Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 788 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter T.
T

tab
caancala

tag
iyyaatoo

tax
qaraxa, ashuuraa

TCP
TCP

tea
shaayii, shaayee

ten
kudhan

the
-icha, -ittii

tin
qorqorroo

tip
qaccee

to
fi (suffix); gara

toe
quba miillaa

Top
irra

two
lama

tall
dheeraa, lawwee

Task
hojii

taxi
taaksii

team
gartuu, gumii, tuuta, garee

tent
waaroo, dunkaana

Test
basdaduu

Text
barruu

them
isaani

they
isaan

thin
qallaa, qalloo, huuqqataa, huuqqattuu

this
kun, kana

Tile
daltuuli (dalga+tuuli)

Tilt
olgadii

time
yeroo

tint
booruu

tire
golollee, gommaa

tool
meeshaa

trap
kiyyalluu (kiyya+halluu)

tree
mucha

tty
tty

tura
turta

turn
off n. gorsumaa ni; jiroo

twin
lakkuu

type
akaakuu

taaba
taabda

table
minjaala

Tasks
hojii

teeth
ilkaan

theme
dhamsa

there
achi

these
kunniin, kanneen

thief
hattuu

thigh
gudeeda, sarbaa, kofa, uduuda

thing
waanta, meeshaa

those
sunniin, sanneen

three
sadii

thumb
abbuudduu

Tight
xurrata

tilde
dalduufaa(dalga+duufaa)

timid
na'aa, naatuu

to go
deemuu

today
har'a

token
bakka buutuu

Tools
meeshaale

tooth
ilka, ilkaan

topic
matduree

total
dimshaasha, waliigala

towel
fooxaa, waccuu

toxic
summaa'aa

track
faana

train
baabura geejjibaa

trend
adeemsa

tribe
gosa

truck
makiina fe'issa

trust
amaanaa

take!
hoo!; hoodhi!; (pi.) hoodhaa

talent
dandeettii, kennaa

target
manii

TCP/IP
TCP/IP

teapot
moqorqoraa shaayee

things
wantoota

thirty
soddoma

thread
fo'aa, kirrii

threat
doorsisa

throat
kokkee, qoonqoo

timber
saanqaa

tiring
dadhabsiisaa

to aim
qiyyaafachuu, akeekuu

to buy
bituu

to cry
boo'uu, iyyuu

to cut
ciruu, kutuu, muruu

to die
du'uu

to dig
soquu

to do
gochuu, hojjechuu, dalaguu

to eat
nyaachuu

to fly
barrisuu

to hit
dha'uu, rukutuu, gobuu, reebuu

to hug
hammachuu, itti dhiyaachuu

to mix
waliin makuu, walitti dabaluu

to pay
kaffaluu

to rob
saamuu

to rot
raamma'uu, tortoruu

to run
fiiguu, arreeduu, kaachuu

to saw
seeruu

to say
jedhuu

to see
ilaaluu, arginuu

to sew
hodhuu, xibiiruu

to sit
taa'uu

to try
yaaluu, badaduu

to use
fayyadamuu

to wet
jiisuu

to win
injifachuu, mo'uu

to wip
dhaanuu

toggle
ceetuu

toilet
boolii, golbobbaa

tolcha
chita; erba erbita

toltuu
ni

tomato
timaatimii, ajaagaarii

tongue
arraba

torso
qoma, laphee

toward
gara, kallattii

true!
mirkanna!

twenty
digdama

TAB key
furtuu CANCALAA

Tabular
bif-gabatoo

tar n.
renjii ni (Amh.)

