Monday, June 24, 2019

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama.(wiiliyaam sheekispir) 4) Kaleessaaf gaabbuu fi...

Afaan Oromoo: Barannoo Tokko

Afaan Oromoo: Barannoo 1 - Seenaa Guddina Afaan Oromoo  : B/sa Fedhasaa Taaddasaatiin Maxxansa darbe keessatti mataduree “Afaan Oromoo” jedhuun gaaffii 2 isin gaafadheen ture. Baayyeen keessanis deebii gadi fagoo deebisuuf yaaltanii jirtu. Ulfaadhaa! Gaaffileen kun 1....

Sagalee Afaan Oromoo

SAGALEE Afaan Oromoo. Sagaleewwan afaan tokko keessatti argaman Sagaleewwan dubbiiti. Sagaleewwan biroo immoo sagaleewwan akka sagalee konkolaataa, sagalee allaattii, horii, qilleensaa fikkf. Sagaleen kan Uumamu qubee fi qubeen (Qubee + Qubee) walitti dhufuun yoo ta'u,...
Hima Afaan Oromoo

Hima Afaan Oromoo

Hima Afaan Oromoo Himni jecha (word), ykn gaalee( phrase) ykn ciroo ( clause) tokkoo fi isaa olirraa ijaarama. Gulummoo fi Xumurtuu qabaatee yaada guutuu kan dabarsuu fi sirna tuqaaleetiin kna xumuramuudha. Akkasumas Jechootni walitti dhufuudhaan yaada guutuu...
Jecha Afaan Oromoo

Hiikka Jechootaa

Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee haa ilaalluu: 1. Hiika Sirrii / kallattii: jechi tokko uumaadhaan hiika isaa kan beekkame kan namni hunduu itti waliigale moggaasa ganamaa...

Jechama Afaan Oromoo

Jechama Afaan Oromoo Jechamni Afoola Afaan Oromoo yommuu ta'u, Haasawa tokko keessatti mi'eessuuf ykn bareechuuf itti fayyadamna. Jechamni Afaan Oromoos hiika lama kan qabu yoo ta'u, qaama kan gubbaarratti hiika ifa ta'e ibsamuufi qaama keessaattimmoo hiika dhoksaa...

Afoola Oromoo

AFOOLA  OROMOO. Afoolli bifa 'liitireecharii' ta'ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota dhufutti kan dabarsuudha. Amaloota Afoolaa: Afoolli: Gocha wajjiin kan walqabate. *Yeroo baay'ee yaada ifa...

Eebba Oromoo

Eebba Oromoo Eebbi gosa Afoolaa ta'ee Oromoo biratti baratamaa fi kabajamaa yoo ta'u Maanguddoodhaan gaggeeffama. Ebbi yeroo garagaraatti gaggeeffama, akkasumas Naannolee Oromiyaa garagaraatti gargar ta'us kaayyoon isaa tokkuma, Uumaa tokkicha galateeffachuu fi kadhachuuf oola. Eebba...
Gosoota jechootaa

Hiika Jechootaa

Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo   Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee haa ilaalluu: 1. Hiika Sirrii / kallattii: jechi tokko uumaadhaan hiika isaa kan beekkame kan namni hunduu itti waliigale moggaasa ganamaa...
Jecha Afaan Oromoo

Jecha Afaan Oromoo

Jecha Afaan Oromoo Jechimmoo kan uumamu Walitti dhufiinsa sagaleetiin ykn 'Sagalee + Sagalee = Jecha' ta'a. Jechootni kan uumaman, sagaleen dubbii akkaataa hiika kennuu danda'anitti walfaana dhufuudhaan. Sagaleef sagaleen walitti dhufuun jecha uuma. Sagaleen gara garaa akkaataa hiik qabaaachuu...
70,818FansLike
254FollowersFollow
521,482FollowersFollow
1,096FollowersFollow
1,027SubscribersSubscribe

Maxxansaalee haaraa

There are currently 9120 Words(Jechoota) in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entriesSubmit a Word(Jecha)
error: Content is protected !!