Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 378 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter R.
R

RAS
RAS

red
diimaa

RGB
DMC (dimaa-magariisa-cuquliisa)

rib
dirra, cinaacha

row
tarree

run
kaasa

rain
rooba, bokkaa

rate
saffiisa

Read
dubbisi

Redo
irra deebi'i

rent
kiraayii

rice
ruuzii

ring
qubeelaa, qubee, hogee

ripe
bilchaataa, gormaa

risa
rifta; xoolaga laadda

rock
kattaa, qarsaa, qassoo, qa'oo

role
qooda

roof
gardaaffoo, diikkaa, soraa, awayaata

root
hundee, hidda

rope
funyoo, haada, madhaa

rude
algala, addaggee, baalbaasee, saragee

rule
danbii

Radar
raadaarii

radio
raadiyoonii, raadiyoo

range
hangii

razor
haaduu, shiggiree, qarabaa

ready
qophaa'eraa

reply
deebisi

Reset
haaromsuu

retry
lamuu yaali

river
laga, malkaa

Roman
kan Roomaa

route
karaa

ruler
sarartuu

rumor
hasaasa, jette-jettee

rural
baadiyyaa

rabbit
illeettii, illeensa

rabies
nyanyee

Raster
Raastarii

really
dhugaal

reason
sababa

reboot
lamuu kaasi

recall
dhaamdii

record
kuusaa

Redial
lamuu bilbili

reduce
xinneessi

Reject
gati

remote
fagoo

remove
haqi

rename
maqaa jijjiiri

repair
suphi

repeat
irra deebi'i

report
gabaasa

resize
hagamtaa jijjiiri

result
bu‹??aa

resume
itti fufi

return
deebisi

retype
lamuu barreessi

Revert
irra deebii

review
keeddeebii

reward
badhaasuu

Ribbon
haada

rights
mirga

roast
v. akaawwa akoofta or akaha akoofta; guba gubda; koosa sita;

robber
saamtuu, saamaa

Rotate
marsuu

router
duuffisaa

rag n.
bututuu ni

rainbow
sabbata Waaqaa

rat n.
hantuuta i; kolissa i

ready?
fi (suffix)

receipt
naga'ee

receive
fudhu

Recolor
halluu jijjiiri

recover
bayyanachiisi

refresh
haaromsi

refugee
kooluu-galaa, kooluu-galtuu

Regions
bakka murtaa‹??aa

release
baasuu

replace
bakka buusi

replica
fakkaattii

restart
lamkaasi

Restore
bakkaddeebisi

retired
soorama kan ba'e, soorama baye jira

rib n.
cinaacha i

rim n.
fitee ni; qarree ni; ginrangia i

rip v.
buta butta

rob v.
hata hatta

rod n.
harchumee ni

rot v.
shama mta; tortora rta

row n.
gogeessa i; leenii ni (Eng.); oroofaa ni

rub v.
riga ridda; riiqa riixxa strongly; sukuuma mta

run v.
ce'a ceeta

ruruuqa
xxa; wadda

rage v.
romma ita; wacifa cifta

rain v.
bokaya i; boka'a bokeeni; (heavy) tamna i; n. hareesa i:

rank n.
shuuma i

rash n.
suukii ni

raw disk
baxxee addaa

read v.
sooma ta (Swa.); dubbisa bifta

rear n.
dinqa i (private part of Borana house.)

recently
dhihootti

reek v.
xira'a roofta; ajaha

register
galmeessuu

registry
galmee

relation
quunnamtii

reliable
abdachiisaa, amanamaa

reminder
yaadachiisaa

rent n.
kiraa ni; v. kireefadha fatta

resident
jiraataa

resource
qabeenya

response
deebi

rest v.
boqodha qotta; ciisa ciifta; forfadha fatta (Amh.);

retrieve
kebaafachuu

rice n.
ruuzii ni (Amh.)

