Wednesday, Muddee 1, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 1133 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter S.
s

saaka
saatta; taa'a taata; xuruura rta

saakarawa
roofta

saalfadha
fatta

saanxaa
ni (Amh.); subba i

saaqa
saaxxa; diiga diidda

sack
keeshaa, jooniyyaa

sack n.
kintaala i; subba i; qaraqaba; (goatskin) qalqalloo ni

sacrifice n.
sooriyoo ni; v. sooria rita; mosonsora rta

sad
gadda

sad, be v.
ooda oodda; oodaha doofta

saddle blanket n.
rarroo ni

saddle v.
faa faata; n. kooraa ni; n. kooraa ni

safety catch n.
(of a gun) matabaqaa ni

safety n.
nagaa nageeni; nagaya

safflower n.
bordaa ni

sagging, be v.
shoboka'a koofta

salary
miindaa

salary n.
musaraa ni; damooza (Amh.)

salata
i; ulee ni

saliva n.
hanchufa ti; (dried) xanxammaa ni

salivate v.
goroora rta; lolochia chita

salt
ashaboo, soogiida

salt n.
haya i; muludee ni; sooda i; hacharuu ni; (for livestock) kullaha

salt v.
kura kurta

salvage n.
salbaajii ni

salvation n.
baafama i

sample
eddattoo, fakkisa

sample code
fakkeenya lakkaddaa

sample n.
fakkeenna i

sanctify v.
qulleesa sita; qulqulleessa sita

sand
cirracha, maansa

sand n.
maansa i; v. kolkola lta; saaka saatta

sandal n.
buurankii ni; kophee ni; salala i

sandflea n.
taffii ni

sap n.
dhamma ti; aniisaa ni

Satan
Shexaana i

satchel n.
marraa ni

satiate v.
quubsa sita

satiated, be v.
quufa fita

satiety n.
quufa i

satisfaction
boohartii, gammachuu, quufa

satisfaction (sound of...) n.
aada

satisfaction n.
quufa; kafuna i (Som.)

satisfied
boohare

satisfied, be v.
conaha noofta; badhaadha dhaatta; furfuura ta;

saturated, be v.
quufa fita; (with butter) leyaha yoofta

Saturday
sanbata

Saturday n.
gebaya guddo; Kedame (Amh.)

sauce n.
koosara i

saucepan
distii, gochoo, moslolee

savage beast n.
bineensa i

Save
olkaa‹??i

Save All
hunda olkaa‹??i

Save and Close
olkaa‹??itii cufi

Save As
akka ‹??.olkaa'i

Save as type
gosa akka‹??. tti olkaa'i

Save Copy As
garagalcha akka‹??.tti olkaa'i

Save Form
guca olkaa‹??i

Save in
‹??keesa olkaa‹??i

Save Password
iggita olkaa'i

Save Picture As
fakkii akka ...olkaa‹??uu

Save Search
olkka'aa barbaadaa

save v.
dandama mta; hambisa bifta; kuusa kuucha; qusa qucca;

saved, be v.
baafama mta

savings n.
qusachaa ni; qusee ni

saw
minshaara, ilkoo, misumeenoo

saw n.
magaazi (Amh.); misumeenoo ni

sawdust n.
hurraa ni

say v.
baana nta; jedha jetta

saying n.
mamaassa i

scab n.
qonyanyaa ni

scabby, become v.
citta'a toofta

scabies n.
hooxxoo ni

scaffolding n.
hirrii ni

scalable
safarjijjirama

Scale
safaraa

scales n.
karanchaa ni

scaly substance n.
reenjii ni

scaly, become v.
citta'a toofta

scanner
kaastuu

scar n.
kalabsuu; gadaniisa i

scarcely (adv.)
laato; diqqeena i

scarcity n.
beela ti; hooloo ni

scarf
uffarmaa

Scatter diagram
safaka bittinaa‹??aa

scatter v.
bassa bassita; firfirsa sita; be firfirfama mta; laaba laabda;

scattered (adj.)
garum garaani

scenario
mul'ina

scent n.
marashii ni; ulaa ni; v. suufa fta

scent, smell (n)
foolii, urgaa, urgoo

schedule
sagantaa

schema
gursa

Scheme
gurmoo

school
mana barnootaa, mana barumsa

science
saayinsii

scissors
maqxuu, maaqasii

scissors n.
makasii ni (Swa.)

scold v.
abaara abaarta ; lolla lolta; miidha miitta

scoop n.
buduuqoo ni

scorn n.
balfa i; tuffii ni; v. burungaha goofta; miidha miitta

scorpion n.
qaanjibuu ni

scrap n.
bu'a; qoraachii ni (Amh.)

scrape clean v.
yuukha yuutta

scrape out v.
holla hollita; hooqa hooxxa

scrape v.
(a hide) duuga duudda; duguuga guudda

scraped, be v.
luqaha qaata

scraps (of food) n.
qocoo ni

scraps n.
gajaaja i

scratch open v.
qirqita qitta

scratch v.
aqooqa qooxxa; haadha haatta; habardooqa dooxxa; hooqa hooxxa

scrawny (people or animals) n.
ruboo ni

scrawny (thing) n.
qonkaa ni

scrawny, be v.
gonchoca chocca

scream v.
carrisa rifta; oa oota; oa ooti

screen
argii

screen tips
qajeelcha argii

Screen....
argii

screen...........
display

ScreenTip
qajeelcha argii

screw v.
michira rta

screwdriver n.
mutaa ni;

Scribble
hahaquu

script
barruu

scroll
mari

scroll arrow
xiyya mari

scroll bar
kabala maraa

scroll box
sanduuqa maraa

SCROLL LOCK key
furtuu MASHKAA MARAA

scroll through a document
galmee keessa maruu

scrolling text
barruu maraa

scrub v.
aqooqa qooxxa; riga ridda

scrubbing n.
rigansa i

se'a
seeta; n. hirkoo ni; n. kiboo ni

sea
galaana, maanya

sea n.
baarii ni

seal n.
mataaba i (Amh.)

