Gosoota jechootaa

Hiika Jechootaa

Hiikkaa Jechoota Afaan Oromoo   Jechootni hiika addaa addaa qabu, Isaan keessaa haala armaan gadiin mee haa ilaalluu: 1. Hiika Sirrii / kallattii: jechi tokko uumaadhaan hiika isaa kan beekkame kan namni hunduu itti waliigale moggaasa ganamaa...
Jecha Afaan Oromoo

Jecha Afaan Oromoo

Jecha Afaan Oromoo Jechimmoo kan uumamu Walitti dhufiinsa sagaleetiin ykn 'Sagalee + Sagalee = Jecha' ta'a. Jechootni kan uumaman, sagaleen dubbii akkaataa hiika kennuu danda'anitti walfaana dhufuudhaan. Sagaleef sagaleen walitti dhufuun jecha uuma. Sagaleen gara garaa akkaataa hiik qabaaachuu...

Barnoota Barreeffamaa

Qabiyyeen Barnoota Barreeffamaa 1. Qubee Afaan Oromoo Qubeen Afaan Oromoo Soddomii sadi(33), isaan keessaa digdamii tokko dubbifamaa, shan immoo dubbachiiftuu yommuu ta'an, torba(7) immoo Qubee Dachaa/Cimdiidha. Qubee Barreeffamaan>> Qubee Fakiidhaan>>...

Qubee Afaan Oromoo

Qubee Afaan Oromoo Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Gurguddaa, Xixiqq fi Lakkoofsota Afaan Oromoo ni baranna. Qubee Gurguddaa, Qubee Xixiqqaa fi Lakkoofsota Qubee Gurguddaa Qubee Xixiqqaa Lakkoofsota Maqaa lakkoofsotaa A a 1 Tokko B b 2 Lama C c 3 Sadi D d 4 Afur E e 5 Shan F f 6 Jaha G g 7 Torba H h 8 Saddeeti I i 9 Sagal J j 10 Kudhan L l 30 Soddoma M m 40 Afurtama N n 50 Shantama O o 60 Jahaatama P p 70 Torbaatama Q q 80 Saddeettama R r 90 Sagaltama S s 100 Dhibba Tokko T t 500 Dhibba shani U u 1,000 Kuma tokko V v 5,000 Kuma...

Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu

Jechoota Afaan Oromoo, Jechoota Afaan Amaaraatiin Liqimfamutti jiran: Walhaa sirreessinuu #Jechoota‬ Ergifatamee Afaan Keenya Keessatti Lubbuu horachuun Jechoota mimmidhaagoo Afaan Oromoo bakka bu'uun keenya akka badan godhee, Jechootni kunneen Afaan Oromoo keessatti iddoo qabachaa jira....
59,393FansLike
155FollowersFollow
158FollowersFollow
1,043FollowersFollow
0SubscribersSubscribe

Maxxansaalee haaraa

Maxxansaalee Barbaachisoo

error: Content is protected !!