Barnoota Afaan Oromoo

Barnoota Suursagalee[Video]


Qubee Afaan Oromoo Barnoota – Suursagalee Qubee Afaan Oromoo Kutaa 2ffaa Barnoota – Suursagalee  


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share

Jecha Afaan Oromoo


Jecha Afaan Oromoo Jechimmoo kan uumamu Walitti dhufiinsa sagaleetiin ykn ‘Sagalee + Sagalee = Jecha’


Waliif Hiraa<share>
 • 2
  Shares
 • 1
  Share

Barnoota Barreeffamaa


Qabiyyeen Barnoota Barreeffamaa 1. Qubee Afaan Oromoo Qubeen Afaan Oromoo Soddomii sadi(33), isaan keessaa digdamii


Waliif Hiraa<share>
 • 10
  Shares
 • 1
  Share

Qubee Afaan Oromoo


Qubee Afaan Oromoo Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Gurguddaa, Xixiqq fi Lakkoofsota Afaan Oromoo ni


Waliif Hiraa<share>
 • 136
  Shares
 • 1
  Share

Faayidaa Afoola Oromoo


FAAYIDAA AFOOLA OROMOO – BEEKAN GULUMMAATIIN Faayidaalee afoola saba tokkoo gabaabsuudhaan ibsuun salphaa hinta’u. Akkuma


Waliif Hiraa<share>
 • 1
  Share
 • 1
  Share
error: Content is protected !!