Imaanaa Jaalalaa – Asoosama Gabaabaa: Mootii Abbaltiin

Imaanaa Jaalalaa - Asoosama Gabaabaa Kutaa - Afur Borumtaa isaa barfadheen dhufe. Hirriba halkan qe'ee koo lagatee bule gara barii sossobatee na fudhatee sokkerraa kanin wareeree ka'e iyya bilbilaatiini . Duquqquuma keessa ta'ee ija sukkuumachaan kaase. "Heloo!"jette...

LOQODA BOORANAA ——- OROMOO HUNDAA

LOQODA BOORANAA ------- OROMOO HUNDAA 1. Qaraa ---- jalqaba, dura 2. Ennaan ---- sana booda 3. Ojjaa. --- yoo, erga 4. Adoo --- otoo, silaa 5. Shoorkii --- dhimma, rakkoo 6. Laanaa , Yaasaa ---- suuta 7. Yaasuma, Bobbaa ---- adeemsa 8....

Eenyu siin haajedhu, Eenyuun sii Moggaasu? – Ati Maqaa naaf laadhu : Walaloo Haadhaa.

Ati Maqaa Naaf Laadhu!!! Mee enyu Siin jedhu moggaasni Siif malu Damma moo Aannani jechi Siin madaalu? Damma akkan hin jenneef Dammi Gagaa qaba Aannanis jechuu dhaaf bullaan dhama qaba Mee maaliin si waamu siifoo jechan dhaba. Mee Bishaan siin...

Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo

Odaa fi Sirna Gadaa Oromoo ==========//============ Ummatni Oromoo hortee latiinsa hidda kuush keessaa isa guddaa fi Baha Afrikaatti ummata baldhina qabu yoo ta’u waggoota kumaatama dura sirna gadaatiin buluu kan jalqabeefi karaa nageenyaatiin lafa quubsumaa, dheedaa...

Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo

Jechoota Gootota Hayyoota Oromoo "Gabrummaa hiddaan buqqifnaa dadhanu ilmaan itti guddifna."J/Waaqoo Guutuu "Nuti Oromodha, kan lolluufis Ummataafi biyya Oromiyaatifi males, is in jalatti gabroomnee biyya isiniif kennuuf miti" Mayraa(Muhammad Zaakir) 3."Dhiigni kiyya mirga ummata Oromootiif Kan dhangala'u...

Geerarsa Oromoo

Geerarsa Oromoo Geerarsi dhaadannoo namoonni dhaadatan,akeeka jiruufi  jireenyaaf qaban kan ittiin agarsiisan, gootummaa hojiiisaaniirratti qaban kanittiin beeksifatan, hawwii fuuladuraa kan ittiin ibsataniifi malleen ittiin cookkatanidha. Geeraraan geerarsaan eenyummaa, fedhii, hawwii, komii, gaddaafi gammachuu isaa ittiin...

Jechoota Hayyoota Addunyaa

Jechoota Hayyoota Addunyaa 1) Namoonni hedduu gorsa yoo fudhataniyyuu,kanneen itti fayyadaman beektota qofa.(Thomas Takias) 2) sababa teessee ilaaltuuf namoonni gurguddoo sitti fakkaatu. Kanaafuu ka'i. (Jecha warra Ingilizii) 3) Ifa arguuf dukkana halkanii dabarsuun dirqama.(wiiliyaam sheekispir) 4) Kaleessaaf gaabbuu fi...

Makmaaksa Oromoo Qubee Afaan Oromoo A-Z

Makmaaksa Oromoo Qubee Afaan Oromoo A-Z A Abba hin qabdu akaakyuuf boochi Abbaa iyyu malee ollaan namaa hin birmatu Abbaan damma nyaateef ilma hafaan hin mi’aawu Abbaatu of mara jedhe bofti hantuuta liqimsee Abjuun bara beelaa buddeena abjoota Addaggeen hamma lafa...

Jechama Afaan Oromoo

Jechama Afaan Oromoo Jechamni Afoola Afaan Oromoo yommuu ta'u, Haasawa tokko keessatti mi'eessuuf ykn bareechuuf itti fayyadamna. Jechamni Afaan Oromoos hiika lama kan qabu yoo ta'u, qaama kan gubbaarratti hiika ifa ta'e ibsamuufi qaama keessaattimmoo hiika dhoksaa...