ripe n.
buleessa i

road n.
kara ni

roar v.
barooda rootta; n. barooduu ni; gooha goota; itana nta

rock n.
dhagaacha i; dhakaa ni

roll v.
borbooradha ratta

room n.
kifllii ni

root n.
(edible) caraanaa ni; hidii; idda i

root web
hundee mawee

rope n.
haada i; kiyoo ni; madhaa ni

ruin v.
fita fitta

rule v.
fida fidda; moha moota

rump n.
hudduu ni; rundee, teessuma; tafa i

run-time
sa‹??aa darbe

runt v.
jinfaha foofta

rush v.
dhoo'a dhoota; fiiga fiidda; fulaaha laata; oria orita; orisaa ni;

rust v.
dandaha doofta; n. dandii ni

raven n.
haranqeessa i

reach v.
dhaqaba bda; dhufa dhufta; gaha geeta; ta'a taata

react v.
boona boonta

Read only
dubbisqofa (DB)

read-only
dubbisqofaa (DQ)

rearrange
qiqindeessuu

rebellion
fincila

recipient
fudhataa

recognize
qalbifachuu, hubachuu

recordset
gurmuu kuusaa

Rectangle
rektaangilii

recurring
deddeebi'aa

Redlining
sarara diimaa

reference
wabii

reinstall
lamuu ijaari

relatives
obbolaa

relax v.
fura furta; kufa kufta

reply n.
hogaa ni

resemble
akeeka, akeetta, wol fakkaata; fakkaadha kaatta

Reset key
furtuu kaasisaa

resin n.
hamphee ni; haanchaa ni

retch v.
qooqifadha fatta

ridge n.
goobsoo ni; gooroo ni; kukuba ; luufa ti

rifle n.
boosa (Amh.); qawwee ni

rinse v.
lolaha laata

rival n.
orma i

rival v.
morka kita

river n.
galaana i

rough n.
kakatee ni

route n.
martoo ni

ruler n.
danyaa ni (Amh.); bulchaa i; mooticha (Guji); mohaa ni

r‹¨«sum‹¨«
galmee eenyummaa

rabbit n.
hileensa i

rabies n.
nyanyee ni

radio button
qabduu raadiyoo

rain (heavily) v.
lollaha laata; v. rooba bda; sora rta

rainbird n.
bararatoo ni

rainy, be v.
ganna gannita

raising n.
ka'iisa

ramrod n.
sangii ni (Amh.)

rancid, become v.
bulungawa goofta

Range name
moggaasa daangaa

range............
hammanga

rat's nest n.
huuroo ni

rattle n.
reeqisaa ni

rattle on v.
hofomfoladha latta

ravine n.
bohaa ni; balee ni; bowwaa ni; horraa ni

raw (adj.) dheedhi

razorblade n.
shigiree ni (Amh.)

read-only file system
sirna faayilii dubbisqofaa

read-write
dubbis-barreessi (DB)

readability
dubbifaminna

Reading Pane
fooddaa dubbisaa

README file
faayilii NADUBIS

ready (adv.)
kurfo

ready, be v.
qopha'a phoofta; make qopheessa sita; kurfeessaa

ready, prepared
qophaa'aa, qixaa'aa

reality n.
dhugaa ni

realize v.
hubadha batta; ilaala lta

rear end n.
eegee ni

reason n.
qalbii ni

Recalculate
lamuu herreegi

receipt n.
darasanyii ni (Amh.)

receive v.
qaba qabda; with gratitude v. sifeefadha fatta

recently (adv.)
dhi'o; onaana

receptionist
keessummeessituu

recognize v.
beeka beeta

recoil v.
kontorfadha fatta

reconcile v.
taasisa sifta (cf. ta'a)

