Tuesday, July 27, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 788 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter T.
T

taaba
taabda

tab
caancala

Tab Character
arfii caancalaa

tab delimited
daangessa caancalaa

TAB key
furtuu CANCALAA

Tab Order
durduuba cancalaa

tab stop
dhaabduu caancalaa

table
minjaala

table cell
maadhee gabatee

table n.
tarapheezzaa ni (Amh.)

table of contents
qabeentaa

Tablet PC
Tablet PC

taboo n.
habra i; haraama i (Arb.); laguu ni

Tabular
bif-gabatoo

tag
iyyaatoo

tag line
sarara iyyaatoo

tail n.
eegee ni

take (ahead of time) v.
simta tita

take an interest v.
yaala lata

take away v.
baasa baafta; baafadha fatta; fageessa sita

take care of v.
salfa fita; fida fidda; eegadha gatta

take from v.
baafadha fatta

take off v.
buufaadha fatta; faaqa faaxxa; buufadha fatta;

take out v.
baasa baafta; futa futta

take over v.
dhaala lta

take turns v.
marreessa sita

take v.
fuudha fuuta; geesa sita; qaba qabda; qola qolta;

take!
hoo!; hoodhi!; (pi.) hoodhaa

takkumaa; tokkocha
i; gumaa ni

talent
dandeettii, kennaa

talk much v.
ogisa ogifta

talk v.
dubbadha batta

tall
dheeraa, lawwee

tall (adj.)
daaqa, daaxu, daaqo; dheera

tall (person) n.
qoortii ni

tamarind (tree) n.
rooqaa ni

tame adj.
kasso

tame v.
matassa sita

tamp v.
sibrisiisa siifta

tan (adj.)
magaala

tapeworm
minnii, koosoo

tapeworm n.
minnii ni

taphadha
phatta

tar n.
renjii ni (Amh.)

target
manii

tarpaulin n.
sharaa ni (Amh.)

Task
hojii

task list
tarree hojii

task pane
heerata hojii

Task Request
fedha hojii

Taskbar
kabala hojii

taskbar button
qabduu kabojii

TaskPad
yaadannoo hojii

Tasks
hojii

tassel n.
handaara i

taste (n)
dhandhama, camii, akkaataa, filannaa

taste v.
dhandhama mta; una ta

tasteless v.
busha'a shoofta

tawny (adj.)
daallu

tax
qaraxa, ashuuraa

tax n.
damooza (Amh.); gibira i; koodii ni (Swa.)

taxi
taaksii

TCP
TCP

TCP/IP
TCP/IP

tea
shaayii, shaayee

tea (black) n.
strungii ni (Saw., Eng.)

tea (leaves) n.
sha'ii; majaanii (Swa.)

tea leaves
baala shayyii

teach v.
barsiisa sifta; lenjisa jifta; tamarsiisa siifta

teacher
barsiisaa, barsiistuu

teacher n.
barsiisaa ni; barsiiftuu ni; astamaarii ni (Amh.)

teachers
barsiisoota

teaching n.
barnoota i; barsiisaa ni; tamaarii ni

team
gartuu, gumii, tuuta, garee

team n.
gollii ni

teapot
moqorqoraa shaayee

teapot n.
moqoqoraa ni

tear open v.
qirqitadha tatta

tear v.
buta butta; cira cirta

tearful, be v.
nyonyooka yootta

tears n.
imimaan

tease v.
caacursa sita; goyeessa sita; qalada ladda (Amh.);

teasing n.
tapha i

teat n.
gurruu ni; mucha i

tedious
nuffisiisaa

tee shirt
ti shartii

teenager
yarsuma

teeth
ilkaan

teff n.
xaaafii ni Amh.)

tejj n.
daadhii; xajjii ni (Amh.)

Telephone
bilbila

telephone book
galeeloo bilbilaa

telephone n.
silkii ni (Amh.); simuu (Swa.)

