Tuesday, April 23, 2019

Imaanaa Jaalalaa – Asoosama Gabaabaa: Mootii Abbaltiin

Imaanaa Jaalalaa - Asoosama Gabaabaa Kutaa - Afur Borumtaa isaa barfadheen dhufe. Hirriba halkan qe'ee koo lagatee bule gara barii sossobatee na fudhatee sokkerraa kanin wareeree ka'e iyya bilbilaatiini . Duquqquuma keessa ta'ee ija sukkuumachaan kaase. "Heloo!"jette...

LOQODA BOORANAA ——- OROMOO HUNDAA

LOQODA BOORANAA ------- OROMOO HUNDAA 1. Qaraa ---- jalqaba, dura 2. Ennaan ---- sana booda 3. Ojjaa. --- yoo, erga 4. Adoo --- otoo, silaa 5. Shoorkii --- dhimma, rakkoo 6. Laanaa , Yaasaa ---- suuta 7. Yaasuma, Bobbaa ---- adeemsa 8....

Eenyu siin haajedhu, Eenyuun sii Moggaasu? – Ati Maqaa naaf laadhu : Walaloo Haadhaa.

Ati Maqaa Naaf Laadhu!!! Mee enyu Siin jedhu moggaasni Siif malu Damma moo Aannani jechi Siin madaalu? Damma akkan hin jenneef Dammi Gagaa qaba Aannanis jechuu dhaaf bullaan dhama qaba Mee maaliin si waamu siifoo jechan dhaba. Mee Bishaan siin...

Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo

Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo ==========//============ Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa...

Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo

Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo "Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhanu ilmaan itti guddifna."J/Waaqoo Guutuu "Nuti Oromodha, kan lolluufis Ummataafi biyya Oromiyaatifi males, is in jalatti gabroomnee biyya isiniif kennuuf miti" Mayraa(Muhammad Zaakir) 3."Dhiigni kiyya mirga ummata Oromootiif Kan dhangala'u...

Geerarsa Oromoo

Geerarsa Oromoo Geerarsi dhaadannoo namoonni dhaadatan,akeeka jiruufi  jireenyaaf qaban kan ittiin agarsiisan, gootummaa hojiiisaaniirratti qaban kanittiin beeksifatan, hawwii fuuladuraa kan ittiin ibsataniifi malleen ittiin cookkatanidha. Geeraraan geerarsaan eenyummaa, fedhii, hawwii, komii, gaddaafi gammachuu isaa ittiin...

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama.(wiiliyaam sheekispir) 4) Kaleessaaf gaabbuu fi...

Makmaaksa Oromoo Qubee Afaan Oromoo A-Z

Makmaaksa Oromoo Qubee Afaan Oromoo A-Z A Abba hin qabdu akaakyuuf boochi Abbaa iyyu malee ollaan namaa hin birmatu Abbaan damma nyaateef ilma hafaan hin mi’aawu Abbaatu of mara jedhe bofti hantuuta liqimsee Abjuun bara beelaa buddeena abjoota Addaggeen hamma lafa...

Jechama Afaan Oromoo

Jechama Afaan Oromoo Jechamni Afoola Afaan Oromoo yommuu ta'u, Haasawa tokko keessatti mi'eessuuf ykn bareechuuf itti fayyadamna. Jechamni Afaan Oromoos hiika lama kan qabu yoo ta'u, qaama kan gubbaarratti hiika ifa ta'e ibsamuufi qaama keessaattimmoo hiika dhoksaa...

Afoola Oromoo

AFOOLA  OROMOO. Afoolli bifa 'liitireecharii' ta'ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota dhufutti kan dabarsuudha. Amaloota Afoolaa: Afoolli: Gocha wajjiin kan walqabate. *Yeroo baay'ee yaada ifa...
61,047FansLike
180FollowersFollow
521,482FollowersFollow
1,062FollowersFollow
979SubscribersSubscribe

Maxxansaalee haaraa

There are 241 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter G.
G

gabaaba, gabaabdu, gabaabo; yara, yartu, yaroo

gadaa
ni n. The Borana generational class system; (cf.) daballee,

gallery
kuusaa faayaa

gallon container n.
rubaa ni (Amh.)

game
tapha, morkii

game............
tapha.

gammee, kuusa, raaba didiqqaa, raaba gugurdaa; gadaa,

ganama
mta; haachata chatta; bari'a rita; iffa ifta

gandisaa
ni; huqquu ni; leleqaa ni

gang together v.
suurkaha koofta

Gap
addaan fageenya

gap n.
baqaqa ni ; boroqa i; fuloo ni; ( between teeth) karruu ni; qaa'a i:

garbage, waste
balfaa, kosii, hubba

garden
manduubee

garden n.
obru; masaa ni (Amh.)