seal v.
qadaada dda

seam n.
cimtuu ni

sear v.
ruruuqa xxa

search
barbaadi

search criteria
ulaagaa barbaachaa

search engine
mala barbaadaa

search v.
doogama mta; joora rta

season
woqtii, tibba, mosina

season n .
four seasons: adoleessa, ganna, hagaya, bona

season n.
(short rains) hagayya geetti

seat
iddon, teessuma, barcuma

seclusion n.
ulmaa ni

second
hand (clothing) n. salbaajiii ni (Eng.)

second (n)
sekoondii

second n.
lameessoo ni

secondary prompt
saaqii lammataa

secondary window
foddaa gargaaraa

secondly n.
lameessoo ni

secrecy n.
qiirsaa ni

secret
iccitii

secret n.
haalaa ni; waan dhossaa; mistirii (Eng.); v. qiirsa sita

secretary
barreessituu, bareessaa

secrete fluid v.
silla sillita

secretly (adv.)
laana; (emph.) laanuma

section
kutaa

section break
deebisa kutaa

section n.
mitaa ni; gosa i; mogoo ni

section symbol
mallattoo kutaa

sector
kutaa

secure
hayyisa

security
ittisa

sediment n.
daadaa ni; gaggaa i; ficaa ni (Amh.); baaduu ni

seduce v.
faraha raata

seducer n.
farahaa ni

see
laali

see also
...s laali

see v.
arga gita; laala laalta

seed
sanyii

seed n.
firee ni (Amh.); senyii ni; midhaani; (of fruit) miciraani

seela'a
loofta; xupha'a phoofta

seelee
ni

seep through v.
shila a laata (Amh.)

seer n.
raaga i; yuuba i

segregate v.
fila filta

seize each other v.
wal qaba qabda

seize v.
birdifadha fatta; habardooqa dooxxa; qadhaba bda; tindhisa dhifta

seize violently v.
buta butta

select
fili

select a block of text
garee bareefamaa fili

select a check box
sanduuqa too'nnoo fili

select a command
ajaja fili

select a list box
tarree sanduuqaa fili(TSF)

select a menu
baafata fili

Select All
mara fili

select an option button
qabduu filannoo fili

selected
filatamaa

selected command
ajaja filatamaa

selection
filannoo

selector
filataa

self
of

self (pron.)
ufi

sell v.
gurgura rta

semi
solid n. suphee ni

semicolon
buufata xinnaa

send
ergi

Send As Is
akka jirutti ergi

Send As Unicode
akka yunikooditti ergi

Send HTML
HTML ergi

Send Mail
xalayaa ergi

Send Message
dhaamsa ergi

Send Plain Text
barruu leexaa ergi

Send To
‹??tti ergi

send v.
erga gita

Send/Receive
ergi/fuudhi

sender
ergaa

Sender Name
maqaa ergataa

sending n.
ergaa ni

senile n.
raatuu ni; raqa i

Sent Items
wanta ergaman

Sent To
‹??tti ergame

sentence v.
mura murta; n. qoraa ni; qorsumaa ni

separate oneself v.
cinaatta'a toofta

separate v.
baafadha fatta; bassa bassita; buqifadha fatta; dhoosa sita;

separately (adv.)
gargari

separator
foo'aa

September (11th-Oct. 10)
Fulbaana

Sequence
tarree

Serial mouse
hantuuttee walfaannee

serial number
lakkoofsa eenyummaa

Serial printer
maxxansaa walfaannee

series
walfaannee

series lines
sarara walfaannee

series n.
gogeessa i

Series name
maqaa walfaannee

series.............
walfaannee

series......................
walfaannee

serious
jabaa, ulfaataa

serious (adj.)
guddaa, guddoo, guddoo; jabaa, jabduu, jaboo; (pi.) jajjabaa

serious trouble, have v.
lubbaha boofta

servant n.
boii ni (Eng.)

Server
kaadima

server............
Kaadimtuu

service
tagaajila

Service Pack
qarqaba tajaajilaa

servitude n.
harumaa ni; garbumaa

seseega
seseedda; xexxepha phta; abeeba bda

session
tursa

set
qindeessi

set as default
akka durtitti qindeessi

Set Default
durtii qindeessi

set free v.
baasa baafta; fura furta

Set Password
iggitaa qindeessi

set v.
ka'a keeta

set...............
gurmuu

set....................
gurmuu

setting
qindaa'ina

settle a matter v.
" taasisa sifta (cf. ta""a); qora qorta "

settle v.
qubadha batta; teessisa sifta

setup
qindeessi

setup disk
baxxee qindaa'inaa

setup program
sagantaa qindaa'inaa

setup...........
qindaa'ina

setup...............
qindeessi

seven
torba

seven n. adj.
torba

seventy
torbaatama

sever v.
faceesa sita

sew v.
gooda goodda; hodha hodhita; waraana nta

sex, copulation
salma, kaacha

sexually attracted v.
dhangofadha fatta

shaara
rta (Amh.); irra gora; dhiisa dhiifta

shack n.
gomphee; gojoo (Amh.)

shade
gaaddisa, gaaddiddu

shade n.
gaadisa i; gaasa i

Shading
gaaddiddeessuu

shadow
gaaddidduu

shadow style
akkaataa gaaddidduu

shady (place) n.
qaballee ni

shafi jedha
tta (always used with jedha)

shaft (of spear) n.
soma eti; somaya i

shaft (of well) n.
kururuu ni

shaft n.
soma eti; somaya i

shake (part of the body) v.
wila wilita

shake (with anger) v.
roqooma ta

shake v.
cuqqisa qifta; bubbisa bifta; gingilcha iifta; holladha latta; leleqa

shake v. (violently) harguffa
fta

shame
saalfii, qaanii, yeelloo

shame n.
fokoo ni; ceera i

shameful (thing) n.
fokadhaba i

shameful, do something v. faffaha
faffoofta

shameless person n.
fokadhabaa ni

shape
boca, naqa

share
yagutooma

Share name
maqaa yagutoo

share v.
jifa jifta; n. jifuu ni; moggaa ni

shared library
mana kitaaba yagutoo

sharer n.
mogoo ni

Sharing
yagutooma

sharing n.
qooda i

sharp (something) n.
lufee ni

sharpen v.
qara qarta; qara'a raata

sharpness
qarama

sharpness n.
qara ti; abrii ni

shave v.
haada haadda; moyeessa sita; cira rta

shawwee
ni (Amh.); badallaa ni; boqoloo ni (Amh.)

