Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 542 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter B.
B

bad
gadhee

bag
boorsaa, daduu, marraa, subba

bar
kabala

BCC
jalteenya iccitii (JI)

be
qaawa qoofta

bed
siree

bee
kanniisa

bin
lamee

bit
laklamee

box
saanduqa, baakkoo

boy
ilma

bps
laklamee sakondiitti (ls)

bug
dogantaa (dogoggora sagantaa)

bus
otobisii

baby
daa'ima

back
duuba

ball
kuphaa, kubba

band
baandii

baud
baawudii

bean
baaqelaa

beep
phiiph

beer
biiraa

beet
huunde diima, dindaa

Bell
bilbila

belt
qabatto, saqqii

bird
simbira

blue
dooqee

boar
gol'aa

boat
jabala

body
qaama, nafa, dhagna

Bold
yabbuu

bone
lafee

book
kitaaba

boot
bottii

both
lachuu

bowl
caabii, shanni golboo

bud
v. arareesaha soofta, biqila lta; tusa tucca; tucha chita

bufa
fita; dhokadha katta; gonnadha natta; goodhaha dhoofta;

busy
jaatanaawaa

byte
baayitii

badly
akka hamaa, haala gadheedhaan

basic
ambiiroo, yayyaba

below
jalatti, gad

berry
goraa

Bible
Macaafa Qulqulluu

biifa
fta; bilbila lta; fifita tta; firfirsa sita; tiifa fta

black
gurraacha, gurraattii

blank
duwwaa, qullaa

block
garee

blood
dhiga

blurb
matabsaa(mataduree+ibsaa)

brain
surrii

brave
goota

bread
daabboo

Break
qurxi

brick
xuubii

broom
harataa, hartuu, haxooftuu

brown
daammii

Build
ijaarsa

Backup
dilbii

bamboo
leemmana, leemoo

banana
muuzii

banner
faajjii

barely
maqaadhaaf

barley
garbbu

be v.
ceeka'a koofta; koomadha matta

bedbug
bacoo

Before
dura

beggar
kadhataa, kadhattuu

behind
booda, duuba

belief
amantaa, amantii

beside
maddii

binary
lamee

bitmap
suurxiqqoo

bitter
hadhaa

border
handaara

boring
nuffisiisaa, nuffisiistuu

bottle
dulloo, xarmuushii, qaruuraa

Bottom
jala

bow n.
guubee ni

braces
sadalgoo (sarara dallaa golboo)

bridge
riqicha

Bright
ifa

broken
cabaa, cabduu

Browse
sakatta‹??i

budget
bajata

buffer
sanduuqa yerommaa

buffet
biifee

bullet
rasaasa

butter
dhadhaa

button
qabduu

buupha
phta; dhussaha soofta; furfuura ta; itaha toofta; kulkula lta;

back up
dilbeessi

backend
duubxumura

balloon
afuuffee

bar v.
danqara rta (close with a bar/pole)

bat n.
raaree ni

battery
baatirii, tiriika

because
sababinsa, sababiin isaa

bed n.
siriira i (Gabra); sirree ni; weeluu ni

bedroom
kutaa rafiitii, kutaa siree, kutaa ciisichaa

bee n.
rassaa ni; waabee ni

beg v.
gunadha natta; waakha waatta

between
jidduu

bicycle
biskileeta

billing
kanfaltii

biscuit
biskuuti

bit n.
cophaa ni; saara i; boocha i (a small amount of something)

blanket
banjaa, baanaa, awusaa, birdlibsii

booklet
kixiqqaa

boolean
Buuliyaanii

boot-up
kaasi

box n.
sanduuqa i (Swa.); saatinaa ni (Amh.)

boy n.
(young) mucaa ni; gurbaa ni

brother
obboleessa

browser
iyyaafataa

builder
ijaaraa

buy v.
bita bitta

by Date
guyyaan

by Name
maqaan

by Size
hangaan

by Type
akaakun

baby n.
cuqaa ni; daima i

backbone
dugugguruu, lafee dugdaa

backward
duubatti

bakaakaa
ni; birradha ratta; naasuu ni; rifachaa ni; sodaa ni; umna i;

bake v.
wadda waddita

ball bat
arfii raajeffannoo

ball n.
kwaasii ni

band n.
maceera i

bar code
lakkaddaa kabalaa

baseline
sarjala

bathroom
kutaa dhiqannaa

bawl v.
carrisa rifta

bead n.
immuu ni; maka'ii

beak n.
afaan

bear v.
baadha baata; dhala lta; obsa obsita

beat v.
buburusa sita; babatisa tifta; batisa tifta; dana dofta; dhaana nta

beer n.
biiraa ni; (honey beer) daadhii; bordee ni (Amh.); farsoo

beginner
bartuu

belt n.
gurdaa ni; mishibii ni; qabatoo ni

bend n.
daba i; meeluu ni; mookoo ni; qonyee ni; v. qonyisa nyifta;

bent v.
qonyadha yaata; dhamooqa mooxxa; meeladha latta;

