Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 244 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter G.
G

go
deemi

Gap
addaan fageenya

God
Waaqayyo, Waaqa

gun
qawwee

game
tapha, morkii

GIGO
fokkuun seenee fokkuun bahe (FSFB)

girl
durba

glow
worm n. bilituu ni

glue
haphee

gnat
bookee

go!
beeni, pi. beena; deemi, deema

goat
reetii

goba
bda

gold
warqee

good
gaarii, bayyeessa, misha, dansaa

Goto
gara... deemi

grid
tarsaa

GUID
GUID

gadaa
ni n. The Borana generational class system; (cf.) daballee,

Ghost
dimimmisa

glove
gaantii, shurraaba harkaa

Go to
Gara‹??deemi

grain
midhaan

Graph
caatoo

grass
marga, buuyoo, gaalala

grave
awwaala

green
magariisa

grey
(adj.) (dark) bulee; boora; magaadoo

group
gartuu, garee, tuuta

grown
up v. cima cimta

guard
waardiyyaa, eegduu

guest
keessummaa

guura
rta

ganama
mta; haachata chatta; bari'a rita; iffa ifta

garden
manduubee

garlic
qullubbii

gender
kornaayaa, saalaa

ginger
jijimbla

global
hundataa

go v.
dhaqa dhaxxa; deema mta; yaa ta

gorjoo
ni; madaala i; (wooden) soroora i

grapes
wayinii

gravel
korata, cirracha

ground
lafa

guides
qajeelcha

gallery
kuusaa faayaa

gap n.
baqaqa ni ; boroqa i; fuloo ni; ( between teeth) karruu ni; qaa'a i:

gateway
karra

general
waliigala

get off
bu'i, bu'a

give me
naa keeni

Go Back
deebi‹??i

God n.
Waaqa; Rabbii ni

grammar
caasluga, seerluga

graphic
saxaatoo

gandisaa
ni; huqquu ni; leleqaa ni

gargaara
rta; ukha utta

gate n.
sanqaa ni (Amh.); korbo

geerumaa
ni; hubachaa ni; qarumaa ni

germ n.
sanyii ni' (Amh.)

gift n.
faroo (milkii); gumaata i; khaatoo ni; shelemaatii ni (Amh.); galata

gigabyte
giggabayitii

girl n.
dubra dubarti

give v.
hirra hirta; kenna, kennita

glitter
v. bibiliqa lixxa; billiqa lixxa; calalaqa laxxa; qanqaa ni

glossary
jibsoo

glow n.
qaanqee ni

gnat n.
bokee ni

gnaw v.
qorra rta; qorradha ratta

goat n.
(young male) korbeesa i; (pi.) korbeeyyii ni; qobolee ni; sangaa re'ee

gold n.
warqii ni (Amh.)

gonnadha
natta; goodhaha dhoofta; haffalaha loofta

goomphee
ni; hoosa i; waaba i ; gossee ni

grab v.
buta butta; qola qolta; saama mta; sakaba bda

gradient
gargartoo

graphics
saxaatoo

green PC
KM magariisa

greeting
nagaa

grin v.
qumaada dda

grip v.
birdifadha fatta; habooqa booxxa; qadhaba dba

grit v.
ciniinadha natta

group by
‹??tiin gurmeessi

group ID
W.E. gurmuu

grouping
gurmeessuu

grow v.
barduma mta; ba'a baata; qunxa xita

gulp v.
dhudaha daata; habuuqa buuxxa

gush v.
madda maddita

gas stove
butta gaasi

generator
maddisaa

genes n.
fincaani

genet n.
moree ni

ghost n.
ekeraa ni

glade n.
batala ti; baqalla ti

gland n.
xandacha i

glory n.
guddina i

go away!
kuti!

go up v.
ol ba'a baata

gorge n.
balee ni ; horraa ni; rakkoo ni

gourd n.
balka i; dullooo nicloud dumaansa i;

grace n.
kaayoo ni

grade n.
kifilii ni

grain n.
boqoloo ni (Amh.); kartuu ni; midhaani; sanyii ni (Amh.)

grasp v.
tindhisa dhifta

grass n.
buyyoo ni; marra ni; alaansuu ni (the first grass which comes up after

grassland
lafa margaa

grayscale
saxxiillaa

graze v.
boba'a baata; dheeda dheedda

gridlines
sarara tarsaa

grill v.
ruruuqa xxa; wadda waddita

grind v.
qara qarta; qara'a raata

groan v.
waadha waatta

groin n.
mudanmuddii ni

group box
sanduuqa gurmuu

group n.
gumi; daga daddi; citaha i; gollii ni; (often) n. kurnya

growl v.
waadha waatta; gururia rita

gruel n.
uujii ni

grunt v.
bokamsa sita; waadha waatta

guard v.
eega eedda; qorqora rta; tissa sita; salfa fita

guest n.
keessumaa ni

guide v.
ayiisa ayiifta

guideline
qajeelcha

gully n.
bohaa ni; bowwaa ni; dolollo ni ; gootuu ni

gummy v.
hodanaha noofta

gabaaba, gabaabdu, gabaabo; yara, yartu, yaroo

gallon container n.
rubaa ni (Amh.)

game............
tapha.

