Tuesday, June 18, 2019

Brief History of Afaan Oromoo and Qubee Afaan Oromoo – Afaan Oromoo

Afaan Oromo is the 3rd most spoken of African’s languages next to Kiswahili and Hausa.Brief History of Afaan Oromoo and Qubee Afaan Oromoo

Seenaa Gabaabaafi Kitaabota Gaaz.fi Barreessaa Tasfaayee[Gadaa] Gabra’aab(Burqaa Zimmitaa) buufadhaa dubbisaa

Qabsoon Waraana barreeffamaatiin adeemsifamu waan yaalloo akka hin taane beekuun barbaachisaadha. Barreessitootni kitaabasaanii keessatti waan taajjabbii, mudannoo jireenyaafi dhoksaa garaa isaanii ilaalcha siyaasa hawaasa tokkoo quuqamoo ta'anii waan garaatti ulfaa'an ittansuu fi ciniinsifannaa guddaadhaan...

Oromoo Ormaa: ”Yeroon Oromoon itti tokkoomu gaheera”

Dhiheenya BBC Afaan Oromoon, Oromoota Keeniyaa bulchiinsa Taanaa Riivar yookiin 'Taanaa Rivar Kaawuntii' jedhamu keessa jiraatan waliin turtii taasiseera. Gaaffiilee ummanni Oromoo kunneenis attamiin gara kana dhufan? Bara meeqa asi jiraatanii fi eessa irraa ka'an?...

Dubartoota Oromoofi Kabaja Siinqee Sirna Gadaa Keessatti

Duri waraanni Oromoo dubartoota Siinqee qabatan irraa osoo eebba hin fudhatin waraanaaf hin bahu ture, kunimmoo kabaja Oromoon Dubartiifi Siinqeef qabu ibsa

Maqaalee Ji’oota Waggaa Itoophiyaa naannolee adda addaa keessatti Afaanota adda addaatiin

Maqaalee Ji'oota Waggaa Itoophiyaa naannolee adda addaa keessatti Afaanota adda addaatiin yommuu waamamu akka armaan gadii kana taha. Afaan Oromootiin Ji'oota SIDAAMU AFFINNI DIRU AGAANA Months in English ወራት in Ge'ez, Amharic, and Tigrinya Afaan Oromo    (Ji’oota) Sidamu Afoo (AGAANA) English  ...

Seenaa Gabaabaa Hayyuu Afaan Oromoo Sheek Bakrii Saphaloo

Seenaa gabaabaa Hayyuu Afaan Oromoo kan ta'an Sheek Bakrii Saphaloo

DURBUMMAA( VIRGINITY) – Dr.Hiikaa

Durbummaan waan baay’ee haphii ‘ hymen or thin film of membrane’jedhamu,ulaa afaan qaama saalaa durbaa haguugee kan argamudha. ‘Hymen’ kun haphii waan ta’eef yeroo baay’ee qunnamtii saalaa jalqabaa irratti tarsa’a.

Afaan Oromoo osoo Abbaa itti gaafatamummaan irratti hojjatu qabaatee Addunyaarraatti Afaanota Gurguddoo keessaa Sadarkaa...

Afaan Oromoo osoo Abbaa itti gaafatamummaan irratti hojjatu qabaatee Addunyaarraatti Afaanota Gurguddoo keessaa Sadarkaa 20ffaa argata ture, Guddina Afaan Oromoo kan quucarse Mootummaa Naannoo Oromiyaati, Afaan Oromoo Afaan hojii Mootummaa Federaalaa ta'uun dura Afaan hojii Waajjiraalee Mootummaa Naannoo Oromiyaa tahuu qaba, Ani, ati, isheen, inni, isaan, isin hundi keenya AFAAN Jaalannu kanaaf maal gumaachine? fi Yaada Furmaataa