Best Fit
unaa

bind v.
duudha ta; hidha hiita

bird n.
simpirree ni; (tick bird) cirri ni

birr n.
birrii ni (Amh.) Ethiopian currency

birthday
guyya dhalota

bite v.
ciniina nta; nyaadha nyaata

blessing
faasirbuu

blow v.
buufa fta; bubbisa bifta

boat n.
markaaba i

body n.
nafa i

boil n.
dhullaa; qanyara i; nyaqarsa i

boil v.
owwisa wifta; waca wacca

bolt v.
xiilladhaaba bda

bomb n.
bombii ni (Eng.); fengi (Ita.)

bone n.
lafee ni; donkoo ni; goblola; cabbata i

boneessa
sita; goga godda; gossa sita; xoolaga laadda

book n.
kitaaba i (Swa.)

bookcase
dulaaba kitaabaa

bookmark
toorbarruu

boot ROM
ka'insa KDQ (kuufannoo dubbisa qofaa)

boss v.
moha moota; n. mohaa ni

both n.
lacuu ni

boundary
daangaa

bowl n.
(of steel or plastic) baqulii ni (Swa.); (wooden) dhameelaa ni;

bracelet
saldaaqa, anbar, laakkaa

brackets
sadallaa (sarara dallaa)

brag v.
faarfadha fatta; geerara rta

browsing
iyyaafata

buck v.
filinqadha qatta

bugs n.
khookoo ni

built-in
waljaartuu

bukittii
ni; garaadee ni; agarii

bull n.
hancaffa i

bull, ox
sangaa

burn v.
boba'a beeta; guba gubda

bury v.
irreessa sita; awwaala lta

bush n.
haafa i; raaqa i

business
daldala

buttocks
fagaara

buzz v.
burisa rifta; ginniisa iifta; huursa sita; xiixa xiixxa

by Title
matadureen

backplane
gabaadhaa(gabatee+haada)

backslash
haxaarroo

bandwidth
bal'ina baandii

bar chart
taattoo kabalaa

barter v.
jijjira rta; gurgura rta

base band
baandii bu‹??uuraa

base font
bocquu bu‹??uuraa

basin n.
gabatee ni (Amh.); saafa i

baud rate
saffisa baawudii

bean, n.
baqilaa ni (Amh.); halquuqaa ni

beard n.
areedda I

beautiful
xuurumbullee, bareedduu, miidhagduu

bedbug n.
kitiyaa ni

beforeƒ??
otuun/osoonƒ??dura

beget v.
dhala lta

begin v.
jala qaba qabda

belch n.
de'uu ni

bench n.
marchumaa ni; barchumaa ni

benchmark
irkataa

beta test
yaalii beetaa

birth n.
da'isa i; v. dhala lta

blaze v.
balalia lita

bleat v.
obobsa ita

blink v.
liphisa phifta; qisa qicca

bloat n.
daraboota I ( of cattle )

blood n.
dhamma ti; dhiiga i; (coagulated) laabee ni

bluff v.
jaja jajja

blush v.
diimeessa sita

boast v.
balda dilta; n. koora i; baleela lta; buupha phta; buxuula lta;

body text
ijbarruu

body type
bocquu barruu

boot area
naannoo kaaiinsaa

boot disk
baxxee ka'insaa

booty n.
dhiiroo ni

bosom n.
harma i

bottom n.
jala i

boyfriend
jaalalle dhiiraa

brake n.
farena i (Ital.)

brand n.
guba; milikeeta i (Amh.); heeroo ni; sumuda i; v. guba gubda

bread n.
daaboo ni; qixxaa; furnoo ni (Ital.)

