Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 601 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter P.
P

PC
KM (koompiitara matayyaa)

pt
tuqaa (tq)

PCD
PCD

PCX
PCX

pea
atara, daangulee, haatoo

pen
biirii, qalama

Pie
deloo

pot
biir disti, okkotee, giicuu, washoo

pack
qarqabi

page
fuula

paid
kaffalame

pain
dhibee, dhukkuba

pair
mirree

pane
hirdaatii

park
paarkii, caayaa

path
daandii, mocii, karaa

PIC
lakkaddaa akkafeetee (LAF)

pica
kutaasa (kutaa+safartuu)

pick
kaasi

pile
tuullaa, kaabii

pink
diiminee

plan
karoora, akeeka

play
taphachiisi

poor
hiyyeessa, hiyyeettii

port
buufata

post
dirbaasi (dirreetti baasi)

paint
barashaa, halluu

panel
moggaargii

panic
baaraga, shororkaa, sodaa

paper
waraqaa, waraqata

pasta
paasta

Paste
maxaansi

patch
erbaa

peace
nagaa, dada

phone
bilbila

Pivot
qiinxa

pixel
pikselii

place
bakka, iddoo

plate
shaani

point
qabxii

Power
humna

press
dhiibi

pride
boona, bajiga, galdaasa

print
maxxansi

puppy
cuquu, xuuxxillaa

purse
koro'oo, boorsaa maallaqaa

papaya
paappaayee

parent
haadhoo

parity
qixeenya

peanut
ocholooni

pencil
irsaasii

people
uummata, saba, jamaa, liiban

period
tuqaa

phrase
gaalee, anqoo

pillow
boraatii

please
maaloo

pliers
ciniintuu

plough
maarashaa, sibattii

pocket
kiisii

poison
summii, hadhaa, suunkii

police
poolisii

policy
imaammata

Pop-up
ol bahuu

potato
dinnichaa, mosee,sayee, ifaatee, shonee, jurgufee

prayer
kadhannaa, sagada, kadhata

prefix
huddeelsoo

preset
durqindaa'aa

prompt
kaasaa

purple
dhiilgee

package
awwagii

pajamas
biijaamaa

palette
DDF (Dhaaba Dibdoo Fakkii)

palmtop
qubganaa

pancake
maxinoo

Pantone
halsimaa

pasture
dheedichaa

pattern
akkina

paw n.
kotee ni; tantoomoo ni; tantoomuu ni

payment
kaffaltii

peg n.
fannoo ni

pen n.
qalaamuu ni (Swa.); biirii ni (Amh.)

percent
dhibbeentaa

person
qoxxicha i; qoxxitti ni

picture
fakkeettii, fakkii, suuraa

pig n.
boyyee ni; (bush pig) boyyee ni

pin n.
binkii ni

pit n.
boola iti

plastic
laastikii

plug-in
itti suuqii

pointer
qaree

Polygon
rogaddee

postbox
saanduqa poostaa

poverty
hiyyummaa, dhaba, deegummaa

preface
ariirrata

preview
durargii

prickly
pear n. gambooraa ni

primary
dursaa

Printer
maxxansaa

privacy
kophummaa ofii

problem
rakkoo, rakkina, ko'oo

process
adeemsa

product
oomisha, bahaatii, atoota

profile
danaa

program
sagantaa

project
piroojektii

promote
guddisuu

pronoun
maqadhaal

protect
eeguu

publish
maxxansi

pus n.
malaa ni

put v.
teessisa sifta

Pyramid
sadakara

Packages
qarqabaalee

pail n.
baldii ni (Amh.)

pair n.
lakuu ni

palm n.
ganaa ni

pant v.
dhaana nta; hara harta; harganna nta

parallel
walmaddii

parasite
akankarreettii

part n.
gamma i; gar; goomolee ni; moggaa ni

pass n.
rakkoo ni

pass v.
darba bita; (by) v. dabra barta

password
barreertuu

path n.
kara ni

peak n.
flixee ni

peel (n)
qola

peel v.
qunchiisa chiifta

personal
dhuunfaa

pharmacy
faarmaasii, mana dawaa, mana qorichaa

pig, hog
booyyee

pile n.
tuulaa ni

pill n.
kiniina i (Ital.)

