Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 49 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter Q.
Q

qu'a
quuta; qurta tita

quit
dhiisi

qocaa
ni

qooda
qoodda

qooqa
qooxxa; qooqaha qoofta; akkaara rta; jiila, jiilta

qorii
ni

queen
giiftii

query
gaafataa

quest
barbaacha, soqaa

queue
hiriira

quiet
callisaa, callistuu

qarree
ni;

qoocoo
ni (Amh.)

quarter
kurmaana

quiet!
mureefadhaa!

qusadha
satta

qutisuu
ni

qerebduu
ni

qorichoo
ni; (small boy) dhungitii ni; quxuu ni; geebaa ni

question
gaffii, qora

quit v.
lakkisa kifta

quail n.
cuuquruu ni; n. gororii ni; caaqarrii ni; qirqicii ni;

qachaachaa
ni

qanchoradha
ratta; risa rifta or richa

qashihi'aa
ni

qooqaqooxxa
qooqahaqoofta; agaaba bda

quandry n.
wajaga i; be in a v. wajaga jadda;

quantity n.
haga i; raphtaa ni

quarrel n.
waraana i; weeraa ni (Amh.); falamaa ni; lolla lolta; lolla i;

quarrelsome n.
araadda i

quarrelsome person n.
makharticha i; lollee ni

quarter birr
simunii

quartet n.
abraanuu

quaver (in speech) v.
loqoda qodda

question mark
mallattoo gaafii

question v.
morma mita; n. dubbii ni

questions and answers
gaaffiifi deebii (G&D)

queue up v.
coroora rta; n. oroofaa ni

quick (adv.)
burunto (Ital.); dafi (Amh.); hurrisi; hure

Quick View
mil'uu

quickly, soon
battaluma, dafee

quiet, be v.
waada waadda

quiet, remain v.
callisa lifta

quintal n.
kintaala i

quintet n.
shananu

quit signal
asattoo dhiisii

quite (adv.)
uma (suffix)

quotation mark
mallattoo waraabbii


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...