gargaara
rta; ukha utta

garlic
qullubbii

garlic n.
qulubii ni

gas stove
butta gaasi

gate n.
sanqaa ni (Amh.); korbo

gateway
karra

gateway n.
balbala ti; karra it

gather together v.
tuuta'a toofta; tucha chita

gather v.
dira dirta (always with wal); naanaha noofta;naaneessa sita;

gathering n.
waldeenna i

gazelle n.
hiddii ni

geerumaa
ni; hubachaa ni; qarumaa ni

gelding n.
kolaa ni; mirgoo ni

gender
kornaayaa, saalaa

general
waliigala

generation
dhaloota, labata

generation n.
miseensa i

generator
maddisaa

generosity n.
holaa ni

generous (person n.
lamsa i (Guji); (person) arjaa ni ; balchaa ni; tolaa nii

generous, be v.
tola tolta

genes n.
fincaani

genet n.
moree ni

genitals n.
kofa i; (male ) misaa ni

gently (adv.)
suuta; laanuma

gerenuk n.
guguuftoo ni

germ n.
sanyii ni' (Amh.)

germinate v.
biqila lta; qunxa xita

gesticulate v.
wila wilita

get lost v.
algala lta

get off
bu'i, bu'a

get out of trouble v.
dhibaafadha fatta

get used to v.
mataqa taxxa; matafadha fatta

Ghost
dimimmisa

ghost n.
ekeraa ni

giant (adj)
jaafoo

gift n.
faroo (milkii); gumaata i; khaatoo ni; shelemaatii ni (Amh.); galata

gift, present
argaa, kennaa, tarfaasaa, gumaata

gigabyte
giggabayitii

GIGO
fokkuun seenee fokkuun bahe (FSFB)

ginger
jijimbla

giraffe n.
satawwaa ni

girl
durba

girl n.
dubra dubarti

girlfriend
jaalalle durbaa

give me
naa keeni

give v.
hirra hirta; kenna, kennita

glade n.
batala ti; baqalla ti

glance n.
liphee ni

gland n.
xandacha i

glans penis n.
maatee ni

glass (cup)
birciqqoo

glass (for drinking) n.
burchuqoo ni; bakeerii ni (Amh.)

glass (material)
fullee

glisten v.
fiila fiilta

glitter
v. bibiliqa lixxa; billiqa lixxa; calalaqa laxxa; qanqaa ni

global
hundataa

gloomy, be n.
bolgoda dda; kumuda dda; huraha roofta

gloomy, become v.
bolgoda dda

glory n.
guddina i

glossary
jibsoo

glossy finish
waraqaa cululuqaa

glossy n.
dooqa i; doti

glove
gaantii, shurraaba harkaa

glow
worm n. bilituu ni

glow n.
qaanqee ni

glue
haphee

glutton n.
afuuraa ni, sabdii ni ; bukicha i; ; boolicha i; boolittii ni;

gluttony n.
bukittii ni; agari; sabdii ni

gnat
bookee

gnat n.
bokee ni

gnaw v.
qorra rta; qorradha ratta

gnawing n.
qorraa ni

go
deemi

go around v.
qixisa xifta

go away!
kuti!

go back and forth v.
soloola lta; sololaha laata

go down v.
bua buuta; lixa lixxa

go near v.
dhi'adha aatta

go off v.
algala lta; (food spoiling) qamansa sita

go out v.
ba'a baata; yaasa yaafta

Go to Folder
ukaankatti deemi

go up v.
ol ba'a baata

go v.
dhaqa dhaxxa; deema mta; yaa ta

go!
beeni, pi. beena; deemi, deema

go! (imperative)
meeni!; meenaa!; beeni! beena!;

goat
reetii

goat enclosure n.
qaara i; dhoqooba

goat n.
(young male) korbeesa i; (pi.) korbeeyyii ni; qobolee ni; sangaa re'ee

goatskin n.
qoola i

goba
bda

God
Waaqayyo, Waaqa

God n.
Waaqa; Rabbii ni

going out n.
ba'iisa i

gold
warqee

gold n.
warqii ni (Amh.)

gonnadha
natta; goodhaha dhoofta; haffalaha loofta

gonorrhea n.
coftuu ni

goo tidings, good news
aaga

good
gaarii, bayyeessa, misha, dansaa

good (adj.)
qajeela, qajeeltu, qajeelo; mooti; fullaa;

good (person or thing) n.
dabboo ni

good condition n.
suga i; v. wardaha deeta; martaha toofta

good fortune n.
kaayoo ni

Good Friday
Ayyaana fanno

good life n.
meela i

good place n.
miriga i

good things n.
faaya i

good time n.
miriga i

goodness n.
dansuma ti; holaa ni; midhaaguma ti

goomphee
ni; hoosa i; waaba i ; gossee ni

gorge n.
balee ni ; horraa ni; rakkoo ni

gorjoo
ni; madaala i; (wooden) soroora i

gorteefadha
fatta; maassa sita

gossip n.
hamma ti

Goto
gara... deemi

gourd n.
balka i; dullooo nicloud dumaansa i;

government
mootummaa

governor n.
mohaa ni

grab v.
buta butta; qola qolta; saama mta; sakaba bda

grace n.
kaayoo ni

grade (on a test)
maarkii, qabxii

grade n.
kifilii ni

grade, level
sadarkaa

gradient
gargartoo

grain
midhaan

grain n.
boqoloo ni (Amh.); kartuu ni; midhaani; sanyii ni (Amh.)

