ee'ee; (adj.) wayya

old (adj.)
dullacha, dullatti, dullacha; moofa, mooftu, moofoo;

old (object)
moofaa

old (person)
dulloomaa

old and dry v.
buquqa xxa; buquqaha qoofta; n. burquqaa ni

Old password
iggita moofaa

old woman (women) n.
beera ti

old, be v.
goblola lta; hoorofaha foofta; subuqa buxxa

old, become v.
hacimpheera rta; rereepha phta

old, worn out v.
subuqa buxxa

older sibling (brother) n.
aaddaa

OLE object
wanta OLE

OLE server
kaadimaa OLE

olive (tree) n.
ejersa i

on (prep.)
gubbaa; irra

on high (prep.)
gubbaa

On the Phone
bilbilaan

on top of (prep.)
gubbaa

On-screen formatting
dhangii agartiirraa

once (adv. + conj.)
takkee ni; tokko; takka

one after another
wal faana

one n. + adj.
tokko; takka; one only tokkumaa;

one person (one body) n.
mutaraa ni

one time n.
takkee ni

onely, be v.
ceeka'a koofta

ong (adj.)
dheera

online service
tajaajila karaarraa

Online Support
deggarsa karaarraa

only, alone
qofa, kophaa, duwwaa

ook after v.
ukha utta

ook at v.
arga gita

ook carefully v.
milladha latta

ook for v.
barbaada badda

ook good v.
fefadha fatta; chokadha

oose, be v .
reeqisa qifta; buk'a koofta; socoha coota; chocoha coota

oose, become v.
mulqadha qatta; soloola lata; sololaha laata

open file description
ibsa faayilii baniinsaa

open space n.
batala ti

opening n.
afaan; qaa'a i; urachaa ni; urata i

openly (adv.)
diideese

operating system
sirna dalagaa

operation (medical)
baqaqsanii hodhuu

opinion n.
asaaba i (Amh.), herrega, mala

opportunity
hayya, carraa

opportunity n.
boddaa ni; findhaara i

oppose v.
dida didda; morma mita

oppress v.
ijeessa ijeefta; mitissa sifta; raka ratta; reeba bda; riiqa riixxa

oppression n.
mitoo ni

Optical disk
baxxee ifaduu

Optical mouse
hantuutee ifaduu

option button
qabduu dirqalaa

option group
garee dirqalaa

optional hyphen
murfoo dirqalee

options...........
filmaata

or (conj.)
yokaani

or (in a question)
moo

or (in a sentence)
yookiin

orange n.
birtee

orator n.
falqa i

ordinal number suffix (e.g., -th)
-affaa

ordinal number
lakkoofsa sadarkaa

organization chart
taattoo dhaabbataa

organize v.
taaba taabda; tolcha chita

orientation
qaabachiisa

orifice n.
qaa'a i

origin n.
balchaa; xintii ni (Amh.); hunda i; idda i

oring together v.
naaneessa sita; walti dhi'eesa sita

oriole n.
hawantee ni; awantee ni

ornament (head ) n.
kalacha i

osteomyelitis n.
uludii ni

ostrich (chick) n.
randhuu ni; ruboo ni; guchi ni

Other Places
iddoolee

other(s) n.
dhibii ni; jarra i; biyya yiti

otherwise (adv. + adj.)
silaa; yokaani

ought to v.
himmalle

ourney (long) n.
kunna i

out (prep.)
keessaa

out of sorts v.
bukana'a noofta

out of the office
waajjiraala

Out to Lunch
meegi

out, outside
ala

outbid v.
caradha ratta

outcome n.
faidaa ni (Swa.)

outer part n.
ala i

outgoing message
dhaamsa bahe

Outline font
bocquu toorii

outmaneuver v. fuluusa
sita

outside n.
ala i; diida

outside the house
diida

outsider n.
orma i

outsmart v.
fuluusa sita

outstretched (adj.)
dalla

over (adv.)
ola olitti

overcome v.
dabsadha satta

overeat v.
qallulama mta

overhang n.
raraatoo ni; raraha i

overlapping windows
fooddaalee walirraa

oversee v.
eega eedda; qorqora rta

overstate v.
gumbisa fta

overstrike
sarirraa

overtake v.
dura mura rta; firisa rifta

overturn v.
cunqursa sita; garagala; galabatama mta (Amh.)

overweight n.
botora i

overwhelm v.
mitissa sifta

owner..................
abbeentaa

owner............
abbeentaa

oyful, be v.
dambooba bda


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...

Seenaa Jaalalaa