Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 744 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter C.
C

C:
C:

CC
GG (garagalcha)

CD
baxxee hurmaayaa (BH)

co
wife n. massanuu ni

C++
C++

can
xaasaa, kimboo

cat
adurree

com
dal (daldala)

cow
sawwa, sa'a

CSS
CSS

cup
kubbaayyaa

cut
muri

call
bilbila

caps
qubguddaa

Case
golga kompitaraa

cash
qarshii, maallaqa, saantima

cave
boongoo, holqa, qaalaa

CD-R
baxxee altokkee(BA)

cell
man'ee

chat
qaaqa

chin
maloolee, shangoobata

chip
chiippii

City
magaalaa

clip
muraa

coat
kootii

code
lakkaddaa

cold
diilallaa'aa, qorraa

comp
qixa‹??aa

copy
jalteessa

cora
corta; harra rta; hoooqa hooxxa; hoqonqola lta;

core
killayyaa

cows
looni

crop
soofuu

cube
kuubii

cyan
hallataa

cache
kuftalee

caddy
YDQ (yaadannoo dubbifannoo qofa)

camel
gaala

candy
karameela

canoe
bidiruu

caret
arfii hoxxee

CD-RW
BH-YHB(yeroo hunda barreessitu)

chair
barcuma, teessoo, kursi

chalk
boronqii, cooki

chart
taattoo

cheap
rakasa

check
fili

chest
laphee, qoma

child
daa'ma

chord
haada

class
ramaddii

clear
ifa

click
cuqaasi

clock
sa'aatii gidgidaa

clone
horaa

close
cufi

cloud
duumessa

clove
qurunfudii

codec
xiguu

colon
tuqlamee

color
halluu, dibeeta

comma
qoodduu

cooma
i; dhadhaa ni; qorra i; fat (of throat) qunee ni;

cost
n. gatii ni

cough
qufaa

count
lakkaa'a

crash
halakuu

cross
akeektuu

curve
qonyoo

Cycle
maroo

camera
kaameraa

campus
adaalloo

cancel
dhiisi

candle
shaamaa

carrot
kaarooti

cattle
horii, loon

Cc box
sanduqa Gg (garagalchaa)

CD key
furtuu BH (Furtuu Baxxee Hurmaaya)

CD-ROM
BH-KDQ

center
wiirtessi

change
jijjiiri

cheese
aybii, saqana, qimixuu

choice
filmaata, filannoo

choose
fili

church
bataskaana

circle
geengoo, agaggee

clear1
qulqulleessi

clear2
haqi

clever
abiddee, kormee, qumburree, hilluu, goolee, qaroo

client
maamila

closed
cufaa

cloudy
duumessaa'aa

coffee
buna

collar
kullittaa, mormee

colors
halluuwwan

column
tarjaa

come!
koottti!; koottaa!

cookie
kuukii

Corner
xiyyoo

Create
uumi

cursor
qaree

custom
maamiloo

cab n.
(of car or lorry) gabbiinaa ni (Ital.)

cabbage
xiqil goomanni, shaanaa, yumoo, kaaboolii

callout
balballoo

caption
goodayyaa

carrier
baattuu

catalog
galaalee

caw v.
kaakkisa kifta

chamfer
rogdabaa

Channel
karaa

chapter
boqonnaa

charity
arjummaa, raamata

checked
filatame

chevron
gophoo

chin n
areedda i

chocoha
coota

clipper
muraa

closing
cufiinsa

clothes
wayyaa, huccuu, uffata, daara

cluster
tuuchaa

collate
foyyadii

combine
maki

command
ajaja

comment
yaada

company
kuubbaaniyaa

compare
waliin madaali

compile
rogeessa

complex
xaxaa

compose
barqii

compost
kosii, dikee

confirm
dhugoomsuu

Connect
walindhi

console
bugaatoo

contact
qunnamtii

context
halqara

control
too'annaa

convert
jijjiiri

corrupt
faalama

counter
lakkaa‹??aa

country
biyya

Courier
koriyeeriii

cow n.
sa'a, (pi.) sa'awani; (young female) goroomsa i; raada; looni

cracker
hatuxxee

creator
uumaa

cripple
naafa

cry v.
boo'a boota; nyonyola lta

cup n.
buduunuu ni; muduunuu ni ; kokii ni (Amh.); kokobee ni; kubayee ni

current
ammee

cut n.
madaa ni

cut v.
(grass) haama mta; (bush) cira ta; cira cirta; kuta kutta; mura murta

cafe n.
hotelii ni (Swa.); buna bet (Amh.)

