Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 521 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter F.
F

Fan
hafarsaa

FAQ
gaafilee yeroo hedduu gaafataman(GYHG)

far
fagoo

Fax
faaksii

few
xinnoo, xiqqoo

Fit
taasisi

fix
suphi

fly
tisiisa

fog
hurrii, qayyoota

FTP
FTP

fun
gammachuu, qoosaa, tapha

face
fuula

farm
bakka qonnaa

Fast
saffisaa

fear
sodaa

fila
filta; firfita fitta; foo'a ta; golla gollita; halagadha gatta

File
faayilii

fill
guuti

Find
Barbaadi

fire
ibidda, abidda

fish
qurxummi

five
shan

flag
alaabaa

flea
tafkii

flee
atiiluu, baqachuu

flow
yaa'insa

font
bocquu

food
nyaata

for
fi (suffix)

fork
shukkaa

form
unka

foul
smelling n. burantaa ni

four
afur

free
bilisa

frog
fattee

from
irra, biraa

full
guutuu, mijuu

fayya
fayyita; fufuura ta; martaha toofta; ribaha boofta

fence
dallaa, kellaa, dhayii

fever
gubaa, layidaa, qandhoo

field
dirree

fifty
shantama

first
jalqaba

flash
balaqqee

flood
galoo, lolaa

floor
afaala

flush
walqixxeessuu

flyer
xobbee

focus
xiyyeeffannoo

force
humna, anniisaa, giidoo

Forms
unkaalee

forty
afurtama

frame
goodayyaa

front
fuullee, fuldura

fruit
fuduraa

falaxa
xxa (Amh.)

family
maatii

famine
beela

farmer
qonnann bulaa, qonnann bultuu, qoteebulaa, qoteebultuu

father
abbaa

female
dubartii, dhaltuu, naayaa, dhalaa

filter
gingilchaa

finger
quba

Finish
xumuri

Fit to
..itti taassisi

flower
abaaboo, daraaraa

folder
ukaankaa

follow
hordofuu, duukaa bu'uu

footer
jalaantoo

forest
bosona, caakkaa, riibaa

Format
dhangii

freeze
dhaabi

Friday
jimaata

friend
hiriyaa, iriyaa, saahiba, fira, michuu

future
fuulduratti, durana, yeroo dhufu

face up
ol gargalchi

factory
warshaa

failure
dadhabbii

fan n.
hafarree ni

fast v.
agaaba bda ni; burunto (Ital.)

fasting
soomana, laamii

feature
amala

File as
..tti faayileessi

finally
xumuratti, dhumarratti

Flicker
liphsattuu

fly n.
bokee ni; sorondiisa i; tiite ni; hiddaa ni

fly v.
barrisa rifta; xuyyuura rta

fog n.
hurii ni

foolish
gowwaa, jiitoo, sephaa, daalee, dedhee, roodaa

foreign
kan bakkee, alaa

formula
foormulaa

Forward
dabarsi

fox n.
gedala ti; bat eared maddaa ni

friends
hiriyoota

fry v.
kalankalla lta

funeral
sirna awwaalaa

fur n.
rifeensa i

face n.
fuula i

fade v.
xoolaga laadha

fail v.
dhaba bda; baadha baatta; dhibaadha baatta; hanqadha qatta; jiga jidda

fake v.
buxuula lta

fall v.
bua, buuta; qaari'a rita; jiga jidda; konkolada laata

fame n.
gurra i

fang n.
gaadee ni

farewell
nagaatti

farmland
lafa qonna

fart n.
shikee ni; dhuufa i; v. shikisa shikicca; koka kotta; dhuufa ta

favorite
jaalatamaa

fear n.
birraa ni; sooda; bokaraa ni; bokarfachaa ni; v. bokeefadha fatta;

feed v.
gololca chita; soora rta

feedback
dubdeebii

festival
jila

Filename
maqaa faayilii

fill v.
cubussa sita; (up) v. tinfa fita (for solids)

