Eebba Oromoo

Eebba Oromoo Eebbi gosa Afoolaa ta'ee Oromoo biratti baratamaa fi kabajamaa yoo ta'u Maanguddoodhaan gaggeeffama. Ebbi yeroo garagaraatti gaggeeffama, akkasumas Naannolee Oromiyaa garagaraatti gargar ta'us kaayyoon isaa tokkuma, Uumaa tokkicha galateeffachuu fi kadhachuuf oola. Eebba...

Eebba bara Haaraa

Eebba bara Haaraa BARA HAARA 2010 tti: Ilma qilxuu ta'i - dagagi Coqorsa ta'i - lafa uwwisi Andoodee kormaa ta'i Bona gannaa lalisi Dubbi kee gamni hin qabin Sanyii kee lafti hin qabin Ibidda tulluurraa ta'i, duuba fulduratti ifi Allayyaan siree, bolli didibbee...

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi’eessu: Copha Jaalalaa

Jaalalleewwan lamaan akkamitti wal-qunnamtii saalaa walitti mi'eessu. Inni kun yeroo baay'ee hanqina shammarroota irratti mul'atu yoo tahu dhiirota irrattis hamma tokko ni mul'ata.

Ciigoo Afaan Oromoo

CIIGOO Afaan Oromoo   Ciigoon akaakuu Aoolaa keessaa isa tokko yoo ta'u, jiruuf jireenya ummataa keessatti seenaa, aadaa, duudhaa, jaalalafi jibbaa, gaddaaf gammachuu, amantaafi shakkii, waliin jireenyaa fi waldhabiinsa, tokkummaa fi garaagarummaa, tolaa fi hammeenya, fi kkf...

Afoola

  AFOOLA Afaan Oromoo: <!-- Garee Gargaaraa Tekinoolojii Odeeffannoo fi Qunnamtii WaanOfii: WanOfi IT Consultancy Team. --> Afoolli bifa 'liitireecharii' ta'ee aadaa, seenaa, duudhaa, seenaa fi eenyummaa dhaloota darbee himaamsa afaaniitiin gara dhaloota itti aanutti ykn...

Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin

Walaloo Duula Barreeffama Qubee Afaan Oromoo: Daraaraa Nurgiitiin Lafeefi dhiigni Abbootaa Aarsaa godhee erga fidee, Baasii labsi naan jedha Naanis garaan na didee, . Firrisaa dhaggeeffadhu Dhaga'i atis Lubeekoo, Sagaleekoo ciradhee Yoon seenessu Qubeekoo, . Duratti isa dhageenye Dhiibbaa Qubeerra ture, Qabsaa'ee wixxifatee Warra darbetu fure, . Har'ammoo barri dhufnaan Barri...

Faayidaa Afoola Oromoo

FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – BEEKAN GULUMMAATIIN Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma gosooti afoolaa hedduun jiranu faayidaaleen isaaniis hedduudha. Kana jechuunis tokkoon tokkoon gosa afoolaa faayidaalee ofii qabu jechuudha. Kanaafuu faayidaalee afoolaa...
60,963FansLike
179FollowersFollow
521,482FollowersFollow
1,060FollowersFollow
976SubscribersSubscribe

Maxxansaalee haaraa

There are currently 9120 Words(Jechoota) in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entriesSubmit a Word(Jecha)
error: Content is protected !!