Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 564 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter D.
D

Day
guyyaa

dim
witted n. gowwaa ni

dog
saree

DPA
DPA

dry
gogaa, gogduu

DTD
DTD

DVD
DVD

dark
gurraacha

data
deetaa

Date
baa

dawn
barii

dead
du'aa, duutuu

Demo
daadessa

Dial
bilbili

disc
baxxee

dish
shaanii

disk
baxxee

dock
hidhi

down
gad, daka, goda

drag
harkisuu

draw
bar n. gindaa; mofara i (Amh.)

drop
kaayi

duck
daakkiyye

dump
gati

dusk
dimimmisa

dust
awwaara

Daily
guyyaan

death
du'a

debug
yaali

Delay
turiinsa

delta
deltaa

Depth
liixxaa

digit
lakqurxa

dirty
balfaa, kosii, xuraawaa

ditch
daafaa, huurufa

dossa
sita; golla gollita; jalaa mura rta; miliqa mixxa;

dozen
darzana

draft
wixina

dress
wandaboo, qaamisii

Drive
oofuu

daemon
hujdhoo

dakhoo
ni; yaaqala i

damage
miidhi

Dashed
mursaa'aa

dealer
daldalaa

decide
murteessuu

Define
qindeessi

delete
haqi

demote
gadbuusuu

desert
gammoojji o'ae

Design
saxaxa

detail
bal'ina

device
mi'a

dhaada
dhaadda; fokora rta (Amh.); fuca fucca; jaja jajja; koora rta;

dhawwa
dhoofta; horda dita; jaarsa jaarsita; miica miicca; qu'a quuta;

dhooqa
dhooxxa; modhoka dhotta

dhukee
ni; ruruma i; ruusoo ni

Dialer
bilbilaa

dialog
qaaqa

Divide
qoodi

do v.
goodha dhatta (Shoa) ; tolcha chita

docile
kurunduufa, kasoo

doctor
hakiimii, doktarii

domain
qayee

Driver
ooftuu

dufura
i

day n.
ardhaa ni; guyyaa ni

Decline
diddaa

decrypt
iccitii diigi

default
durtii

Degauss
degga‹??us

DEL key
furtuu HAQXUU

demount
fajachuu

desktop
minjaala'aa

Details
bal'ina

dew n.
fixeesa i

Diagram
safaka

dial up
bilaanquu(qunnamtii bibilaa)

dial-up
bilaanquu

die v.
cicha cichita; dua doota; hobaha baata

dig v.
qota qotta

Digital
lakqurxaawaa

Din v.
fufa fufta

dip v.
cuupha phita

dipper
n. buduuqoo

disable
dhaamsi

discard
gati

Dismiss
diddaa

Display
agarsiisi

dog n.
sarree ni; cuqaa n; sologee ni

Drawing
fakkasa

drought
caamsaa, ongee, hongee

dry n.
gorma (Amh.); (completely) v. qawwisa wifta; kafafa fta;

dye v.
halla lita; hallu ni

dais n.
madabbii ni (Amh.)

damp v.
qomora rta; dhukuuda kuutta; (adj.) jiida, jiitujiido

darkness
dukkana

data bus
yaa'a deetaa

database
kuusa deetaa

daughter
intala

dawn n.
barii; boruu ni; n. haachata i; ganama i; ; v. bari'a barita:

debt n.
liqee ni(Amh.)

debugger
yaalaa

decoding
lakkaddaa diiguu

Decrease
hir'isuu

defy v.
findhaara rta; qiriba bda; tura turta

delegate
iddomsa

dent n.
kakalawee ni; mudhii ni; v. mudheessa sita

deny v.
dida didda; kijjiba bda

deselect
hinfilin

designer
saxaxxuu

dhachisa
chifta; n. baqaqaa ni; cabaa ni

dhukawwa
koofta

Diagonal
shafaaxa

diarrhea
garaa kaasa

digitize
lakqurxxeessi

dirmamuu
ni

dirt n.
xurii ni; dibiqii ni (Amh.)