Akka seenaa Oromootti Safuu, Woyyuu fi Woyyooma

Ummata gurraacha kuush keessaa ammoo Ummanni oromoo safuu Uumamaa fi Uumee isaatiif Eeguudhaan kan dhalootaa dhalootatti dabarsuudhaan asiin gaheedha. Uumamaa fi Uumee yoo jennu:-Uumamni uumama Waaqni uumeedha. uumaan ammoo Waaqa tokkicha. Akka dhugeeffannaa Oromootti, #Safuun seera uumaa umamaa isa jalqabaa yookin ganamaati. Hariiroon uumaa fi uumamaa (lubbuu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii) gidduu jiru #Safuu jedhama. Uumamni marti Safuu uumaan isaanii kenniteen qajeelfama.

Waa’ee Gadaa wantoota beekuu qabdan shan

Akkaataa waggaa dhalootaatiin gurmuu ykn murni ilmaan kormaa tartiibaan keessa dabran sadarkaa Gadaa jedhama. Sadarkaan Gadaa tokko waggaa saddeet qaba. Waggaa saddeet saddeettan kanaan Oromoo hamma gaafa dulloomee du'uutti hawaasa keessatti bakkaa fi qoodama dalagaa qabaata.
70,813FansLike
239FollowersFollow
521,482FollowersFollow
1,095FollowersFollow
1,026SubscribersSubscribe

Maxxansaalee haaraa

There are 241 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter G.
G

gabaaba, gabaabdu, gabaabo; yara, yartu, yaroo

gadaa
ni n. The Borana generational class system; (cf.) daballee,

gallery
kuusaa faayaa

gallon container n.
rubaa ni (Amh.)

game
tapha, morkii

game............
tapha.

gammee, kuusa, raaba didiqqaa, raaba gugurdaa; gadaa,

ganama
mta; haachata chatta; bari'a rita; iffa ifta

gandisaa
ni; huqquu ni; leleqaa ni

gang together v.
suurkaha koofta

Gap
addaan fageenya

gap n.
baqaqa ni ; boroqa i; fuloo ni; ( between teeth) karruu ni; qaa'a i:

garbage, waste
balfaa, kosii, hubba

garden
manduubee

garden n.
obru; masaa ni (Amh.)

gargaara
rta; ukha utta

garlic
qullubbii

garlic n.
qulubii ni

gas stove
butta gaasi

gate n.
sanqaa ni (Amh.); korbo

gateway
karra

gateway n.
balbala ti; karra it

gather together v.
tuuta'a toofta; tucha chita

gather v.
dira dirta (always with wal); naanaha noofta;naaneessa sita;

gathering n.
waldeenna i

gazelle n.
hiddii ni

geerumaa
ni; hubachaa ni; qarumaa ni

gelding n.
kolaa ni; mirgoo ni

gender
kornaayaa, saalaa

general
waliigala

generation
dhaloota, labata

generation n.
miseensa i

generator
maddisaa

generosity n.
holaa ni

generous (person n.
lamsa i (Guji); (person) arjaa ni ; balchaa ni; tolaa nii

generous, be v.
tola tolta

genes n.
fincaani

genet n.
moree ni

genitals n.
kofa i; (male ) misaa ni

gently (adv.)
suuta; laanuma

gerenuk n.
guguuftoo ni

germ n.
sanyii ni' (Amh.)

germinate v.
biqila lta; qunxa xita

gesticulate v.
wila wilita

get lost v.
algala lta

get off
bu'i, bu'a

get out of trouble v.
dhibaafadha fatta

get used to v.
mataqa taxxa; matafadha fatta

Ghost
dimimmisa

ghost n.
ekeraa ni

giant (adj)
jaafoo

gift n.
faroo (milkii); gumaata i; khaatoo ni; shelemaatii ni (Amh.); galata

gift, present
argaa, kennaa, tarfaasaa, gumaata

gigabyte
giggabayitii

GIGO
fokkuun seenee fokkuun bahe (FSFB)

ginger
jijimbla

giraffe n.
satawwaa ni

girl
durba

girl n.
dubra dubarti

girlfriend
jaalalle durbaa

give me
naa keeni

give v.
hirra hirta; kenna, kennita

glade n.
batala ti; baqalla ti

glance n.
liphee ni

gland n.
xandacha i

glans penis n.
maatee ni

glass (cup)
birciqqoo

glass (for drinking) n.
burchuqoo ni; bakeerii ni (Amh.)

