Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 350 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter H.
H

he
inni

hay
hookaa

hen
lukku, handaaqqoo

him
isa

hip
tafa, luqqeettuu

his
saa, isaa

hit
imaltuu

hoe
doomaa

hot
o'aa, bulluqaa

how
akkam

Hue
halluutoo

hut
godoo, hoxxee

hair
rifeensa

half
walakkaa, tokko lamaffaa

hall
galma

hand
harkka, gana

heap
guchoo

Help
gargaarsa

here
addana, asi

hero
goota

Hide
dhoksi

high
ol'aanaa

hill
tulluu, gaara, daabbaa

hive
gaagura

hold
turi

hole
uraa, qaawwaa

home
ka'umsa

hope
abdii

hori
ni

horn
gaafa, gaanfa

host
afeertuu

hour
sa'aatii

HTML
HTML

HTTP
HTTP

habit
bartee, barmaata

happy
gammadaa

heart
onnee

heavy
ulfaataa

hiika
hitta

hilly
gaareen baayyee qaba

holla
hollita; boolaa loofta; facanaha noofta; n. urachaa ni; urata i

honey
damma

horra
horta; ribeessa sita; sabaaqa baaxxa; taaba taabda

horse
farda

hotel
hoteela

house
mana, waxee

how?
akkami

humor
qoosaa, baacoo

hyena
waraabessa

haafaa
ni (Swa.); hooloo ni; qataaraa ni; xaaxaa ni; raraha i; sababba i

Hacker
hatuxxee

header
irraantoo

health
fayyaa

height
hojjaa, dheerina

hidden
dhokataa

honest
amanamaa, kan dhugaa dubbatu

hotkey
ariingaa

hourly
sa'atii sa'atiidhaan

hungry
beela'aa

hyaena
warab-esa

hyphen
murfi

habitat
bidoollee

handle
n. karaara i; fannoo ni; (of axe) suka keeti

Handler
waa'ilaa

handout
hirtaa

Hang Up
cufi

harcaha
caata; facaha caata;

harvest
makara

hat n.
koofiaa ni

heading
mataduree

healthy
fayyaaleessa, fayyaaleettii

helpful
gargaaraa

hem v.
gooda goodda; n. xiyyoo ni

hen n.
lukuu ni

Hinting
qallisuu

hip n.
(of animals) mogolee ni; luqeetuu ni

history
seenaa

hit v.
dha'a dhoofta; tuqa tuxxa

hoe n.
qottoo obruu: jembe

holiday
ayyaana

hubadha
batta; qorqoradha ratta

hum v.
burisa rifta

hundred
dhibba

husband
abbaa manaa, dhirsa, jaarsa

hut n.
hoosa i

hack v.
kaakkisa kifta

hair n.
refeensa I; body hair bunjii ni; dabassaa; (curly) n. martii ni;

half n.
wahakkaa ni; quntaa ni; qumtaa ni (Amh.)

hand n.
harka i

handheld
ganee

handsome
shaggaa, bareedaa, miidhagaa

hang v.
fanissa nifta; fanifadha fatta; raraha raata

hardcopy
jalteenya

hare n.
hileensa i

harm n.
eebee ni

hat, cap
kooffiyyaa, qoobii

hate v.
burungaha goofta; baga badda

have v.
qaba qabda

hawk n.
qoree ni

haze n.
aara, i; qayoo ni; qayoota

head arm
dubbarsituu

head n.
mataa ni; dhamna i

headache
mataa boo

heap (n)
tuullaa

heap n.
tuulaa ni; up v. tuula lta

hear v.
dhagaha geetta

heat v.
bulussa sita; owwisa fta; koosa sita

heel n.
hirba i

help (n)
gargaarsa, deggersa, hirpha

help n.
bu'aa ni; hirkoo ni; kililla ta; qarqaara rta;

herb n.
buyyoo ni

herd n.
looni; v. tissa sita

hide n.
(of young animal) tolee ni; gogga ni; (of camel) gubla i

hide v.
baafadha fatta; balleefadha fatta; dhofadha fatta;

highland
baddaa

hill n.
kobbee ni; kooba; (small) kubii ni; gaara i; tulluu ni; carii ni

hilt n.
karoora i

Hiragana
Hiragana

hire v.
qatara rta (Amh.)

hiss v.
shifisa fifta; shifisiisa siifta

hold v.
hidha hiita; qadhaba bda; tindhisa dhifta

hole n.
boola i; bohaa ni; boroqa i ; qaa'a i; have qaawa qoofta

HOME key
furtuu MANATAA

Homepage
manata saphaphuu

homework
hojii mana

hone v.
qara qarta; qara'a raata

hong n.
dhi'ee ni; haadimuu ni

hoof n.
kotee ni; qeencha i

hook n.
fannoo ni

hoop n.
gaangoo ni

hope n.
bagga i; v. dhabadha batta

horn n.
qoraati ni; (small) qilxiphee ni; ogoraa; ragaada i; (many) shilkii ni

horrible
qaxaxii, rifachiisaa, balaa'amaa

hose n.
tubboo ni

hospital
hospitaala

hour n.
sa'atii ni (Amh.)