dish n.
sahanii ni (Swa.)

district
aanaa

dive v.
lixa lixxa

doctor n
(traditional) cirreessa I; doktor (Eng.); daktarii (Swa.)

document
galmee

door n.
sanqaa ni (Amh.); balbala; korboo ni

doubtful
shakkisiisaa, shakkisiistuu

Doughnut
gurma

dove n.
saphaliisa i

Download
naqadhu

downtime
yeroo balla'inaa

downward
gaditti

doze v.
hirriiba bda; hochiisa chiifta; muga mudda

drag v.
tirsa sita

drip v.
biifa fta; copha cophxa; dhimpha phita

drop cap
qubbuusa

drop n.
cophaa ni

dropouts
harca‹??insa

drum v.
dhawwa dhoofta

Due date
guyyaa xumuraa

dung n.
faandoo ni; udaani

Duration
turmaata

dust n.
awaara; sha'ee ni; dibiqii ni (Amh.); bubuka;

dust v.
haxaha xata

dance n.
sirba i; v. sirba bita; v. dhawwa dhoofta

data area
iddoo deetaa

data file
faayilii deetaa

data form
unka deetaa

data type
akaakuu deetaa

data view
mul'anno deetaa

datasheet
wardii deetaa

day, date
guyyaa

death n.
du'iisa i

decay v.
shama mta

deinstall
diigi

Delimited
daangeffame

delimiter
daangessaa

demon n.
jinni ni (Amh)

depth n.
dhidhima i; dhimphuu ni; qilee ni

detection
arguu

developer
dagaagsaa

devil n.
shexaana i

dhowwarta
dhorta; ittisa ittifta; kuta kutta; rara rarta;

dial tone
sagalee bilbilaa

dictation
beedhaga

different
adda, adda-adda, garaagara

difficult
rakkisaa, ulfaataa, dadhabsiisaa

dimension
gara

direction
qixa

disk icon
sajoo baxxee

ditch n.
boola iti

Dot Pitch
addaan fageenya tuqaa

doubt v.
busheefadha fatta; seessa sita; seessefadha fatta;

dowry n.
qarata i

draw tool
meeshaa fakkasaa

dread n.
sodaa ni

dream n.
daayyaa ni; objuu ni; v. objadha jatta

dress v.
keeyyadha yatta; n. (leather) gorfoo ni; (of leather) gabbara i;

drink v.
dhuga dhudda; liqimsa sita

drive v.
oofa oofta; sulcha chita

drool v.
goroora rta; lolochia chita

drop area
naannoo ka‹??umsaa

Drop-down
gadbuusa

drown v.
liqimisa sita

Duplicate
baayyisuu

dwarf n.
ruphaa ni

dwell v.
jira jirta

D-shell connector
kornyoo bifa -D

dagger n.
billahaa ni; billawaa ni

daily (adv.) takhaan

daisywheel printer
maxxansaa rugeengoo

damage v.
madeessa sita; nyaadha nyaata; yakka kita

dampen v.
dhukuusa sita; quyisa yifta; pers. quyifadha fatta; bilbila lta

dampness n.
dabana i

dandruff n.
renjii ni

dangle v.
fanafadha fatta; raraha raata; rootisa tifta

dangling (thing) n.
soontoo ni

dark and dirty, be v.
leemaha moofta

dark and nice (thing) n.
kuula i

dark, become v.
bolgoda dda; qaqa'a qoofta

darken v.
kuuladha latta

darkness n.
siphee ni; dukkana ti

dash around v.
garmaama mta

data dictionary
galmee deeta

Data encryption
icciteessa deetaa

Data Entry
galiinsa deetaa

data field
dirree deeta

Data Files
faayiloota deetaa

data interchange format (DIF) file
faayilii dhangii waljijjiirsa deetaa (fdhwd)