Tell Me More
dabali mee

tell v.
hima himta; odeessa sita

temperament n.
miira i

temperate zone
badda daree

temperature (air)
sadarkaa o'aa, haala qilleensaa

temperature (body)
layidaa

temperature n.
qandhoo ni

template
qajojii (qajeelcha+hojii)

Temporary
ammaafii

temptation n.
ilaalachaa ni

ten
kudhan

ten (group) n.
kurnya i

ten birr note n.
bondii ni (Eng.)

ten n.+ adj.
kudhani

tendon n.
maceera i; morgaha i; ribuu ni

tense, be v.
dallana nta

tent
waaroo, dunkaana

tent n.
waaroo ni

Tentative
yeroof

tentative confirmation
mirkana taa'umsaa

tenth n.
kudhaneessoo ni

Terminal
buufata

terminal affiliation
firooma buufataa

termite
rimma, gadulessa

termite n.
limoo ni; abbalimo ni

terrified, be v.
giddaha doofta; murgama mta

terror n.
murgama i

Test
basdaduu

test n.
fatana i (Amh.)

testicles n.
gungumaa ni

testimony n.
dhugeessaa ni

Text
barruu

Text alignment
hiriirfama barruu

Text Area
bal'ina barruu

text box
sanduuqa barruu

Text chart
taattoo barruu

Text direction
qixa barruu

text editor
gulaalaa barruu

text file
faayilii barruu

text format
dhangii barruu

text formatting
dhanga'ina barruu

text only
barruu qofa

Text Size
hammamtaa barruu

text wrapping
marsaa barruu

text..............
barruu

text..........................
barruu

textbox
sanduuqa barruu

texture
makalluu (makaa halluu)

thank you
galatomi, galatoma

thankfulness n.
galata i

that (pron.)
ka ta

that (pron)
sun, sana

thatch v.
kaba kabda

the
-icha, -ittii

the day after tomorrow
iftaan

the rains begin); micicaa
ni; (fresh and abundant) misa i

theft n.
hanna i

their, theirs
isaani, saani

them
isaani

them (pron.)
isaani

theme
dhamsa

then (adv.)
duuba; eegi ; jennaani; lama; yoosi

Then by
akkasumaan fo'i

there
achi

there, over there (adv.)
achi

therefore
kanaaf

therefore (adv.)
eegi ; tanaafl; yoosi

therefore, in that case
eegasu

Thermal printer
maxxansaa oo‹??aa

thesaurus
waa dhugoomsuu

these
kunniin, kanneen

these (pron.)
kuni; tuni; kunini; tunini

they
isaan

they (pron.)
isaani; jarra i

thick, be v.
kantara rta; bora borta; gobba bita

thick, become v.
bora borta

thicken v.
itita ititta

thickset (adj.)
furda, furdo, furdo

thief
hattuu

thief n.
hattuu ni

thigh
gudeeda, sarbaa, kofa, uduuda

thigh n.
luka lutti, (back of thigh) albaaquu ni; uduuda ddi; gudeeda i;

thin
qallaa, qalloo, huuqqataa, huuqqattuu

thin (adj.)
goollo; huqqaa, huqqoo, huqqoo; qalla, qallo, qallo; become

thing
waanta, meeshaa

things
wantoota

thirsty
dheebuu, dhabsuu

thirty
soddoma

this
kun, kana

This field
dirree kana

This Folder
ukaankaa kana

this year
barana

those
sunniin, sanneen

though (conj)
ta'u illee, ta'u

thousand
kuma

thousand separator
gargareessaa lakkoofsaa

thread
fo'aa, kirrii

threat
doorsisa

three
sadii

throat
kokkee, qoonqoo

through
keessaan

thumb
abbuudduu

thumbnail
qeensa abgudduu

thunder
bakakkaa, mandisuu, kakawee

Thursday
kamisa

tick marks
mallattoo tuqaa

tie (necktie)
karabaatii

Tight
xurrata

tiibba'a
boofta; xillibba'a boofta

tilde
dalduufaa(dalga+duufaa)

Tile
daltuuli (dalga+tuuli)

Tile Vertically
daltuuli sarjaa

tiled windows
foddaalee daltuulame

Tilt
olgadii

Tilt and Swivel
olgadiifi asachii

tilt v.
kofisa fifta

timber
saanqaa

time
yeroo

time (for moving) n.
quftuma i

Time format
dhangii sa'aatii

time n.
bara i; haga i; sa'aatii ni (Amh.); aduu ni, yeroo, gafa;

time stamp
chaappaa sa'aatii

time zone
godina sa'aatii

time(s) n.
yo; yoi; yeroo

timid
na'aa, naatuu

timid, be v.
daafana nta; ceera rta

timidity n.
fokoo ni

tin
qorqorroo

tin (1 litre) n.
xaasaa ni (Amh.)