film n.
qooflraa ni

Find Now
Amma barbaadi

find v.
arga gita; mullisa lifta

fine n.
gatiii ni; qitaatii ni (Amh.); qakhee ni

fire n.
ibidda i

Firewall
dallawa cimdaa

fish n.
qurxummii ni

fist n.
tantoomoo ni; tantoomuu ni

Fit text
barruu taassisi

flap n.
gurra i

flay v.
dhubissa bifta

flea n.
taffii ni

flee v.
fiiga fiidda; soka kita; xillisa sita

floating
bololi'laa

flow v.
madda maddita; yaa'a yaata

foal n.
(of donkey) bukura i

foam n.
hoomacha i

folklore
afoola

font box
sanduuqa bocquu

food n.
sagalee ni, anqarsa ni (first food given to a newborn baby);

fool n.
daallee ni; monyii ni (Amh.); gadareesa i; roodaa ni

foot n.
miila i

footnote
miiljalee

for you
sii (dative)

ford n.
malkaa ni

forehead
adda

fork n.
kaaraa; dhanquu ni; for eating shuka i

fork v.
bargafadha fatta

formerly
yeroo darbe

fraction
entaa

frameset
hirama goodayyaa

free v.
hiika hitta

freeform
unka akka feetee

freeware
mosajjii tolaa

frequent
yerroo hedduu

frog n.
raacha i

From Top
gubbarraa

function
dalaga

fuzz n.
biilaa ni

face down
gombisi

faint v.
gagaba bda: (adj.) coora i

faith n.
dhugeefachaa ni; amantii ni

fall back
duubatti hafuu

fat (adj)
riidama, furdaa

fault n.
yakka ni

favor (n)
galata

fax board
gabatee faaksii (elektiriika +xalaya)

faxooroo

fetch v.
fuddha fuuta; fida fidda (Amh.); (water) v. dhaacha chita;

fever n.
qandhoo ni

field n.
obru; masaa ni (Amh.)

fifty n.
shantama i

fight n.
lolla i

File name
maqaa faayilii

File size
hammamtaa faayilii

file type
akaakuu faayilii

Filmstrip
qica fiilmii

filth n.
xurii ni

Find File
Faayilii barbaadi

Find Next
Itti aanaa barbaadi

Find what
Maal barbaadu?

flame n.
ibidda i; bobaha i

flash v.
hanga'a gaata; ibsa sita

Flat file
faayilii baakkuu

flesh n.
fooni; radduu ni

flood v.
farqadha qatta; lollaha laata; n. lollaa ni

flour n.
(wheat) duqe; burkii ni; (maize) boshee ni;

flowchart
taattoo yaa'aa

Follow Up
hordofi

font name
maqaa bocquu

Font size
hagamtaa bocquu

foot, leg
miilla

forbidden
dhorkaa

force v.
gibirsa siifta; sulcha chita; ukuma mita (Amh.); xixa xixxa;

form feed
soorachiisa unkaa

Form name
maqaa unkaa

Form view
mul'annoo unkaa

framework
goodayyaa bu'uuraa

fraud n.
sosobachaa ni

frequency
ammamtaa

frisk v.
garmaama mta

From File
faayiliirraa

From Left
bitaarraa

From text
barruurraa

front end
sagantaa asaanaa

front n.
fuula i

froth n.
hoomacha i

fruit n.
midhaani

faashikoo - flask

face down........
gombisi

face up...........
ol garagalchi

facing pages
fuula durduubaa

fact, reality
dhugaa, haqa

factory n.
fabrikaa ni (Ital.)

faeces n.
udaani

fail one's duty v.
babadeessa sita

failure...........
kufaatii/dadhabbii

fair (adj.)
culluu

faith, religion
amantii

falcon n.
qoree ni

fall (season), autumn
arfaasaa

fall back........
duubatti hafuu

fall forward
fuulduratii deemuu

falsify v.
jijjira rta

falter v.
silala ta

familiarity n.
geerumaa ni

family n.
warra i; warreena i

famine n.
beela ti

famous, popular
beekamaa, beekamtuu

fan..............
hafarsaa

fan...................
hafaarsaa

far (adv.)
fago (of time or space)

far away (adv. )
dhidhima i

farmer n.
gabbaree ni (Amh.)

fasten v.
fanissa nifta

fastened v.
xurifama mta

fasting n.
agabuu ni; xoomii ni (Amh.)