BREAK key
furtuu QURXIINSAA

break v.
cabsa ita; basaqa saxxa; baqaqa qaxxa; carassa sita; kuta kutta;

breakfast
ciree

breed n.
idda i

bribe n.
gubboo ni (Amh.); gumboo

bring v.
fuudha fuuta; fida fidda (Amh.)

brink n.
edeeda i; fitee ni; ginrangira i ; edeeda i

Broadband
baandii bal'aa

brood v.
kumuda mudda

broom n.
haxawoo; haxawii; mataregiaa ni (Amh.)

brush n.
burushii ni (Eng.)

brush v.
riga ridda

build v.
jaara rta; ijaara rta

bulge v.
bokora rta; okholadha latta

bully v.
raka ratta

burst v.
baqaqa qaxxa

butterfly
billaacha

by Status
haalojiin

B-size paper
waraqaa hanga -B

B-size printer
maxxansa hanga -B

baatirii harkaa, tirigii - flashlight
1. ibsaa kaameeraa suuraa (footoo)

babble v.
batatisa tifta; hofomfoladha latta; n. bakobarakoo ni

baboon n.
jaldeessa i

bachelor n.
qeeroo ni

bachelorhood n.
qeerumaa ni

back (of person) n.
dudda i; (middle of...) habrattaa ni; dubatta ni

back of house
boroo

backbiting n.
hammachaa ni

backbone n
dugunguruu ni

Background
duubbee

background color
halluu duubbee

background printing
maxxansa duubbee

Background processes group
garee hujii duubbee

background program
sagantaa duubee

backlighting
ifduubaa

backlit display
agarsiisaa ifduubaa

backside (of something) n.
duddaduuba i; duddaduuboo ni

backslash.........?
haxarroo

BACKSPACE key
furtuu DUUBXOOLA

backup copy
jalteenya dilbii

backup file
faayilii dilbii

backup operator
ogajjii dilbeessaa

backup procedure
adeemsa dilbii

backup program
sagantaa dilbii

backup set
tuuta dilbii

backup set catalog
galaallee tuuta dilbii

backup types
akaakota dilbii

backup utility
fayyadama dilbii

backward chaining
caancaleessa

backward compatible
miiltoo duraaduubaa

backward search
barbaacha garduubaa

bad (adj.)
hammaa, hamtuu, hammo; (something) n. sababba i

bad character n.
baddeesa i

bad luck n.
marqa i; marqitii ni

bad mood n.
bagoo ni

badger n.
hammaa ni

baggy, be v.
shoboka'a koofta

bald (adj.)
molu; be v. moolawa loofta;

banana n.
muuzii ni (Amh.)

band character
arfii baandii

bandit n.
sargoo ni; shiftaa ni

bangles n.
qilqilee ni

bank switching
jijjiirraa kuusaa

banner.............
faajjii

baptism n.
battisoo ni (Swa., Eng.)

baptize v.
battisa tifta

bar..................
kabala

barbecue v.
waxala ta

barcode reader
dubbistuu lakkaddaa kabalaa

bare (adj.)
qullaa; sulla

bare one's teeth v.
qiida qiidda; n. qiidaa ni; qiidee ni

bare, be v.
qullawa loofta

bark ( of tree) n.
qunchee ni

bark and chatter (of baboons) v.
bokisa kifta

barley n.
garbuu ni

barrel n.
barmeela i' barmeena i (Swa.); fuustaa ni; fuutaa ni (Ital.)

barren (animal) n.
harkuu ni

barren (woman) n.
masseena i

barren, be v.
barbadda'a doofta

barren, place without water, hard soil n.
adaala i

barricade n.
meerii ni; v. mereessaa sita; (build a barricade)

barrier n.
galloo ni; ittisaa ni

barsiima (adv.); guula
lta; qiriba bda; waakadha katta

basic input/output system (bios)
sirna bu'uura naqa/baha (sbn/b)

basket n.
dambishii ni

basketball
kuphaa kaachoo

bat (animal)
lillixa, simbira halkanii, duduba

battery pack
qarqaba baatirii

Be Right Back
afachu

be well v.
tola tolta

bear witness v.
dhugeessa sita

beard, mustache
areeda

beast of burden n.
geejiba i

beating n.
dha'icha i

beautiful (adj.)
bareeda; midadu; midhaaga midhaaddu; midhaago

beauty n.
baredumaa ni; midaguuma ti

because (conj.)
qooda+fi

become light v.
bari'a barita

become v.
ba'a baata; ta'a taata

bedroom n.
dhiibuu ni

bedsheet n.
buluu; ansolaa (Amh.)

beehive n.
gagura ti

beetle n.
bombii ni (especially dung beetle)

before (prep.)
qara; adoo, atoo

before that
sanaan dura

beginning n.
hunda; idda; sarii ni (Amh.); qabaa ni; qabiisa i ; yayyaba i

behavior n.
addaba i

behavior, trait
amala

behind (prep.)
duuba

beige (adj.)
magaala

belief n.
dhugeefachaa ni

believe v.
amana nta, dhugefadha fatta

belittle v.
cunqursa sita; sambaaba bda

bell (wooden) n.
kokee ni; haafaloo ni

bellow v.
barooda rootta; n. barooduu ni; gooha goota; oa oota;

bellowing n.
marra i; marritii ni; marrachaa ni; marraareeba i

bellows n.
buufaa ni

belly (large) n.
borcii ni

belonging to
tamuu (fern.); kamuu (masc.)