calendar
kaaleendara

calf n.
waatii ni (while suckling); waatiyee ni; yabbii ni (pi.) yabbiyyee ni)

call v.
iya iyita; lalabba bda; yaama mta; n. iyana ti;

callback
deebwaamichaa (deebii'ee waamichaa)

capitals
qubee guguddaa

cardamon
ogiyo

category
akaakuu

charcoal
kasala, cilee

chat v.
hasaha soofta

check in
bakkatti deebisi

check-in
bakkaatti debisuu

checkbox
haalojii

checksum
ida'a mirkaneessaa

chew v.
buburusa sita; nyaadha nyaata

chickpea
shunburaa

children
ijoolee, daa'immaan

chip set
tuuta chiippii

chip v.
wakara rta; n. falaana i; filida i

cinnamon
qarafaa

citation
eeraa

citizens
biyyooma, lammii

clip art
muraa faayoo

coat n.
kootii (Eng.)

cold n.
diilala ti; diilaluu ni; domfoofa i; donfoofa i;

collapse
qoncoorsi

Com port
buufata dal(buufata daldalaa)

comb n.
fila i; filansa i; v. fila fllta; n. fila i; filansa i

come v.
dhufa dhufta

compiler
kompaayilerii

complete
xumuri

compress
cafaqi

Computer
kompitara

condense
dhippisuu

coneessa
sita; quubsa sita

conflict
waldhaba

confused
joonja'aa, joonjoftuu

constant
seranaa

contents
qabeentoota

Continue
fufuu

contrast
addaadoo

Controls
too'atamtoota

cool v.
kufa kufta

copy v.
fakkeessa sita

cord n.
miseensa i

crawl v.
curruuqa ruuxxa

criteria
ulaagaalee

crow n.
haranqeessa i

CTRL key
furtuu TOO'ANNAA

Currency
mahaallaqa

customer
maamiila

cylinder
akmooyyee

cyst n.
xandacha i

camel n.
dhufaala i; gaala i; ( male ) dareena i ; gurboo ni; (pi) gurboota ti

Cartridge
kaartiriijii

cedar n.
hindheensa i

chaff n.
galabaa ni; qola

chair n.
marchumaa ni; barchumaa ni

chalk n.
haama i

character
arfii

chase v.
reeba bda; oria orita; yaasa yaafta; n. bu'aa ni

cheat v.
daga dadda; malteessa sita; soba sobda; daaleessa sita

check box
saanduqa filannoo

check out
bakkaa baasi

check-out
waraabi

cheek n.
mallaa ni

chest n.
handaraafa i; qoma; laphee ni; gollaa ni

chick n.
ciiqoo ni; cuqaa ni

child n.
ilma i; (pi.) ilmaan; ijoollee ni

chirp v.
xiixa xiixxa

choke v.
fe'a feta

Christmas
Ayyaana qillee

chunk n.
karannee ni

churn v.
raasa fta

classroom
kuuta barnoota, kuuta daree

clean v.
lambuuba bda; riga ridda; soqa soxxa; sossa sitaa;

clear all
hunda haqi

clear v.
soqa soxxa; adj. claqi

click....
cuqaasi

cliff n.
edeeda i

climb v.
kora korta; yaaba bda; ol ba'a baata

cling v.
maxana nta

clipboard
gabatee muraa

clock n.
sa'atii ni (Amh.)

close all
marcufi

close v.
cufa cufta; cuqqaala lta; (eyes) v. dununfadha fatta

cloth n.
carqii ni (Amh.); wayaa ni; bututuu ni; jersii ni (Som.); kurnyii ni;

clump n.
citaha i

coals n.
cilee ni; cileettii ni

code page
fuula lakkaddaa

cold boot
qabbanaayaa kaasuu

collation
foyyadeenya

collision
kiphiinsa

colon n.
xeerii ni

color n.
bifa ti; malkii ni (Amh.); rangii ni (Swa.)

