Wednesday, Muddee 1, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 334 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter I.
I
ani, an

I (pers. pron.)
ana, na

I clasp n. (metal)
libaaba i (Amh.)

i clavicle n.
ho'ee ni

I complain v.
gadooda dda; nyalla nyalta

I-beam pointer
qaree I-fakkaatu

I/O (input/output)
naqa/baha

iar n.
falfaltuu ni; kijjibaa ni, kijjibduu ni;; (pi.) kijjibdoole ni

iberate v.
furgaasa gaafta

ice, snow
cabbii

ick n.
cinnii, dirandisa; silmii ni; bunuunii ni; dirandisa i; bununi;

ick v.
dhiita dhiitta; n. dhiitachaa ni

icket n.
kiraa ni

ickle v.
qirqirsa sita; qirqirsaa ni

ICM
ICM

icommittee n.
koomtee ni

icon
sajoo

icon................
saajoo

ID
W.E.

ID, ID card
eenyummeessaa

idea n.
herrega, mala, asaaba i (Amh.)

idea, thought
yaada

identifier
addira(addaan + hiraa)

idiom
jechama, ciigoo

idiot
nama jufunfula, gowwaa, raatuu, gadareessa

idle, be v.
seseega seseedda

idler n.
ranjula i; algalaa; sanafii ni (Amh.); seseega (Bor.)

idnap v.
buta butta; hata hatta

idney n.
kalee ni

ie down v.
adadha, adadtta, (lie on one's back, stretch out on the ground)

ie n.
garoo ni; kijjibaa ni

ie v.
cocana nta; kijjiba bda; soba bda; dobba bda; falfala lta;

if
yoo, osoo, otuu

if (conj.)
adoo, atoo; yo + perfect tense

if not (conj.)
silaa; yokaani; yokini

ife
giving n. suga i; finna i

ife n.
jireena i, adunyaa ni, finna; lubbuu ni; naphsee ni; qooqee ni

ift up v.
ol fuudha fuuta

ift v.
hamphaara rta

ifting n.
ka'iisa

igament n.
maceera i

ight (adj.)
sabla, sablo, sablo

ight brown (adj.)
birtee

ight, be v.
xiixa'a xoofta

ight, become v.
bari'a rita

ighten v.
mudda muddita

ightness n.
qataaraa ni

ightning n.
hangaasuu ni

ignorant (adj.)
sigiga, sigiddu, sigigo

ignore
tuffadhu

Ignore All
hunda tuffadhu

ignore v.
hooga hoodda; waakadha katta

iidgment n.
mura i; muransa i; kora i; qoraa ni; qorsumaa ni;

iiniper n.
hindheensa i

IIS
tajaajila odeeffannoo interneetii (TOI)

ike (adv. + conj.)
akka

ike before (adv.)
haguma silaa

ike this (adv.)
akkana; akkasi

ikewise (adv.)
yoosi

ill (conj.)
haga

ill at ease, feel v.
sulfaama mta

ill v.
fita fitta; ijeesa fta

illegal
seeraala, seera maleessa

illegal character
arfii seralaa

illness n.
himatoo ni

ilo n.
kiiloo ni (Ital.)

ily n.
abraasaa ni (Amaryllis)

IM-address
lakkaddaa interneetii biyyaa (LIB)

image
fakkii

image........
calaqqee

image.............
calaqqee

imagination
nuura

imagine v.
yaada yaadda

IME
IME

imit n.
mummee ni

imitate v.
akeeka, akeetta; fakkeessa sita

imitation n.
falakeesa i

immature (adj.)
dheedhi

immediately
daddafiidhaan, battaluma, ariitiidhaan

immediately (adv.)
ammumma; burunto (Ital.); hure; yoosu

immerse v.
cuupha phita; lixa lixxa; lixissa xiifta

immigrant
godaanaa, godaantuu

immunity
eegumsa, nageenya

impact printer
maxxansaa rukuttaa

impact, collision
tima, giphee

impatient, be v.
hifadha fatta

impediment, obstacle
gufuu

implore v.
gunadha natta; kadhaa katta; waakha waatta

import
alaaguu(alaa + guuruu)