belongings, wealth
qabeenyaa

below (prep.)
gadi; ga; Jala; jalaa

benchmark program
sagantaa irkataa

bend (downwards) v.
cilaqaha qoofta

beneficial (thing) n.
olaanicha i

beta version
oomishaalii

better, best, most
daran

better, be v.
gooma mta

between (prep.)
hiddu; jiddu

beverage, drink
dhugaatii

beyond (in number) (prep.)
afaan

bi-directional language
afaan garlamee

bibliographic retrieval service
tajaajila kebaafata wabeeffannoo

big (adj.)
guddaa, guddoo, guddoo

big (something) n.
kuma i

big, large
guddaa

bigmouth n.
falqa i

billow v.
bokora rta

binary coded decimal (BCD)
kurnyee lameen lakkaddaaye (KLL)

binary compatible
lameen walta'oo

binary file
faayila lamee

binary numbers
laklamee

binoculars
naaduraa

birth, give v.
da'a deeta; dhala lta; dibimbira rta

biscuit n.
biskutii ni (Ital.)

bishops weed
sunqoo adii

bits per second (bps)
laklameelee sakoonditti(ls)

bits, small pieces n.
billee ni; bit (little) n. fooqoo ni

bits.......................
laklamee

bitter, be v.
haddhawa dhoofta

bitter/poisonous n.
boraara i

black (adj.)
guraacha,guraatti,guraalle

black cumin
sunqoo gurracha

black hole
qaawwa duwwaa

black pepper
qundo barbbaarree

black-and-white
gurraachaafi adii

blackboard
gabatee gurraacha

blackleg n.
harkaa ni

blacksmith n.
tumtuu ni

bladder n.
afuffaa ni

blade (of spear) n.
baliyoo ni

blank space
iddoo duwwaa

blanket n.
barangeeda (Swa.); birdilipsii ni (Amh.); badoo ni

bleating n.
marra i; marritii ni; marrachaa ni

bleeding n.
iddanaa ni

blessed (adj.)
badhaadha, badhaatu, badhaadha

blessed folder
ukaankaa faasirbaa (ukaankaa faayilii sirnaa fe'e barbaacha)

blessing n.
eeba eebbiti; baraka i (Amh.); ayaana

blessing, graduation
eebba

blind person n.
ballaa ni

blind, be v.
jaama mta

blindness n.
ballooma i

blister v.
buqacha'a choofta; risa rifta or richa

bloated (adj.)
raba

block (cement)n.
blokeetii ni (Eng.)

block letter
qubee guddaa

block move
sochii garee

block operation
dalaga garee

block protection
hayyisa garee

block size
hammaamtaa garee

block..............?
saamsi

blockage n.
ittisaa ni

blond (adj.)
culluu

blood vessel n.
haammareessa i

blossom v.
oboora rta; daraara rta

blouse n.
ubaara i

blunt (adj.)
dooma; sigiga,sigiddu, sigigo

boastful behaviour n.
buuphaa ni

body hair n
dabassaa ni

bogey man n.
olokhinna i; bulguu ni

Boilerplate
bartama

bold button
qabduu yabbuu

boldness n.
jannooma i; jannuma i

bolt for survival v.
xillisa sita

bonfire n.
goola i

book weight
qubee yabbuu golgola

Boolean operator
ogajjii Buuliyaanii

Boolean search
barbaacha Buuliyaanii

boot drive
ooftuu ka'insaa

boot files
faayiloota ka'insaa

boot partition
kutaalee ka'insaa

boot sector
kutaa ka'insaa

boot sequence
tartiiba ka'insaa

boot volume
qabeentaa ka'insaa

Borana n.
Boraana i; Boraana boroo Borana of the East, the original Borana

border color
halluu handaaraa

border n.
daarii ni; qarree ni

border style
akaataa handaaraa

border..........
handaara

borrow v.
liqeefadha fatta

bother n.
moosaa ni

bother v.
caqacaqa caxxa (Amh.); garagalca cita; galma galmita

bothersome person n.
nuumaassaa ni

bottle n.
dulloo; xaannusii (Amh.)