Taskbar
kabala hojii

TaskPad
yaadannoo hojii

tax n.
damooza (Amh.); gibira i; koodii ni (Swa.)

teacher
barsiisaa, barsiistuu

tedious
nuffisiisaa

termite
rimma, gadulessa

textbox
sanduuqa barruu

texture
makalluu (makaa halluu)

Then by
akkasumaan fo'i

thirsty
dheebuu, dhabsuu

through
keessaan

thunder
bakakkaa, mandisuu, kakawee

tip n.
mataa ni; fiixee ni; ilkee ni

to bake
tolchuu

to beat
dha'uu, reebuu, tumuu, gobuu

to bite
ciniinuu, hidduu

to boil
danfisuu

to burn
gubuu, boba'uu, bobeessuu

to call
waamuu, bilbiluu

to chat
haasa'uu

to come
dhufuu

to cook
affeeluu

to deny
ganuu, haaluu

to earn
argachuu

to edit
gulaaluu

to exit
ba'uu

to fear
sodaachuu

to fill
guutuu

to give
kennuu, laachuu

to grow
biqiluu, marguu

to hate
falquu, jibbuu

to have
qabuu, qabaachuu

to heal
fayyuu

to hear
dhaga'uu

to help
gargaaruu, deggeruu, faduu

to hide
dhoksuu

to hire
mindeessuu, obarayeessuu

to hold
qabuu

to hunt
adamsuu

to joke
qoosuu, baacuu

to jump
xarrisuu, utaaluu

to kick
dhiituu, qeera'uu

to kill
ajjeesuu

to kiss
dhungachuu

to know
beekuu, baruu, amanfachuu

to lead
geggeessuu, hoogganuu

to leak
dhimmisuu

to lick
arraabuu

to limp
okkoluu

to live
jiraachuu

to lock
qollofuu

to look
ilaaluu, arguu

to make
gochuu, tolchuu

to milk
elmuu

to moan
aaduu, gadooduu

to move
wawarraaquu, socho'uu

to need
barbaaduu, badaduu

to obey
abboomamuu

to open
banuu, saaquu

to pass
darbuu, taruu

to peel
quncisuu

to pile
tuuluu

to plan
karoorsuu, karoorfachuu

to play
taphachuu, xabachuu

to pour
dhangala'uu, dhangalaasuu

to pull
harkisuu

to push
dhiibuu

to rain
roobuu

to read
dubbisuu

to rent
kireessuu

to ride
gulufsiisuu

to seem
fakkaachuu

to sell
gurguruu

to send
erguu

to sift
gingilchuu, soruu

to sing
weeddisuu, weellisuu, alalaasuu

to slip
mucucaachuu

to soak
dhuubuu, laaffisuu

to spit
tufuu

to stay
turuu

to stir
bulbuluu, irbuu, mooquu, sochoosu

to swim
daakuu

to tear
tarsaasuu, baqasuu

to tell
himuu

to till
shukunuu, jaala soquu

to wait
afachuu, eeguu, turuu

to walk
adeemuu, tarkaanfachuu

to want
barbaaduu, fedhuu, badaduu

to warn
akeekkachiisuu, beekkachiisuu, seerachiisuu, weellefachuu

to wash
dhiqqachuu, miiccuu, sharaquu

to wear
uffachuu, keewwachuu

to weed
aramuu

to work
hojjechuu

to yawm
hamuummachuu

to you
sii

toe n.
quba i

tonight
edana, har'a galgala

Toolbar
kamshaa

toolbox
sanduuqa meeshaa

top n.
mataa ni; fiixxee ni; gubbaa ni; kurree ni

tourist
daaw'ataa, daaw'attuu, imalaa, imaltuu

traitor
gantuu, haalaa, haaltuu

trigger
ceesistuu

try v.
halaaqadha qatta; moqora rta (Amh.); itti gama

Tuesday
kibxata, facaasaa, balloo

turn on
kaasi

two n.
lacuu ni; lama; lamaanuu ni

tab stop
dhaabduu caancalaa

tag line
sarara iyyaatoo

tail n.
eegee ni

take v.
fuudha fuuta; geesa sita; qaba qabda; qola qolta;

talk v.
dubbadha batta

tame v.
matassa sita

tamp v.
sibrisiisa siifta

tapeworm
minnii, koosoo

taphadha
phatta

teachers
barsiisoota

team n.
gollii ni

tear v.
buta butta; cira cirta

teat n.
gurruu ni; mucha i

teenager
yarsuma

teff n.
xaaafii ni Amh.)

