Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 370 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter E.
E

ear
gurra

egg
hanqaaquu, buphaa, killee, okokkaa

end
dhuma

EPS
EPS

era
bara

eye
ija

each
tokkoon tokkoon

east
baha

echo
goowaa

Edit
gulaali

elma
elmita

exam
qormaata, mallaggaa

exit
hulaa bahiisaa

eager
hawwii

earth
lafa, dachee

eight
saddeet

elaba
i; lalleesa i; ree ni (both sheep and goats)

elbow
ciqilee

elite
eliitii

embed
idaatii

empty
duwwaa, adiyyoo

enter
galchi

entry
galfata

EPROM
kuufanno dubis qofa sagaanteeffamee kanhaqamuu (KDQSH)

equal
wal qixxee

Erase
haqi

error
dogongora

even
lie (suffixed to a noun.); even if when added to a verb

event
mudata

every
hunda, mara,, cufa

exist
jira

e-mail
ergaa-e (ergi)

Easter
Faasiikaa

editor
gulaalaa

effect
taafee

effort
carraaqa

eg n.
miila i; (lower) n. manyee ni

eighty
sadeettama

Enable
dandeessisi

energy
jumna

enough
ga'aa

entire
guutuumaatti

expand
baldhisi

export
alergii

extend
bal'isi

ey n.
furraa ni (Amh.)

eak v.
dhimpha phita

ear n.
gurra i; (of sheep) n. nyuura i

earring
gutichaa, lootii

eat v.
nyaada ta; rumma rumta; well v. gaadha gaatta;

economy
dinagdee

eep v.
hambisa bifta

egg n.
buuphaa ni, okokaani

element
maalimaa

em dash
mursaa dheeraa

en dash
mursaa gabaabaa

enclose
marsi

Encrypt
icciteessi

END key
furtuu XUMURAA

end n.
mummee ni; v. mummaha moofta; mingaa ni; qitisuu ni; qota i;

end v.
fita fitta

endnote
ibsa dabalataa

English
Ingilizii

era n.
bara; jabanna i; hojjaa ni

erosion
dhiqama biyyee

err v.
lufa lufta; wallaala lta

ESC key
furtuu DHIISII

even if
when added to a verb

evening
galgala

Exactly
sirrumaan

example
fakkeenya

execute
raawwadhu

Explain
ibsi

explore
alooli

Extract
baasuu

eye n.
ila ilti

eyeball
boolla ijaa

eyebrow
nyaara

earn v.
barradha ratta; tamaara rta (Amh.)

east n.
boroo ni

eave v.
ka'a kaata; keessaa ba'a baata; lakkisa kifta;

echo n.
hogaa ni; echo v. giria sifta; qilisa lifta; n. qileesa i

edge n.
edeeda i; raraatoo ni;; qarqara i; gombisa i; fitee ni; giraaba i;

edit box
sanduuqa gulaallii

election
filannoo, filmaata

elephant
arba

ellipsis
cita

emon n.
loomii ni (Amh.)

emphasis
xiyyeefannaa

Encoding
lakkaddeessuu

End time
yeroo xumuraa

end user
fayyadamaa maayyii

engineer
maandisa

entrance
balbala, seensaa

envelope
poostaa

envy v.
qoxxisa xxifta; n. qoxxee ni; hinaafaa ni

eper n.
qomaaxicha i; qomaaxitti ni

Epiphany
Ayyaana cuuphaa

ergamtuu
ni (pi.) ergamtoota ti

Evaluate
madaali

ever v.
mida midda

everyday
guyyuu, fardii

existing
jiraataa

explorer
aloolaa

external
alaantoo

earth n.
biyyee ni; lafa ti

eave it!
laki!

ecosystem
sirnakkoo

Edit Text
barruu gulaali

egacy n.
dhaala ni

egume n.
baqilaa ni (Amh.)

elbow n.
ciqilee ni

elect v.
kuradhaa dhoofta

elope v.
hawasha wadda; heeruma mta

emulation
akkeesaa

enemy n.
nyaapha i; siddii ni

ength n.
dalla i; hojjaa ni

enjoy v.
gammada madda

ENTER key
furtuu GALCHAA

enter v.
duuda; seena nta

entry bar
kabala seensaa

Envelopes
batergaalee

equal n.
wadhakkaa ni; qixxee

erect v.
dhaaba dhaabda: (adj.) looko

ernel n.
firee ni (Amh.); kilee ni

error log
dogongora dilba

erupt v.
farqadha qatta

esson n.
barnoota i; barsiisaa ni; tamaarii ni

etter n.
dabdabee ni (Amh.); xalayaa (Oro.); tataabee ni (Amh.)