pipe n.
gaayyaa ni

pith n.
dhu'a ti

pity n.
naasuu ni; v. naasisa sifta; v. kililla ta

plan v.
maladha lattta; mariadha riatta; yaada yaadda

platform
hujeffannoo

play v.
cuqqisa qifta; taphada taphatta

pleasant
gammachiisaa

plod v.
sirriqa riixxa; sirnya nyita

plot v.
maladha latta

plow n.
marashaa ni (Amh.)

plow v.
qota tta; shalashala lta (Amh.);

plug v.
cufa cufta; cuqqaala lta; qadaada dda; suxa suxxa; duucha chita

plum n.
mululacha i

pole n.
dongoraa ni (for the walls of a house); moloogaa ni (Amh.)

politics
siyaasa

pond n.
harroo ni; harra ti

pool n.
garba i; dambalaa ni (not permanent); malalbaa ni; naqata i;

Pope n.
phaphaasa i (Ital.)

pore n.
lima i

portrait
dhaabbattaa

position
qubannoo

pour v.
buusa buufta; (a little) v. qica qicca; lollaha laata; naqa naxxa

pray v.
kadhaa katta; kadhadha kadhatta; sagada gadda (Amh.)

precious
qushuna

pregnant
ulfa

prepare
v. tolcha chita; dhaaba dhaabda; qopheessa sita; kurfeessa sita;

priority
duraanaa (dura+aanaa)

property
qabeenyaa, leecalloo

protocol
aaloo

pull v.
tirsa sita

puppy n
cuquu ni

purr v.
korisa rifta

push v.
darba bita; dhiiba bda; mida midda; gussa gussita; hulfa fita;

Page view
mul'annoo fuulaa

paint n.
bifa; rangii ni (Swa.); qalaamii ni (Amh.); v. bifa bifta; diba bda

palm tree
meexxii

panic v.
gugadha gatta ; n. gugachaa ni

pants n.
bololee ni (Amh.); boggee ni; hidhaa

paper bin
baattoo waraqaa

paper jam
hudhama waraqaa

paper n.
karatasii ni (Swa.); waraqata i (Amh.)

paragraph
keeyyata

parameter
ulaagaa

partition
hirama

patch v.
erba erbita; (cloth) n. erbaa ni; haafa i

path name
maqaa xurree

PAUSE key
furtuu AFUURFANNOO

pause n.
forfachaa ni; forfataa ni

peace n.
nagaa nageeni; nagaya

pedal n.
faanoo ni

penis n.
(adults) cidaani; bixii ni; shundooni; nafa saalaa;

perfectly
sirritti

permanent
dhaabbataa, siranaa

petal n.
gurra i

physician
hogeessafayya, haakimii

Pie Chart
taatto deloo

piece n.
(small) huuba i; bu'a; qoraachii ni (Amh.); cinna I;

pinch v.
qimmiita miitta

pineapple
anaanaasii

pit, well
boolla

place n.
fullaa ni; v. ka'a keeta

plain n.
batala ti; diida, ataa ni

plane v.
kolkola lta; saaka saatta

plate n.
baqulii ni (Swa.); sahanii ni (Swa.)

plot area
bakkojii (bakka+hojii)

pluck v.
dhibissa bifta

plus sign
mallattoo idaatii

point n.
(high place) dirra i;

pollution
faalama, waarrii

pound v.
tuma tumta

power n.
forsaa ni (Ital.); guddina i; irree ni; maftii ni (Amh.)

Precision
sirrummaa

press v.
cumfa fita; mudda muddita

price n.
gatii ni

prick v.
qilxipha xiphta; waraana nta

pride n.
uflaala ni ; koora i

print job
hojii maxxansaa

prize n.
shelemaatii ni (Amh.); galata

procedure
adeemsa

proof n.
hubachaa ni

Prototype
kan maddaa

pulse v.
dhudhukadha katta; n. dhudhukachaa ni; dhikee ni; idhata i

punch v.
tantooma mta

purge v.
fala falta

purse n.
borsaa ni (Ital.); iftee ni (made from sisal thread)

