Saturday, October 19, 2019
Qubee Afaan Oromoo

Qubee Fakkiidhaan

QUBEE Afaan Oromoo Fakiidhaan Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Fakkiidhaan fakkeenyota Jecha Qubee Sanaan eegalanii ykn of keessaa qabanii irraa kan fudhataman ibsa dabalataa wajjiin tuqamuuf yaalamanii jiru. QUBEE Afaan Oromoo Fakii wajjiin Qubee A/Oromoo Fakkeenya Fakkii Yaada(Remark) A Adurree hiikkaa - Bashoo(Cat) A...

Barnoota Barreeffamaa

Qabiyyeen Barnoota Barreeffamaa 1. Qubee Afaan Oromoo Qubeen Afaan Oromoo Soddomii sadi(33), isaan keessaa digdamii tokko dubbifamaa, shan immoo dubbachiiftuu yommuu ta'an, torba(7) immoo Qubee Dachaa/Cimdiidha. Qubee Barreeffamaan>> Qubee Fakiidhaan>>...

Qubee Afaan Oromoo

Qubee Afaan Oromoo Asii gaditti Qubeen Afaan Oromoo Gurguddaa, Xixiqq fi Lakkoofsota Afaan Oromoo ni baranna. Qubee Gurguddaa, Qubee Xixiqqaa fi Lakkoofsota Qubee Gurguddaa Qubee Xixiqqaa   Lakkoofsota Maqaa lakkoofsotaa A a   1 Tokko B b   2 Lama C c   3 Sadi D d   4 Afur E e   5 Shan F f   6 Jaha G g   7 Torba H h   8 Saddeeti I i   9 Sagal J j   10 Kudhan L l   30 Soddoma M m   40 Afurtama N n   50 Shantama O o   60 Jahaatama P p   70 Torbaatama Q q   80 Saddeettama R r   90 Sagaltama S s   100 Dhibba Tokko T t   500 Dhibba shani U u   1,000 Kuma tokko V v   5,000 Kuma shani W w   10,000 Kuma kudhani X x   50,000 Kuma Shantama Y y   100,000 Kuma dhibba Z z   1,000,000 Kitila...
71,285FansLike
478FollowersFollow
521,482FollowersFollow
1,171FollowersFollow
1,120SubscribersSubscribe

Maxxansaalee haaraa

There are currently 9120 Words(Jechoota) in this directory

Please select a letter from the index (above) to see entriesSubmit a Word(Jecha)
error: Content is protected !!