combo box
sanduuqa makaa

community
bahaddaa

component
qaama

condition
haala

configure
qindeessuu

connector
kornyoo

converter
jijjiiraa

copse n.
haafa i

Copyright
mirga abbummaa

coriander
dimbilaala

Corporate
xindoo

count v.
heda hedda; lakaha koofta (Orom.); to'adha atta

cover v.
daha daata; cubussa sita; daboola lta; diba bda; suuqa suuxxa;

covet v.
dareena nta

crack v.
baqaqa qaxxa; basaqa saxxa; cira cirta; falaxa xxa;

crave v.
dharaha raata

creak v.
baraqisa qifta; kakisa kifta

criterion
ulaagaa

croak v.
kaakkisa kifta

crook n.
mookoo ni

crop mark
mallattoo soofaa

cross n.
masqala i (Amh.); fannoo (Bor.)

crowd n.
beena i; biyya yiti; gumi; gubbaa ni ; hedduu ni; uumata i

crush v.
carassa sita; hurrawa roofta; macarsa sita; tuma tumta;

curds n.
itituu ni; (of camels) chuuchee ni; kalbaa ni

curls n.
martii ni

curse v.
arabsa sita; n. abaara

curve n.
mookoo ni; daba i

Customize
maamileesi

cabbage n.
gomana; shaanaa ni (Amh.)

cache..............
kuftalee

cake, pastry
keekii

calabash n.
balka i; buqee ni

calculated field
dirree herregame

calculated item
herregamaa

calculator.........
herregduu

calculator
herregduu

calendar type
akaakuu dhahaa

calendar............
dhaha

calf (camel) n.
orgee ni; orgolee ni

calf (elephant) n.
lammee ni; dannaba

calf (of leg) n.
sarbaa ni

calf (young cow)
jabbii

call back..........
deebwaamicha

call waiting......
eeggatuu bilbilaa

call waiting
eeggatuu bilbilaa

call..................
bilbila/bilbili

calling n.
yaamaa ni; yaamicha i

callus n.
farsima i

calm down v.
bayanadha natta

calves n.
kateebuu ni

camel (type) n.
orqii ni; ogoree ni; (female) hallaa ni

camera n.
kameraa ni (Eng )

camera-ready copy
jalteenya kaameeraaf qophaa‹??e

Cancel Message
dhaamsa dhiisi

cancel..............
dhiisi

cap height
hojjaa qubee guddaa

capital letters
qubee guguddaa

capitalization
qubguddaaleessa

CAPS LOCK key
furtuu QUGUDDAA

caption.............
goodayya

car accident
balaa makiina

carpet, rug
afaa, afata lafaa, jibbaa

carriage return
daangaa toorbarruu

carry out an action
waa gochuu

Cartridge font
bocquu maxxansaa

cascaded hubs
wiirtuu tarreeffame

cascading menu
tarree bafataa

cascading windows
fooddaalee tarreeffama

case sensitive
qub-suukanaawaa

cast-based animation
sochii fakkiilee kophaalee

catalog.............
galaalee

category label
asxaa akaakuu

category name
maqaa akaakuu

cathode ray tube (CRT)
CRT

cavity n.
boolee ni; goda i

CD-R................
baxxee altokkee

CD-ROM changer
feetuu BH-KDQ

CD..................
baxxee hurmaayaa/BH

celebration n.
jila ti; bahaalii ni (Amh.)

cell address
teessoo man'ee

cell animator
mandhee sochii fakkinaa

cell definition
hiika mandhee

cell pointer
qaree man'ee

cell protection
hayyisa man'ee

cell reference
irkoo man'ee

cell....................
man'ee/mandhee

cell...............
maadhee

cement n.
seementoo ni (Eng.)

center n.
wadhakkaa ni; waljajjii ni; badaassaa ni; jidduu ni

center...............
wirteessi

ceremony n.
jila ti

certainly (adv.)
silaafta; mirkanna!

certificate
waraqaa ragaa

Certificate of Authenticity
ragaa dhugoominaa

cervix n.
muluuqaa ni

chain (metal) n.
sansalaata i (Amh.)