she
isee, ishee, ishii, isiin, isii

she (pron.)
isiini

she who
ta (fern, form of the relative and possessive pronoun)

sheath n.
qalqala ti

sheeftii
ni (Som.)

sheep
hoolaa, bidoo

sheep n.
hoola ni, hooliyee ni; abloo ni; (female) karsoo ;

sheepskin n.
qoola i

sheet
wardi

sheet (bed)
ansoolaa, beleshee

Sheet-fed scanner
warbaa nyaacisaa wardii

shelf
dulaaba, ansaada, girgijii, zalangaa

shelf n.
miiljaloo ni

shell
qola

shell n.
balkii ni ; galaba ni; qola i

shell program
sagantaa qolaa

shelter
da'oo

shelter from v.
qobadha batta

shelter n.
bafta i; bultii ni; da'oo ni; dhoqooba i; gaadisa i; gaasa i;

shelter v.
haffa hafta

shield n.
wantee ni

SHIFT key
furtuu JIJJIIRRAA

shift position v.
siqa sixxa

shifting n.
siqansa i

shimmy v.
cuqqisa qifta

shine v.
calalaqa laxxa; billiqa lixxa; fiila fiilta; ibsa sita

shiny
calaqqisaa, cululuqaa

shiny (adj.)
culluu

ship
doonii

ship n.
markaaba i

shiritii
ni; abuyyadii ni; obolloo ni;(cotton, with pattern) leensoo ni

shirt
shamizii, qomee, ubaara, biddiqqoo

shirt n.
ubaara i; qolloo ni

shitoo
ni; marashii ni

shiver (with anger) v.
roqooma ta

shiver v.
holladha latta; siblalaha loofta; n. hollachaa ni

shock n.
rifanoota i

shock v.
makharsa sita; rifachiisa chiifta

shocked, be v.
bakaka katta

shoddy (things) n.
qacalee ni

shoe n.
kophee ni

shoe polish n.
qalaamii ni (Amh.)

shoes
kophee

shoot v.
tokkosa kofta

shop
suuqii, dukkaana

shop n.
suuqii ni (Amh.); duka (Swa.)

short
gabaabaa, gabaabdu, kuchubbii, murqicha

short (adj.)
gabaaba, gabaabdu, gabaabo; murqicha, murqitti, murqicha

short (and stocky) (adj.)
qura; (stature) turquma

short and wide (adj.)
bakila

short distance n.
ejata i

short n.
(person) haara i

short time ago (adv.)
reefu

short, be v.
qudhaama mta

shortage n.
diqqeena i; hanqoo ni

shortcut
qaxxaamura

shortcut icon
sajoo qaxxaamura

shortcut key
furtuu qaxxaamura

shortcut menu
baafata qaxxaamura

shortly (adv.)
dhi'o; diqqoo

shortness n.
gabaabina i; hayuma i

shorts
surree gababa, kushee, bolee

shorts n.
gomfaa ni; hidaa i; boggee ni (Amh.)

shot glass n.
malakkaa ni (Amh.)

shot n. (of gun)
tussii ni

should (aux. v.)
silaa

should not v.
himmalle

shoulder
gateettii, qoyiirara, gurmuu, qucee

shoulder blade n.
ceekuu ni; baleensuu ni

shout angrily v.
riita'a toofta

shout v.
alalaasaa sita; dhuqisa qifta; iya iyita; n. iyana ti; lalabba bda

shove v.
hulfa fita; kuunka kita

shovel
akaafaa

shovel n.
ankaafaa ni (Amh.), bawaa ni (Amh.); bawwee ni

Show
mul'si

Show all
mara mul'si

Show As
akka‹??tti mul'si

Show Detail
liixaa mul'si

Show Image
calaqqee mul'si

Show in
keessa mul'si

Show in Groups
gareen mul'si

Show Item
maalima mul'si

show off v.
baleela lta; shooba bda; n. shoobaa ni; shoobduu ni

show oneself v.
mulladha latta

Show or Hide
mul'si ykn dhoksi

Show Outline
toorii mul'si

show v.
akeeka akeetta; baana nta

Show value
gatii mul'si

shower n.
bukiyee ni; furmaata i; v. didiga dididda

showing off (adj.)
surto

shrew n.
humbii ni

shriek v.
oa oota; n. oa ooti

shrink (adv.)
hamussa+jedha

shrink v.
moggaasa gaafta; qamaacha'a chaata ;

shrivel v.
qamaacha'a chaata; qanchoradha ratta; v. risa rifta

shriveling n.
qanchora i

Shut Down
cufi

shut v.
qadaada dda

shutdown
cufuu

shy
ija-laafeessa, ija-laafettii

sibadha
batta

siblings (pi.) n.
obboleeyyaani

sick, be v.
bukana'a noofta; dhukkuba bda

sick, feel v.
lilikha litta

sick, ill
dhukkubsataa, dhibamaa

sickle
haamtuu, halbee

sickle n.
haamtuu ni

sickness n.
dukkuba i; dalaa ni; himatoo ni; (recurring) qassoo ni

sickness n. (of camels)
kororaa ni

side
maddii, cinaa, bira, kallattii, gomolee

side by side n.
laakummaani

side n.
gamma i; gombisa i; goomolee ni; moggaa ni; roga i; giraaba i

sidebar
kabala moggaa

Sides
moggaalee

sieve n.
meemee ni

sieve v.
dhimbiiba bda; n. dhimbiiboo ni

sift v.
socoha coota

sifter
gingilchaa

sight
mul'ii

sight n.
ila ilti; mullii ni

sign
ballaccee, mallattoo

sign n.
firma (Ital.); guba; milikeeta i (Amh.)

sign v.
farama mta

signal
asattoo

signal, signature
mallattoo

Signature
mallattoo

signature file
faayilii mallattoo

signature n.
sainii ni (Eng.); firma (Amh.)