ettle n.
hibriiqa i

evade v.
duraa ba'a baata; jalaa ba'a baata

everybody
namuu

excel v.
caala lta

Exception
quxaala (qixaa ala)

exclusive
ofiifoo

excrement
udaan, bobbaatii, huusoo

execution
raawwii

expensive
mi'aa, qaalii, wuddii

extension
dheertoo

exult v.
faarsa sita

e-mail account
eenyummeessa ergaa-e

e-mail address
teesso e-e(teessoo ergaa-e)

e-mail box
sanduuqa ergaa-e

E-mail Harvester
makara dhaamsa-e (dh-e)

e-mail message
dhaamsa dhaamsa-e

e-mail server
kaadimaa ergaa-e

e-mail....................
ergaa

each one n.
namuu ni

each other
wal, wali

eagle n. .
risaa ni

earlobe n.
nyabaa ni

earnestly (adv.)
shonaani, sonaani

earthquake
kirkira lafaa

earthworm n.
dubriisa i

earwax n.
gurra i; guurii ni

easy (adj. ) dhedhanno

easy, simple
salphaa

eather strap n.
seemsaa ni

eave behind v.
dida dadda; iraa gora; shaara rta (Amh.);

eave quickly v.
xiilladhaaba bda

eavings n.
qaarmii ni (of grain)

echo..........................
bowwaa

economize v.
qusadha satta

edge connector
kornyoo qaree

Edge lighting
ifa qarree

edge..........................
qarree

Edit Hyperlink
geessituu gulaali

Edit Picture
fakkaattii gulaali

Edit Series
walfaannee gulaali

Edit Trust
dhugeeffata gulaali

edit...........................
gulaali

editor.....................
gulaalaa

education, lesson
barumsa

eep away v.
simana nta

eep quiet!
xuphi!

eep separate v.
sima simta

eep silent v.
waada waadda

effect......................
galtee

effective group ID
W.E.gurmuu fulla'aa

effective user ID
W.E. fayyadamaa fulla'aa

eft (side) n.
bitaa ni

eftovers n.
bu'aa ni; gaggaa ni

eight n. + adj.
sadeeti

eighth n.
sadeeteessoo ni

eighty n.
sadeetama

eisure n.
forfachaa ni; forfataa ni

ejaculate v.
naqa naxxa

elastic, be v.
huruffaha foofta

elderly n.
(person) jaarsa i; jaartii ni (pi.) jaroollee ni jaroota ti

electronic data interchange (edi)
waljijjiira deetaa elektiroonikii (wde)

electronic mail
ergata elektiroonikii (ergata-e)

electrostatic printer
maxxansa elektrostaatikii

elephant n.
arba i; dannabaa ni; calf n. rodisa i

elopement n.
heeruma i

emaciated, become v.
haaladha latta

embankment n.
edeeda i; goobsoo ni

embarrass v.
ceersa sita; qaaneessa sita (Amh.); dhiba dhibda;

embarrassed, be
ceera, rta; luuxaha xoofta; luuxaha xoofta

embarrassing, do v.
faffaha faffoofta

embedded chart
taattoo idaatii

embedded hyperlink
geessituu ida'ame

embedded object
wanta ida'ame

emerge safely v.
qobadha batta

empty, be v.
barbadda'a doofta; ona onta; qullawa loofta;

enable...................
dammaqsi

encircle v.
marsa sita

encircled, be
gingeesa sita

enclose..................
marsi

enclosure n.
gola ti; maraa ni; moonaa ni

encrption.........
icciitessa

encrypt..................
icciitessi

encryption
icciteessuu

End of File (EOF)
xumura faayilii (XF)

end part n.
eegee ni

end user license
hayyama fayyadamaa maayyii

end user...............
maamila ykn fayyadamaa

End-of-file (EOF)
xumura faayilaa (XF)

end........................
xumuri

endurance n.
obsa i; obsaa ni

endure v.
obsa, obsita

energetic (adj.)
jabaa, jadbuu, jaboo; (pi.) jajjabaa

Energy Star
urjii humnaa

engthwise (adj.)
dalla

Enhanced CD
BH guddate (baxxee hurmamaa guddate)

Enhanced Graphics Display
agarsiisa saxaatoo guddate (GSG)

enhanced keyboard
gabatee furtuu ida'ataa

enlarge v.
hiifadha fatta

enmity n.
ormooma i

enormous n.
bachaa ni (Guji); waan guddoo

enrollment
galmeessuu

ensete n.
qaancha i (Amh.); warqii

enslave v.
booji'a jita

enter.....................
galchi/ce'i

entertainment n.
kofalchiisaa ni

Entire Network
cimdaa waamaraa

entrails n.
marumaani

entrance n.
afaan

entrust v.
kenna kennita

entry............
galiinsa

entry....................
galfata

enumerate v.
to'adha atta

envelope n.
postaa ni (Ital.)

envelope printer
maxansaa batergaa

environment...
qeeyyaa

environmental protection
kunuunnsa naannoo

environment
qeeyyaa

eopard n.
qeeramsa i; qeeramsa guraacha; qeeroo

ephemeral fever (cattle) n.
buta i

eprosy n.
qomaxaa ni

Equal Sign
mallattoo qixxee

Equation Editor
gulaalaa qixxaatoo

Equation typesetting
barreessa qixxaatoo

erasable optical disk drive
ooftuu baxxee optikaala haqamaa

erase....................
haqi

erectness n.
huriisa i

Ergonomic keyboard
gabatee furtuu ergonomiksiii

Ergonomics
ergonomiksii

erosene lamp n.
fanusa i (Amh.)