chain printing
maxxansiisa cancalaa

challenge v.
dorsisa sifta; findhaara rta; morka kita

chameleon n.
gararraa ni

chance n.
boddaa ni; milkii ni; kaayoo ni

change All
marjijjir

change icon
sajoo jijjiiri

change v.
gargala ta; jijjira rta; milisa sita; n. foloqa i

channel n.
dololloo ni

chaplet n. malmalaa
ni

character n.
amala i; miira i

character font
bocquu arfii

character format
dhangii arfii

character map
kuufannoo arfii

character mode
haalata arfii

character per inch (cpi)
arfinchiin

character set
gurmuu arfii

character spacing
eddeesa arfii

character special file
faayilii addaa arfii

character string
diraa arfii

character style
akkaataa arfii

character-based program
sagantaa arfaawe

character...........
gosqubee

charcoal n.
cilee; cileettii ni; kasala i (Amh.);

chart area
bal'ina taattoo

chart title
mataduree taattoo

chart type
gosa taattoo

chart wizard
gargaartuu taattoo

chase (for mating) v.
kurkura rta

chase away v.
gussa gussita

chat................
haasaa

chatter v.
manaaga naadda; (of baboons) v. bokisa kifta

cheapness n.
kasaraa ni (Swa.)

cheater n.
falfaltuu ni

cheating n.
maltee ni

check in............
bakkatti deebisi.

check mark
mallattoo filannoo

check names
mirkaneessi

check...............
fili/mirkanessi

cheerful n.
bissiqa i

cheetah n.
deeroo ni

cherish v.
amnadha natta

chicken n.
lukuu ni

chickpeas n.
shumburaa ni (Amh.)

child menu
baafata xinnaa

child object
wanta xiqqaa

child process
hojii xiqqaa

childhood n.
hagamaa ni

chili pepper n.
barbaree ni

chilly, be v.
maganaha noofta; chill n. maganuu ni

chisel n.
maroo ni; hooxxoo;

choice n.
filaa ni; filachaa ni

choking n.
fe'uu ni

choose font
bocquu fili

choose style
akkaataa fili

choose v.
fila filta; flladha latta; kuradhaa dhoofta

choose..........
fili

christening
cuuphaa

Christian n.
kiristanaa ni

Christianity n.
kiristanumaa ni

cigarette n.
sigaraa ni (Swa.)

cipher text
barruu icciitii

circle n.
gaangoo ni; korboo ni

circuit board
gabatee serkiitii

circular reference
hirkoo gamhundaa

circumcision n.
dhaqanqabaa ni; v. dhaqanqaba qabda

circumstance n.
hojjaa ni

cistern n.
boola iti

citrus seed
heeli

city, town
magaalaa, diira

class.............
ramaddii

classification
ramaddii

clean (adj.)
adii; laala i (Arab.); qulqullo

clean off v.
xuruuradha ratta

clean, holy
qulqulluu

cleanse v.
fala falta

cleansing n.
fala i; falachaa ni

clear a checkbox
saanduqa filannoo haqi

clear history
seenaa haqi

clear, become v.
caama mta

clear.............
haqi/balleessi

clearing (small) n.
baqalla ti; iblee ni

clearly (adv.)
diideese

click and type
cuqaasii barreessi

click the right mouse button
qabduu hantuttee mirgaa cuqaasi

click.............
cuqaasi

client application
fayyadama maamilaa

client request
gaafii maamilaa

client.............
maamila

client............
maamila

client/server architecture
ijjeerrii maamilaa/ kaadima

client/server network
cimdaa maamila/ kaadimaa

climate change
jijiirama qilleensa

clip n. (bullet clip of rifle) gaanii
ni (Amh.)