reconciliation n.
qoraa i; qorsumaa ni

Record pointer
akeektuu galmee

record source
madda kuusaa

record, roster
galmee

recover v.
bayanadha natta; filma mita

recovery n.
lilanawaa ni

rectum n.
bondee ni; uduu ni; munnee ni; xeerii ni

recuperation n.
lilanawaa ni

recycle bin
baattoo gatoo

red (adj.)
( for horses and mules) daama

redeem v.
fura furta

redness n.
diimeena i

Reduce icon
sajoo xinneessi

reedbuck n.
borofaa ni

refer to v.
akeeka , akeetta

reference...........
irkoo

refine v.
qunquma mta

reflection
balaqqee, calanqeettii

Refresh Data
deetaa haaromsi

Refresh every
hunda haaromsi

refusal n.
siriima i

refuse (adv.)
barkati + jedha; barsiima + dha'a

refuse to respond v.
rincica cicca

refuse v.
dida, didda; (refuse absolutely) barkati (adv.);

regain strength v.
lilanaha noofta

region selection
filannoo murta‹??aa

registered trademark
mallattoo galmaa‹??ina daldalaa

registered user
fayyadamaa galmaa‹??e

registration n.
masagaba i (Amh.)

registration
galmee

regret v.
gaabba bita; ufi gaabba bita; ooda oodda; oodaha doofta

reinforce v.
gonoofa fta

reject v.
dida didda; finqila lta; qiriba bda; tuffadha fatta

rejoice v.
gammada madda; qilixama mta; gammada dda

rejoin ( a bone) v.
tabba bita

relationship
hariiroo

relationship n.
sumsuma i; (family) fiixooma i; (joking) n. qoosaa ni

relative n.
fiixaa ni; kin aanaa; (on mother's side) eesuma i

release notes
yaadanno baasuu

release v.
baqa, baxxa; fura furta; gadhiisa dhiifta;

released v.
baqa baxxa; dhiifama mta

reliance n.
hirkachaa ni

religious leader n.
qaalluu ni

relish v.
dhandhama mta

rely on v. abda, abdita; hirkadha
katta

remain v.
haffa hafta; ola olta; taa'a teetta; tura turta

remainder n.
gaggaa ni

remains n.
bu'aa ni; daadaa ni

remember v.
qaabadha batta; faaqa faaxxa

remote access
gahiinsa fagoo

remove v.
futa futta ; salqa qita

repair v.
erba erbita; maxansiisa sifta; midhaassa sita; qaba qabda;

repaired, be v.
midhaaga dhaadda

repairing n.
maxansaa ni

Repeat key
furtuu irra deebii

repeat v.
jalaa qaba qabda; lammeessa sita

repetition n.
hogaa ni

repetition
irra deebii

replacement n.
fulkaaya i; fulka'a i

replication
fakkeessuu

report n.
himachaa ni; himachuu ni

representation n.
shuumanoota i

repugnance n.
lolochiaa ni

reputation n.
gurra i

request v.
kadhaa katta

rescue v.
baasa baafta; qusa qucca; qusadha satta

reserve v.
dandama mta; kaladha latta; kuusa kuucha; hambisa bifta;

reservoir n.
facana ti

reside v.
ola olta

residence n.
mana i

resign v.
lakkisa kifta

resignation n.
obsa i; obsaa ni

resist v.
morma mita

resistance n.
morka i; morkachaa ni; mormaa ni; morooma ni

resolution
qulqullina

respect n.
fokoo ni; ceera i; saala i ; sadeeta ti

respect v.
daada daadda; dhedha dheta; sarma mita; v. saalfadha fatta;

respected (adj.)
ulfa, ulfo, ulfo

respectful speech n.
seeda i

respectful, be v.
ceera rta; fokifadha fatta

respond v.
owaadha owaatta

responsibility n.
baallii ni

restaurant n.
mana nyaata; hotelii ni (Swa.);

resting place n.
cicciisa i

restless, be
aara rta; qaanjiba'a boofta.