glass (material)
fullee

glisten v.
fiila fiilta

glitter
v. bibiliqa lixxa; billiqa lixxa; calalaqa laxxa; qanqaa ni

global
hundataa

gloomy, be n.
bolgoda dda; kumuda dda; huraha roofta

gloomy, become v.
bolgoda dda

glory n.
guddina i

glossary
jibsoo

glossy finish
waraqaa cululuqaa

glossy n.
dooqa i; doti

glove
gaantii, shurraaba harkaa

glow
worm n. bilituu ni

glow n.
qaanqee ni

glue
haphee

glutton n.
afuuraa ni, sabdii ni ; bukicha i; ; boolicha i; boolittii ni;

gluttony n.
bukittii ni; agari; sabdii ni

gnat
bookee

gnat n.
bokee ni

gnaw v.
qorra rta; qorradha ratta

gnawing n.
qorraa ni

go
deemi

go around v.
qixisa xifta

go away!
kuti!

go back and forth v.
soloola lta; sololaha laata

go down v.
bua buuta; lixa lixxa

go near v.
dhi'adha aatta

go off v.
algala lta; (food spoiling) qamansa sita

go out v.
ba'a baata; yaasa yaafta

Go to Folder
ukaankatti deemi

go up v.
ol ba'a baata

go v.
dhaqa dhaxxa; deema mta; yaa ta

go!
beeni, pi. beena; deemi, deema

go! (imperative)
meeni!; meenaa!; beeni! beena!;

goat
reetii

goat enclosure n.
qaara i; dhoqooba

goat n.
(young male) korbeesa i; (pi.) korbeeyyii ni; qobolee ni; sangaa re'ee

goatskin n.
qoola i

goba
bda

God
Waaqayyo, Waaqa

God n.
Waaqa; Rabbii ni

going out n.
ba'iisa i

gold
warqee

gold n.
warqii ni (Amh.)

gonnadha
natta; goodhaha dhoofta; haffalaha loofta

gonorrhea n.
coftuu ni

goo tidings, good news
aaga

good
gaarii, bayyeessa, misha, dansaa

good (adj.)
qajeela, qajeeltu, qajeelo; mooti; fullaa;

good (person or thing) n.
dabboo ni

good condition n.
suga i; v. wardaha deeta; martaha toofta

good fortune n.
kaayoo ni

Good Friday
Ayyaana fanno

good life n.
meela i

good place n.
miriga i

good things n.
faaya i

good time n.
miriga i

goodness n.
dansuma ti; holaa ni; midhaaguma ti

goomphee
ni; hoosa i; waaba i ; gossee ni

gorge n.
balee ni ; horraa ni; rakkoo ni

gorjoo
ni; madaala i; (wooden) soroora i

gorteefadha
fatta; maassa sita

gossip n.
hamma ti

Goto
gara... deemi

gourd n.
balka i; dullooo nicloud dumaansa i;

government
mootummaa

governor n.
mohaa ni

grab v.
buta butta; qola qolta; saama mta; sakaba bda

grace n.
kaayoo ni

grade (on a test)
maarkii, qabxii

grade n.
kifilii ni

grade, level
sadarkaa

gradient
gargartoo

grain
midhaan

grain n.
boqoloo ni (Amh.); kartuu ni; midhaani; sanyii ni (Amh.)

grammar
caasluga, seerluga

granary n.
kodhoo ni; gootaraa ni (Amh.)