fat (adj.)
gabba, gabbo, gabbo; n. ( around the stomach) n. moora i;

fat, be v.
dhofaha foofta; dhodhofaha foofta; dhofoka fotta; kulalaha loofta

fatal error.....
dogoggora cimaa

fatal error
dogongora cimaa

fate, fortune, luck
hiree, carraa

father n.
abbaa ni

fatherhood n.
abbooma i

fatigued (adj)
bututaa, bututuu

fatness n.
gabbina i

fatta; qunqumfadha
fatta; si'awa si'oofta; wacifa cifta

fatty (adj.)
cooma, coomtu

favorite..........
jaalatamaa

favorite............
jaalatamaa

fax machine
meeshaa faaksii

fax program
sagantaa faaksii

fearful, be v.
na'a naata

fearlessness n.
jannooma i; jannuuma i

feather n.
koola i

feature............
amala

February (8th-Mar. 9)
Guraandhala

feeble (thing or person) n.
laacaa ni

feeble, be v.
mujuja mujujja; qodhabaha boofta; soonso'a soofta

feeble, become v.
qerebadha batta; n. animal qerebaa ni;

feebleness n.
lulama i; lulamaa ni

feeding n.
golola i

feel better v.
bayanadha natta; miira miirta

feel unwell v.
golgolaha loofta

feelings n.
ribuu ni

female connector
kornyoo simattuu

female donkey n.
bukee ni

fenugreek n.
fixoo ni

fermented, be v.
buka'a koofta

fertile place n
rifanoo ni

fertile, be v.
haawwoma mta; hosooba bda

fertilizer
xaa'oo

fetters n.
haabbaassa i (Amh.)

feverish, be v.
qandhadha dhatta

few (adj.)
gari; saara i

field button
qabduu dirree

field code
lakkadda dirree

field definition
hiika dirree

field list
tarree dirree

field name
maqaa dirree

field privilege
mirga dirree

field template
qajoojii dirree

field value
gatii dirree

FIFO special file
faaylii addaa DSDB (dura seenee dura bahaa)

fig tree n.
odaa ni

figs (wild) n.
qilxaa ni

file (metal) n.
shiifa; sofaa ni (Amh.); masagaba i (Amh.); moroda i (Amh.)

File access mode
haalata gahiinsa faayilii

File access permissions
hayyama gahiinsa faayilii

file allocation table (fat)
gabatee ramaddii faayilii (grf)

File and Folder Tasks
dalaga faayiliifi ukaankaa

file and print sharing
qoddannoo faayilaafi maxxansaa

file attribute
amala faayilii

file descriptor
ibsaa faayilii

file extension
dheertoo faayilii

file format
dhangii faayilii

file fragmentation
ciccita faayilii

File hierarchy
sadarkaa faayilii

file locking
saamsuu faayilii

file managment....
too'annoo faayilii

file management
taliiga faayilii

file offset
iddooda faayilii

file owner class
garee abbeentaa faayilii

file permission bits
laklamee hayyama faayilii

file pointer
qaree faayilii

file privilege
mirga faayilii

file recovery
baffata faayilii

file serial numbers
tartiiba lakkoofsa faayilii

file server
kaadima faayilii

file sharing
yagutooma faayilii

file status flags
alaabaa haalojii faayilii

file system
sirna faayilii

file times update
haaromsa yeroo faayilii

file................
faayila

file..............
faayila

Files of type
akaakuu faayileessaa

fill a hole v.
suxa suxxa; duucha chita; guuta guutta; quubsa sita

Fill color
halluu guuti

Fill Effects
galtee guuti

Filled Ellipse
luulloo guutamte

filled, be v.
conaha noofta; quufa fita

Filter options
filannoo gingilchaa

filter v.
dhimbiiba bda; n. dhimbiiboo ni

filter....................
gingilchaa

filthy (adj.)
xurawa, xurooftu, xurawo

filthy, be v.
kodhofaha foofta

final (thing) n.
qitisuu ni

final decision n.
mummee ni

final one n.
qutisuu ni

financial loss n.
kasaraa ni (Swa.)