Afoola Oromoo

AFOOLA  OROMOO. Afoolli bifa 'liitireecharii' ta'ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn dhaloota dhufutti kan dabarsuudha. Amaloota Afoolaa: Afoolli: Gocha wajjiin kan walqabate. *Yeroo baay'ee yaada ifa...
60,963FansLike
179FollowersFollow
521,482FollowersFollow
1,060FollowersFollow
976SubscribersSubscribe

Maxxansaalee haaraa

There are 218 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter O.
O

oad n.
baa ni; ba'oo ni; baachaa ni

oad v.
faa faata

oan n.
fulkaaya i; fulka'a i; liqee ni (Amh. )

oath n.
kakuu ni

oats
omborii, ayisaa, matajaboo

obedient
abboomamaa, abboomamtuu

obey v.
caqasa qafta; saalfadha fatta; sarma mita

object
wanta

Object code
lakkaddaa wantaa

object library
mana galmee wantaa

Object Type
akaakuu wantaa

object..........
wanna/wanta

obligation n.
baa ni; ba'oo ni; baachaa ni; kakuu ni

obliterated, be v.
raawadha watta

obscurity n.
dukkana ti; bonbontii ni

observation
qalbifannaa, hubannaa

observe v.
jiba jibda; doofadha fatta

obstacle n.
galloo ni ; gufuu ni; gugufaa ni

obstinacy n.
siriima i; morka i; morkachaa ni

obstinate, be v.
morka kita

obstruct v.
duucha cita

ocality n.
ardaa ni; reera

ocation n.
fullaa ni

occasion n.
fullaa ni; gaafa

ocean
n. abaayaa ni; baarii ni

ock n.
qulfii ni (Amh.); v. qulfa fita

OCR
OCR

Octal
saddeettaa

October (11th-Nov. 9)
Onkololeessa

ocust n.
awwaniisa i, (young) siqoo ni

of
kan

off
irraa, gara alaatti

offend v.
tuqa tuxxa; yakka kita

offended, be v.
xeera'a roofta

offense n.
arabba i; eebee ni; baasa i; cubbuu ni; xeeraa ni

office
biiroo, waajjira

Office Assistant
gargaaraa waajjiraa

Office Clipboard
murgaa waajjiraa

Office Document
galmee waajjiraa

office n.
biiroo ni, beroo ni (Fr.)

offline
karaala

offset
iddoodaa

offspring n.
ilmee ni; daaraa ni; eegee ni; maatii ni; maayamaatii ni

often
yeroo baayee, irra deddeebiyee

ogre n.
goorjama i; olokhinna i; bulguu ni

oil
zayitii, quyyisa

oil n.
dhadhaa ni; qibaaati ni (Amh.); motor oil zeit (Amh.)

oily
zayitaawaa

oincloth n.
marxoo ni

oins n.
moo ni; hirma i

oiter v.
qorra rita

oiterer n.
ma'eessa i

OK
tole

okay
tolee

okay (adj. + adv.)
dansaa; ee'ee; (adj.) wayya

oking n.
tapha i

OLAP
OLAP

old (adj.)
dullacha, dullatti, dullacha; moofa, mooftu, moofoo;

old (object)
moofaa

old (person)
dulloomaa

old and dry v.
buquqa xxa; buquqaha qoofta; n. burquqaa ni

Old password
iggita moofaa

old woman (women) n.
beera ti

old, be v.
goblola lta; hoorofaha foofta; subuqa buxxa

old, become v.
hacimpheera rta; rereepha phta

old, worn out v.
subuqa buxxa

older sibling (brother) n.
aaddaa

OLE
OLE

OLE DB
OLE KD

OLE object
wanta OLE

OLE server
kaadimaa OLE

olive (tree) n.
ejersa i

olola
lta; marradha tta; n. olola i; ololchuu ni

omen n.
dhangaa ni

omit
dhiisi

omit v.
lakkisa kifta

on
irra, gubbaa

on (prep.)
gubbaa; irra

on high (prep.)
gubbaa

On the Phone
bilbilaan

on top of (prep.)
gubbaa

On-screen formatting
dhangii agartiirraa

once (adv. + conj.)
takkee ni; tokko; takka

one after another
wal faana

one n. + adj.
tokko; takka; one only tokkumaa;

one person (one body) n.
mutaraa ni

one time n.
takkee ni

one-eyed
ballaa

one, a
tokko

onely, be v.
ceeka'a koofta

oneself
ofi

ong (adj.)
dheera

Online
karaarra

online service
tajaajila karaarraa

Online Support
deggarsa karaarraa

only
callaa; kopha; tuu; qofa (Gab.)