clip...............
muraa

clitoris n.
likina i

Clock tick
dhikkisa sa'aatii

clock/calendar board
qabatee sa'aatii/ dhahaa

close (be) (prep.)
aana; bira

close (distance) n.
ejata i

close button
qabduu cufii

close find
barbaada cufi

close to, be v
olaana nta; uga ugita; ruga rudda

close well v.
xurisa rifta

close............
cufi

closure n.
mingaa ni

cloth (coloured) n.
kulumphaa ni; (fringed) garbisaara i; (white) boftaa ni;

clothe oneself v.
keeyyadha

clothe v.
uyyisa yifta; keeyyadha

clothing n.
gaadha i

clouds n.
hafarfajii ni

cluster n.
jaldoo ni

cluster together v.
citaha toofta; dira dirta (always with wal)

clutch v.
maxana nta

coagulate v.
kudhuba da; itita ititta

coaxial cable
haada koo'azi'aalii

cobweb n.
raaphuphaa ni; saaphuphaa ni

cockroach n.
barbaree ni

coded character set
gurmuu arfii lakkaddaaye

coenurosis n.
neural sickness of animals, n. sirgoo ni

coerce v.
gibirsa siita; ukuma (Amh.)

coffee cup
shiini

coffee n.
buna i; liilla i

coffeepot n.
jabannaa ni (Amh.)

cold, be v.
maganaha noofta; shiblalaha loofta

cold, feel v.
bitataha toofta

coldness n.
diilala ti; diilaluu ni

collaboration
gamtoomina

collapse v.
cicha cichita; jiga jidda

collapse........
qoncoorsi

collarbone n.
ho'ee ni

collate copies
jaltenya foyyadii

collating elements
miseensa foyyaddii

collect v.
coonca cita (usually + walti); faafa fta; tuuteesa sita; fila fllta;

collection
bu'ata

colobus n. (monkey)
weenii ni

colon............
tuqlamee

Color Convergence
makama halluu

color depth
heddumina halluu

Color graphics adapter (CGA)
amanfataa saxaatoo halluu (ASH)

color monitor
torgii halluu

color printer
maxxansaa halluu

color profile
danaa halluu

color scheme
kaaya halluu

color space
idda halluu

Color Temperature
hoo‹??ina halluu

color.............
halluuu

colostrum n.
kekii ni; silla i

column break
muraa tarjaa

column chart
taattoo tarjaa

column heading
matduree tarjaa

column indicator
himtuu tarjaa

column text chart
taattoo barruu tarjaa

column value
gatii tarjaa

column width
bal'na tarjaa

column.........
tarjaa

combination
makaa

combine v.
maka matta

come after (prep.)
aana

come down v.
konkolada laata

come erratically v.
birrisa rifta

come near v.
dhi'adha aatta; hiiqa hixxa

coming (adv.)
gadhufu; n. dhufa ti; dhufisa i

comma delimited
qodduun adda ba‹??aa

command button
qabduu ajajaa

command interpreter
hiikaa ajajaa

command key
furtuu ajajaa

command line
xurree ajajaa

command mode
haalata ajajaa

command prompt window
foddaa ajajsaaqii

comment symbol
mallattoo yaadaa

comment.......
yaada

common files
faayilii waliinii

common gateway interface (cgi)
giddugala seensa walquunnamaa(gsw)

communications mode
haalata qunnamtii

communications parameter
ulaaga qunnamtii

communications protocol
aaloo qunnamtii

community n.
uumata i; warra i; warreena i

company........
dhaabbata

comparison
waliin madaallii

compatible.....
walta'oo

compatible
walta'oo

competent (adj.)
mooti

competition n.
dogomaa ni; morka i; morkachaa ni

compile.......
rogeessa

complete, be v.
hobaha baata

completely (adv.)
dhiko; sukumi

completely v.
mutuqa tuxxa;

comportment n.
amala i

compose sequence
tartiiba barqii

Composite graphic symbol
mallattoo saxxaato hundaa

compound (to live in)
moora

compound device
mi'a digalaa

compound n.
kambii ni (Eng )

compress v.
shona nta

compressed file
faayilii cafaqame

compression
cafaqoo

compulsion n.
mitoo ni

computation
gimxuu

computer assisted instruction (cai)
ajaja kompitaraan deegarame (akd)

