Afaan Oromo

Blogger, AFAAN OROMO Software Developer

Waa’ee Gadaa wantoota beekuu qabdan shan


Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Sadarkaan Gadaa tokko waggaa saddeet qaba. Waggaa saddeet saddeettan kanaan Oromoo hamma gaafa dulloomee du’uutti hawaasa keessatti bakkaa fi qoodama dalagaa qabaata.


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Abbaan Gadaa yoo jaaru/ qorcaa yoo micciiru(du’u) eenyun bakka bu’a?


Akka Booranni jedhutti abbaan Gadaa angoorra jiru utuu baallii hin kennine yoo jaare, akka Gujiin himuttimmoo nami abbaa Gadaa ta’uuf deemu yookaa gadoomarra jiru yoo qorcaa micciire eenyutu bakka bu’a?


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Muramte – Murtii Araaraa


#Muramte – Murtii Araaraa akka sirna Gadaa Oromootti.


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Obbo Ibsaa Guutamaa: Yeroo cehumsaa Afaan Oromootiin akka baratamuuf quuqamaan hojjenne


Yeroo mootummaa cehumsaatti Ministira Barnootaa ta’uudhaan kan tajaajilan Obbo Ibsaa Guutamaa turtii BBC’n akkaataa Jalqabbii barnoota Afaan Oromoofi dhimmoota hedduu biroorratti taasise kunooti.


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Imala_Jireenyaa_A/J_Umar_Suleeymaan


Seenaan Goota kanaa kan himamee dhumu ta’uu baatuyyuu, Muraasa akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessineerra Seenaa


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Oromoon Marsaa itti aanutti Tarkaanfachuu qabna.


“Fardi Biraan nama gaha malee hin woraanu!” jedha Oromoon.
Dr.Abittiifi Dr.Kab.Lammaa Magarsaa hanga dhufanii tokkoo tokkoo keenya mana keenyaa nu barbaadanitti eeguu hin qabnu


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Hojii Imala Xiinxala Siyaasaafi Aktiivistummaa Obbo Jawar Mohaammed Kutaa – 2ffaa


Jawar Mohammed akka Xiinxalaafi Kakaasatti Jawar Ilaalcha siyaasaa isaafi waan itti fakkaate Biyya Itoopiyaarratti xiyyeeffatee


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

IRREESSI MAALI? – Ibsa baldhaafi Faaruu ‘Mareehoo’ Guutummaasaa


BAGA #IRREECHA-2018 geessan irra deebiin – Waa’ee #Irreechaa kana irratti yeroo heddu namootni heddu afaan


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Afaan Oromoo: ‘Giddu-galeessi to’atu tokko ni barbaachisa’


Biiroon Barnootaa Magaalaa Finfinnee dhiyeenya kana, manneen barnootaa magaalattii keessa jiran keessa Afaan Oromoo akka


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Seenaa Gabaabaa Xiinxalaa Siyaasaa fi Hoogganaa olaanaa OMN obbo Jawar Mohammed, K-1ffaa.


Jawar Mohammed kan dhalate bara 1985A.L.A Godina Arsii gara Daangaa Harargeedhaan waldaangessu magaalaa xiqqoo Dhummuugaa


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
error: Content is protected !!