Sunday, September 27, 2020

Maqaalee Afaan Oromoo Qubee A-Z

A B C D E F G H I J K L M N O Q R S T U W X Y . Maqaalee Qubee – A . Aagaa, Aagituu, Aannanee, Aanaani, Aana, Aantuu, Abbayaa, Abboomaa, Abdannee,...
Qubee Afaan Oromoo

Qubee Fakkiidhaan

QUBEE Afaan Oromoo Fakiidhaan Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Fakkiidhaan fakkeenyota Jecha Qubee Sanaan eegalanii ykn of keessaa qabanii irraa kan fudhataman ibsa dabalataa wajjiin tuqamuuf yaalamanii jiru. QUBEE Afaan Oromoo Fakii wajjiin Qubee A/Oromoo Fakkeenya Fakkii Yaada(Remark) A Adurree hiikkaa - Bashoo(Cat) A...
Jecha Afaan Oromoo

Jecha Afaan Oromoo

Jecha Afaan Oromoo Jechimmoo kan uumamu Walitti dhufiinsa sagaleetiin ykn 'Sagalee + Sagalee = Jecha' ta'a. Jechootni kan uumaman, sagaleen dubbii akkaataa hiika kennuu danda'anitti walfaana dhufuudhaan. Sagaleef sagaleen walitti dhufuun jecha uuma. Sagaleen gara garaa akkaataa hiika qabaaachuu...

Barnoota Barreeffamaa

Qabiyyeen Barnoota Barreeffamaa 1. Qubee Afaan Oromoo Qubeen Afaan Oromoo Soddomii sadi(33), isaan keessaa digdamii tokko dubbifamaa, shan immoo dubbachiiftuu yommuu ta'an, torba(7) immoo Qubee Dachaa/Cimdiidha. Qubee Barreeffamaan>> Qubee Fakiidhaan>>...

Qubee Afaan Oromoo

Qubee Afaan Oromoo Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Gurguddaa, Xixiqq fi Lakkoofsota Afaan Oromoo ni baranna. Qubee Gurguddaa, Qubee Xixiqqaa fi Lakkoofsota Qubee Gurguddaa Qubee Xixiqqaa   Lakkoofsota Maqaa lakkoofsotaa A a   1 Tokko B b   2 Lama C c   3 Sadi D d   4 Afur E e   5 Shan F f   6 Jaha G g   7 Torba H h   8 Saddeeti I i   9 Sagal J j   10 Kudhan L l   30 Soddoma M m   40 Afurtama N n   50 Shantama O o   60 Jahaatama P p   70 Torbaatama Q q   80 Saddeettama R r   90 Sagaltama S s   100 Dhibba Tokko T t   500 Dhibba shani U u   1,000 Kuma tokko V v   5,000 Kuma shani W w   10,000 Kuma kudhani X x   50,000 Kuma Shantama Y y   100,000 Kuma dhibba Z z   1,000,000 Kitila...
71,398DinqisiifattootaJaaladhu
669HordoftootaHordofi
521,482HordoftootaHordofi
1,835HordoftootaHordofi
3,100MiseensotaMiseensa ta'i

Maxxansaalee haaraa

There are currently 9120 Words(Jechoota) in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entriesSubmit a Word(Jecha)