Computer based system
sirna kompitara bu'uureffate

computer dependency
araada kompitaraa

computer system
sirna kompitaraa

computer....
koompitara

concatenation
diraa

conceal v.
dhossa sita

concern n.
hidhanuu ni; yaalicha

conclude v.
cufa cufta

conclusion
xumura

concordance file
faayilii walta'iinsa

condemnation n.
mura i; muransa i

conditional
otoola

conduct v.
oofa oofta

confer v.
kenna kennita

confidence n.
dhugeefachaa ni

confidentiality
iccitooma

configuration
qindaayina

confirm......
dhugoomsi

confirmation
dhugoomsa

confirmation ID
eenyummeessa dhugoomsaa

confirmation message
dhaamsa dhugoomsaa

confound v.
mamsiisa siifta

confused, be v.
jonja jita; midhika dhitta; bada badda; goofisa sifta; janja jita

confusion n.
wajaga i

congeal v.
kudhuba da

congratulations
baga ittin isin gahe

Connect to a server
kaadimaattii qabsiisi

Connect to
‹??itti walindhi

connection
quunnamtii, walitti dhufeenya

connection speed
daddaffina waliindhaa

connection string
diraa waliindhaa

connectionless protocol
aaloo waliindhamalee

connection-oriented protocol
aaloo hubannoo waliindhaa

connivance n.
maltee ni

conquer v.
curda dita; dabsadha satta ; danqa qita ; jaarsa jaarsita

conscience n.
beekumaa ni; beeka i

conservation
eegumsa, kunuunsa

consider v.
herrega redda; laala laalta; yaada yaadda; kajeela lta

considerate (adj.)
naaso

construct v.
jaara rta; ijaara

consult v.
mariadha riatta

consultation n.
mariachaa ni

contact head
qaanxii tuqii

Contact Us
nu qunnami

container n.
(for water) ammuyuu ni; butee ni; (wooden) dibbee ni; ciicoo ni

container n. (4 gallons) dhebee
ni; (for butter) buudaa ni;

contemplate v.
herrega redda; kajeela lta; yaada yaadda

contempt n.
balfa i ; tuffii ni

content class
kutaa qabiyyee

content developers
oomishtoota qabiyyee

content, be v.
gammada madda

contest n.
falamaa ni; lolla lolta

context switching
haala waljifiinsa sagantaa

context-sensitive
suukana haalqaraa

context-sensitive help
gargaarsa suukana haalqaraa

continue v.
fufa fufta

continuous
fufaa

continuous paper
waraqaa fufamaa

continuous-tone image
calaqqee halluu fufamaa

continuous-tone printer
maxxansa halluu fufamaa

contract n.
kontoraata i (Ital.)

control character
arfii too‹??annaa

control code
lakkaddaa too‹??annaa

control menu
baafata too‹??annaa

Control Panel
qaama too‹??annaa

control unit
kutaa too'annaa

controlling process
hojii too‹??annaa

controlling terminal
buufata too‹??annaa

convention
waliigala

conventional
waliigaltee

converse v.
hasaha soofta

conversion
jijjiiruu

conversion table
gabatee jijjirraa

convulsions, have v.
birbirfadha fatta

cooked well v.
bilchaadha chaata

cooking pot n.
eelee ni; sufuriaa ni (Swa.); diftii; distii

coolie n.
kulii ni

coordinate
walgita

copper n.
sagaya eeti

coprocessor
waliin dalagduu

copy fitting
waltaasisa jalteessa

copy protection
hayyisa jalteessaa

copy................
jalteenya

copyright notice
hubachiisa mirga maxxansaa

copyright symbol
mallattoo mirga maxxansaa

corn, maize
boqqolloo, bondogee

corn, maize (fresh)
asheeta, shawwee

corner n.
konaa ni (Engl); jiroo ni (Ital.); dagalee ni; rakkoo ni; roga i

corona wire
haada koronaa

corpse n.
reefa i

corpulent (adj.)
tiira

correct (adj.)
sirri; dhugaa

correct v.
midhaassa sita

correct, be v.
diriira rta

Correction
sirreessa

correctly (adv.)
sirri; dhugaa; shonaani; sonaani; dhugumaa

corrode v.
dandaha doofta

corrupt data
deetaa faalamaa

cost, price
gatii

cotton n.
jirbii ni(Amh); shuufii ni (Amh.)

cotton plant n.
fuutaa ni

coucal (bird) n.
urdudee ni

cough v. qufaha
ta

coughing n.
fe'uu ni; gororsaa ni; luuxa i

councilor n.
adullaa ni

counting n.
lakawaa ni

country code
lakkadda biyyaa

country n. (flat)
gaarjala i; country(side) n. badiaa ni

country person n.
nama badiaa; nama rayaa ni (Swa.)