howl v.
yuusa fta

hree n.
sadi; sadeeni

hrob v.
dhawwa dhoofta; dhudhukadha katta; n. dhudhukachaa ni

hrow v.
darba bita; finiinsa sita; hadha daata

HTML tag
iyyaatoo HTML

hump n.
dalluu ni; goboo; roga i

hunched
v. korophaha phoofta; xuupha'a phoofta

hunt v.
(for food) kola kolta; hadha daata

hurl v.
furgugaha goofta

husk n.
balkii ni; galaba ni; qola; hoofee ni

habit n.
amala i

hard disk
baxxee jabaa

harkeena

heartbeat
rukuttaa onnee

heartburn
singiggoo

hedge n.
dallaha i

Help File
fayilii gargaarsaa

Hibernate
riphi

highlight
shoola

hings n.
miha i

hirst n.
dheebuu ni

hirst v.
(livestock only) saldaqa daxxa; dheeboodha boota; laphisa phifta

hirty n.
sodooma i

home page
fuula manata saphaphuu

honey n.
daamma i; daamuu ni; nadhii ni; xuunnalee ni

honor n.
saala i

horns n.
saaloo ni

horse n.
farda i; (pi.) fardoollee ni; maca i

host name
maqaa afeertuu

hotel n.
albergoo ni (Ital.)

hourglass
bishaatii

house n.
mana i

housewife
haadha manaa

hread n.
kirii ni; lilaana i

hreat n.
dhangaa ni; farroo ni

hresh v.
bonkisa sita (Amh.); baasa sita

hroat n.
gomaraa ni; liqimsaa ni; lubbuu ni; qooqee ni; hookoo ni

hrust v.
hulfa fita

HTML file
faayilii HTML

human n.
nama i

hurry v.
arreeda dda; fulaaha laata; kuunka kita; kuunka kita;

hyena n.
waraabeesa i; darafeesa i

hyperlink
geessituu

hypocrite
farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu

haemorrhoids
qormaddee ni

hafura baafadha
atta (Orom.); rafa rafta

hairpin bend n.
sokharee ni

hairstyle n.
mataa ni; (ceremonial) guduruu ni

hairy, be v.
qiicha'a choofta

halter v.
faxoora rta (cover the face); n. fuuloo ni; noonioo ni; noonoo ni;

hammer n.
burisa i; madoshaa; v. tuma tumta

handcart n.
gaarii ni; konyee ni

handkerchief n.
maharaabii ni (Swa.); maraabii ni; bututuu ni

handsome (adj.)
midhaaga dhaadha; n. qalaamaa ni

handwriting
barkuu

hanging indent
galumsa fannoo

happen v.
ta'a taata

happiness n.
nagaa nageeni; nagaya; qilixama i; qilixamsuu ni

happy, be v.
buraaqa raaxxa; gammada madda; qilixama mta

harass v.
gaalla lta

harassment
cinqursaa, roorroo

hard (thing) n.
siidaa ni

hard disk space
iddoo baxxee jabaa

Hard hyphen
murtoo guddaa

Hard page break
fuula geeddartuu hindeebinee

Hard return
deebii

hard, be v.
qulmuuda dda; sibra brita

harden v.
sibrisiisa siifta

harmed, be v.
elaha loofta

harsh (voice v.
hichinnawa noofta

hartebeest n.
qorkee ni

harvest v.
mura murta; muradha ratta; n. mura i; muransa i

hasten v.
aariifadha fatta; arreeda dda

have plenty v.
badhaadha dhaatta

have v. didaha
doofta

have young v.
latta latta

head (body part)
mataa

headache v.
bowwafadha fatta

headband n.
sabatta i

header..............
irraantoo

heading style
akkaataa mataduree

headrest n.
boraatii ni

headscarf n.
shashii ni (Amh.); hagoogoo ni

health center
bufata fayya

health n.
furfuura i; meela i; fayyaa ni; nagaa nageeni; nagaya

health worker n.
hakimii ni (amh.)

healthful v.
sifaa ni; sifeesaa ni

healthy (adj.)
baara, baartu, baara (pi.) babbaaro; doti; moosanee; mooti

healthy, be v.
daada daadda; wardaha deeta; budulaha loofta; carfa'a;

heartburn n.
bardhaddee ni

hearthstone n.
sunsuma i

heat, be in v.
daarima mta; n. daarima i

heavens n.
waaqa i; aaga

heavy (adj.)
gabba, gabbo, gabbo; ulfa, ulfo, ulfo

heavy (tall and heavy) n.
albuu ni

heavy, be v.
kulalaha loofta

heavy, become v.
bamma mita ; tiibba'a booftaa

heifer n.
goroomsa i; raadda di; (pi.) raaaddowaani

Help and Support
gargarsafi deeggarsa

help button
qabduu gargaarsaa

help index
kasaa gargaarsaa

help topic
mataduree gargaarsa

help, a call for help n.
arreesa i, gargarsa i

help, need of v.
lubbaha boofta

helper n.
qadadduu ni; qadaddicha i; waheela i

helpful (adj.)
naaso; (thing) n. doobla i

henceforth
amma irraa qabee, gara fulduraatti

henceforth, from now on (adv.)
armaa

her (obj.)
ishee, isee, ishii, isii

her, hers (possesive)
ishee, isee, ishii, isii

herding n.
tika i

here (adv.)
arma; garana

heritage n.
dhaala ni

hermaphrodite n.
xapheenoo ni

hernia n.
quuqaa ni

herself (pron.)
ufi

Hertz (Hz)
Herzii (Hz)