significant
barbaachisaa, hiika qabu

silence
calleensa, callisa, tasgabbii

silence n.
caqalii ni

silent, be v.
callisa lifta

silk
arrii

silly
sephaa, gowwaa, daafura

silly (adj.)
gowwa

silver n.
qarsii ni

sima
simta; simana nta

similar
wal fakkaataa

similarity n.
wal fakkeenna i

simple
salphaa

simple (adj.)
kasso

simta
tita; (one by one) gurteesa sita

sin
cubbuu, nagaroo, xurii

sin n.
baasa i; cubbuu ni; daba i; lufa i

sin v.
lufa lufta; wallaala lta; yakka kita

since (conj.)
haga

since, from, after
eega, erga

sincerity
dugaadhaan, amanamummaadhaan

sinewy n.
ribicha i; ribittii ni

sing v.
dhawwa dhoofta; faarsa sita; sirba bita

singer
weelistuu, weellisaa

singing n.
dha'icha i; sirba i

single byte character
arfii kuudtokke

single n.
gumaa ni; takka

single underline
jalmura altokkee

single-click
cuqaasa altokkee

Single-sided disk
baxxee gartokkee

single, singular
leexaa, baaqqee

sink v.
lixa lixxa

sinner n.
haraamticha i; lufticha i; luftitii ni

sinuous, be v.
daba dabda

sip v.
durduura rta; fiiqisa qifta; una ta; lacadha catta; una ta; xuuxa xuuxxa

sirinqadha
qatta;

sisal n.
algee ni, cakkee

sister
obboleettii

sister n.
obboleettii ni; (pi) obboleeyyaani

sister-in-law
sayyuu

sit down v.
taa'a teetta

sit, make v.
teesissa sifta

site
iddoola

sitting n.
teessuma ti

situation n.
fullaa ni

situation, condition
akkaataa, haala

six
jaha

six n.+ adj.
ja'aa

sixth n.
ja'eesso ni

sixtieth n.
jaatameessoo ni

sixty
jahaatama

sixty n.+ adj.
jaatama i

sizable
hangii

size
hammamaa, qixxaayina

sizing handle
qabduu hamamteessaa

sizzle v.
shifisa fifta; shifisiisa siifta

skill n.
ogumaa ni

skilled, be v.
ogooma mta

skin
googa

skin n.
gogga ni; v. qunchiisa chiifta

skinned, be v.
quncaha caata

skinny
guuffee, godeessa, godeettii, huuqqataa, huuqqattuu

Skip
dhiisi

skirt
wandaboo qexxaa, gombisoo, hamfala, qaamisii mudhi gadi

skull
buqqee mataa

sky
samii, waaqa

sky n.
waaqa i

slander n.
hammachaa ni; xoophee ni

slander v.
cocana nta; hammaadha maatta

slash
haxaaroo

slash v.
qu'a quuta

slaughter v.
qala qalta; n. qalachaa ni; qalicha i

slave n.
garbicha i; garbitti ni; garboota ti; tisse ni

slave, ocean
garba

sledgehammer n.
madoshaa ni (Amh.); burisa

sleep
rafiitii, irriba

sleep v.
ciisa ciifta; rafa fta; caus. rafisa fifta

sleepiness n.
hirriiba i; muusoo ni

sleepy, be
v. hirriiba bda; muusaha soofta

slender (adj.)
huqqaa, huqqoo, huqqoo; qalla, qallo, qallo

slender, slim
jorroo, lulee, sorooroo, lawwee

Slide
islaayidii

slide master
kuusaa islaayidii

slide show
agarsiisa islaayidii

slide v.
loha loota ; mucucaha coofta; mucucaadha caatta;

slider
islaayiderii

slider indicator
islaayiderii waa himaa

slim (adj.)
qalla, qallo, qallo

slimy v.
hodanaha noofta

slip v.
mucucaha coofta; mucucaadha caatta; sirinqadha qatta;

slippery
sigigaataa, sigiggee, mucuca, mucucaataa, mucucaattuu

slippery, make v.
mucuceessa sita

slit v.
dira dirta

slither v.
loha loota

slope (of hill) n.
tarbee ni; (downward) goodoo ni; kofee ni

slouch v.
qucaha coofta

slow
juulii

slow down v.
kosa kocca; tirra tirta

slowly
suuta, adada

slowly (adv.)
laana; (emph.) laanuma; leeke; shonaani; sonaani; surto

Slug
suuqqaa

small (adj.)
baaku; dhipha, dhipho, dhipho; diqqaa, diqqoo, diqqoo;

small (fruit, grain) n.
qaracha i

small (something or someone) n.
koloochoo ni; kochora i

small (thing) n.
burkee ni; quucoo ni; saara i; ruphaa ni; boocha i; tuca i

small and new n.
nyaraqaa ni; nyarree ni

small bowl
killa

Small Business edition
maxxansa daldala xixiqqaa (MDX)

small capitals
qubxiqaa gugurdoo

small pieces n.
billee ni

small pox n.
bagaa ni

small, be v.
kushuma mta; qeeta'a toofta; n. (thing) qeetii ni

small, become v.
luha lutta ; moggaasa gaafta

small, little, few
xiqqoo, xinnoo, maddee, merqa, canuu, shiikkoo, bicuu

small, short n.
qurqucuu ni

smart (adj.)
qaro

Smart Phone
bilbila gaarii

smart quotes
waraabbii beekkamaa

Smart tag
abbimaa

smash v.
carassa sita

smear cowdung v.
faala lta

smear v.
diba bda; faala lta

smell badly
v. ajaha, ajoofta

smell n.
bad bulaa ni; xiraa ni

smell nice v.
foolaha loofta

smell v.
ciinca'a cofta; ajaa jofta; urga'a gofta; suufa fta; dhawwa dhoofta;

smelly (mouth of animals) n.
afajoo ni

smelly, be v.
sussa'a soofta

smile
seeqa

smile v.
qumaada dda; seeqadha qatta

smiling n.
seeqachaa ni

smoke
aara

smoke n.
aara i

smooth v.
halaga ladda; kolkola lta; luceesa sita; riga ridda;