tin can n.
bibii ni

tingling (feeling) v.
qarqarsa'a soofta

tinkle v.
qilisa lifta; n. qileesa i

tint
booruu

tiny n.
burke ni (of seeds or grain); bit n. xuunee ni

tip
qaccee

tip n.
mataa ni; fiixee ni; ilkee ni

tire
golollee, gommaa

tire n.
goomaa ni (Ital.)

tired, be v.
dadhabba bda

tired, become v.
dhi'a dhiita

tiredness n.
sombaa ni

tiring
dadhabsiisaa

tissue paper
sooftii, arrigoo

title (book), headline
mata duree

title bar
kabala mataduree

title text
barruu mataduree

to
fi (suffix); gara

to abhor
jibbuu, balfuu

to absorb
xuuxuu

to accept, receive, take
fudhachuu

to accompany
faana deemuu

to accomplish
fiixaan baasuu, raaw'achuu

to accuse
yakkuu, himata

to acquire
argachuu, gonfachuu

to adapt
madaqsuu

to add, increase
dabaluu, eda'uu

to adjust
sirreessuu, tottolchuu

to admire
jajuu, dinqisiifachuu

to advise
gorsuu

to affirm
mirkaneessuu

to agree
waliigaluu, wal ta'uu

to aim
qiyyaafachuu, akeekuu

to allow, permit
hayyamuu, eeyyamuu

to alter
geeddaruu, jijjiiruu

to amaze
dinqamuu

to amputate
kutuu, muruu

to amuse
gammachiisuu, kofalchiisuu

to analyze
xiinxaluu, gamaaggamuu

to annoy
aarsuu, dallansiisuu

to apologize
dhiifama gaafachuu

to appreciate
leellisuu, dinqisiifachuu

to argue
falmuu

to arrange
sirreessuu, qopheessuu

to arrive
ga'uu

to assemble
walitti dacha'uu, walga'uu

to assess
tilmaamuu, qorachuu

to assign
ramaduu

to assist
gargaaruu, deggeruu

to attach
maxxansuu, qabsiisuu

to avoid, inhibit
ittisuu, dhorkuu

to bake
tolchuu

to bathe
dhiquu

to be able
danda'uu

to be born
dhalachuu

to be called
jedhamuu

to be glad
gammaduu

to be hungry
beela'uu

to be ill
dhukkubuu

to be located
argamuu

to be next to
aanuu

to be sorry
gadduu, gaabbuu

to be suitable
mijaa'uu

to be thirsty
dheebochuu

to be tired
dadhabuu, bututuu

to be, to become
ta'uu

to beat
dha'uu, reebuu, tumuu, gobuu

to believe
amanuu

to bite
ciniinuu, hidduu

to blame
haalachuu, komachuu

to bleed
dhiiguu

to bless
eebbisuu

to blow, pump
afuufuu

to boil
danfisuu

to borrow (and then return)
ergifachuu

to borrow (consumables)
liqeeffachuu

to bother
rakkisuu

to break
cabsuu

to bring
fiduu

to brush
riguu

to build
ijaaruu

to burn
gubuu, boba'uu, bobeessuu

to buy
bituu

to calculate
herreguu

to call
waamuu, bilbiluu

to cancel
haquu

to carry
baacuu

to cease, stop, halt
dhaabuu

to change
jijjiiruu, geeddarumsa, sharafuu

to chase
ari'uu, kurkursuu

to chat
haasa'uu

to cheat, trick, deceive
gowoomsuu, mujaadaluu

to choose, vote
filuu, fo'uu

to circle, orbit
naanna'uu

to clean
qulqulleessuu, haruu

to close, shut
cufuu

to come
dhufuu

to come back, return
deebi'uu

to connect
walitti qabsiisuu

to conserve, protect
kunuunsuu

to contact, touch
tuquu

to continue
fufuu

to control
abboommachuu, to'achuu

to cook
affeeluu

to correct
sirreessuu

to cough
qufa'uu

to count
lakkaa'uu

to create, invent
uumuu

to cross
cee'uu

to cry
boo'uu, iyyuu

to cut
ciruu, kutuu, muruu

to delete
booxuu, haquu

to deny
ganuu, haaluu

to describe
ibsuu, addeessuu

to desire, wish