gammee, kuusa, raaba didiqqaa, raaba gugurdaa; gadaa,

gang together v.
suurkaha koofta

garbage, waste
balfaa, kosii, hubba

garden n.
obru; masaa ni (Amh.)

garlic n.
qulubii ni

gateway n.
balbala ti; karra it

gather together v.
tuuta'a toofta; tucha chita

gather v.
dira dirta (always with wal); naanaha noofta;naaneessa sita;

gathering n.
waldeenna i

gazelle n.
hiddii ni

gelding n.
kolaa ni; mirgoo ni

generation
dhaloota, labata

generation n.
miseensa i

generosity n.
holaa ni

generous (person n.
lamsa i (Guji); (person) arjaa ni ; balchaa ni; tolaa nii

generous, be v.
tola tolta

genitals n.
kofa i; (male ) misaa ni

gently (adv.)
suuta; laanuma

gerenuk n.
guguuftoo ni

germinate v.
biqila lta; qunxa xita

gesticulate v.
wila wilita

get lost v.
algala lta

get out of trouble v.
dhibaafadha fatta

get used to v.
mataqa taxxa; matafadha fatta

giant (adj)
jaafoo

gift, present
argaa, kennaa, tarfaasaa, gumaata

giraffe n.
satawwaa ni

girlfriend
jaalalle durbaa

glance n.
liphee ni

glans penis n.
maatee ni

glass (cup)
birciqqoo

glass (for drinking) n.
burchuqoo ni; bakeerii ni (Amh.)

glass (material)
fullee

glisten v.
fiila fiilta

gloomy, be n.
bolgoda dda; kumuda dda; huraha roofta

gloomy, become v.
bolgoda dda

glossy finish
waraqaa cululuqaa

glossy n.
dooqa i; doti

glutton n.
afuuraa ni, sabdii ni ; bukicha i; ; boolicha i; boolittii ni;

gluttony n.
bukittii ni; agari; sabdii ni

gnawing n.
qorraa ni

go around v.
qixisa xifta

go back and forth v.
soloola lta; sololaha laata

go down v.
bua buuta; lixa lixxa

go near v.
dhi'adha aatta

go off v.
algala lta; (food spoiling) qamansa sita

go out v.
ba'a baata; yaasa yaafta

Go to Folder
ukaankatti deemi

go! (imperative)
meeni!; meenaa!; beeni! beena!;

goat enclosure n.
qaara i; dhoqooba

goatskin n.
qoola i

going out n.
ba'iisa i

gonorrhea n.
coftuu ni

goo tidings, good news
aaga

good (adj.)
qajeela, qajeeltu, qajeelo; mooti; fullaa;

good (person or thing) n.
dabboo ni

good condition n.
suga i; v. wardaha deeta; martaha toofta

good fortune n.
kaayoo ni

Good Friday
Ayyaana fanno

good life n.
meela i

good place n.
miriga i

good things n.
faaya i

good time n.
miriga i

goodness n.
dansuma ti; holaa ni; midhaaguma ti

gorteefadha
fatta; maassa sita

gossip n.
hamma ti

government
mootummaa

governor n.
mohaa ni

grade (on a test)
maarkii, qabxii

grade, level
sadarkaa

granary n.
kodhoo ni; gootaraa ni (Amh.)

grandfather
akaakayyuu, akaakaa

grandfather, grandchild n.
akaakuu ni

grandmother
akkoo, akkawoo

grandmother, grandchild n.
akkoo ni

graphic filter
gingilchaa saxaatoo

grasshopper n.
dhiitabulee ni; korophuu ni

gratify v.
quubsa sita

gratitude n.
galata i

gravedigger n.
awwaaldiiduu ni

gravel n.
cirracha i

grayed command
ajaja fajajaa

grayscale monitor
torgii saxxiillaa

grazing n.
maaruu ni; tika i

greasy, be v.
xunxuna nta

greater-than sign
mallattoo caalmaa

greatness n.
guddina i

greedy, be v.
sakaba bda

green (adj.)
doti

green pepper
qaaraa

green vegetable n.
raafuu ni

green, be v.
hosooba bda

greeting n.
yooyyoo ni

grenade n.
bombii ni

grey, gray
daalacha, daara'aa, daaroftuu

grieve v.
qarcha'a chaata

grinding mill n.
woofchoo ni (Amh.)

grinding stone n.
majjii ni (Amh.); dhakaa daakuu

gripping n.
qaftuma i

gross (as in grossly fat) n.
arfuuqa i

group item
waan gurmuu

group level
sadarkaa gurmuu

group together v.
suurkaha koofta; citaha toofta

grow well v.
firawa firoofta

growth (fresh) n.
fura i

growth n.
waciba i

grudge n.
kootoo ni; haaloo

grumble v.
gunguma mta; gururia rita; nyalla nyalta

Guest account
eenyummeessa keessummaa

guilty, be v.
yakka kita

guineafowl n.
solooliaa ni

gum (chewing)
maastiikaa

gums (red, of mouth) n.
mulloo ni

gun powder n.
baruda i

gunshot n.
dibbeesa i; dibbiisaa ni

guutumaan guutuutti diriiraa - flat
1. battee 2. meeshaalee gosa garaagaraa gatii walfakkaataadhaan gurguruu

guzzle v.
dhudaha daata


Submit a Word(Jecha)