Find People
Namoota barbadi

Find Printer
Maxansaa barbaadi

finger n.
quba i

fingernail
qeensa

fingernail n.
qeencha i

finish (a case) v.
itti mura rta

finish v.
buufadha fatta; fita fitta; keessaa ba'a baata; mummaha moofta;

finished v.
laayyuu, to form the past perfect;

fire accident
balaa abidda

firefly n.
bilituu ni

firesticks n.
uchuma ti

firewood n.
qoraani

firing pin n.
qulaa ni

firm, be v.
bora borta

firm, forceful
jabaa, cimaa

First line indent
galumsa sarara jalqabaa

First Name
maqaa duraa

First page
fuula duraa

first thing n.
matooma i

first-born
angafa

first(ly) (adv.)
qara; tokkeesso

Fit to Window
foddaatti taassisi

five n. (adj.)
shani

fixed disk
baxxee dhaabii

fixed numeric format
unka lakkoofsa siranaa

fixed-layout table
gabatee tarree siranaa

fixed-length field
dirree dheerina siranaa

flashlight
baatirii harkaa, tirigii

flashlight n.
batterii ni (Eng.)

Flat-Screen Color CRT Monitor
torgii CRT halluu argii diriiraa

flat-square monitor
torgii rogarfee diriiraa

flat, be v.
haffalaha loofta

flatten v.
looba bda; luceesa sita

flatulate v.
koka kotta; dhuufa ta

flicker v.
liphisa phifta

flight n.
baqa i; barrisaa ni; reebuu ni

Flip Horizontal
dalgata meelchi

Flip Vertical
olgata meelchi

floating graphic
saxaatoo bololi'aa

floating toolbar
kamshaa bololi'aa

floor, story
fooqii, darbii

floppy disk
baxxee laafaa

floppy disk controller
too'ataa baxxee laafaa

floppy disk drive
ooftuu baxxee laafaa

Floptical disk
baxxee filoptikii

Floptical drive
ooftuu filoptikii

flour, powder
daakuu

flourish v.
sararfadha fatta

flow control
toowannaa yaa‹??insaa

flow.....................
yaa'iinsa

flower(s) n.
daraaraa ni; obooraa ni

flush left
bitaan walqixxeessuu

flush right
mirgaan walqiixxeessuu

flutter v.
holladha latta

fly out v.
finiina nta

fly whisk n.
dhowwaa ni

focus.................
xiyyeeffadhu

fodder n.
oka'a i

foetus n.
rimaha i; rimaya i

foggy, be v.
huraha roofta

foggy, become v.
hurantaha toofta

folder icon
sajoo ukaankaa

Folder List
tarree ukaankaa

Folder Name
maqaa ukaankaa

folder...............
qabee

follow closely v.
himaana nta

follow v.
boona nta; hordooffa fta; reeba bda

following (prep.)
gula

font cartridge
kartiriijii bocquu

font color..........
halluu bocquu

font color
haalluu bocquu

font family
maatii bocquu

font metric
guddina bocquu

font size box
sanduuqa hagamtaa bocquu

font smoothing
bocquu boseessuu

font style
haalata bocquu

font substitution
bakkabu‹??insa bocquu

font.................
bocquu

food poisoning
summaa'u nyaata

foolish (adj.)
gowwa

foot and mouth disease n.
gaandilee ni; oyallee ni

foot of mountain n.
wadaa ni

foot print
ejjata

football (soccer)
kubbaa miillaa

footer...............
jaaantoo

footprint n.
faana ti

for instance
faa (suffix)

for reason that (conj.)
qooda+fi

for rent (adj)
kireeffamu

forbid v.
dhoqqa dhowwita; dhowwarta dhorta

forearm n.
dhundhumoo ni; irree ni

forecast v.
faga fadda

forecasting
hoodimee

forefather n.
abbaaboo ni

foreground.......
fuulduree

Foreground
fulduree

foreground process group
gurmuu hojii fuullataa

foreground process group ID
W.E. gurmuu hojii fuullataa

forehead n.
adda iti

foreigner n.
ferenji ni (Amh.);

foreleg n.
harka i; irree ni

foresee v.
faga fadda; raaga raadda

foreskin n.
qolofa i

forest n.
(dense) bassa i; cakka i (Amh.); danqaraa, raasaa.