snack
ciree, sharfaa, qacanii, oolchaa

Snail mail
poostaa qocaa

snake
shaawwisa, bofa

snake n.
illama i; bofa i

snake skin n.
muuxa i

Snap
ariitii

snap v.
qartammiisa miifta

snapshot
fanyartu

snatch v.
saama mta

sneaky, be v.
ofadha fatta

sneer
v. arabsa sita

sneeze v.
hatisa tifta

sneezing
haththissoo

sneezing n.
hatisoo ni

snide (thing) n.
haalaa ni

snore v.
huursa sita

snot n.
furroo ni

snout n.
humbii ni; oddoo ni

so
eega, kanaaf, akkas

so (conj.)
akkasi; eegi;

so and so n.
faa (suffix); ebeluu ni; abaluu ni

so that (conj.)
akka

soak v.
dikiida dda

soaked (adj.)
jiidajiitu, jiido

soaked, be v.
coollaha, loofta

soap
saamunaa, andarqii

soap n.
sabuna i (Swa.); samunaa ni (Amh.); andarqii ni (Som.)

soapstone n.
hilintoo ni

sob v.
hirqifadha fatta

soccer
kuphaa miillaa

society
waldaa, hawaasa

society n.
uumata i

sock(s) n.
kharsii ni (Amh.); shuraabii ni (Amh.)

socket n.
boolee ni

socks
kaalsii

socoha
ta; roraasa raafta

soda n.
magaadoo ni

sodden, be v.
dabana nta

sofa
soofaa

soft
laafaa

soft (fruit, grain) n.
qaracha i

soft (thing) n.
kachuu ni; marduufa i

soft, be v.
buka'a koofta; somba bita; dabana nta

soft, become v.
dhi'a diita; saamphala'a loofta;

soft, wet substance n.
borxoxxee ni

soften v.
riiqa riixxa

softly (adv.)
laana; (emph.) laanuma; suuta

softness n.
laafma i; luucaa ni

software
mosajjii

software program
sagantaa mosajjii

soggy, be v.
coollaha, loofta

soil
biyyoo, kooticha

soil (hard) n.
kokomicha i; konkomicha i

soil (loose) n.
ruruma i; ruusoo ni

soil (red) n.
ruussoo ni; sorooroo ni; (red or white) shiilaa ni; shiiluu ni

soil n.
lafa ti; biyyee ni; xura'a roofta

soldier n.
watadarii ni (Amh.); xoorsaraawwitii ni (Amh.)

sole n.
ganaa ni; faan ti

solid (adj.)
jabaa, jabduu, jaboo; (pi.) jajjabaa

solidify v.
coomphaha phoofta; jijima mta

solidus
haxaaroo

solitary (adj.)
kopha

solitude n.
kophaa ni; qoomnii ni; qoomi ni

solution
furmaata, fala

Somali n.
Safara ti;

some (adj.)
tokko; takka; gari; wa; wa'ii

some, a few
muraasa

someone n.
ebeluu ni; abaluu ni

something above n.
kurree ni

something n.
wa; wa'ii; womaa; womu; homaa

something small n.
saara i

something small, be v
qachacha chita

sometimes
yeroo tokko tokko

son
ilmo, ilma

son n.
ilma i

song
absaala, faarsaa, faarfannaa, faaruu, sirba

song (of young girls) n.
mossii ni

song n.
haagarroo ni; waa farsiti; sirba i

soot n.
qaqaa ni

soothe v.
qabana'a noofta

sooty, become v.
qaqa'a qoofta

sore n.
abdaraa ni, mada

sore throat n.
saqara i; silisa sita

sore throat, have v.
silisa sita

sores, have v.
madaha doofta; madaa ni

sorghum n.
misingaa; mashilaa ni (Amh.); bobee ni

sorrow
addeenya, gadda

Sort
fooyi

Sort Ascending
olee fooyi

Sort By
..n fooyi

Sort by Name
maqaan fooyi

Sort Descending
gadee fooyi

Sort key
furtuu fooyinsaa

sort order
tartiiba fooyinsaa

sorting
fooyinsa

sorting order
tartiiba foo'insaa

soul n.
hafuura i; lubbu ni

soul, spirit
lubbuu, afuura

Sound
sagalee

Sound card
turbaa sagalee

Sound clip
muraa sagalee

sound n.
qonqo ni; (splashing) dibiqa i

sound, voice
sagalee

soup
shorbaa, hurgufoo

sour
dhangaggaa'aa, kiikkoo

sour, be v.
haddhawa dhoofta

sour, become v.
bulungawa goofta

Source
madda

source code
lakkadda maddaa

source data
deetaa maddaa

source file
faayilii maddaa

Source worksheet
madda wardii hojii

source.........
madda

south
kibba

south n.
bitaa ni

sown v.
facaha caata

space
iddoo

space n.
(front of door) cichaa ni

spacebar
kabalaa iddoo

Spacing
addaan fageenya

spacious
arawaca, bakka ballaa

spacious (adj.)
bala, balo, balo

spaghetti n.
paastaa ni (Ital.)

spark
qaanqee, qaanteetii

spark n.
qaanqaa ni

spark v.
fmiina nta; calalaqa laxxa; bibiliqa lixxa; ibsa ibista

spatter v.
tiifa fta

speak constantly v.
xaxxisa fta

speak v.
cuuqqisa qifta; baana nta; jedha jetta

speak wrongly v.
dogongora rta

Speaker
haasawaa

speaker n.
falqa i

spear n.
eboo ni; woraana i

spear v.
waraana nta;

Special
addayaa

special (adj.)
kopha; qofa (Gab.)