data label
moggaasa deetaa

Data Mapping
kuufannoo deetaa

data points
tuqaalee deetaa

data processing
hujeeffama deetaa

data range
hammanga deetaa

data series
walfaannee deetaa

data source
madda deetaa

data stripping
tamsaasa deetaa

data table
gabatee deetaa

data transfer rate
daddafina dabarsa deetaa (ddd)

data validation
mirkaneessa deetaa

data view manager
taliigaa mul'annoo deetaa

data...............
deetaa

database application
fayyadama kuusaa deetaa

database connection
waliindhaa kuusaa deetaa

database management
taliigaa kuusaa deetaa

database management program
sagantaa taliigaa kuusaa deetaa

database management system (DBMS)
sirna taliigaa kuusaa deetaa(STKD)

database objects
miseensota kuusaa deetaa

database structure
caasaa kuusaa deetaa

database window
foddaa kuusaa deetaa

database.......
kuusdeetaa

database......
kuustuu

datasheet view
mul'anno wardii deetaa

date format
dhangii baraa

date palm n.
meexii ni

Date separator
gargareessa baraa

date stamping
chaappeessaa baraa

daughter n.
dubra dubarti; intala lti

day after tomorrow n.
iftaan

daybreak n.
biiftuu ni; ganama i

daylight n.
guyyaa ni; orraa ni; guyyaa guddaa

daylight time
ifa guyyaa

deactivate
kaka'uumsala

decade n.
kurnya i

decayed v.
hofoofa foofta

deceit n.
sosobachaa ni

deceitful (person) n.
mixixama i

deceive v.
dogongora rta; soba bda; sosoba bda; malteessa sita

December(10th-Jan. 8)
Muddee

decide v.
kuta kutta; mariadha riatta; mura murta; itti mura rta

decimal numbers
lakkurnyee (lakkoofsa kurnyee)

decimal place
bakka kurnyee

decimal separator
gargareessa kurnyee

decision n.
maftii ni (Amh.); marii ni

decision, judgement
murtii

declare v.
baana nta; diideesa sita; hima himta

decompress
cafaqooli

decompression
cafaqoola

decorate v.
midhaassa sita

Decrease Indent
deebisa hir'isuu

decrease v.
hamussa+jedha; v. irraa mura rta; kosa kocca

decree v.
seera rta

decryption
diiga icciitii

dedicated file server
kaadimaa faayilii dhabbataa

dedicated line
bilbila dhaabbataa

deep (adv.)
dheera; gadi; ga

deepness n.
qilee ni

default button
qabduu durtii

default chart
taattoo durtii

default editor
gulaalaa durtii

default extension
fufaa durtii

default font
bocquu durtii

default printer
maxxansaa durtii

default settings
ijaarsa durtii

default value
gatii durtii

default............
duraantoo

defeat v.
curda dita; dabsadha satta

defend n.
cibra rita; sima simta

defense n.
simaa ni; simana i

Define Views
mul'annoo qindeessii

definition
hiika

deforestation
cirama bosoonaa

deformation n.
madara i

defragmentation
faffacaasala

degree symbol
mallattoo digirii (o)

deinstall............
diigi

Delete All
hunda haqi

Delete Item
wayi haqi

Delete Page
fuula haqi

Delete Rows
tardaalee haqi

Delete Shortcut
qaxxaamura haqi

delete............
haqi

Deleted Items
wantoota haqaman

deliberate v.
mariadha riatta

delicious, sweet
mi'aawaa

delicious, be v.
miyawa yoofta

deliver v.
kenna kennita

delivery n.
da'isa i

demolished v.
hofoofa foofta

den (hiding place) n.
aaroo, ni; goda i; mandhee ni

dense vegetation n.
rima i

dense, be v.
gobba bita; bora borta

dented, be v.
dhamooqa mooxxa; mookadha katta

Department
kutaa

depend on v.
abda, abdita

dependent worksheet
wardii hirkataa

depopulate v.
onsa sita

depress v. mudheessa
sita

depression n.
dareera i; (small) n. kolbaa ni; kakalawee ni;