Restore button
qaabdoo bakkaddeebisi

restrain v.
tindhisa dhifta

restrict v.
dhoora rta

restricted n.
dhooroo ni

result, outcome
bu'aa, bahii

resurrection n.
ka'iisa

retarded, be v.
mujuja mujujja

retire v.
yuuba bda

retreat v.
kontorfadha fatta; dhedha dheta

Return address
teessoo deebii

return v.
dachaha chaata; gargala ta; home v. gala galta

return, make v.
rara rarta

returning home n.
galchuma i

revelation n.
mullachaa ni

revenge n.
kootoo ni; haaloo; haaloo ni; tiiqii ni (Amh.)

revered (person or thing) n.
wayyaa ni;

revision marks
mallattoo wayyeessaa

revolt v.
ka'a kaata

revolve v.
gargala ta

rhinoceros n.
warseesa i

rhursday n.
Kamisa; Hamuusi

rich (adj.)
dunfura rta

Rich Text Format (RTF)
RTF

rich-text box
sanduuqa barruu qabaataa

rich, become v.
durooma mta

riddle n.
hiiboyaa ni; (answer) hibriqqa

ridicule v.
caacursa sita; goyyeessa sita; kobla koblita;

right (adv.)
qubo; dhugaa; (side) n. mirga i

right (direction)
mirga

right click
mirga cuqaasi

right now (adv. )
ammumma

right-to-left
mirgaa bitaatti

right-to-left support
gargaarsa mirgaa-bitaa

rightly (adv.)
sirri; dhugaa

rigid, be v.
sibra brita

rinderpest n.
daadhii ni

ring (clothes) v.
borcha chita; qilisa lifta; qileesa i

ring (for) finger n.
qubee ni

ringworm n.
robbii ni

rinse (the mouth) v.
lulluqahda qatta

rinsing n.
lulluqoo ni

ripe, be v.
bilchaadha chaata

ritual manners n.
addaba; jila ti

rivalry n.
morka i; morkachaa ni

riverbed n.
(seasonal) laga i

road, street
karaa, daandii, boochoo

robber n.
hattuu ni; sargoo ni

robbery n.
hanna i

robust (something) n.
yabbuu ni; n. kotoola i

robust n.
barbara i; bodhee ni; v. budulaha loofta; furda, furdo, furdo;

robust person n.
bodhee ni

robust, be v.
budulaha loofta; siba'a boofta

roll down v.
konkolada laata

roll in the dirt v.
borbooradha ratta

roll up v.
mamara ta; mara rta

rolled up v.
mookadha katta

roller (bird) n.
anahaarqaa ni

roof (thatched) n.
gasarree ni (Amh.); eelicoo ni;

roof ridge n.
koofia ni

roofing sheets n.
qorqooroo ni

room, part, division
kutaa

rooster n.
lukuu korma

root directory
hundee galeeloo

root folder
ukaankaa hundee

Root volume
wixina qabeentaa

rotten (adj.)
batti , bakti

rotten, be v.
hooraha roofta

rotten, spoiled
tortoraa, tortortuu, samaa, samtuu

rough (adj.)
jalla, jalla, jallo; qarchacha

rough, be v.
kolkolaha loofta; quuqa quuxxa; quuqawa qoofta;

roughness n.
karanchaa ni

round and solid (thing) n.
kuukuu ni

round up v.
naaneessa sita

round-about
adabaabaayi, addababa'ii

rubber n.
imbiraa ni

rubbish n.
batti, bakti

rude (adj.)
jalla, jalla, jallo

rude (person) n.
baalagee ni

rugged (adj.)
qarchacha

ruined (adj.)
moofa, mooftu, moofoo

ruler (measuring)
sarartuu, bo'eessaa

rumble v.
giria sifta; gururia rita; huursa sita

rumour n.
lasiitii ni

rumourmonger n.
odeessaa ni

run (unsteadily) v.
bikiliisa liifta

run after v.
reeba bda

run away v.
dhedha dhetta; soka kita; dhoo'a dhoota; gursumaha moofta;

run fast v.
xinniqa ixxa

run in rivulets v.
xuxxuruursa sita

run unsteadily v
bikiliisa liifta

rush unsteadily v.
tittima mta

rustle v.
shakhamiisa miifta (make a rustling sound.); shawisa wifta


Submit a Word(Jecha)