bottle opener
baantu xarmuushii

bottom (adj)
gad, gajjallaa

bottom margin
muudana jalaa

bounced message
dhaamsa duubatti deebi'e

boundary n.
daarii ni

boundary, limit
daangaa, timjii

bowels n.
saaba i

bowlegs n.
bagajaa ni

bowstring n.
ribuu ni

bracelet n. (aluminum)
qasa'a i; qashawaa ni; (ceremonial) saqaa ni;

branch (for closing the kraal) n.
butumee ni; butuma ni

branch n.
dammee; nimitaa ni

brave (person) n.
janna i

bravery n.
jannooma i; jannuuma i

break (recess)
boqonnaa

break in pieces v.
butucha chita; buburusa sita

break link
qunqurxa

break loose v.
buuba bda

break............
qurxi

breakfast n.
qursii ni (Amh.)

breakpoint
sarqurxa

breast n.
gurruu ni; harma i; qoma ti; guntuuta

breath n.
dhikee ni; hafuura i; qileensa i

breathe noisily v.
kuruufa fta; korisa rifta

brevity n.
gabaabina i

bridewealth n.
qarata i

bridge n.
dildila i

bridge of nose n.
qofee ni; konoona

bridle n.
lugama i

brief (adj.)
gabaaba, gabaabdu, gabaabo

bright (adj.)
qulqulloo; n. hadhoo ni

brightness
ifiinsa

Bring To Front
duratti fidi

broad (adj.) bala, balo, balo; bakila

broad, be v.
galma mita

broadband connection
walindhaa baandii bal'aa

broadcast message
dhaamsa tamsa 'inaa

broaden v.
fada fadda

broken, be v.
busuqa suxxa; caba bda; cita citta

brother n.
obboleesa i; (pi.) obboleeyyaani

brotherhood n.
obbolumaa ni; obboleeyyuma ti

brown (adj.)
magaala

browse mode
haala sakattaa

browse v.
dheeda dheedda

Browse View
mul'annoo sakattaa

browse.........
sakatta'i

Browser Hijacker
butaa iyyaafataa

browser........
iyyafataa

browsing.....
iyyaafata

bruise n.
dirmamuu ni

brush style
haalata qulqquleessuu

bubble size
hammamtaa hoomachaa

bubble up v.
burqa qita

bubble v.
koqa koxxa; waca wacca; ; n. koqisa i

bubble-jet printer
maxxansaa hoomacha utaalaa

bubbling v.
duta dutta

bucket (leather) n.
okholee ni; (of giraffe hide) ejabulaa ni; baldii ni (Amh.)

bucking n.
filinqoo ni

buckle (metal) n.
libaaba i (Amh.)

buffalo n.
gafarsa i; (calf) jadii ni; amaartoo ni (female buffalo); diramuu ni

build...........
ijaari

bulb, light bulb
balbii

bulging, be v.
golompadha fatta

bulk storage
kuusa bal'aa

bullet character
arfii rasaasaa

bullet n.
xiyyitii ni

bulleted list
tarree rasaasaa

bullying n.
malfachaa ni; rakuu ni

bundle n.
korojaa ni

burble v.
koqa koxxa

burden n.
baa ni; ba'oo ni; baachaa ni; faa ni

burial n.
irreesa i

burning (feeling) v.
qarqarsa'a soofta

burning n.
bobaha i

burrow n.
dhukuu ni; fuutuu ni

burst out v.
meexamaƒ??mta

bus address
teessoo yaa'aa

bush (area) n.
dagala i; raaqa i; danqaraa

bush (thick) n.
bassa i

bush baby n.
gargarakaatoo ni

bush country n.
caaka i (Amh.); danqaraa, raasaa; dagala

bush crow n.
qaaqa'ii ni

bushbuck n.
dikkulaa ni

bushy (hair) n.
geedii ni; ginda i

business n.
daldala i (Som.); dubbii ni

business, do v.
nagadha gadda

bustard n. (lesser)
laakama i; hanqabii ni

busy...........
jaatanaawaa

but (conj.)
ammo; immoo; immooye; silaa; yokaani

but, however
garuu

butt (of rifle) n.
sadaffi ni (Amh.)

butter v.
muuda muudda; n. dhadhaa ni, addanuu ni ( fresh white butter)

butterfly n.
billaachaa ni

buttock n.
rundee ni tafa i

button bar
kabala qabduu

button face
fuula qabduu

button icon
saajoo qabduu

button image
calaqqee qabduu

button n.
qulfii ni (Amh.); v. qulfa fita

button.......
qabduu

buzzing n.
bureesa i; ginneesa i

by default
duraantoon

By Modified
fooyya‹??aan

by the way
(Interjection) hayyee


Submit a Word(Jecha)