Monday, October 25, 2021

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Seerluga | Afaan Oromoo keessatti ittifayyadama maxxantootaa fi Xumurtuu

Afaan Oromoo erga ifatti afaan hojiifi barnootaa ta’ee tajaajiluu eegalee waggoonni lakkaa’amaniiru. Barumsi afaanichaa ammaan tana caasaalee barnootaa sadarkaa gadiirraa eegalee hanga dhaabbilee barnoota olaanaatti...

Tartiiba Hiikkaa Gugilii Afaan Oromoo

Afaan Oromoo Afaanota Gurguddoo Addunyaa 109 tti makamee tajaajila kennuu jalqabuuf Jechootni English Miliyoona 1 fi isaa ol Afaan Oromootti yoo hiikamaniidha. Kana milkeessuf...

Hiikkaa Jechootaa Afaan Oromoo

There are currently 303 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter W.
w

we
nuti, nuyi

war
waraana, lola

way
karaa, daandii

web
saphaphuu

who
eenyu

why
maaliif

wip
alangaa

WSS
WSS

Wait
turi

wall
goorroo, dadaa, gidaaraa

weak
dadhabaa, dadhabduu, kokottaa'aa, kokottooftuu, muyoo

weed
huura, aramaa, buuchaa, dobaa, tusii

week
torban

well
being n. finna i

west
lixa, dhiha, ilgalchuu

what
maal

when
yoom

who?
kami?,tami

wide
bal'aa

wife
niti, haadha manaa, jaartii

wing
baallee, gofla, goblaa, koochoo, kola

wire
shiboo

wise
aaqila, ogeessa, ogeettii, qaroo

wish
abbala, fedhii, hawwii

with
wajjin, waliin, duukaa

wolf
yeeyyii

word
jecha

work
hojii

worm
raammoo

worn
out cloth(es) wadaaree ni

waist
mudhii

watch
ilaala, fana

water
bishaan

where
eessa, garam

which
kam

white
adii, calqii, weeca

whose
kan eenyu, kaneenyu

width
dalgeeta, bal'ina

windy
qilleensa'aa

woman
nitinaayee, dubartii, gennee, nadheen

world
addunyaa

write
barreessi

waakha
waatta

waiter
keessummeessisa, keessummeessitu

wara'a
roofta; wintaha toofta; n. (thing) qeetii ni;

wayaa

Weekly
torbaniin

weight
ulfina

when?
yoomi?

window
foddaa

wisdom
ogummaa

wizard
masaka

waawwee
ni; waawwoo ni; (of hyena) humbua buta

war n.
waraana; weeraa ni (Amh.); duula; lola; oolkii ni (Amh.)

wareera
rta

warning
of eeggannoo

way n.
kara ni

weather
haala qilleensaa

web n.
saaphuphaa ni

wedding
cidha, aruuza

Weekday
guyya hojii

weekend
sanbata fi dilbata

welcome
baga nagaa dhuftan

whence
eessaa?

where?
eessa

which?
which one? kami ?,tami?

whir v
burisa rifta

whoever
eenyuyyuu

win v.
curda dita; jaarsa sita

WordArt
faayoo jechaa

wounded
madaa'aa, madooftuu

wage n.
musaraa ni; damooza i (Amh.)

wail v.
nyonyola lta; oa oota; wakala ta

wait v.
eega eedda

walk v.
dhaqa daxxa;deema mta; yaa ta

wall n.
edeeda i; (Amh.) girgiddaa ni

want v.
barbaada badda; fedha fetta; halcha chita

wardrobe
kabata, wancarii, ansaada

warm v.
koosa sita; qaanqamadha matta

warn v.
dhaama mta

wart n.
kormomaani

wash v.
dhiqa dhixxa

wasp n.
sonsa i; sonsoha i

wasteful
afoollessaa, afoollessituu, baraaxxuu, firfirstuu

Web Help
gargaaraa saphaphuu

Web Page
fuula saphaphuu

Web Part
kutaa saphaphuu

Web site
iddoola saphaphuu

weed v.
araama mta; weeding n. araamaa ni; golgaala lta (Amh.);

weep v.
boo'a boota; qarcha'a chaata

welt n.
dirmamuu ni

whey n.
dhamma ti

whip n.
halangee ni (Amh.); qacee ni; lichoo ni; harcumee ni

whip v.
dhaana nta; facisa cifta;

who(m)?
eennu?

wick n.
kirii ni

wife n.
niitii ni; nadheeni;

wildcard
turbaa abbaalaa (abbaltii alaa)

wildlife
bineensa bosonaa

will n.
fedhii ni

wind n.
(strong) bubbee ni; (normal) qileensa

wink v.
qisa qicca

wire n.
shiboo ni (Amh.)

wish v.
fedha fetta; fedhii ni

wood n.
muka i

word n.
dubbii ni

work n.
hujii ni; hojjaa ni (Oro.)