fedhuu, hawwuu

to destroy
barbadeessuu, balleessuu

to die
du'uu

to dig
soquu

to disagree
walitti bu'uu

to disappear
baduu

to dislike
jibbuu

to disobey, refuse
diduu

to dispose
gatuu

to divide
hiruu, qooduu

to do
gochuu, hojjechuu, dalaguu

to dress
uffachuu

to drink
dhuguu

to drive
oofuu

to earn
argachuu

to eat
nyaachuu

to edit
gulaaluu

to elect
filuu

to encourage
jajjabeessuu

to enter
galuu, seenuu

to erase
balleessuu, haquu

to escape
miliquu, baqachuu

to examine
qorachuu

to exit
ba'uu

to explain
ibsuu

to fail, fall
kufuu

to farm, plough
qotuu

to fear
sodaachuu

to fight
waraanuu, loluu

to fill
guutuu

to finish
xumurtuu, fixuu

to fix, repair
suphuu

to fly
barrisuu

to forget, to neglect
irraanfachuu, dagachuu

to forgive
dhiifama gochuu

to frighten
sodaachiisuu

to get in, get on
seenuu

to get off
bu'uu

to give
kennuu, laachuu

to give back, to return (a thing)
deebisuu

to give birth
dhaluu, da'uu

to go
deemuu

to gossip
ususuu, gumgumuu

to govern
bulchuu

to greet
nagaa gaafachuu, dubbisuu

to grieve
gadduu

to grin, to smile
seequu, qummaaduu

to grow
biqiluu, marguu

to grow up
guddachuu

to guard, protect
eeguu

to guess
tilmaamuu, heduu

to harass
doorsiisuu, sossodaachiisuu

to harm, injure
miidhuu, hubuu

to harvest
kassabuu, sassaabuu

to hate
falquu, jibbuu

to have
qabuu, qabaachuu

to heal
fayyuu

to hear
dhaga'uu

to help
gargaaruu, deggeruu, faduu

to hide
dhoksuu

to hire
mindeessuu, obarayeessuu

to hit
dha'uu, rukutuu, gobuu, reebuu

to hold
qabuu

to hug
hammachuu, itti dhiyaachuu

to hunt
adamsuu

to hurry
ariifachuu, jarjaruu, si'achuu

to imagine
yaaduu

to immigrate
godaanuu

to immunize
talaaluu

to impale
uruu

to impede
gufachiisuu, ittisuu

to imply, suggest
yaada dhiheessuu

to improve, modify
fooyyessuu

to include
dabaluu, of keessatti qabachuu

to infect
dhukkuba qabsiisuu

to influence
dhiibbaa uumuu

to ingest
liqimsuu

to inherit
dhaaluu

to inquire, ask
gaafachuu

to inspect
sakatta'uu, qorachuu, to'achuu

to inspire, motivate
kakaasuu

to insult
arrabsuu

to intend
karoorfachuu, yaaduu

to interrupt
addaan kutuu

to intimidate
sossodaachiisuu, quuxessuu

to introduce (people to each other)
wal barsiisuu

to invite
affeeruu

to joke
qoosuu, baacuu

to jump
xarrisuu, utaaluu

to kick
dhiituu, qeera'uu

to kill
ajjeesuu

to kiss
dhungachuu

to knock (on a door)
balbala rukutuu

to know
beekuu, baruu, amanfachuu

to laugh
kolfuu

to launder, wash clothes
miiccuu

to lay (something down)
ciibsuu

to lead
geggeessuu, hoogganuu

to leak
dhimmisuu

to learn
barachuu, baruu

to leave
baatuu, gadhiisuu

to leave, quit
dhiisuu

to lessen
xinneessuu, xinnaachuu

to lick
arraabuu

to lie, fib
kijibuu, sobuu

to like, love
jaalachuu

to limp
okkoluu

to listen
dhaggeeffachuu, caqasuu

to live
jiraachuu

to loan, lend
liqeessuu, ergisuu

to lock
qollofuu

to look
ilaaluu, arguu

to lower, bring down
buusuu

to make
gochuu, tolchuu

to manufactor, produce
oomishuu

to marry
fuudhuu, heerumuu

to measure, weigh
madaaluu, safaruu, lakkaa'uu