deprive v.
dhabsiisa siifta

deranged, be v.
midhika dhitta

descend v.
bua buuta

descendants n.
eegee ni; miiloo ni; maatii ni; maayamaatii ni

descending order
irraa gadi

description
ibsa, hubachiisa

descriptor
addeessaa

desert n.
barayaa ni; gammoojjii ni; golboo ni

deserted place n.
alloo ni

deserted, be v.
ona onta

deserter n.
kaadaa ni (Amh)

desertification
gammoojjummaa

design template
qajoojii saxaxaa

Design view
mul'annoo saxaxaa

desire v.
araadda i; dareena nta; daalaa ni; v. daarima mta; halcha chita;

desk accessory (DA)
idaannoo minjaalaa (IM)

desktop computer
kompitara minjaalee

desktop presentation
dhiheessa minjaalarraa

desktop publishing (DTP)
maxxansa minjaalaa(MM)

desktop publishing program
sagantaa maxxansa minjaalee

desktop video
viidiyoo minjaalee

despair v.
ufi jibadha tta; abdi inqabu bdu; n. jibbaata i

despise v.
goyeessa sita; qalada ladda (Amh.)

despising n.
qaldii ni

destination
ga'umsa

destination file
faayilii ga'umsaa

destiny n.
dhaacii ni

destitute v.
qolla'a loofta; daara rta

destroy v.
laaba laabda; qola qolta; qunquma mta; raawachiisa chiifta;

destroyed, be v.
raawadha watta; dhuma dhumta

destructive, be v.
nyanyaha yoofta; n. nyanyoo ni

detach v.
hiika hitta

Detect and repair
argii suphi

detest v.
abaara rta

detour n.
martoo ni

devastate v.
onsa sita

develop v.
dagaga gaada

development
misooma

development worker
hojjataa misooma

development n.
limaatii ni (Amh.)

Device address
teessoo yaa'aa

device contention
ko‹??insa mi'aa

device driver
shoorsaa mi'aa

devious (person) n.
si'aasa ni (Swa.)

deviousness n.
si'aasaa ni

devoted to n.
marroo ni

dewlap n.
malulaa ni; maala i

dhajiifadha
fatta

dhiba; nartii
ni (Amh.); dhindhisaa ni; dhiphuu ni; hooloo ni;

diacritics
gubjaltoo

dial-up account
eenyummeessa bilaanquu

dial-up networking
cimdaa'ina bilaanquu

dialog box
sanduuqa qaaqaa

dialog box title
matduree saanduqa qaaqaa

Diamondtron
di‹??amonditroonii

diarrhoea n.
albaatii

diarrhoea, have v.
curra rita; albaha ta; ka'a kaati gaaraa

Dictionary
galmee jechootaa

dictionary sort
foo‹??insa galmee jechootaa

different (adj.)
gargari

difficult (situation) n.
hooloo ni

difficulty n.
dhiphuu ni; dhiba; rakkoo ni; nartii ni (Amh.); raraha i;

difficulty v. have rakkadha
katta; gaargala lta; sababba i;

digging n.
qotii ni; qotiisa i

digital camera
kameeraa lakqurxaawaa

digital computer
kompitara lakqurxaawaa

digital ID
W.E.qurxaawaa

digital signature
mallattoo lakqurxaawaa

digitally sign
mallattoo lakqurxaaye

dikdik n.
tarrii ni

diluted v.
soolaha loofta; (adj.) soolicha, soolitti

dim, be v.
wara'a roofta; bcome dimimiisa miifta

diminish v.
caba bta ; kosa kocca; luha lutta ; qaqalladha latta

diminished, be v.
koolataha toofta

dimmed command
ajaja golgolaa‹??aa

dinner, supper
irbaata, dhiyaana

dip (medicine) n.
gandaa ni

direct (adj.)
qajeela, qajeeltu, qajeelo; v. qeefadha fatta

direction n. kara
ni

direction keys
furtuu qixaa

directly (adv.)
burunto (Ital.)