Pack and Go
qarqabbii deemi

pack animal n.
faa'ilee ni

pack camel n.
ooroo ni; rochoo ni

package....
qarqaba/galaa

packet n.
baakoo ni

pact, promise
waadaa, ahadii, waliigaltee

paddock n.
gola ti

page break
xumuura fuulaa

PAGE DOWN key
furtuu FUULGADEE

page field
dirree fuulaa

page header
irraantoo fuulaa

Page orientation
qaabachiisa fuulaa

Page printer
maxxansa fuulaa

Page Setup
qinda'ina fuulaa

PAGE UP key
Furtuu FUULOLEE

pagination
fuulessa

Pagume (Sept. 6-10)
Qaammee

pain (stomach) v.
qaqata'a toofta; dhukkuba i; gurgurtuu ni

pain v. (chronic) hooraha
roofta; feel v. mamarqama mta

pain, have v.
abaha aboofta; elaha loofta; (constant) uma'a moofta;

Paint program
sagantaa fakkaastuu (sagantaa fakkii kaastuu)

pale (adj.)
adii

paleness n.
addeenna i, aagii qalani

palette window
FDDF (Fooddaa Dhaaba Dibdoo Fakkii)

palm (of hand)
harruu, ganaa

palpitate v.
dhudhukadha katta; n. dhudhukachaa ni

palpitations n.
xiraa ni

pancake n.
chappaattii ni (Swa.); budeena i (Amh.); injeera

pannier n.
sabbaqee ni

pants, trousers
surree, fiddoo, kofoo

papaya n.
phaapa'ii ni (Eng.)

paper format
dhangii waraqaa

Paper Source
madda waraqaa

Paper-white monitor
agarsiistuu duubadii

parable n.
mamaassa i

paragraph break
xumuura keewwataa

paragraph formatting
dhangii keewwataa

paragraph mark
kudhangii keewwataa

parallel, make v.
obra obrita

paralysis n.
naafachaa ni

paralyzed (person) n.
naafa i

paralyzed, be v.
naafadha fatta

pardon v.
araraama mta; dhiisa dhiifta

parent directory
galeeloo haadhoo

parent folder
ukaankaa haadhoo

parent web
saphaphuu haadhoo

parenthesis
golbee lakkuu

partner n.
garayyuu ni; fira; tolaa

party, invitation
afeerraa

pass over v.
taakka kita

pass through v.
huluuqqa luuxxa; shila'a laata (Amh.)

pass under v.
huluuqqa luuxxa

passage n.
rakkoo ni; fuloo ni

passion n.
maleela i; mirqaana i; onnee ni

passport n.
mashenyaa ni (Amh.); waraqata karaan deemani (Bor.)

password protection
hayyisa iggitaa

past (adv.)
duri

past time n.
dhengadda i; gaafa

past year n.
barana

Paste Link
geessii maxansi

Paste Shortcut
qaxxamuraa maxxansaa

Paste Special
maxansa addaa

Paste............
maxxansi

pastoralist
horsiisee bulaa

pasture n.
marra i; v. maarsa sita

pasturing of sheep and goats n.
arjaala i

patch (of grass) n.
leensaa ni

patches n.
qarichoo ni

patching n.
maxansaa ni

paternity n.
abbooma i

path prefix
hudeelsoo xurree

patience n.
obsa i; obsaa ni

patience, tolerance
obsa

patient (adj)
obsaa, obsituu

patient (n)
dhukkubsataa, dhukkubsattuu

patient, be v.
obsa obsita

patiently (adv.)
suuta; laanuma

paunch n.
borcii ni; borcooca i person/animal with a paunch.

paunch, have v.
borca'a coofta

pauper n.
hiyyeessa i; hiyyeettii ni; qollee ni

pay attention v.
caqasa qafta; dhageefadha fatta; caqasaa fta; eegadha gatta

peaceful, be v.
dambooba bda

peach, apricot
kookii

peasant n.
gabbaree ni (Amh.)

pebbles n.
cirracha i

peddler n.
nagaadee ni

peeled, be v.
luqaha qaata; quncaha caata

pellets n.
cirracha i; tussii ni

penalty, punishment
adaba, adabbii

penetrate v.
lixa lixxa; seena nta

penis (of camel) n.
megenna i

people n.
biyya yiti; biyyee; jarra i; nama i; warra i; warreena i; benna i

pepper (red chili) n.
barbaree ni; bisarii (Swa.); qaaraa ni (Amh.)