to meet, encounter
quunamuu

to memorize
yaadachuu

to milk
elmuu

to mimic
akkeessuu

to mix
waliin makuu, walitti dabaluu

to moan
aaduu, gadooduu

to mourn
gufufuu

to move
wawarraaquu, socho'uu

to multiply
baay'isuu

to need
barbaaduu, badaduu

to nominate
eeruu

to notice, notify
beeksisuu

to obey
abboomamuu

to offend
mufachiisuu, aarsuu, dallansiisuu

to open
banuu, saaquu

to oppress
cinqursuu, gad-qabuu

to optimize
fooyyessu

to organize
gurmeessuu, qixeessuu, gamteessuu

to paint
dibuu

to pass
darbuu, taruu

to pay
kaffaluu

to peel
quncisuu

to pierce
waraanuu, uruu

to pile
tuuluu

to plan
karoorsuu, karoorfachuu

to plant, erect, establish
dhaabuu

to play
taphachuu, xabachuu

to pollute
faaluu, areeruu

to pour
dhangala'uu, dhangalaasuu

to practice
shaakaluu

to preach
lallabuu

to predict
raajuu, raaguu

to prepare
qopheessuu

to pretend
fakkeessuu

to print
maxxansuu

to pull
harkisuu

to punish
adabuu

to push
dhiibuu

to put, place, store
kaa'uu

to rain
roobuu

to read
dubbisuu

to reduce
xiqqeessuu, hir'isuu

to regret
gaabbuu, sheena'uu

to remain
hafuu

to remember
yaadachuu, qaabachuu

to remind
yaadachiisuu

to rent
kireessuu

to ride
gulufsiisuu

to roast
waaduu, affeeluu, kalaankaluu

to rob
saamuu

to rot
raamma'uu, tortoruu

to run
fiiguu, arreeduu, kaachuu

to satisfy
booharsuu, quubsuu

to saw
seeruu

to say
jedhuu

to scream
iyyuu, wacuu

to see
ilaaluu, arginuu

to seem
fakkaachuu

to sell
gurguruu

to send
erguu

to serve
tajaajiluu

to sew
hodhuu, xibiiruu

to sharpen
qaruu

to shave
haaduu, aaduu, aaddachuu

to show, indicate
agarsiisuu

to sift
gingilchuu, soruu

to signify, mean
agarsiisuu, mul'isuu

to sing
weeddisuu, weellisuu, alalaasuu

to sit
taa'uu

to slaughter
gorra'uu, qaluu

to sleep
rafuu, ciisuu

to slip
mucucaachuu

to smash
hurreessuu, unkuteessuu

to smell
suufuu, fuunfachuu, urgeeffachuu, suurachuu

to soak
dhuubuu, laaffisuu

to sow seed, scatter
facaasuu

to spend the day
ooluu

to spend the night
buluu

to spit
tufuu

to sqeeze
cimmiiguu, cuunfuu

to start
jalqabuu, eegaluu

to startle
birrachuu, wareeruu, dammaqsuu

to stay
turuu

to steal
hatuu

to sting
hidduu

to stir
bulbuluu, irbuu, mooquu, sochoosu

to study
qu'achuu

to succeed
milkaa'uu

to supply
dhiheessuu

to support
deggeruu, utubuu, kibuu, gargaaruu

to surprise
dinqisiisuu

to surround
marsuu

to suspect
shakkuu

to swallow
liqimsu

to sweat
dafquu

to sweep
haxaa'uu, haruu

to sweeten
mi'eessuu

to swim
daakuu

to take (someone somewhere)
geessuu

to take care
eeggachuu

to talk, speak
dubbachuu, haasa'uu, baanuu, qaaquu

to teach
barsiisuu, leenjisuu

to tear
tarsaasuu, baqasuu

to tell
himuu

to think
yaaduu, abbaaluu

to threaten
doorsisuu, sodaachisuu, quuxessuu

to throw
darbachuu, ha'uu

to till
shukunuu, jaala soquu

to trade
daldaluu

to translate
hiikuu

to try
yaaluu, badaduu

to turn (in direction)
goruu

to turn (something)
garagaluu

to turn over, peddle
garagalchuu

to understand
hubachuu

to untie
hiikuu

to update
ammayyoomsuu

to use
fayyadamuu

to visit
daaw'achuu

