Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 49 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter Q.
Q

qu'a
quuta; qurta tita

quit
dhiisi

qocaa
ni

qooda
qoodda

qooqa
qooxxa; qooqaha qoofta; akkaara rta; jiila, jiilta

qorii
ni

queen
giiftii

query
gaafataa

quest
barbaacha, soqaa

queue
hiriira

quiet
callisaa, callistuu

qarree
ni;

qoocoo
ni (Amh.)

quarter
kurmaana

quiet!
mureefadhaa!

qusadha
satta

qutisuu
ni

qerebduu
ni

qorichoo
ni; (small boy) dhungitii ni; quxuu ni; geebaa ni

question
gaffii, qora

quit v.
lakkisa kifta

quail n.
cuuquruu ni; n. gororii ni; caaqarrii ni; qirqicii ni;

qachaachaa
ni

qanchoradha
ratta; risa rifta or richa

qashihi'aa
ni

qooqaqooxxa
qooqahaqoofta; agaaba bda

quandry n.
wajaga i; be in a v. wajaga jadda;

quantity n.
haga i; raphtaa ni

quarrel n.
waraana i; weeraa ni (Amh.); falamaa ni; lolla lolta; lolla i;

quarrelsome n.
araadda i

quarrelsome person n.
makharticha i; lollee ni

quarter birr
simunii

quartet n.
abraanuu

quaver (in speech) v.
loqoda qodda

question mark
mallattoo gaafii

question v.
morma mita; n. dubbii ni

questions and answers
gaaffiifi deebii (G&D)

queue up v.
coroora rta; n. oroofaa ni

quick (adv.)
burunto (Ital.); dafi (Amh.); hurrisi; hure

Quick View
mil'uu

quickly, soon
battaluma, dafee

quiet, be v.
waada waadda

quiet, remain v.
callisa lifta

quintal n.
kintaala i

quintet n.
shananu

quit signal
asattoo dhiisii

quite (adv.)
uma (suffix)

quotation mark
mallattoo waraabbii


Submit a Word(Jecha)