percent sign
mallattoo dhibbeentaa

Percentage
dhibbeentaa

perfectly (adv.)
qixxee

perforate v.
ura urta

performance
hujjeeffama

perfume n.
(for the hair )qayya mataa; quromfidii ni; (Amh.);

perfume v.
qayyadha yatta; n. qayya i

perfumed, be v.
urga'a goofta

perhaps (adv.)
malaafi; malaafu; yokaani; gaafiini

period n.
bara i; jabanna i ; (Amh.) gizee ni

perish v.
hobaha baata

permission.....
hayyama

permission, license
hayyama, eeyyama

permission n.
feqaada i (Amh.); eeyama i

permission, have v.
balala lta

permissions
hayyama

persecute v.
makharsa sita

persecution n.
dhiba; rakkoo; nartii ni (Amh.)

perseverance n.
didhaa ni

person n.
nama i

personal computer
koompiitara matayyaa

personal information
odeeffannoo matayyaa

Personal Name
maqaa matayyaa

perspire v.
damfa fita

persuade v.
beesisa sifta; gunadha natta; hababbala lta

pester v.
gorteefadha fatta; nyagisa gifta

pesticide, insecticide
farra ilbiisootaa

pestle n.
urgumeessa i

pests, insects
ilbiisootaa

petition n. kadhaa Dubraa; sagadaa
ni

philosophy
falaasama

phone book
baafata bilbilaa

phone call n.
silkii ni (Amh.); simuu (Swa.)

phone card
kaardii moobayilii

phone number
lakkoofsa bilbilaa

photo album
kuusa suuraa

photo, photograph
suuraa

photograph n.
footoo ni (Ital.); misilii ni (Amh.)

pick at v.
funaana nta

pick open v.
qirqita qitta; filadha latta

pick out v.
foo'a ta

pickaxe n.
sururuu ni; doomaa ni (Amh.)

picture n.
footoo ni (Ital.); misilii ni (Amh.)

piebald (two
colored) v. shooma mta

pieces, be in v.
bututa tutta; n. cinnoo ni; gumaa ni; bututa i

pierce v.
borossa sita; dira dirta; qilxipha xiphta; ura urta; waraana nta

pigeon n.
saphaliisa i

pile together v.
oobla blita

pile up v.
tuula lta

piles (enlarged blood vessels) n.
qormaddee ni

pillage v.
saama mta

pincers n.
qadhabaa ni

pirnple n.
finiisa i

pistol n.
bastoolaa ni (Ital.); sheguti (Amh.)

PivotChart view
mul'anoo taattoo qiinxaa

PivotTable list
tarree gabatee qiinxaa

PivotTable report
gabaasa gabatee qiinxaa

PivotTable view
mul'anno gabatee qiinxaa

placeholder
iddooqa (iddoo+qabduu)

placenta n.
akkaa ni; dilluu ni; ; (retained) dheekamtuu ni

plain (barren) n.
qolqola i; batala ti

plain text
barquu

plain, be v.
busha'a shoofta

plainly (adv.)
diideese

plait v. cibra
rita; n. cibra i

plaits n.
taabboo ni

planet n.
urjii ni

plantation
danfisuu, biqilchuu

plaster v.
diba dibda; laqalaqa laxxa (Amh.)

plastic (things) n.
lailoonii ni; lastigii ni

plastic bag n.
kartasii ni

plateau n.
dirre ni

playful, be v.
buraaqa raaxxa; sambaaba bda

plead for help v.
dhibaafhadha fatta; hababbala lta; sobadha batta;

pleasant, be v.
miyawa yoofta; adj. kilimphee

plentiful, be v.
bokora rta; guddo; hedduu

plenty (adj.)
xuxxuphe

plenty n.
birrii ni; coonii ni

pleuropneumonia n.
sombeessaa ni

pliers n.
qadhabaa ni

plodding n.
sirnyaa ni

Plotter font
bocquu pilootee

plover n.
wiixuu ni

plow handle n.
irfli ni (Amh.)

plow oxen n.
qotiyoo ni

plowing n.
qotii ni; qotiisa i

plunder v.
sakaba bda

plunge v.
lixa lixxa

pocket n.
kiisii ni (Amh.)

pocketknife n.
seentii ni

pods (of acacia) n.
urbuu ni

poem, poetry
walaloo

point (of knife) n.
abrii ni

point to v.
akeeka akeetta

point, sharp
qara

point...........
tuqaa

pointed (something) n.
luffee ni

pointed, be v.
ulufa'a foofta

pointer...
qarree

pointing device
meeshaa qareessaa

poison n.
suunkii ni

poisonous n.
boraara i (refers to a specific plant).