Import Data
deetaa alaaguu

Import from
..rraa alaagi

import......
alaaguu

Importance
barbaachisummaa

important
baay'ee barbaachisaa

important (adj.)
gararoo; guddaa, guddoo, guddoo; ulfa, ulfo, ulfo

Imported
alaagamee

impoverish v.
taadheessa sita

impoverished
deegaa, deegduu

impression
yaada, hubannaa, ilaalcha

impressive
dinqisiisaa, maalalchiissa, maalalchiiftuu, hawwataa

imprison v.
booji'a jita

improve (health) v.
lilanaha noofta; fala falta; filma mita; fura furta

improvement
fooyya'insa, fooyyii

impure
booruu, boora'aa

in
(prep.) keessa; ke

In field
dirkee (dirree + keessa)

in front of
fuuldura

in order that (conj.)
akka

in the future (adv.)
egeri

in this way (adv.)
akkana

in-law
soddaa

in-line image
calaqqee sarkee

in-place buttons
qabduu iddakee

in, inside
keessa

inactive
hadoodaa

inactive window
fooddaa hadoodaa

inactive.....
hadoodaa

inbox
simergaa

inbox......
simergaa

incense
qayii, libaana, sorsa, ixaana

incense n.
hixana i (Amh.); qayya i

incense stick
naddii, sandalii

incest n.
haraamuu ni

incidentally
utuu dubbannuu, akka tasaa

incisor n.
qarifaani

income
galii

incoming message
dhaamsa dhufu

incoming message....
ergaa dhufu

incompatible
waldhabiinsa

incompetent, be
v. abeeba bda

incomplete
hanqina qabu, hir'uu, dan hin guutne

incomputible......
waldhabiinsa

inconvenient
rakkisaa, kan hin mijoofne

incorrect
dogoggora

incorrect, wrong
dogoggora

increase (weight) v.
bamma mita

Increase Indent
galumsa dabalaa

increase v.
buki tolcha; mullisa; dabala lta; fira firta; fufa fufta; fufadha fatta

indecent, vulgar
addaggee, guddisbaddee, algala

indeed
dhugaa, dhugaatuu

indent
galumsa

independent
bilisa, walaba

index
kasaa

index.....
kasaa

indicator
waa himaa

indifferent, be v
rincica cicca; gaffa gafta

indigestion n.
waldoo ni

individual
matayyaa

indling n.
huuxxii ni; qeetii ni

indness n.
dansuma ti

induction
sinina

ine n.
cororeessa; salfii ni (Amh.); oroofa

ine up v.
goggeessa sita

infamy
salphina

infantry
lafoo

infected, be v.
bacawa coofta

infection
faallama

infection (of uterus) n.
qarbaa ni; uludii ni

inferior
kan gadii, gad aanaa

inferior (adj.)
gadi; ga

infield.......
dirkee

inflamed, become v.
boba'a beeta

inflate (price) v. caradha
ratta

inflate v.
bakisa kifta; afuufa fta

inflated, be v.
bota'a toofta

influence, impact
dhiibbaa

inform v.
dhaama mta; hima himta

information
odeeffannoo

informer n.
haaxoo ni; xoqaamii ni (Amh.)

infrared
diimaachii

infuriate v.
bittisa tifta

inhabit v.
taa'a teetta

inhale v.
xuuxa xuxxa

inherit v.
dhaala lta

inheritance n.
dhaalaa ni

inhibit v.
uka ita

inhumane, vicious
hamaa, hamtuu, haxaarii

initial
kan jalqabaa, kan duraa

initialization file
faayilii ka‹??umsaa

initialize
kaasuu

Initials
qubduraa

injection
maarfee

injera
buddeena, biddeena

injera n.
budeena i (Amh.) thin bread made of teff.

injure v.
qooma mta

injured
madaa'aa

injustice, do v.
giica giicca

ink
halluu

Ink Annotations
ibsa fakkarkaa

inkjet printer
maxxansaa maddaa

inline
sarkee

inline image
calaqqee keessa

inline.....
sarkee

inn n.
albergoo ni (Ital.)