hesitate v.
tura turta

Hexadecimal
kudhaja‹??ee

hiccup v.
gurbadha batta; hirqifadha fatta

Hidden code
lakkaddaa dhokataa

Hidden file
faayilii dhokataa

hidden n.
dukoo ni

hidden text
barruu dhokataa

Hide Detail
lixxaa dhoksi

Hide Details
liixxaa dhoksi

hide oneself v.
ripha phta; dhokadha tta

hideout n.
da'oo ni; kaabii ni (Amh)

hiding place n.
mandhee ni; suuqa i

hierarchical director
galeeloo sadarkaawa

hierarchical selection
filmata sadarkaawa

high (adj.)
dheera

High density
rukkina cimaa

high priority
dursa ol‹??aanaa

high resolution
rukkaa gudaa

high-low lines
sarogadii

higher (adj.)
gararroo

highlands n.
baddaa ni

highlighted command
ajaja shoolame

highlighter
shoolaa

hijacker.........
butaa

himself (pron.)
ufi

hin, become v.
haaladha latta; qerebadha batta; xaxxacha'a choofta

hinder v.
dhowwa dhowwita; dhowwarta dhorta

hindrance n.
dallamsaa i; gufuu ni; gugufaa ni

hinness n.
gandii ni; gandisaa ni; huqquu ni

hippopotamus n.
roophii ni

hird n.+ adj.
sadeeni

his (one) (pron.)
tuni; tunini; kuni; kunini; kama tama

his (pron.)
kuni; tuni; kunini; tunini; (accus.) tana (fern.); kana (masc.)

histle n.
sokoruu ni

history, story
seenaa

hoarse, be v
hichinnawa noofta

hobble n.
gaadi nin.

hold back v.
gunufadha fatta

hold down a button
qabduu gaqqabi

hold tightly v.
birdifadha fatta

holder n.
(wicker frame to hold a water container) cancala i

holding n.
qaftuma i

hollow n.
kakalawee ni; kiliwee ni; komoora i; qaa'a i;

hollow v. make facaneessa
sita; dhaamaha moofta;

holy (adj.)
qulqulloo

holy (man) n.
reedimeessa i

home directory
galeeloo manataa

home phone
bilbila manaa

homosexual n.
midiisa i

honestly (adv.)
dhugumaa

honesty n.
dansuma ti

honey beer n.
daadhii ni; xajjii ni (Amh.)

honeybee n.
kiniisa i

honeycomb n.
riga i

honor, respect
kabajaa, ulfina, tabaroo

hooked stick n.
hookoo ni

hope for v. abda
abdita

hopeless (situation) n.
giwwee ni

horizontal
surdala

horizontal scroll
marfata sardalaa

horizontal scroll bar
kabala marfata sardalaa

horn (hooked) n.
ogoraa ni; goraa ni

horn (of buffalo) n.
kolbaa ni; gaafa i; (rhinoceros) dheekii ni

hornbill (ground) n.
humoo ni; qottoo ni

horse cart
gaarii

horse expert n.
boquu ni

hose (pron.)
kuni; tuni; kunini; tunini

hospital n.
mana hakimii

hot, feel v.
fuura rta

houghts n.
ribuu ni

hour format
dhangii sa'aatii

housand n.
kuma i

household group n.
qaballee ni (Amh.)

housewife (untidy) n.
bosaha i; adayyuu ni

how (adv., conj.)
akka

how (rel. pron.)
akkamitti

hreaten v.
aggadha gatta; dorsisa sifta; farrifadha fatta; sodaachisa chifta

hreshing floor n.
oobdii ni (Amh.)

hrough (prep.)
keessa, ke

hrow away v.
gata gatta; foonkolcha chita; dabarsa sita; hadarsa sita

http://archive.org/details/englishboranaworOOsteg

huddled v.
qondhofadha fatta

humid, moist, wet
jiidhaa

humiliated, be v.
dhokadha katta

hunchback n.
farra i

hunder n.
dibbeesa I; dibbiisaa ni; mandia ita; n. mandiaa ni; mandiisuu ni

hundred n.
dhibba i

hung, be v.
raraha raata

hunger n.
beela ti; garacha i

hungry, be v.
buudhaha dhoofta; laphisa phifta

hunting n.
moo ni

hurricane n.
hobombolatii ni

hyperlink address
teesso geessituu

hyperlink.................
geessituu

hyphenation
murfisa

hypocrisy n.
sosobachaa ni; sosoba i; v. ukhukuba bda; akabsadha satta;


Submit a Word(Jecha)