tejj n.
daadhii; xajjii ni (Amh.)

tell v.
hima himta; odeessa sita

template
qajojii (qajeelcha+hojii)

tent n.
waaroo ni

Terminal
buufata

test n.
fatana i (Amh.)

text box
sanduuqa barruu

thousand
kuma

Thursday
kamisa

tiibba'a
boofta; xillibba'a boofta

tilt v.
kofisa fifta

time n.
bara i; haga i; sa'aatii ni (Amh.); aduu ni, yeroo, gafa;

tiny n.
burke ni (of seeds or grain); bit n. xuunee ni

tire n.
goomaa ni (Ital.)

to abhor
jibbuu, balfuu

to adapt
madaqsuu

to agree
waliigaluu, wal ta'uu

to alter
geeddaruu, jijjiiruu

to amaze
dinqamuu

to amuse
gammachiisuu, kofalchiisuu

to annoy
aarsuu, dallansiisuu

to argue
falmuu

to bathe
dhiquu

to blame
haalachuu, komachuu

to bleed
dhiiguu

to bless
eebbisuu

to break
cabsuu

to bring
fiduu

to brush
riguu

to build
ijaaruu

to carry
baacuu

to chase
ari'uu, kurkursuu

to clean
qulqulleessuu, haruu

to cough
qufa'uu

to count
lakkaa'uu

to cross
cee'uu

to dress
uffachuu

to drink
dhuguu

to drive
oofuu

to elect
filuu

to enter
galuu, seenuu

to erase
balleessuu, haquu

to fight
waraanuu, loluu

to greet
nagaa gaafachuu, dubbisuu

to guess
tilmaamuu, heduu

to hurry
ariifachuu, jarjaruu, si'achuu

to laugh
kolfuu

to learn
barachuu, baruu

to leave
baatuu, gadhiisuu

to marry
fuudhuu, heerumuu

to mimic
akkeessuu

to mourn
gufufuu

to paint
dibuu

to print
maxxansuu

to roast
waaduu, affeeluu, kalaankaluu

to serve
tajaajiluu

to shave
haaduu, aaduu, aaddachuu

to sleep
rafuu, ciisuu

to smash
hurreessuu, unkuteessuu

to smell
suufuu, fuunfachuu, urgeeffachuu, suurachuu

to start
jalqabuu, eegaluu

to steal
hatuu

to sting
hidduu

to study
qu'achuu

to sweat
dafquu

to sweep
haxaa'uu, haruu

to teach
barsiisuu, leenjisuu

to think
yaaduu, abbaaluu

to throw
darbachuu, ha'uu

to trade
daldaluu

to untie
hiikuu

to visit
daaw'achuu

to vomit
hooqqisiisuu, balaqqamsiisuu, balaqqamuu

to waste
baraaxuu, afoollessuu

to worry
dhiphachuu, yaadda'uu

to write
barreessuu, katabuu

toad n.
raacha i

together
walitti, wajjin, walii-wajjin

tomb n.
irreesa i

tomorrow
boru, bor

transfer
dabarsa

transmit
tamsaasi

trap n.
xuruuraa; qambara i (Amh.); v. xuruura rta

tray n.
sahaniiyaa ni

tree n.
muka i

trek n.
kunna i

triangle
rogsadee, sadakkuu

trim v.
qunquma mta; quruuxa ruuxxa

trot v.
sussuka sutta

truncate
hallaguu

tuffadha
fatta

Turn Off
dhaamsi

turn v.
gargala ta; jiiroo ni; qonyee ni

tusk n.
ilka arba; kalaadii; ilka ilkiti

Tutorial
irrabahii

twin n.
lakuu ni

type n.
gosa i

Typeface
barfuula

Tab Order
durduuba cancalaa

table n.
tarapheezzaa ni (Amh.)