error bars
kabalaa dogongoraa

error message
dhaamsa dogongoraa

error, fault
balleessaa, dogoggora

escape character
arfii cufiinsaa

escape code
jijjiirraa lakkaddaa

escape n.
baqa i; ba'iisa i; fitee ni; v. duraa ba'a baata; jalaa ba'a baata;

escort n.
waheela i

esophagus n.
liqimsaa ni

especially
keessattuu, keessattiyyuu, addatti, keessumattuu

establish v.
qubadha batta; teessisa sifta

esteem n.
saala i; v. saada saadda

et cetera
faa (suffix)

eucalyptus
baargamoo

eunuch n.
mureessa i

euphorbia n.
adama, harkeena; hangayyaa ni; finger euphorbia aanoo;

evaluate..............
madaali

evaluation
madaallii

evaporate v.
damfa fita

evaporation n.
aara i

evasion n.
miliqa i; baqa i

evasive (person) n.
mixixama i

evel (adj.)
diriira, diriirtu, diriiro

even if, even though
ado+lle

evening n.
galgala i

event...................
ta'ii/mudata

every...................
kamuu

everybody n.
namuu ni

everything
hundumaa

everything n.
cufa ti; jiblaa ni (Amh.); jimla

evil (adj.)
hammaa, hamtuu, hammoo

evil (person) n.
gudaabee ni

evil eye n.
budaa ni; buda ti; dhora ti

evil spirit n.
jinnii ni (Amh.); shexaana i

evildoer n.
mookicha i; haraamticha i

exactly (adv.)
uma (suffix); qixxee

exaggerate v.
boonsa sita; wirsa sita; gumbisa fta

examination n.
fatana i (Amh.); ilaalachaa ni

examine v.
ilaala lta; marmaara rta; midhaafadha fatta

example n.
fakkeena i; falakeesa i; qota i; raraha i; roga i

exasperate v.
hifachiisa chiifta

exasperated, be v.
aara rta

excavate v.
qota qotta

excavation n.
qotii ni; qotiisa i

exceed v.
caala lta

excellent (adj.)
fullaa

except (prep.)
malee

except, without
malee

exchange v.
gurgura rta; jijjira rta

excite v.
laaba laabda

excited, be v.
buraaqa raxxa; cokkisa kifta; mirqaana nata; rifadha fatta;

excitement n.
koqisa i; rifachaa ni

exclamation point
tuqaa raajefannoo

excreta n.
udaani

excused, be v.
dhiifama mta

executable program
sagantaa raawwatamu

execute..............
raawwadhu

exercise (classroom)
gilgaala

exercise book
dabtara, dabtarii

exhale v.
aara rta

exhaust v.
fita fitta; ijeesssa ijeefta

exhausted, be v.
mamarqama mta; dadhabba bda; gagaba bda

exist...................
jira

existence n.
adunyaa ni ; jira jirta

exit....................
bahi

expand (an outline)
baldhisi

Expand icon
sajoo baldhisi

expand memory board
gabatee kuufanno baldhisi

expand type
akaakuu baldhisi

expand v.
buupha phta;; tiibba'a boofta

expand...............
baldhisi

expansion slot
iddoo baldhinaa

expect v.
eega eedda

expectation n.
eegachaa ni

expert (about horses) n.
boquu ni

expert n.
fuundii ni (Swa.); ogeessa i

expert, intellectual
haqila, hayyuu

explain v.
diideesa sita

explanation
ibsa

explode v.
dibbisa bifta; tokka'a kaata (Amh.)

exploded pie graph
caatoo bal'aa

exploiter n.
nyaatuu ni

explore...............
alooli

explosion n.
billa i (Amh.); bombii ni; dibbeesa i; dibbiisaa ni; dibla liti

export...............
alergii

express installation
ijaarsa hatattamaa

express setup
qindeessa hatattamaa

express v.
maladha latta

expression.... ..
himannoo

expression
himannoo

extend v.
diriirsa sita; unta untita

extended character set
gurmuu arfii baay'atee

extended selection
filmaata baay'ate

extension.........
dheertoo

extensive, be v.
galma galmita

exterminate v.
rawachiisa chiifta

exterminated v.
raawadha watta

exterminated, be v.
dhuma dhumta

external command
ajaja alaantoo

external data
deetaa alaantoo

external hard disk
baxxee jabaa alaantoo

external reference formula
foormulaa irkoo alaantoo

external............
alaantoo

extinguish v.
dhaamfa fita

extract..............
bittinsuu

extremity n.
fiixee ni

exzema, contagious n.
adarraa ni, a disease of cattle

eye (swollen) n.
bokkoo ni

eye socket n.
jeema i

eyeglasses
kalaa, fulee ijaa, maaxaxarii

eyeglasses n.
mititirii ni

eyelet n.
funaleessa i


Submit a Word(Jecha)