forestall v.
firisa rifta

foretell v.
raaga raadda

forget v.
coora coorta; irranfadha fatta

forgetful, be v.
wagaggaha goofta

forgive v.
araraama mta

forgiveness n.
bojuu ni

forked n.
kabeeloo ni

form (good) n.
foormii ni (Ital.)

form (paper)
uunkaa

form control
toowattuu unkaa

form field
dirree unkaa

form properties
amala unkaa

form............
unka

form.................
unkaa

Format bar
kabala dhangii

Format Cells
maadhee dhangii

Formatted text
barruu dhangi'ame

Formatting
dhangeessuu

formatting buttons
qabduu dhangii

Formatting toolbar
kabalmeeshaa dhangii

formerly (adv.)
qara

formula bar
kabala foormulaa

fortify v.
dhikissa sita

fortunate (adj.)
badhaadha, badhaatu, badhaadha; milkawa koofta

fortune n.
dhaacii ni; gaara i; milkii ni; kaayoo ni; ayaana i

forward slash
haxaaroo duurataa

forward v.
erga gita

foster (parent) n.
gayya ni

foundation n.
hunda i; yayyaba i

four n. (adj.)
abraanu, afuri

four-headed arrow
xiyya arfakuu

foursome n.
abraanuu

fourth n. (adj.)
abreesso, afreesso

fractional numbers
lakkoofsa entaa

fractured v.
busuqa suxxa

fragile (adj.)
happhi; qafiifa

fragrance n.
ulaa ni

fragrant, be v.
urga'a goofta

frail (adj.)
happhi; qafiifa

frail, be v.
wintaha toofta

frame (wicker) n.
manoo ni

frame..........
goodayyaa

frameset.....
hirama goodayyaa

francolin n.
caaqarrii ni; gororii ni; cuuquruu ni

frantic, be v.
wareera rta

free disk space
iddoo duwwaa baxxee

free memory
kuufannoo jiru

Free Stuff
waan tolaa

freed, be v.
baafama mta

freedom n.
(Orom.) bilisumaa ni; balchumaa; ba'iisa i; dhiifama i; dhiisama i

freedom, liberty
bilisummaa, walabummaa

frequency n.
guddina i

frequency....
ammamtaa

frequently asked questions
gaafilee yeroo hedduu gaafataman (gyhg)

fresh (adj.)
qabana, qabantu, qabana; qabanawwwa, qabanooftu, qabana'o

fresh (food)
o'aa

fresh (thing) n.
kachuu ni

fresh, be v.
bosoona nta; faltaha toofta

freshness n.
qabana nti

friction feed
iccimaan nyaaccisuu

Friday n.
arbii ni

friend n.
fira i; garayyuu ni; tolaa ni; toltuu ni

friendly name
maqaa matayyaa

fright n.
gugachaa ni; murgama i; sodaa ni; umna i

frighten v.
lubbeessa sita ; naasisa sifta; rifachiisa chiifta; sodaachisa chifta;

frightened, be v.
cicha cichita; murgama mta; rifadha fatta

frolic v.
garmaama m nita; sambaaba bda

from (prep.)
haga

from above (prep.)
irraa

from what place?
garami?

from where?
me?

from............
..rraa

front room n.
badaa ni

FrontPage Server Extensions
kaadima fuula duraa dabalama

frying pan
maxabashaa, kalaankaltu

fulfill v.
guuta guutta

fulfilled v.
laayyuu, to form the past perfect

full (adj.)
mijuu; xili

full bleed
fulla‹??aa

full page display
agarsissa fuula guutuu

Full screen
argii guutuu

full screen editor
gulaalaa argii guutuu

full travel keyboard
furtuu gabatee deemsa guutuu

fumigate v.
qoraasa raafta

function key
furtuu dalagaa

function poorly v. (caus.)
moosa sita

fungus n.
marqoo ni

funnel n.
dhimbiiboo ni

furda, furdo, furdo

furrow n.
boii ni

fuser wand
baqsituu halluu maxxansaa

future (adv.)
egeri; eegee ni; in the takaa tana


Submit a Word(Jecha)