police n.
polisii ni; foolissii ni

Policy Module
moojulii imaammataa

polish v.
riga ridda

polishing n.
rigansa i

politician n.
bolitikaa ni (Ita.)

politics n.
bolitikaa ni (Ital.); si'aasaa ni

pond, pool
eela, haroo

ponder v.
dhindisa sita; qulquula lta; yaada dda; kumuda dda

ponderous person or animal n.
tomborra i

poor, be v.
hiyyooma mta; hiyyoomadha matta;

pop out v.
qulqulba bta

pop-up menu
baafata olbahuu

pop-up window
fooddaa olbahii

population
uummata

porcupine n.
dhaddee ni

porridge n.
buluqa i; uujii ni; faafaa ni

Portable document Format
dhangii galmee harkee

porter n.
kulii ni; baatuu ni

portion n.
gamma i; goomolee ni; moggaa ni

positioning
qubachiisa

possess v.
horra horta; qaba qabda

possessions n.
sabba i

possible, be v.
dandaha deeta

possibly (adv.)
gaafiini

post office
mana poosta

post office n.
postaa ni (Ital.)

postal code
lakkaddaa poostaa

postpone v.
tindhisa dhifta; tura turta

pot n. (clay)
okotee ni; (cooking) eelee ni; diftii ni; disti ni

potato n.
dinichaa ni

potsherd n.
banisoo ni

poured out v.
dhangalaha laata; harcaha caata

poverty n.
beela ti; qullaa ni

powder v.
fiitaha toofta

powdery, be v.
buka'a koofta

powdery, become v.
burquqa quxxa

power, force
humnaa

practice v.
barradha ratta

praise oneself v.
faarfadha fatta

praise v.
dhaada dhaadda; faarsa sita; n. faaruu ni; saada saadda;

prayer n.
kadhaa ni; eebba eebbiti; sagadaa ni

praying mantis n.
ekeraa galaa; qaanjibuu harree

precede v.
(in rank) caala lta

preceding (prep.)
dura

predefined
durmurtaawaa

predict v.
faga fadda; mora morta; raaga raadda

prediction n.
mora i

prefer v.
foo'a ta

preferable (adj.)
wayya

preference
fedhii

preferences
fedhiilee

pregnancy n.
rimaha i; rimaya i

pregnant (animal)
rimaa

pregnant (adj.)
ulfa, ulfo, ulfo

pregnant animal n.
rimeesa i

pregnant, be v
rima rimta (of animals and humans); garaachaha coofta

pregnant, make v.
dalca cita; (for unmarried girl) caphana nta

preoccupied, be v.
yaala lta

prepared (adv.)
kurfo

prescription
ajaja

present n.
gumaata i; v. kenna kennita

presently (adv.)
amma

preserve v.
dandama mta

press a key
furtuu dhiibi

press and hold a mouse button
qabduu hantuutee dhiibii turi

press down v.
humna nita

press together v.
dhandooma mta

prestigious, be v.
macha'a choofta

presume v.
se'a seeta

pretend v.
buxuula lta; cocana nta; dhokadha katta; soba bda sosoba bda

prevail v.
danqa qita

prevent from falling v.
qoba qobda

prevent v.
dallamsa sita; dhowwa dhowwita;

prevention n.
dallamsaa i

preview pane
hirdaatii duraargii

previously
duratti

prickles n.
biilaa ni

prickling (feeling) v.
qarqarsa'a soofta

primary color
halluu dursaa

primary key
furtuu dursaa

primary window
foddaa dursaa

print area
idoo maxxansaa

Print head
mata maxxansaa

print preview
duraargii maxxansa

PRINT SCRN key
FMA (furtuu MAXXANSAA ARGII)

printer driver
ooftuu maxxansaa

Printers and Faxes
maxxansaaleefi faaksiwwan

priority n.
matooma i

prison n.
jeelaa (Eng.); mana hidhaa/ hindaansaa; wnakii ni (Amh.)