grandfather
akaakayyuu, akaakaa

grandfather, grandchild n.
akaakuu ni

grandmother
akkoo, akkawoo

grandmother, grandchild n.
akkoo ni

grapes
wayinii

Graph
caatoo

graphic
saxaatoo

graphic filter
gingilchaa saxaatoo

graphics
saxaatoo

grasp v.
tindhisa dhifta

grass
marga, buuyoo, gaalala

grass n.
buyyoo ni; marra ni; alaansuu ni (the first grass which comes up after

grasshopper n.
dhiitabulee ni; korophuu ni

grassland
lafa margaa

gratify v.
quubsa sita

gratitude n.
galata i

grave
awwaala

gravedigger n.
awwaaldiiduu ni

gravel
korata, cirracha

gravel n.
cirracha i

grayed command
ajaja fajajaa

grayscale
saxxiillaa

grayscale monitor
torgii saxxiillaa

graze v.
boba'a baata; dheeda dheedda

grazing n.
maaruu ni; tika i

greasy, be v.
xunxuna nta

greater-than sign
mallattoo caalmaa

greatness n.
guddina i

greedy, be v.
sakaba bda

green
magariisa

green (adj.)
doti

green PC
KM magariisa

green pepper
qaaraa

green vegetable n.
raafuu ni

green, be v.
hosooba bda

greeting
nagaa

greeting n.
yooyyoo ni

grenade n.
bombii ni

grey
(adj.) (dark) bulee; boora; magaadoo

grey, gray
daalacha, daara'aa, daaroftuu

grid
tarsaa

gridlines
sarara tarsaa

grieve v.
qarcha'a chaata

grill v.
ruruuqa xxa; wadda waddita

grin v.
qumaada dda

grind v.
qara qarta; qara'a raata

grinding mill n.
woofchoo ni (Amh.)

grinding stone n.
majjii ni (Amh.); dhakaa daakuu

grip v.
birdifadha fatta; habooqa booxxa; qadhaba dba

gripping n.
qaftuma i

grit v.
ciniinadha natta

groan v.
waadha waatta

groin n.
mudanmuddii ni

gross (as in grossly fat) n.
arfuuqa i

ground
lafa

group
gartuu, garee, tuuta

group box
sanduuqa gurmuu

group ID
W.E. gurmuu

group item
waan gurmuu

group level
sadarkaa gurmuu

group n.
gumi; daga daddi; citaha i; gollii ni; (often) n. kurnya

group together v.
suurkaha koofta; citaha toofta

grouping
gurmeessuu

grow v.
barduma mta; ba'a baata; qunxa xita

grow well v.
firawa firoofta

growl v.
waadha waatta; gururia rita

grown
up v. cima cimta

growth (fresh) n.
fura i

growth n.
waciba i

grudge n.
kootoo ni; haaloo

gruel n.
uujii ni

grumble v.
gunguma mta; gururia rita; nyalla nyalta

grunt v.
bokamsa sita; waadha waatta

guard
waardiyyaa, eegduu

guard v.
eega eedda; qorqora rta; tissa sita; salfa fita

guest
keessummaa

Guest account
eenyummeessa keessummaa

guest n.
keessumaa ni

GUID
GUID

guide v.
ayiisa ayiifta

guideline
qajeelcha

guides
qajeelcha

guilty, be v.
yakka kita

guineafowl n.
solooliaa ni

gully n.
bohaa ni; bowwaa ni; dolollo ni ; gootuu ni

gulp v.
dhudaha daata; habuuqa buuxxa

gum (chewing)
maastiikaa

gummy v.
hodanaha noofta

gums (red, of mouth) n.
mulloo ni

gun
qawwee

gun powder n.
baruda i

gunshot n.
dibbeesa i; dibbiisaa ni

gush v.
madda maddita

guura
rta

guutumaan guutuutti diriiraa - flat
1. battee 2. meeshaalee gosa garaagaraa gatii walfakkaataadhaan gurguruu

guzzle v.
dhudaha daata


Submit a Word(Jecha)
error: Content is protected !!