special paper
waraqaa addayaa

special, unique
adda

specialist n.
ogeesa i; ogeettii ni

species
sanyii

specifically
addatti, keessattiyuu

specify
ifteessi

speck n.
huuba i; daadaa ni

speckles n.
suukii ni

Speech
haasaa

speech n.
dubbii ni; seeda i

speech, talk
haasaa, dubbii

speed
tafii, sardamsuu, ariitii

spell (evil) n.
murma i

spell checker
too'ataa qubeeffannoo

spelling
qubeessa

spend the day n.
ola; olmaha i

spend the night v.
bula bulta

sperm n.
jissaa ni

sphincter n.
xannee ni

spice
quyyifa, kuyyisa, mi'eessituu

spider
sariitii, cincoo, daarabaaftuu, orbobiisa

spider (small, grey) n.
sarrii ni; orbobiisa i; sarrii ni

spider web n.
saaphuphaa ni; raaphuphaa ni

spill v.
cunqursa sita; nanaqa naxxa; yaa'a yaata

spilled v.
harcaha caata; dhangalaha laata

spin box
saanduqa qaanxii

spine
miqiqqirii

spine n.
birii ni

spiral n.
dagalee ni

spirit n.
ekeraa ni; hafuura i; lubbuu ni; naphsee ni

spit out v.
cirrifadha fatta

spit up v.
alqadha qatta ( used only for small children); didiga, bulgafadha

spit v.
biifa fta; tiifa fta; tufa fta

spittle n.
hanchufa ti; tufaa ni

splash v.
fifita tta

spleen n.
rajeejii ni

splice v.
takhaala lta

splinter n.
filida i; v. filideessa sita

split
addabaa

split bar
kabalaa addabaa

split box
sanduuqa addabaa

split up v.
fotoqa toxxa

split v.
baqaqa qaxxa; bargafadha fatta; basaqa saxxa; caba bda;

split, be
cita citta; falaana nta; tarsa'a saata

splotched (thing) n.
botolee ni bobotolee ni

spoil v.
babadeessa sita; dadara rta; gata gatta; hammaadha maatta;

spoiled v.
midhika dhitta

spoiler n.
qunqumicha i; qunqumittii ni;

spoiling n.
qunquma i; qunqumaa ni

sponge
liifaa, sarphaphuu

sponge n.
huruffee ni

spongy n.
hoffee ni

spoon
fallaana

spoon n.
kaasoo ni(Som); mooqaa ni

sport
ispoortii

spot (white) n.
kalabsuu ni

spot n.
biduu ni ; karanchaaa ni; ciira i; hodolee ni

spouse
dhiirsa, niitii

sprain n.
buqa' ni

sprain v.
midhisa sita

sprained v.
midhika dhitta; buqa'a qaata; meeladha latta

sprawl v.
calaala ita; dhangalaha laata; bakaafa fta

spray v.
didiga dididda; firfirsa sita; tufa fta

spread out v.
dagaaga gaadda; afa, afta; diriirsa sita

spread the legs v.
bargefadha fatta

spread v.
cubussa sita; facha caata; labba labda

spreadsheet
wardii (waraqaa+diriiro)

Spreadsheet program
sagantaa wardii

spring (of water) n.
burqaa ni; maddoo ni; madda iti

spring (of wire) n.
shiboo ni (Amh.)

spring (season)
birraa

spring n.
baleessa i

spring v.
ce'a ceeta

sprinkle n.
buffee ni; (ritual sprinkling) mooca moocca; fifita; firfirsa;

sprinkling n.
tiifuu ni

sprout v.
arareesaha soofta, biqila lta; barduma mta; biqila lta; caleefa fta;

spur (chicken, cattle, goats) n.
koronchoo ni

spurfowl n.
wakarraa ni

spurn v.
qiriba bda

spurt v.
xinniqa ixxa

spy
basaasaa, basaastuu

spy v.
haaxeefadha fatta; dooyadha yatta; gaada gaadda;

SQL
SQL

SQL Server
kaadimaa SQL

square
addababa'ii

square brackets
golbee arfakkuu

squash n.
bododda i

squash v.
tuma tumta; uka ita

squat v.
quphana nta

squatting n.
teessuma ti

squeak v.
xiixa xiixxa

squeeze v.
cumfa fita; dhandhooma mta; kuucha kuucca; macarsa sita; miica

squirrel
osolee

squirrel n.
tuqaa ni

SS/80
SS/80

stab v.
waraana nta

Stack
tartiiba

staff n.
orooroo ni

stagger v.
daaqa axxa; batatisa tifta

stain v.
halla lita; xura'a roofta

stainer
calaltuu, miirtuu

stale, become v.
qamansa sita

stalk n.
(of millet or sugar cane) aalaa

stallion n.
farda korma

stammer v.
gigisa siifta

stamp
sumuda, chaappaa

stamp n.
mataaba i (Amh.)

Stand by
qophee

stand up v.
eja ejita; ka'a kaata

standalone
of danda'aa

Standard
durtii

standard time
yeroo durtii

Standard toolbar
kamshaa durti

stapler
qonyeessituu

star
urjii

star grass n.
sardoo ni

star n.
urjii ni; (bright) n. bakalcha i

starling n.
cuquliisa i

start
jalqaba, eegala

Start button
qabduu eegaltii

Start menu
baafata eegaltii

start n.
qabaa ni; qabiisa i; yayyaba i

start page
fuula eegaltii

Start time
sa‹??aa eegaltii

start v.
jala qaba qabda

startled, be v.
dammaqa maxxa; rifadha fatta

Startup
eegala

Startup disk
baxxee eegalaa

startup folder
ukaankaa eegalaa

starvation
beela, xannee

starvation n.
koolee ni; koolawaa ni

starve v.
bobossa sita

State/Province
biyya/godina

statement
hima

Static object
wanta dhaabbataa

station
buufata

Statistics
xiinannoo

status
haalojii (haala+hojii)

status area
gita haalojii

status bar
kabala haalojii

status n.
shuuma i

status..............
haalojii

statute n.
seera i

stay away from v.
miira miirta

stay v.
majeefadha fatta; majaha joofta; ola olta; qubadha batta; taa'a teetta;