to vomit
hooqqisiisuu, balaqqamsiisuu, balaqqamuu

to wait
afachuu, eeguu, turuu

to wake (someone) up
dammaqsuu

to wake up, be startled
dammaquu

to wake up, get up
ka'uu

to walk
adeemuu, tarkaanfachuu

to want
barbaaduu, fedhuu, badaduu

to warn
akeekkachiisuu, beekkachiisuu, seerachiisuu, weellefachuu

to wash
dhiqqachuu, miiccuu, sharaquu

to waste
baraaxuu, afoollessuu

to water (plants)
bishaan obaasuu

to wear
uffachuu, keewwachuu

to weed
aramuu

to wet
jiisuu

to whistle
fooricuu, siissuu, fooqqisuu, shawwisuu

to win
injifachuu, mo'uu

to winnow
calleessuu

to wip
dhaanuu

to work
hojjechuu

to worry
dhiphachuu, yaadda'uu

to write
barreessuu, katabuu

to yawm
hamuummachuu

to you
sii

toad n.
raacha i

toadstool n.
abbaa marqoo ni; marqoo ni; shoobaa ni

toast v.
akaawwa akoofta or akaha akoofta

tobacco n.
sabala i; tamboo ni; bachoo ni; hobossa i

today
har'a

today n.
ardhaa ni

toddler n.
da'ima i

toddling n.
galifoo ni

toe
quba miillaa

toe n.
quba i

together
walitti, wajjin, walii-wajjin

together n.
shanacha i; wal; wol

toggle
ceetuu

toggle key
furtuu cehiinsaa

toilet
boolii, golbobbaa

toilet room
manni fincaani

token
bakka buutuu

tolcha
chita; erba erbita

tolerance n.
obsa i; obsaa ni

tolerate v.
baadha baata; obsa obsita

toltuu
ni

tomato
timaatimii, ajaagaarii

tomato n.
nyanyaa ni (Swa.)

tomb n.
irreesa i

tomorrow
boru, bor

tomorrow n.
borii ni

tongs n.
qadhabaa ni

tongue
arraba

tongue n.
arabba i

tonight
edana, har'a galgala

tonight n.
edana

tonsure n.
bantii ni

too (adv.)
ammalle

tool
meeshaa

Toolbar
kamshaa

toolbar button
qabduu kamshaa

toolbar icon
sajoo kamshaa

toolbox
sanduuqa meeshaa

Tools
meeshaale

tooth
ilka, ilkaan

tooth (teeth) n.
ilkaani; ma'eela i

toothbrush n.
rigaa ni

toothpaste
saamunaa ilkaanii

toothpick
rigaa

Top
irra

top n.
mataa ni; fiixxee ni; gubbaa ni; kurree ni

topic
matduree

torch n.
batterii ni (Eng.)

torment v.
gama gamta; makharsa sita; mudda muddita

torn, be v.
cita citta; tarsa'a saata

torrent n.
lollaa ni

torso
qoma, laphee

torso n.
agooda i (of people), upper ( of animals) agooda i;

tortoise n.
qocaa ni

total
dimshaasha, waliigala

total n.
cufa

total row
ida‹??ama tardaa

totter v.
daaqa axxa; gatantara rta; leleqa lexxa

touch v.
tuqa tuxxa

tourist
daaw'ataa, daaw'attuu, imalaa, imaltuu

toward
gara, kallattii

towards (prep)
gara

towel
fooxaa, waccuu

toxic
summaa'aa

trace n.
faana ti

trachea n.
qooqee ni

track
faana

track changes
jijjiirraa faanaa

track n.
faana ti

track v.
hordooffa fta

trackball
ijoo hantuutee

tracked change
jijjiirraa faaname

trade v.
dilaala lata (Amh.); daldala

trademark
mallattoo daldalaa

trader n.
gurguraa naqaa

tradition n.
aadaa

trailer n.
gareetaa ni

train
baabura geejjibaa

train v.
lenjisa jifta; barsisa sifta; matassa sita

traitor
gantuu, haalaa, haaltuu

traitor n.
kaadaa ni(Amh)

trample v.
dhiita, dhiitta; looba bda

tranquility n.
caqali ni

transaction
jiilfaannee (jijjiirama+walfaanu)

transfer
dabarsa

transfer v.
jijira ta; qayarama ta (Amh.)