Tablet PC
Tablet PC

taboo n.
habra i; haraama i (Arb.); laguu ni

task list
tarree hojii

task pane
heerata hojii

taste (n)
dhandhama, camii, akkaataa, filannaa

taste v.
dhandhama mta; una ta

teach v.
barsiisa sifta; lenjisa jifta; tamarsiisa siifta

tears n.
imimaan

tease v.
caacursa sita; goyeessa sita; qalada ladda (Amh.);

tee shirt
ti shartii

Telephone
bilbila

Temporary
ammaafii

Tentative
yeroof

tenth n.
kudhaneessoo ni

Text Area
bal'ina barruu

text file
faayilii barruu

text only
barruu qofa

Text Size
hammamtaa barruu

thank you
galatomi, galatoma

theft n.
hanna i

therefore
kanaaf

thesaurus
waa dhugoomsuu

thief n.
hattuu ni

thigh n.
luka lutti, (back of thigh) albaaquu ni; uduuda ddi; gudeeda i;

this year
barana

thumbnail
qeensa abgudduu

time zone
godina sa'aatii

title bar
kabala mataduree

to absorb
xuuxuu

to accuse
yakkuu, himata

to adjust
sirreessuu, tottolchuu

to admire
jajuu, dinqisiifachuu

to advise
gorsuu

to affirm
mirkaneessuu

to arrive
ga'uu

to assess
tilmaamuu, qorachuu

to assign
ramaduu

to assist
gargaaruu, deggeruu

to attach
maxxansuu, qabsiisuu

to be ill
dhukkubuu

to bother
rakkisuu

to cancel
haquu

to change
jijjiiruu, geeddarumsa, sharafuu

to delete
booxuu, haquu

to divide
hiruu, qooduu

to escape
miliquu, baqachuu

to finish
xumurtuu, fixuu

to gossip
ususuu, gumgumuu

to govern
bulchuu

to grieve
gadduu

to harass
doorsiisuu, sossodaachiisuu

to impale
uruu

to impede
gufachiisuu, ittisuu

to infect
dhukkuba qabsiisuu

to ingest
liqimsuu

to insult
arrabsuu

to intend
karoorfachuu, yaaduu

to invite
affeeruu

to lessen
xinneessuu, xinnaachuu

to listen
dhaggeeffachuu, caqasuu

to offend
mufachiisuu, aarsuu, dallansiisuu

to pierce
waraanuu, uruu

to preach
lallabuu

to punish
adabuu

to reduce
xiqqeessuu, hir'isuu

to regret
gaabbuu, sheena'uu

to remain
hafuu

to remind
yaadachiisuu

to scream
iyyuu, wacuu

to sqeeze
cimmiiguu, cuunfuu

to supply
dhiheessuu

to update
ammayyoomsuu

to winnow
calleessuu

toast v.
akaawwa akoofta or akaha akoofta

today n.
ardhaa ni

tongs n.
qadhabaa ni

toothpick
rigaa

torch n.
batterii ni (Eng.)

torso n.
agooda i (of people), upper ( of animals) agooda i;

total n.
cufa

total row
ida‹??ama tardaa

touch v.
tuqa tuxxa

trace n.
faana ti

track n.
faana ti

track v.
hordooffa fta

trackball
ijoo hantuutee

trade v.
dilaala lata (Amh.); daldala

trademark
mallattoo daldalaa

train v.
lenjisa jifta; barsisa sifta; matassa sita

Transform
muuxata

Translate
hiikuu

treatment
wal'aansa

trendline
sarara adeemsaa

tribe n.
saabaa ni; gosa

trick v.
soba sobda

trust n.
dhugeefachaa ni

trust v.
amana nta

truth n.
dhugaa ni; jeemfa i

Try Again
ammas yaalii

twine v.
ca'a ca'ata; michira rta

twist n.
dagalee ni; foloqa i

twist v.
borcha chita; mamara ta; mara rta; maxxaaria rita; michira rta;