steal v.
hata hatta

steam
hurka

steam n.
aara i

steam v.
damfa fita; finiina nta

steep place n.
toronjii ni

Step
ejjatoo

Step In
seeni

step n.
faanoo ni

stepfather
abbaa buddeenaa, abbaaddaa

stepmother
haadha buddeenaa, gayyaa, ayyaaddaa, haadhaddaa

sterile (cow) n.
dhankaaka i

sterile (woman) n.
masseena i; harkuu ni; v. hawa hawita

sterile, become v.
goga godda

sterility n.
masseenumaa ni

sternum n.
laphee ni

stew
ittoo, waxii

stick
ulee

stick (ceremonial for women) n.
siiqee ni

stick (for digging) n.
komfii ni

stick n.
bonjaa ni; bordaa ni ; harchumee ni; moroolee ni ; qo'ee ni;

stick out v.
gooraha rata; quuqa quuxxa; quuqawa qoofta;

stick together v.
coomphaha phoofta; lula lulta

stick v.
maxana nta

sticky v.
hodanaha noofta

stiff (neck) n.
amjalloo ni

stiff, be v.
sibra brita

stiff, become v.
qorqooraha roofta

stiffness n.
koteessa i

stifle v.
uka ita

stile n.
yaabdoo ni

still
calleensa

still (conj.)
ammalle, ammoo; immoo; immooye

still, be v.
ka'a kaata

sting n.
ilkee ni

sting v.
buqata qatta; nyaadha nyaata; qartammiisa miifta

stingy, be v.
xiixa'a xoofta

stink
v. ajaha joofta ; bula'a loofta; xira'a roofta; ajaha; n. xiraa ni

stinking (adj.)
batti; bakti

stir up v.
walti naqa naxxa

stir v.
(a fire) goola lta

stitch v.
gooda goodda; hodha hodhita

stitching n.
xiyyoo ni

stocky (adj.)
tiira

stolen livestock n.
dhiiroo ni

stomach
garaacha, macoo

stomach n.
garaa ni; garacha i; qochumaa ni

stone
dhagaa

stone (of fruit) n.
kilee ni

stone n.
dhagaacha i; dhakaa

stones (small) n.
qurqura i

stony (place) n.
kurkuruu ni; bulee ni

stool n.
marchumaa ni; barchumaa ni

stoop v.
duufa fta; goba bda; gomphoola lta

Stop
dhaabi

stop it
laki!; diisi!

stop over v.
takkaara rta

stop up v.
duucha chita

stop v.
cufa cufta; dhiisa dhiifta; eega eedda; indhisa dhifta; tura turta

storage
kuusaa

Storage..........
kuusaa

store
kuusi

stored procedure
adeemsa kuufame

storeroom
kuusaa

storeroom n.
magazina i (Ital.)

stores
kuusaalee

stork n.
babohaloona i

storm
obonboleettii, suulaa, bubbee

storm n.
karfafuu ni

story
durdurii, sheekoo, seenaa

stout (adj.)
furda, furdo, furdo; gabba, gabbo, gabbo

stove
siliindarii, saamaawaaraa, shaawulaa, girgaatii

straight
qajeelaa, qajeeltuu, qajeeltoo

straight (adj.)
qajeela, qajeeltu, qajeelo; looko

straight quotes
eerata qajeeelaa

straight, be v.
diriira rta; sooyaha yoofta; (adj. sooyama

straighten v.
qunquma mta

straightness n.
huriisa i

strain v.
gingilca chita

stranger n.
Sidaama ti; orma i; mataqoo ni (being ill at ease)

strangle v.
hudha ta

strap (of leather) n.
bungee ni; fannoo ni; gaadi ni; haada i ;

straw (grass)
citaa

straw n.
cidii n (Amh.); dhuyyuma ti

stray v.
miliqa lixxa

stream
yaa'a

stream v.
xuxxuruursa sita

Street
xurree

street n.
kara ni

strength
jabina, cimina, anniisaa

strength n.
forsaa ni (Ital.); humna iti; irree ni; onnee ni

strengthen v.
da'eesa sita; gonoofa fta

Stretch
diriirsi

stretch v.
afa, afta; diriirsa sita; fada fadda; hiitadha tatta;

stretcher n.
wasaasaa ni

Strict
jabaa

stride (of camel) n. sodhoboo
ni

stride v. akabsadha
satta; n. sadhaba i

Strikeout
keendala

strikethrough
irra sarari

string
siibaagoo, fo'aa, tushii

string (of leather) n.
dhi'ee ni

string (of sisal) n.
ilkoolee ni; miseensa i

strip v.
follosa sita; fofollosa sita; qunchiisa chiifta; xuruuradha ratta

striped (adj.)
daammi

striped, be v.
mumura ta

stripes n.
barruu ni; muramura i

stripped v.
quncaha caata; folloqa loxxa; folloqa i (something stripped bare)

stripping.......
tamsaasa

strips n. (wood) filxii
ni (Amh.)

strive v.
carraaqa raxxa; dogoma mta; qolcha cita

stroke v.
hoosa sita

strong
cimaa, jabaa

strong (adj.)
wadalla; baara, baartu, baara; (pi.) babaaro;

strong (person or animal) n. kootee
ni; korkoree ni

strong (person) n.
qommicha i; qeericha i

strong n.
kotoola i

strong, be v.
jabaadha baatta; ribaha boofta; make v. ribeessa sita

Structure
caasaa

stubble n.
qunxaa ni

stubbornness n.
siriima i

stubby, be v.
jirma jirmita

student
barataa, barattuu

student n.
barratu i; (pi.) baratoota i

study v.
barradha atta; tamaara rta (Amh.)