Transform
muuxata

transgress v.
takkaarfadha fatta

transition
cehumsa

Translate
hiikuu

translation
hiikkaa

translator n.
turjubaana i; afinaqii ni (Amh.)

transmission
tamsaasa

transmit
tamsaasi

Transparency
iftooma

Transparent
ifaa

transparent, become v.
saamphala'a loofta; xaxxacha'a coofta

transportation
geejjiba

trap
kiyyalluu (kiyya+halluu)

trap n.
xuruuraa; qambara i (Amh.); v. xuruura rta

travel food n.
wareega; sinqii ni (Amh.)

traveler n.
ideemaa ni; ideemtuu ni

tray n.
sahaniiyaa ni

tread on v.
dhiita dhiitta

treat carefully v.
karkarsa sita

treat medically v.
walaana nta; medical treatment n. walaansa i

treatment
wal'aansa

tree
mucha

tree n.
muka i

tree structure
caasaa muchaa

tree, wood
muka

trek n.
kunna i

tremble v.
holladha latta; hollachaa ni; reeqisa qifta, socoha coota;

trend
adeemsa

trendline
sarara adeemsaa

trial, try out
yaalii

triangle
rogsadee, sadakkuu

tribe
gosa

tribe n.
saabaa ni; gosa

trick v.
soba sobda

trigger
ceesistuu

trigger n.
qaataa ni (Amh.)

trim v.
qunquma mta; quruuxa ruuxxa

tripod n.
gulichaa ni

trot v.
sussuka sutta

trouble n.
adaaba i

trouble v.
dhiba dhibda; maassa sita

trouble, have v.
gaargala lta; bakaka katta; yaala lta

troubled, become v.
muddadha datta

troublemaker n.
jallaa ni; quufenyaa ni (Amh.); kakarii ni (Amh); karmura i

Troubleshoot
yakkiimuu(yakkii+himuu)

troubleshooting
rakkimiinsa

trough n.
gomboo ni; nannigaa ni

trousers n.
hidhaa ni; bolalee ni (Amh.)

truant n.
algala i

truck
makiina fe'issa

true (adv.)
qubo; dhugaa

true, real
dhugaa

true!
mirkanna!

TrueType font
bocquu dhugaa

truly (adv.)
dhugumaa

trumpet n.
magalata; xurumbaa ni (Amh.)

trumpet v.
maraasa sita

truncate
hallaguu

trunk (elephant) n.
oddoo ni; humbii

trust
amaanaa

trust n.
dhugeefachaa ni

trust v.
amana nta

truth n.
dhugaa ni; jeemfa i

Try Again
ammas yaalii

try v.
halaaqadha qatta; moqora rta (Amh.); itti gama

trypanosomiasis n.
(sleeping sickness) (camels) dhukaana i;

tsetse fly n.
kitaana i

tty
tty

Tuesday
kibxata, facaasaa, balloo

Tuesday n.
gebaya diqqo; Maksenyo (Amh.)

tuffadha
fatta

tuft n. (of hair)
guutuu ni

tura
turta

turban (dark) n.
ruufa ti; (white) surree ni

turban n.
malakeena i

turn
off n. gorsumaa ni; jiroo

turn (take turn) v.
taraa ni (Amh.); marroo

turn back v.
rara rarta

Turn Off
dhaamsi

turn on
kaasi

turn over v.
gombisa bifta

turn v.
gargala ta; jiiroo ni; qonyee ni

turn, order
dabaree

turtle n.
qocaa ni

tusk n.
ilka arba; kalaadii; ilka ilkiti

Tutorial
irrabahii

tweezers n.
baasaa ni

twenty
digdama

twenty n.
didama i

twice (adv.)
yo lama

twin
lakkuu

twin n.
lakuu ni

twine v.
ca'a ca'ata; michira rta

twinkle v.
calalaqa laxxa

twist n.
dagalee ni; foloqa i

twist v.
borcha chita; mamara ta; mara rta; maxxaaria rita; michira rta;

twisted, be v.
midhika dhitta; daba dabda; meeladha latta

two
lama

two n.
lacuu ni; lama; lamaanuu ni

two-dimensional
g-2 (gar-lamee)

type
akaakuu

type library
akaakuu mana kitaabaa

type n.
gosa i

type, kind
gosa, akaakuu, sanyii

type..............
barreessi

Typeface
barfuula


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...