Tab Character
arfii caancalaa

tab delimited
daangessa caancalaa

table cell
maadhee gabatee

table of contents
qabeentaa

take (ahead of time) v.
simta tita

take an interest v.
yaala lata

take away v.
baasa baafta; baafadha fatta; fageessa sita

take care of v.
salfa fita; fida fidda; eegadha gatta

take from v.
baafadha fatta

take off v.
buufaadha fatta; faaqa faaxxa; buufadha fatta;

take out v.
baasa baafta; futa futta

take over v.
dhaala lta

take turns v.
marreessa sita

takkumaa; tokkocha
i; gumaa ni

talk much v.
ogisa ogifta

tall (adj.)
daaqa, daaxu, daaqo; dheera

tall (person) n.
qoortii ni

tamarind (tree) n.
rooqaa ni

tame adj.
kasso

tan (adj.)
magaala

tapeworm n.
minnii ni

tarpaulin n.
sharaa ni (Amh.)

Task Request
fedha hojii

taskbar button
qabduu kabojii

tassel n.
handaara i

tasteless v.
busha'a shoofta

tawny (adj.)
daallu

tea (black) n.
strungii ni (Saw., Eng.)

tea (leaves) n.
sha'ii; majaanii (Swa.)

tea leaves
baala shayyii

teacher n.
barsiisaa ni; barsiiftuu ni; astamaarii ni (Amh.)

teaching n.
barnoota i; barsiisaa ni; tamaarii ni

teapot n.
moqoqoraa ni

tear open v.
qirqitadha tatta

tearful, be v.
nyonyooka yootta

teasing n.
tapha i

telephone n.
silkii ni (Amh.); simuu (Swa.)

telephone book
galeeloo bilbilaa

Tell Me More
dabali mee

temperament n.
miira i

temperate zone
badda daree

temperature (air)
sadarkaa o'aa, haala qilleensaa

temperature (body)
layidaa

temperature n.
qandhoo ni

temptation n.
ilaalachaa ni

ten (group) n.
kurnya i

ten birr note n.
bondii ni (Eng.)