stumble v.
gatantara rta; mucucaha coofta; mucucaadha caatta

stunted (adj.)
tuura

stunted, be v.
ukura'a roofta; qanchara rta

stupid (adj.)
gowwa

stupid n.
gadareesa i; daallee ni; gadaaricha i; roodaa ni;

stupid, be v.
daalaha loofta

stupidity n.
daaleessaa ni; daaluma ti

stutter v.
gigisa siifta

stuttering n.
gigee ni

style
haalata

style area
teessuma haalataa

style box
sanduuqa haalataa

style name
maqaa haalataa

style sheet
haalata wardii

style..................
haalata

Stylus
mutaka

Subdirectory
qaleeloo xiqqaa

subfolder
ukaankaa xiqqaa

subform
unka xiqqaa

Subject
dhimma

submenu
baafata xiqqaa

Submit
dabarsi

subreport
gabaasa xiqqaa

subroutine
sagantaa xiqqaa

Subscribe
maamiloomuu

subscript
jalarfii

subscription
maamilooma

subsidiary
hortee

substance n.
nafa i

substitute
iddoomaa, iddoomtuu

substitute n.
gayyaa

Substitution
iddabsa

subtle
abshaala, gamna, haxxee

Subtotal
hundumta xiqqaa

subweb
saphapha xiqqaa

succeed v.
itti ba'a baata ; milkawa koofta

success
milkaawwii

successful
milkaa'aa, milkooftuu

successful, be v.
dabra barta

suck v.
dhunguga gudda; hodha hoota; lefadha fatta; xuuxa xuxxa;

sucker n.
hijinjii ni

suckle v.
hodha hoota; qarchaasa chaafta

sudden
tasa

suddenly (adv.)
tassa

sufficient, be v.
gaha geeta

Suffix
dursoo

suffocate v.
hudha ta

suffocation n.
hudhansa i

sugar
sukkaara

sugar n.
sukarii; sha'ii; sokortii ni; sukaara ti (Swa.)

sugarcane
meejoo, shonkooraa

sugarcane n.
shonkoraa ni (Amh.)

Suggest
yaada dhiyeessi

suggestion
yaada dhidaatu

sugicha, sugitti, suga'o; wadalla

suit
kittaa, iraraajala

suitable
mijaa'aa, tolaa

suitable, be v.
ta'a taata

suitcase n.
saatinaa ni (Amh.)

suite
guutarta (guutuu+gurgurtaa)

sukuuma
mta; tuma tumta

sulcha
chita; ukhukuba bda; wirsa sita

sum
ida'ama, edaasa

summary
xumura, guduunfaa, goolabbii

summer
bona

summit (of mountain)
qarree, fiixee, bantii

summit n.
gubbaa ni

sun
aduu, biiftuu

Sunday
dilbata

Sunday n.
Sambata (Orom.); Dilbata

sundown n.
gumaani ya bu'e

sunflower n.
suufii ni (Amh.)

sunken, be v.
dhaamaha moofta; modhoka dhotta

sunlight n.
caama i

sunrise
bahiisa aduu

sunrise n.
biiftuu ni

sunset
seensa aduu

superblock
gamoo guddaa

superior (adv.)
ola olitti

superscript
irrarfii

superstition
tolchituu

superuser
baay'ee fayyadamaa

supplemental
dabaltii

supplementary group ID
W.E. gurmuu dabalataa

Supplier
dheemshaa

support
deeggarsa

support n.
kala kalta

support v.
fida fidda; hirba hirbita; hirkadha katta;

suppress v.
uka ita

suppurate v.
malaha loofta

suppuration n.
malaa ni

sure! (adj. + adv.)
mirkanna!

surely (adv.)
silaaftu

Surface
irrata

surpass v.
caala lta; dabra barta

surprise
dinqisiifannaa

surprise n.
mama i

surprised, be v.
mama mamta

surround v.
marsa sita

surrounded, be v.
gingeesa sita

survey
iyyaatii

survive v.
nyaraaqa raxxa; qodadha batta

survivor n.
ba'eessa i; ba'eettii ni; fiiga i

suspect v.
ciicadha catta

suspend v.
fanafadha fatta

suspended, be v.
raraha raata

suspicion n.
(wal) se'achaa ni; birraa ni

suspicious
ciicataa, ciicattuu, shakkituu, shakkisiisaa

suspicious, be v.
suufa fta

sustain v.
soora rta

suufa
fta

swaggering n.
buuphaa ni

swallow n.
raaree ni

swallow v.
liqimsa sita

swamp
dhaqdhaqii, caffee, leephoo, duduba

swamp n.
caffaa ni

Swap file
faayilii wasaasoo

swap v.
jijjira ta;

sway v.
daaqa axxa; fanafadha fatta; fuutisa tifta; roraha ta;

sweat
dafqa

sweat v.
damfa fita

sweater
shurraaba, golfoo

sweater n.
shuraabii ni (Amh.)

sweep v.
harra rta; haxaha xata; sossa sita

sweeping n.
harma miti

sweet
mi'aawaa, mi'ooftuu

sweet potato
maxaaxisha, camcamee, soogiddee

sweet, be v.
urga'a goofta; miyawa yoofta; qunxulaha loofta

sweeten v.
qunxuleessa sita

sweets n.
karamellaa ni

swell v.
bokoka kotta; bukisa kifta; buqacha'a choofta; burdawa doofta;

swelling n.
dhussoo ni; iitoo ni; kursoo ni; quunyoo ni ; waciba i;

swerve v.
cilaafadha fatta

swimsuit
uffata daakaa

swindler n.
malticha i; maltittii ni

swing v.
cuqqisa qifta; furiisa riifta; raasa fta; rootisa tifta; roraha ta;

switch
jijjiirraa

switch v.
milisa sita

swollen
dhodhommoqaa, dhiita'aa

swollen (adj.)
raba; xili

swollen eye n.
bokkoo ni

swollen throat, have v.
silisa sita

swollen v.
bota'a toofta okholadha latta; dhofaha foofta; dhodhoofaha foofta

sword n.
gorraadee ni aflameeda i (double bladed); seeftii ni;

symbol
mallattoo

symbolic link
walqabeenya mallattoo

synchronization
walsimata

Synchronize
walsimsiisi

synonym
moggoyyaa

Synonyms
moggoolee

syntax
caasima

syntax error
dogoggora caasimaa

syphilis n.
falxaataa ni

system
sirna

system administrator
taliigaa sirnaa

System call
waamichaa sirnaa

system configuration
tolchina sirnaa

System console
sirna bugaatoo

System date
yeroo sirnaa koompitaraa

system file
faayilii sirnaa

system information
odeeffannoo sirna

system process
hojii sirnaa

system requirements
fedhii sirnaalee

System software
mosaajjii sirnaa

system...........
sirna


Submit a Word(Jecha)