only, alone
qofa, kophaa, duwwaa

onto
gara

ook after v.
ukha utta

ook at v.
arga gita

ook carefully v.
milladha latta

ook for v.
barbaada badda

ook good v.
fefadha fatta; chokadha

oose, be v .
reeqisa qifta; buk'a koofta; socoha coota; chocoha coota

oose, become v.
mulqadha qatta; soloola lata; sololaha laata

oosen v.
buqifadha fatta; fura furta; furgaasa gaafta; gadhiisa dhiifta;

ooze v.
madda maddita

Open
bani

open file description
ibsa faayilii baniinsaa

open space n.
batala ti

open v.
bana, banta; fura furta; qoobsa sita ;

opening n.
afaan; qaa'a i; urachaa ni; urata i

openly (adv.)
diideese

operating system
sirna dalagaa

operation
dalaga

operation (medical)
baqaqsanii hodhuu

operator
ogeejjii

opinion
yaada, amantii, ilaalcha

opinion n.
asaaba i (Amh.), herrega, mala

opportunity
hayya, carraa

opportunity n.
boddaa ni; findhaara i

oppose v.
dida didda; morma mita

opposite
faallaa

oppress v.
ijeessa ijeefta; mitissa sifta; raka ratta; reeba bda; riiqa riixxa

oppression n.
mitoo ni

Optical disk
baxxee ifaduu

Optical mouse
hantuutee ifaduu

optimize
guutola

Option
dirqala

option button
qabduu dirqalaa

option group
garee dirqalaa

optional
dirqalee

optional hyphen
murfoo dirqalee

options...........
filmaata

or (conj.)
yokaani

or (in a question)
moo

or (in a sentence)
yookiin

or?
mo?

orange
birtukaanii

orange n.
birtee

orator n.
falqa i

orchard
oyiruu fuduraa

order n.
erga (Amh. ajaja ajajja)

ordinal number
lakkoofsa sadarkaa

ordinal number suffix (e.g., -th)
-affaa

ordinary
dasiiba

organization chart
taattoo dhaabbataa

organize v.
taaba taabda; tolcha chita

orientation
qaabachiisa

orifice n.
qaa'a i

origin n.
balchaa; xintii ni (Amh.); hunda i; idda i

original
xabboo

originate
eegaltii

oring together v.
naaneessa sita; walti dhi'eesa sita

oriole n.
hawantee ni; awantee ni

ornament (head ) n.
kalacha i

orphan
gasharee, yatima

oryx
saalaa

oryx n.
saalaa ni

osteomyelitis n.
uludii ni

ostrich (chick) n.
randhuu ni; ruboo ni; guchi ni

Other
kabiroo

Other Places
iddoolee

other(s) n.
dhibii ni; jarra i; biyya yiti

otherwise
silaa

otherwise (adv. + adj.)
silaa; yokaani

ought to v.
himmalle

ought v.
male; malte

our, ours
keenya

ourney (long) n.
kunna i

out (prep.)
keessaa

out of sorts v.
bukana'a noofta

out of the office
waajjiraala

Out to Lunch
meegi

out, outside
ala

outbid v.
caradha ratta

outbox
kergaa

outcome n.
faidaa ni (Swa.)

outer part n.
ala i

outgoing message
dhaamsa bahe

outline
toorii

Outline font
bocquu toorii

outmaneuver v. fuluusa
sita

output
bahaa

outside n.
ala i; diida

outside the house
diida

outsider n.
orma i

outsmart v.
fuluusa sita

outstretched (adj.)
dalla

oval n.
korboo ni

oven
furnoo

over
gubbaa, irra

over (adv.)
ola olitti

overcome v.
dabsadha satta

overeat v.
qallulama mta

overhang n.
raraatoo ni; raraha i

overlap
walirra

overlapping windows
fooddaalee walirraa

override
faccisuu

oversee v.
eega eedda; qorqora rta

overstate v.
gumbisa fta

overstrike
sarirraa

overtake v.
dura mura rta; firisa rifta

overturn v.
cunqursa sita; garagala; galabatama mta (Amh.)

overtype
irtabbii

overweight n.
botora i

overwhelm v.
mitissa sifta

Overwrite
irraba

owl n.
urunguu ni

owner
abbaa

owner............
abbeentaa

owner..................
abbeentaa

ownership
abbummaa

ox n.
qubla i; mirgoo ni; sangaa ni

oxen n.
hancaffa i; (old) karaaba di;

oy n.
qilixama i qilixamsuu ni

oyful, be v.
dambooba bda


Submit a Word(Jecha)
error: Content is protected !!