Directory Services
tajaajila galeeloo

directory tree
damee galeelloo

directory sorting
foo‹??insa galeelloo

directory1
galeeloo

directory2
galeeloo ammee

diriirsuu, batteessuu, damacuu - flatten
1. diriiraa/ciisaa ta'uu 2. injifachuu, mo'uu (guutumaan guutuutti)

dirty (adj.)
xurawa, xurooftu, xurawo; be v. kotota totta

disability
dadhabina

disable...................
boqochiisi

disagree v.
wal dida didda

disagreeable, be
v. haddhawa dhoofta

disagreement n.
ababaha; wal badii

disappear v.
cali + jedha; bada badda; (suddenly) futuqa tuxxa

disapprove v.
balfa fita

disbelieve v.
ciicadha catta; seessa sita

disclaimer
waakkii

disconnect
addaan kuti

discord n.
wal badii

discourage v.
balfisiisa sifta

discover v.
arga gita

discuss v.
qora qorta

discussion
marii

discussion n.
marii ni; marumaa ni

discussion board
gabatee marii

discussion comment
qeeqa marii

disdain n.
tuffii ni

disease, illness
dhukkuba, dhibee

disgrace v.
ceersa sita; qaaneessa sita (Amh.)

disgust n.
balfa i; v. balfa fita

disgusted, be v.
lilikha litta

disgusting
jibbisiisaa

dishonest (adj.)
hammaa, hamtuu, hammoo

dishonestly, behave v.
ofadha fatta

disintegrate v.
baqa, baxxa

disinterested v.
irriha rita

disk capacity
dandeettii baxxee

disk drive
ooftuu baxxee

disk space
iddoo baxxee

disk............
baxxee

dislike n.
lolochiaa ni; v. baga badda; busheefadha fatta; didaha doofta;

dislocate v.
miliqa lixxa

dislocated v.
buqa'a qaata; n. meeluu ni; v. meeladha latta

dislocation n.
buqa'a ni

dismantle v.
diiga diidda

disoriented, be
janja jita

dispersed, be v.
firfirfama mta

Display as
akk... agarsiisi

Display as icon
akk sajootti agarsiisi

display name
maqaa agarsiisi

display........
agarsiiftuu

display..........
agarsiisa

disposition n.
amala i; miira i

dispute v.
falama mta; falma mita; n. falamaa ni; morma mita; morooma mta;

disrespect v.
ceeqadha qatta; tufadha ta

dissolve v.
baqa, baxxa; bulbula lta; dhuuba bda

distance (adv.)
haloola; at a qorro

distant (adv.)
fagoo; qalaama i

distant, far away
fagoo, hiixuu

distended, be v.
xillibba'a boofta

distinct (adj.)
gargari

distort v.
falfala lta

distracted, be v.
irranfadha fatta

distribute v.
hirra hirta; qooda qoodda

Distribute
tamsaasi

distribution n.
qooda i

distrust v.
ciicadha catta

disturb v.
caacursa sita ; cunqursa sita; tuqa tuxxa; laaba laabda;

disturbance n.
baqaa ni; xaaxaa ni

disturbed, be v.
bakaka katta; goofisa sifta

divide v.
" firfirsa sita; firfita fitta; foo""a ta; fotoqa toxxa; kuta kutta; "

divided, be v.
cita citta

divination n.
faala i

division line
sarara qooddii

division n.
qooda i

dizziness n.
xiraa ni

dizzy, be v.
wareera rta

DLL (Dynamic Link Library)
DLL

do again v.
lammeessa sita

do bad things v.
falfala lta

do quickly (adv.) shafi (used with jedha)

do rapidly v.
sampha phita

docile (adj.)
kasso

docked toolbar
kamshaa hidhame

docking station
buufata hidhaa

document formatting
dhangeessa galmee

document icon
sajoo galmee

document image processing
hujeessa calaqqee galmee

Document Library
kuusaa galmee

document map
daxaa (xaxaa dachii)