grammar
caasluga, seerluga

granary n.
kodhoo ni; gootaraa ni (Amh.)

grandfather
akaakayyuu, akaakaa

grandfather, grandchild n.
akaakuu ni

grandmother
akkoo, akkawoo

grandmother, grandchild n.
akkoo ni

grapes
wayinii

Graph
caatoo

graphic
saxaatoo

graphic filter
gingilchaa saxaatoo

graphics
saxaatoo

grasp v.
tindhisa dhifta

grass
marga, buuyoo, gaalala

grass n.
buyyoo ni; marra ni; alaansuu ni (the first grass which comes up after

grasshopper n.
dhiitabulee ni; korophuu ni

grassland
lafa margaa

gratify v.
quubsa sita

gratitude n.
galata i

grave
awwaala

gravedigger n.
awwaaldiiduu ni

gravel
korata, cirracha

gravel n.
cirracha i

grayed command
ajaja fajajaa

grayscale
saxxiillaa

grayscale monitor
torgii saxxiillaa

graze v.
boba'a baata; dheeda dheedda

grazing n.
maaruu ni; tika i

greasy, be v.
xunxuna nta

greater-than sign
mallattoo caalmaa

greatness n.
guddina i

greedy, be v.
sakaba bda

green
magariisa

green (adj.)
doti

green PC
KM magariisa

green pepper
qaaraa

green vegetable n.
raafuu ni

green, be v.
hosooba bda

greeting
nagaa

greeting n.
yooyyoo ni

grenade n.
bombii ni

grey
(adj.) (dark) bulee; boora; magaadoo

grey, gray
daalacha, daara'aa, daaroftuu

grid
tarsaa

gridlines
sarara tarsaa

grieve v.
qarcha'a chaata

grill v.
ruruuqa xxa; wadda waddita

grin v.
qumaada dda

grind v.
qara qarta; qara'a raata

grinding mill n.
woofchoo ni (Amh.)

grinding stone n.
majjii ni (Amh.); dhakaa daakuu

grip v.
birdifadha fatta; habooqa booxxa; qadhaba dba

gripping n.
qaftuma i

grit v.
ciniinadha natta

groan v.
waadha waatta

groin n.
mudanmuddii ni

gross (as in grossly fat) n.
arfuuqa i

ground
lafa

group
gartuu, garee, tuuta

group box
sanduuqa gurmuu

group ID
W.E. gurmuu

group item
waan gurmuu

group level
sadarkaa gurmuu

group n.
gumi; daga daddi; citaha i; gollii ni; (often) n. kurnya

group together v.
suurkaha koofta; citaha toofta

grouping
gurmeessuu

grow v.
barduma mta; ba'a baata; qunxa xita

grow well v.
firawa firoofta

growl v.
waadha waatta; gururia rita

grown
up v. cima cimta

growth (fresh) n.
fura i

growth n.
waciba i

grudge n.
kootoo ni; haaloo

gruel n.
uujii ni

grumble v.
gunguma mta; gururia rita; nyalla nyalta

grunt v.
bokamsa sita; waadha waatta

guard
waardiyyaa, eegduu

guard v.
eega eedda; qorqora rta; tissa sita; salfa fita

guest
keessummaa

Guest account
eenyummeessa keessummaa

guest n.
keessumaa ni

GUID
GUID

guide v.
ayiisa ayiifta

guideline
qajeelcha

guides
qajeelcha

guilty, be v.
yakka kita

guineafowl n.
solooliaa ni

gully n.
bohaa ni; bowwaa ni; dolollo ni ; gootuu ni

gulp v.
dhudaha daata; habuuqa buuxxa

gum (chewing)
maastiikaa

gummy v.
hodanaha noofta

gums (red, of mouth) n.
mulloo ni

gun
qawwee

gun powder n.
baruda i

gunshot n.
dibbeesa i; dibbiisaa ni

gush v.
madda maddita

guura
rta

guutumaan guutuutti diriiraa - flat
1. battee 2. meeshaalee gosa garaagaraa gatii walfakkaataadhaan gurguruu

guzzle v.
dhudaha daata


Submit a Word(Jecha)
error: Content is protected !!