work v.
hojjadha atta; (slowly) hiriha rita; goodha dhatta (Shoa)

workbook
kitaaba hojii

worm n.
raamoo ni; (nasal) furudoo ni

waist n.
hidhaansa i; mudhii ni

waldeenna
i

wallpaper
bifgarduubee fooddaa

warehouse
mankuusa

watch v.
laala laalta; qorqora rta

water n.
bisaani; (salty) kuroo ni

water v.
obaasa obaafta; oggaha geeta

waterfall
fincaa'aa, gootuu, xinniqee

watermark
saxaatoo golgolaa'aa

weak, be
daafana nta; dadhabba bda; gaagaama mta;

weave v.
hodha hodhita; xaxa xaxxa

Wednesday
roobi

weigh v.
mizaana nta (Swa.); n. kiiloo ni. (Ital.); mizaana i (Swa.)

wheat n.
dargayyee; qamadii ni

whine n.
boo'a boota

widen v.
diriirsa sita; fada fadda

with you
siini

woman n.
uwwa iti; (married) n. niitii; nadheeni

women n.
beera ti (usually used in the plural); nadheeni

Word Wrap
dhangessaa

word-wrap
dangessaa

workgroup
garee hojii

worksheet
wardii hojii

workspace
iddoo hojii

world n.
lafa ti

worry v.
na'a naata; carraaqa raxxa; dhindhisa sita;; nyaraha raata; yaada dda;

wound (n)
madaa

wreck v.
gasta gatta

wring v.
borca borchita; kuucha kuuccaa; michira rta

write v.
barreessa sita; qora qorta; xaafa fta (Amh.)

w year after year n.
barbaraa ni

w yell v.
carrisa rifta; iya iyita; n. iyana ti

w yellowish (adj.)
daallu

waan bareedaa/hawwataa (garuu qulqullina kan hin qabne) - flashy
waan bareedaa/hawwataa (garuu qulqullina kan hin qabne)

waddle v.
bakaafa fta

waiting n.
eegachaa ni

walk (bent over, stooped over) v.
luluka lutta

walking n.
sadhaba i

walti ba'a
baata

wander v.
algala lta; labba labda; qixisa xifta

warm, be v.
buluqa luxxa; fuura rta

warning message
dhaamsa eeggannoo

warning n.
dhangaa ni

warren n.
dhukuu ni

warthog n.
goljaa ni

wasted v.
harcaha caata

watch (wrist)
sa'aatii harka

watchman n.
qaafira i (Som.); zebenya (Amh.); salfaa

water bottle, canteen
koddaa

water pipe n.
tubboo ni; bomba ni

water pollution
faalama bishaanii

waterbuck n.
doomsoo ni

waterfowl n.
dakiyee ni

watering (of cattle) n.
obaa ni

watering n.
limaalima i (second day after )

watering of cattle n.
too'otii ni; too'icha i

watermelon
luxxee, habaaba

waterpot n.
taarii ni

watery v.
soolaha loofta; (adj.) soolicha; soolitti

waxing, moon (shiny) n.
addii, addeesa i

we (pron.)
nu

weak (adj.)
baaku; bakti; batti; dootu ; happhi ; muyoo;

weak (person) n.
dannabaa ni; midissaa ni; mujujaa ni; laacaa ni;

weak spring of water v.
adaha adaata; n. madda iti, adaadii ni

weak, become v.
dhi'a dhiita; haaladha latta ; jinfaha foofta;

weaken v.
taadheessa sita

weakling n.
mucee ni

weakness n.
koolee ni; koolawaa ni; laafina i; lulama i; lulamaa ni; gandii ni;

wealth n.
horii ni; hormaata i

wealthy, be v.
macha'a choofta

weapon n.
dullaa ni (Amh.); bokkuu

weather condition
amaleensa

weaving n.
dha'icha i

Web author
barreessaa saphaphuu

Web browser
iyya'aa saphaphuu

Web components
qaamota saphaphuu

Web discussion
marii saphaphuu

Web folder
ukaankaa saphaphuu

Web publishing
maxxansa saphaphuu

Web Tutorial
irra bahiinsa saphaphuu

Web............
saaphaphuu

wedding n.
fuudha; oroosa i (Swa.)

Wednesday n.
Robi; dabsu gebaya diqo

weeping n.
imimaan

weevil n .
daanoo ni (Amh

weighty (adj.)
ulfa, ulfo, ulfo

well (adj.)
baara, baartu, baara; (pi.) babaaro; sirri; dhugaa

well (adv.)
shonaani; sonaani

well (of water) n.
tulaa ni; eela i

well cooked v.
bilchaadha chaata

well, be v.
fayya fayyita

wet (adj.)
jiidajiitujiido; dhedhanno

wet, be v.
coollaha loofta; dabana nta; faltaha toofta; nyonyooka yootta

wetness n.
dabana i

what (rel. pron.)
waan

what about?
ho?

What's New
maaltu haarawa?