ten n.+ adj.
kudhani

tendon n.
maceera i; morgaha i; ribuu ni

tense, be v.
dallana nta

tentative confirmation
mirkana taa'umsaa

terminal affiliation
firooma buufataa

termite n.
limoo ni; abbalimo ni

terrified, be v.
giddaha doofta; murgama mta

terror n.
murgama i

testicles n.
gungumaa ni

testimony n.
dhugeessaa ni

Text alignment
hiriirfama barruu

Text chart
taattoo barruu

Text direction
qixa barruu

text editor
gulaalaa barruu

text format
dhangii barruu

text formatting
dhanga'ina barruu

text wrapping
marsaa barruu

text..............
barruu

text..........................
barruu

thankfulness n.
galata i

that (pron)
sun, sana

that (pron.)
ka ta

thatch v.
kaba kabda

the day after tomorrow
iftaan

the rains begin); micicaa
ni; (fresh and abundant) misa i

their, theirs
isaani, saani

them (pron.)
isaani

then (adv.)
duuba; eegi ; jennaani; lama; yoosi

there, over there (adv.)
achi

therefore (adv.)
eegi ; tanaafl; yoosi

therefore, in that case
eegasu

Thermal printer
maxxansaa oo‹??aa

these (pron.)
kuni; tuni; kunini; tunini

they (pron.)
isaani; jarra i

thick, be v.
kantara rta; bora borta; gobba bita

thick, become v.
bora borta

thicken v.
itita ititta

thickset (adj.)
furda, furdo, furdo

thin (adj.)
goollo; huqqaa, huqqoo, huqqoo; qalla, qallo, qallo; become

This field
dirree kana

This Folder
ukaankaa kana

though (conj)
ta'u illee, ta'u

thousand separator
gargareessaa lakkoofsaa

tick marks
mallattoo tuqaa

tie (necktie)
karabaatii

Tile Vertically
daltuuli sarjaa

tiled windows
foddaalee daltuulame

Tilt and Swivel
olgadiifi asachii

time (for moving) n.
quftuma i

Time format
dhangii sa'aatii

time stamp
chaappaa sa'aatii

time(s) n.
yo; yoi; yeroo

timid, be v.
daafana nta; ceera rta

timidity n.
fokoo ni

tin (1 litre) n.
xaasaa ni (Amh.)