document processing
hujeessa galmee

document recovery
baffata galmee

document type definition
hiika akaakuu galmee

document window
foddaa galmee

document.....
galmee

documentation
galmeessa

Documents and Settings
galmeefi qindaa'ina

dodder v.
leleqa lexxa

dollar sign
mallattoo doolaraa

domestic animals
bineensoota mana

domestic, local
kan biyya keesa

donkey n.
harree ni; (stallion) moochoo ni; foal n. bukura i ;

door, gate
balbala, hulaa, karra, cufaa, cufantaa

doorjamb n.
mikikila i

doorway n.
balbala ti

DOS prompt
saagii DOS

dossier n.
doosii ni (Fr.)

dot-matrix printer
maxxansaa dotmaatriksii

dots per inch
tuqaa inchii tokkoon

dotted line
sartuqa

double byte character
arfii kuuda dachaa

double density
rukkina dachaa

double the size
dachaan guddisi

double underline
jalmura dachaa

double v.
lammeessa sita

double-byte font
bocquu baayitii dachaa

double-click
lama cuqaasi

double-sided
garlamee

double-speed drive
ooftuu saffislamee

doubled n. (something)
miirree ni

doubt, suspicion
shakkii, ciicannoo

Down Arrow
xiyya gadee

down payment
kaffaltii duraa

downpour (of rain) n.
tamna

downshifting
gadbuusa qubee

DPI setting
qindeessa DPI

drag and drop
harkisii kaa'i

draw a line v.
taraara rta

draw close v.
hiiqa hixxa

draw out v.
baasa baafta

draw water v.
too'a toota; waraaba bda

drawing canvas
kal'oo fakkasaa

drawing object
wanta fakkasaa

dress up v.
fefadha fatta

dribble v.
goroora rta; gilgila lta

drinking glass n.
burchuqoo ni (Amh.)

drive away v.
gussa gussita

drive icon
sajoo ooftuu

drive letter
qubee ooftuu

drizzle v.
gilgila lta; n. ebelee ni; gilgil; qachacha i; sorroo ni

drop lines
sarbuusa

drop shadow
gaaddisa dugduubaa

drop-down arrow
xiyya gadbuusaa

drop-down combo box
sanduuqa makaa gadbuusaa

drop-down list
tarree gadbuusaa

drop-down list box
sanduuqa tarree gadbuusaa

drop-down menu
baafata gadbuusaa

Dropdown Box
saanduqa gadbuusa

dropout type
akaakuu harca‹??insaa

droppings n.
buruurii ni

drought n.
bona i; oolaa ni

drowsiness n.
muusoo ni

drowsy, be v.
muga mudda; (adj.) muga, mudda,muga;

drum (metal) n.
barmeela i; barmeena i (Swa.); dibbee ni

drunk mouse
hantutee mirmirfataa

drunk, be v.
macha'a choofta

drunk, intoxicated
machaa'aa

dry area n.
barayaa ni

dry season n.
bona i

dry, be v.
buka'a kaata

dry, become v.
qorqooraha roofta; gu'a guta

dual-actuator hard disk
baxxee jabaataa BD lamee

duiker n.
(red) abrojii ni see abroolee; kuruphee ni

dull (adj.)
dooma; sigiga, sigiddu, sigigo

dumplings n.
kurkurfaa ni (Konso)

duplex printing
maxxansa garlamee

duplication station
buufata baayyisaa

duraa mura
rta; fiiga fiidda; miliqa lixxa

dusk, become
dimimiisa miifta; bolgoda dda; n. galgala i

dustpan n.
harmoo ni

dusty, be v.
buka'a kaata

dusty, become v.
hurantaha toofta; burquqa xxa; burquqaha qoofta;

dwarfish (adj.)
tuura

dye (red) n.
machallaa ni

dynamic object
wanta kamaatii

dynamite n.
baruda i


Submit a Word(Jecha)