innocent
tabuu, qulqullu, kasoo, jargee

innovation, invention
argannoo

input
soyiraa, ciicata

input focus
iddoo naqaa

input........
naqa

inquire v.
barbaada badda; gaafhada fatta

insane
maraatuu, maraataa

insane, be v.
sirga'a goofta

Insert
saagi

Insert Data
deetaa saagi

Insert File
faayilii saagi

INSERT key
furtuu SAAGII

insert mode
haalata saagii

insert......
saagi

Insert........
saagii

insertion point
iddoo saaginsaa

inside (prep.)
keessa; ke

insipid n.
bangee ni; (something unpleasant); busha'a bushoofta

inspect v.
qorqoradha ratta; soqa soxxa

inspection
qormaata, to'annoo, sakattaa

install
ijaari

install......
ijaari

Install........
ijaari

install.................
ijaari

installation
ijaarsa

installation disk
baxxee ijaarsaa

Installation ID
lakkaddaa ijaarsaa

installation....
ijaarsa

installation......
ijaarsa

installer
ijaaraa

instance
miseensa

instance....
miseensa

instant (adj)
battala, yeroo gabaabaatti

instead
iddoo isaa

institution
dhaabbata, jaarmayaa, inistiitiiyuutii

instruct v.
barsiisa siifta

instruction
ajaja

instruction cycle
marsaa ajajaa

instruction n. (for marriage) hayuma
i

instruction set
kurfii ajajaa

instruction.....
ajaja

instructions
ajaja, qajeelfama

instrument
meeshaa

insult
arrabsoo

insult v.
arabsa sita; n. abaara i; xeeraa ni; arabba i; horda dita

insulted, be v.
xeera'a roofta

insulting n.
rakuu ni

insurance
baraarsa

integer
itergaa

integrity
amanama

integrity n.
qulqulluma mti

integrity....
amanama

intellect n.
qalbii ni

intelligence n.
qalbii ni

intelligent
beekaa, beektuu, qaroo

intelligent (adj.)
qaro

intense
jabaa, ulfaata, miira o'aa

intention
yaada, karoora

interactive
haasoo

intercourse, have v.
roofa fta; wali rafa fta

interest
fedhii, hawwii

interest (monetary)
dhala

interest n.
yaalicha

interesting
hawwatu

interface
walqunnama

interface....
walqunnama

Interleave factor
lakkoofsa murtibaa

intern
hidhuu

internal hard disk
baxee jabaata keessaa

internal modem
moodemii keessaa

Internal Terminal Emulator (ITE)
mul'isa buufata keessaa(MBK)

international
dunyaaleessa, guutuu addunyaa

International characters
arfii addunyaa

Internationalization
addunyeessuu

internet
intarneetii

Internet access provider
laattuu gahiinsa Interneeti (LGI)

Internet account
eenyummeessa interneetii

Internet Call
bilbila interneetii

Internet Explorer
aloolaa interneetii

Internet service provider
laattuu tajajila interneetii

Internet site
iddoola interneetii

internet...
interneetii

interpret v.
se'a seeta

interpreter n.
afinaqii ni (Amh.); turjubaana i

interrupt
gufii

Interrupt signal
asattoo gufii

interrupt....
gufii

interview
gaafannoo

intestine, gut
mar'ummaan

intestines n.
gadameessa i (small); uusa i; marimaani

intimidate v.
uka ita; farrifadha fatta

intranet
interneetii qe'ee

intranet......
interneeta qe'ee

introduce v.
beesisa sifta

introduction
seensa

intuition
dandeettii

invalid
fashala

invalid......
fashala

invasion
weerara

invert
garagalchi

investigate v.
abuura rta; dooyadha yatta

invisible
mul'atala

invisible, make v.
daha daata

invitation n.
qataroo ni

ion n.
nyencha i; garmaa ni

IP
aaloo interneetii (AI)

IP address
teessoo AI(aaloo interneeii)

iquefy v.
bulbula lta; dhuuba bda

iron (for clothes)
kaawuyyaa

iron (material)
sibiilaa

iron n.
sibiila i

irrelevantly (adv.)
lafiifo

irrigation
jallisii, maksaa, bonee

irritate v.
nyagisa gifta

irritated v.
dallana nta

island
baqqanaa, oddoola, cittuu

isolated (adj.)
kopha; qofa; v. sulfaama mta; ulfaama, mta

ISP
LTI

isp v.
cabaqa baxxa; bopphisa

iss v.
dhungadha gatta; n. dhungachaa ni; dhungoo ni

istall...
ijaari

isten v.
caqasa qafta; dhagaha geetta

Italic
mirgada

italic.......
mirgada

itch
cittoo, hoqxoo

itch v.
nyaadha nyaata; roba'a boofta

itchy, be v.
haamrnaraha roofta

ite (bird) n.
culullee ni

Item
maalimaa

item......
malima/qabiyyee

iteration
deddeebinsa

iteration....
deddeebi'iinsa

itti dara
darta

ittle (adj.)
(of no importance) baaku; diqqaa, diqqoo, diqqoo

ittle (bit) n.
toora i; (thing) n. quucoo ni; boocha i

ive
giving n. finna i

ive v.
bula bulta; qubadha batta

iver n.
tiruu ni

ivestock n.
looni; horii ni

izard n.
dhangalaasaa ni ; dublee ni; dhootuu ni; dhootisa i; lotuu ni;


Submit a Word(Jecha)