Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 105 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter V.
V

v.
dida didda; falama mta; falma mita

VBA
VBA

verb
gochima, gocha

very
baayee, baay'ee

vest
jalaanii, sadarya

View
mul'annoo

valid
gataa'aa

value
sona, safuu, gatii

video
viidiyoo

virus
qinqanii

visit
imaluu

vomit
diddiga, haqqee, bulgaatii, balaqqama

Vendor
daldalaa

verify
mirkaneessi

viewer
mul'isaa

visual
argaa

volume
qabiyyee

Vaccine
talaallii

vehicle
makiinaa, koonkoolata

Version
fooyya'aa

victory
injifannoo, mo'icha

village
ganda, araddaa, amba

virtual
abjata

visible
mul'ataa

visitor
daaw'ataa, daaw'attuu

Volume1
hamtaa sagalee

Volume2
qabeentaa

vow n.
kakuu ni; didhaa ni

v would
silaa

validate
gataa'essuu

variable
jijjiiramaa

variance
safartuu xiinannoo

vein n.
gonnee ni; idda i; moola i

Vertical
sarjaa

vest n.
shamisii ni (Fr.); shisii ni (Fr.)

view n.
mullii ni

violence
jeequmsa, kolboo, goolii

vague n.
coora i

valid XML
XML gataa'aa

value n.
gatti ni

View Item
wanta mul'annoo

Views Bar
kabala mul'annoo

vigor n.
humna iti

visit n.
(for business) imaltuu ni

voice n.
qoonqoo ni; gollaa ni; (weak) v. mararisa rifta

vomit v.
bulgafadha fatta; didiga dda; alqafadha; (repeatedly) haqisa qifta;

vulva n.
(of animal) fagara ti

v wound v.
dira dirta; n. madaa ni

v. become muyadha
yatta

vaccinate v.
kataba bta

vaccination
talaallii

vaccination n.
kitibaatii; talalla ni (Amh.)

vagabond n.
algalaa; ranjula i

vagina n.
booda i; muxee ni; buqa

vague, be v.
huraha roofta; tantamaha moofta; wara'a roofta

vagueness n.
tantammii ni

validate......
mirkanessi

validation.......
daddafiinsa

validation
gataa'insa

validation rule
seera gataa'insaa

valley n.
dareera i; balee ni

value............
gatii

valueless, vain
bilaasha

vanish v.
cali + jedha

vantage (point) n.
doofii ni

vegetable (leafy green) n.
raafuu ni

vegetables
kuduraa

vegetation
biqiltuulee

vegetation (dense) n. rima
i

venerate v.
sarma mita; saalfadha fatta

ventilation
qilleensa afarsuu

verification
mirkanaa'ina

vertebrae n. (cervical)
horroo ni

vertical alignment
hiriirfama sarjaa

vertical scroll bar
kabala marfata sarjaa

Vertical Text
barruu sarjaa

Vertically
sarjina

very (adv.)
guddoo

video adapter
amanfataa viidiyoo

view button
qabduu mul'annoo

View Source
madda mul'annoo

view, vision
mul'ata, daayyaa

village n.
ollaa ni; (ritual) yaa'a; warra i; warreena i

violate v.
dadara rta

virgin land n.
bajjii ni

virtual server
kaadima abjataa

virus detection
arga qiinqanii

virus protection
hayyisa qiinqanii

Virus...........
qinqaanii

visage n.
fuula i

viscera n.
marumaani

visible, be v.
mulladha latta

visible, become v.
futisa tifta

vision n.
daayyaa ni

visiting n.
oolii ni

visitor n.
ideemaa ni; ideemtuu ni; keessumaa ni

Visual Basic
vizuwaal beezikii

Voice mail
ergaa sagalee

volcanic crater n.
boqee ni

volcanic stones n.
booralee ni

voracious (person) n.
glutton agarii ni; want to qooqifadha fatta

vulgar, speak v.
laalifadha latta

vulnerable parts n.
dhalluu ni

vulture n.
alaatii ni, sabooba ni; simphira ti; (hooded) rummicha i


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...