Country/Region
biyya/naannoo

courage n.
onnee ni

courageous, be
jabaadha, baatta

cousin n.
dubrii ni

cover page
duraantoo

cover something v.
ilatefadha fatta

coward n.
daafanaa ni; dannabaa ni

coward, be v.
abeeba bda

cowbell n.
korree ni; saankura i

cowdung n
(dry) kosii ni; (wet) dhoqee; cancana

cowhide n.
itillee ni

cowrie (shell) n.
eleelaani

CPU (central processing unit)
CPU

crack, have v.
bututa, tutta

cracked, be v.
falaana nta; cita citta

crackle v.
baraqisa qifta; kakisa kifta; xaaxaha xoofta

crackling (sound) n.
wakii ni

cracklings n.
gugublee ni

cramps (of stomach) n.
maxana

cranky, be v.
bitataha toofta

crash consistency
dilbina mirkanessaa

craving n.
dhawwa dhoofta

crazy person n.
maraataa ni

Create New
haaraa uumi

Create Shortcut
quxxamura uumi

create v.
uuma ta

creation n.
uumaa ni; uumama i

credit card
kaardii liqaa

crevice n.
gootuu ni

cricket n.
korophuu ni

cripple n.
naafa i; v. naafisa fifta

crippled, be v.
kokotaha toofta; okola lta

critical error
dogoggora cimaa

criticize v. tukiffadha
fatta

crocodile n.
nyaacha i

crooked, be v.
golompadha fatta

crop.................
soofuu

cross over v.
taakka kita; dabra barta;kara murre murte

cross platform fonts
bocqubee halmaraa

cross-reference
waabeffannaa

cross, be v.
bitataha toofta; bukana'a noofta

crosstab query
gaafata gamlamee

crotch n.
gombora i ; kaaraa

crouch v.
ripha phta

crowd, be v.
guma gumita; gobba bita; tuuta'a toofta; tucha chita

crowded (adj.)
mijuu

cruel (adj.)
hammaa, hamtuu, hammoo

crumble v.
burkutaha toofta; caccabsa ita;; buburusa sita

crushed, be v.
busuqa suxxa

crust (of salt) n.
muludee ni

cry loudly v.
wakala lta

cry out v.
kolissa sita

cryptography...
icciiteenya

cryptographic service provider (CSP)
laattuu tajaajila icciteenyaa(LTI)

Cryptography
icciteenya

cub (lion) n.
kublee ni

culmination n.
mingaa ni

culture, tradition
aadaa, difuu, duudhaa, jifuu

cured, be v.
fayya fayyita

curly quotes
arfii eerataa

currency symbol
mallattoo mahaallaqa

currency.........
sharafa

current date/time
yeroo ammaa

current directory
galeeloo ammee

current folder
ukaankaa ammaa

Current page
fuula kana

current record
kuusaa ammee

Current View
mul‹??ata ammee

Current working directory
galeeloo hojammee

current............
ammee

cursor keys
furtuu qaree

cursor........ .....
qaree/agarsiiftuu

curtain n.
sharankii ni (Gab.)

custom dictionary
mammiloo jechikaa

custom file type
faayilii akaakuu addaa

custom group
garee maamiloo

custom group field
dirree garee maamiloo

custom installation
ijaarsa maamiloo

custom setup
qindaa'ina maamiloo

Custom show
agaarsiisa maamiloo

customizable
maamilaawaa

cut -paste......
kutii maxxansi

cut (fodder) v.
oka'a okeeta

cut (the throat) v.
gorraha rata

cut off v.
bassa bassita; irraa mura rta

cut-and-paste
murii maxxansi

cut-sheet feeder
nyaacisaa waraqaa

Cut..............
muri

cut...................
muri/kuti

cutting board
maktafa

cyberphobia
sodaa saayberii

cyberspace
idda saayiber


Submit a Word(Jecha)