prison, jail
mana hidhaa, wankii

privacy n.
qoomnii ni; qoomi ni

private (property)
gulummaa

private school
mana barumsa dhunfa

Probability
tariitaa

problem n.
adaaba i; sarrii ni; sharrii ni; dhiba; rakkoo; nartii ni (Amh.);

proclaim v.
lalabba bda

procure v.
bita bitta

produce v.
dhala lta; firawa firofta

Product ID
W.E.oomishaa

Product key
furtuu oomishaa

Product News
odeeffannoo oomishaa

profession
ogummaa, hojii, dalagaa

Professional edition
gulaala kaamayaa

profit n.
bu'a; tirfii ni (Amh.); faidaa ni (Swa.)

profound (adj.)
dheera

Program Files
faayiloota sagantaa

program icon
sajoo sagantaa

Programmable
sagantaawaa

programmed
saganteeffamaa

programmer
saganteessaa

progress indicator
agarsistuu guddinaa

prohibit v.
seera rta

Project management program
taa‹??ataa sagantaa pirojeekitii

promise v.
qodha qota; dhabadha batta; n. dhangaa ni; kakuu ni; dhabuu ni;

prompt, be v.
aariifadha fatta

promptly (adv.)
burunto (Ital.); hure

pronounce v.
jedha jetta

pronunciation
afaaneffannoo, sagaleessoo

proofing tools
seecha'aa

prop n. kiboo
ni; kaala ni

prop up v.
kiba kibda; utuba utubda

properties
amala

property n.
halaala i; horii ni

property page
fuula amalaa

property sheet
diriira amala

prophecy n.
mora i; himanna i; himansa i; raaguma ti

prophesy v.
raaga raadda

prophet n.
raaga i; yuuba i

prosper v.
fira firta; horra horta

prosperity n.
badhaadha ni; bultuma i

prostitute
gumna, sagaaggaltuu, dhadhaabamtuu

prostitute n.
sharmuxa i (p.) sharmuxolee ni

protect v.
cibra rita

protection n.
simaa ni; simana i; dhibayyuu ni

Protection
hayyisa

protrude v.
gooraha rata; quuqa quuxxa; quuqawa qoofta; ulufa'a foofta

protrusion n.
quuqaa ni; ulufa i

protuberance n.
kolkolee ni; konoona i; funaani

proud, be v.
balda dita; koora rta

proverb n.
mamaassa i

proverb, saying
mammaaksa

provocation n.
aggachaa i

provoke v.
aggadha gatta; bittisa tifta; gaalla lta

proxy server
kaadimaa walsimsiisaa

pubescent, be v.
bumbunsa sita (said only of boys)

pubic hair n.
saphii ni

public school
mana barumsa motuma

publication
maxxansaa

publish v.
lalabba bda

puckered, become v.
burdawa doofta

puddle n.
caancoo ni; diriba i; kolbaa ni; naanaha i

puff adder n.
buutii ni

puff up v.
xillibba'a boofta; buufa fta; buufa fta; bakisa kifta

Pull down menu
baafata gadidhuftuu

pull in (the stomach) v.
qoloonfadha fatta

pull quote
xiyyeera

pulverize v.
hurrawa roofta; urba urbita

pulverized thing n.
bulaa ni

pumpkin n.
bododda i

puncture n.
iddanaa ni

punctured v.
busuqa suxxa

punish v.
itti mura rta

punishment n.
adaaba I; gatii ni; qitaatii ni (Amh.)

pupil (of the eye) n.
agartaa ni;

pupil (student) n.
barata ni

purchase n.
bitaachaa ni; bita bitta

pure (person) n.
balchaa ni

pure, be v.
qullawa loofta; adj. qulqulloo

purging n.
fala i; falachaa ni

purification n.
qulqullooma i; qulqulloomaa ni

purify v.
qulleessa sita; qulqulleessa sita

purity n.
balchaa; xintii ni (Amh.); qulqulluma mti

purpose n.
didhaa ni

pursue v.
reeba bda

pursuit n.
bu'aa ni; reebuu ni

Push Button
qabduu dhiibaa

push down v.
humna nita

pushing n.
dhiibansa i

put aside v.
hambisa bifta; ka'a keeta

put away v.
massa sita; suuqa suuxxa

put down v.
buufadha fatta

put in a good place v.
massa sita

put in order v.
sokoladha latta

put on v.
keeyyadha yatta

put out v.
afa afta

put together v.
coonca cita (usually + walti); faafa fta

putrefy v.
tortora rta

python n.
jawwee ni


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...