What's this?
Kun maal?

wheedle v.
sobadha batta

wheel (of car)
masakaa

wheelbarrow n.
kareeta i (Ita); gaarii ni; gareetaa ni

wheeze v.
xiixa xiixxa

wheezing n.
xiixaa ni

when (adv. + conj.)
adoo, atoo; gaafa; haga

when (rel. pron.)
yoommu

wheneverƒ??
yoommuƒ??kamittiyyu/yeroohundaa

where (?)
gara; garami? me?

where (rel. pron.)
bakkii

where from?
eesaa?

where is it (he)?
mere?

where then?
mere?

which (pron.)
ka ta

which way?
eessa?

while ( conj. + adv.)
adoo, atoo

whinny v.
imimisa sita

whisper v.
hasaasa hasaafta; hasaasaa ni

whistle v.
phiiphisa phifta; fiissa sita; gently v. shawisa wifta

white (adj.)
adii (kallaate); calqi ; boroora (for horses and mules)

white board
gabatee aadi

white, become v.
addaadha datta; n. whiteness addeenna

whitespace
iddadii

who (pron.)
ka ta

who, which (rel. pron.)
kan, tan

wholesome n.
sifaa ni sifeesaa ni

whom (pron.)
ka ta

whooping cough v.
yiika'a koofta; n. yiikee ni

whose (pron.)
(fern. )ta; (m) ka

why (rel. pron.)
waan +f

wick (candle or stove)
fo'aa

wickedness n.
qasihi'aa ni

wide (adj.)
bala, balo, balo

wild animals
bineensoota alaa

wild animal n.
busawwa i; bineensa i

wild dog n.
sarree diidaa; ya'ii ni; yayii ni

wild, be v.
mandiida dda

wind (moving air)
qilleensa, bubbisa

window border
handaara foddaa

window corner
xiyyoo foddaa

window size
hagamtaa foddaa

window title
mataduree foddaa

window..........
fooddaa

window.........
fooddaa

Windows Explorer
eksipiloorerii windoo

Windows Setup
qindaa'ina foddaa

windpipe n.
lubbuu ni; qoonqoo ni

windy and cold v.
qiida'a doofta; n. qiidaa ni

winner n.
qolchaa ni

winter (season)
ganna

wipe (out) v.
sossa sita; haaqa xxa; haxaha xata; xuruuradha ratta

wiped out v.
mutuqa tuxxa; (adj.) muiuuqi

wisdom n.
qarumaa ni; jeemfa i

wise (adj.)
qaro

wise person n.
qafa i

wishing n.
bagga i

witchdoctor n.
murmicha i, murmittii ni

with (prep.)
bira

with pleasure
gammaccuu wajjin

withdraw v.
dachaha chaata; dhedha dheta

withdrawn, be v.
sulfaama mta; ulfaama mta

wither v.
kokotaha toofta; qamaacha'a chaata; qanchoradha ratta;

within (prep.)
keessa, ke

without (prep.)
adoo, atoo see agara rta, arga; malee

without, be v.
koomadha matta

witness n.
dhugeessaa ni; nama dhugaa; misikirii ni( (Amh.)

witness v.
dhugaa taha; naqasa naqafta

wobble v.
batatisa tifta; fuutisa tifta; leleqa lexxa

woman (married)
gadarba

woman (old)
alkoo

womanhood n.
uwwa iti

wood beetle
qiinqee, qiinqani

wood strips n.
filxii ni (Amh.)

woodpecker n.
tumaaddissa i

Word Count
lakkoofsa jechaa

word processing
hujeessa jecha

word processor
hujeessaa jecha

work offline
hojii sargatoo

workgroup information file
faayilii odeeffanno garee hojii

working directory
galeeloo hojii

workstation
buufata hojii

World Wide Web
saphaphuu addunyaa maraa(SAM)

worn (adj.)
dullacha, dullatti, dullacha; moofa, mooftu, moofoo; rapha; raqa i

worn out v.
bututa tutta; goblola lta; hacimpheera rta; hofoofa foofta;

worn, worn out
bututaa, moofaa

worried, be v.
luuxaha xoofta

worthless (adj)
muyoo; yara, yartu, yaroo;

wounded, be v.
madaha doofta

Wrap to window
foddatti daangessii

wrestle v.
wal qaba qabda

wrinkle v.
risa rifta or richa; v. minyeesa sita; n. miinya yiti;

write-only
barressuuf qofa

write-protected
hayyisa barreessaa

wrong, be v.
yakka kita


Submit a Word(Jecha)

Nu Hordofaa

71,398FansLike
669FollowersFollow
65,450FollowersFollow
1,870FollowersFollow
3,180SubscribersSubscribe

Maxxansaalee heddu dubbifame

Jaalalleewwan: Akkamitti Wal-qunnamtii Saalaa walitti Mi’eessu?

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3)...

Xalayaa Jaalalaa – Xalayaa nama Boochisu

KUTAAN DHUMAA KUN YOO ISIN HIN BOOCHISIN DHUGUMA GARAA JABAATTU ISIN Maqaan koo abdii jedhama biyya sweden jiraadha  Wanta nama aja'ibu yeroo hundumaa kan waa naaf...