tin can n.
bibii ni

tingling (feeling) v.
qarqarsa'a soofta

tinkle v.
qilisa lifta; n. qileesa i

tired, be v.
dadhabba bda

tired, become v.
dhi'a dhiita

tiredness n.
sombaa ni

tissue paper
sooftii, arrigoo

title (book), headline
mata duree

title text
barruu mataduree

to accept, receive, take
fudhachuu

to accompany
faana deemuu

to accomplish
fiixaan baasuu, raaw'achuu

to acquire
argachuu, gonfachuu

to add, increase
dabaluu, eda'uu

to allow, permit
hayyamuu, eeyyamuu

to amputate
kutuu, muruu

to analyze
xiinxaluu, gamaaggamuu

to apologize
dhiifama gaafachuu

to appreciate
leellisuu, dinqisiifachuu

to arrange
sirreessuu, qopheessuu

to assemble
walitti dacha'uu, walga'uu

to avoid, inhibit
ittisuu, dhorkuu

to be able
danda'uu

to be born
dhalachuu

to be called
jedhamuu

to be glad
gammaduu

to be hungry
beela'uu

to be located
argamuu

to be next to
aanuu

to be sorry
gadduu, gaabbuu

to be suitable
mijaa'uu

to be thirsty
dheebochuu

to be tired
dadhabuu, bututuu

to be, to become
ta'uu

to believe
amanuu

to blow, pump
afuufuu

to borrow (and then return)
ergifachuu

to borrow (consumables)
liqeeffachuu

to calculate
herreguu

to cease, stop, halt
dhaabuu

to cheat, trick, deceive
gowoomsuu, mujaadaluu

to choose, vote
filuu, fo'uu

to circle, orbit
naanna'uu

to close, shut
cufuu

to come back, return
deebi'uu

to connect
walitti qabsiisuu

to conserve, protect
kunuunsuu

to contact, touch
tuquu

to continue
fufuu

to control
abboommachuu, to'achuu

to correct
sirreessuu

to create, invent
uumuu

to describe
ibsuu, addeessuu

to desire, wish
fedhuu, hawwuu

to destroy
barbadeessuu, balleessuu

to disagree
walitti bu'uu

to disappear
baduu

to dislike
jibbuu

to disobey, refuse
diduu

to dispose
gatuu

to encourage
jajjabeessuu

to examine
qorachuu

to explain
ibsuu

to fail, fall
kufuu

to farm, plough
qotuu

to fix, repair
suphuu

to forget, to neglect
irraanfachuu, dagachuu

to forgive
dhiifama gochuu

to frighten
sodaachiisuu

to get in, get on
seenuu

to get off
bu'uu

to give back, to return (a thing)
deebisuu

to give birth
dhaluu, da'uu

to grin, to smile
seequu, qummaaduu

to grow up
guddachuu

to guard, protect
eeguu

to harm, injure
miidhuu, hubuu

to harvest
kassabuu, sassaabuu

to imagine
yaaduu

to immigrate
godaanuu

to immunize
talaaluu

to imply, suggest
yaada dhiheessuu

to improve, modify
fooyyessuu

to include
dabaluu, of keessatti qabachuu

to influence
dhiibbaa uumuu

to inherit
dhaaluu

to inquire, ask
gaafachuu

to inspect
sakatta'uu, qorachuu, to'achuu

to inspire, motivate
kakaasuu

to interrupt
addaan kutuu

to intimidate
sossodaachiisuu, quuxessuu

to introduce (people to each other)
wal barsiisuu

to knock (on a door)
balbala rukutuu

to launder, wash clothes
miiccuu

to lay (something down)
ciibsuu

to leave, quit
dhiisuu

to lie, fib
kijibuu, sobuu

to like, love
jaalachuu

to loan, lend
liqeessuu, ergisuu

to lower, bring down
buusuu

to manufactor, produce
oomishuu

to measure, weigh
madaaluu, safaruu, lakkaa'uu

to meet, encounter
quunamuu

to memorize
yaadachuu

to multiply
baay'isuu

to nominate
eeruu

to notice, notify
beeksisuu

to oppress
cinqursuu, gad-qabuu

to optimize
fooyyessu

to organize
gurmeessuu, qixeessuu, gamteessuu

to plant, erect, establish
dhaabuu

to pollute
faaluu, areeruu

to practice
shaakaluu

to predict
raajuu, raaguu

to prepare
qopheessuu

to pretend
fakkeessuu

to put, place, store
kaa'uu

to remember
yaadachuu, qaabachuu

to satisfy
booharsuu, quubsuu

to sharpen
qaruu

to show, indicate
agarsiisuu

to signify, mean
agarsiisuu, mul'isuu

to slaughter
gorra'uu, qaluu

to sow seed, scatter
facaasuu

to spend the day
ooluu

to spend the night
buluu

to startle
birrachuu, wareeruu, dammaqsuu

to succeed
milkaa'uu

to support
deggeruu, utubuu, kibuu, gargaaruu

to surprise
dinqisiisuu

to surround
marsuu

to suspect
shakkuu

to swallow
liqimsu

to sweeten
mi'eessuu

to take (someone somewhere)
geessuu

to take care
eeggachuu

to talk, speak
dubbachuu, haasa'uu, baanuu, qaaquu

to threaten
doorsisuu, sodaachisuu, quuxessuu

to translate
hiikuu

to turn (in direction)
goruu

to turn (something)
garagaluu

to turn over, peddle
garagalchuu

to understand
hubachuu

to wake (someone) up
dammaqsuu

to wake up, be startled
dammaquu

to wake up, get up
ka'uu

to water (plants)
bishaan obaasuu

to whistle
fooricuu, siissuu, fooqqisuu, shawwisuu

toadstool n.
abbaa marqoo ni; marqoo ni; shoobaa ni

tobacco n.
sabala i; tamboo ni; bachoo ni; hobossa i

toddler n.
da'ima i

toddling n.
galifoo ni

together n.
shanacha i; wal; wol

toggle key
furtuu cehiinsaa

toilet room
manni fincaani

tolerance n.
obsa i; obsaa ni

tolerate v.
baadha baata; obsa obsita

tomato n.
nyanyaa ni (Swa.)

tomorrow n.
borii ni

tongue n.
arabba i

tonight n.
edana

tonsure n.
bantii ni

too (adv.)
ammalle

toolbar button
qabduu kamshaa

toolbar icon
sajoo kamshaa

tooth (teeth) n.
ilkaani; ma'eela i

toothbrush n.
rigaa ni

toothpaste
saamunaa ilkaanii

torment v.
gama gamta; makharsa sita; mudda muddita

torn, be v.
cita citta; tarsa'a saata

torrent n.
lollaa ni

tortoise n.
qocaa ni

totter v.
daaqa axxa; gatantara rta; leleqa lexxa

towards (prep)
gara

trachea n.
qooqee ni

track changes
jijjiirraa faanaa

tracked change
jijjiirraa faaname

trader n.
gurguraa naqaa

tradition n.
aadaa

trailer n.
gareetaa ni

traitor n.
kaadaa ni(Amh)

trample v.
dhiita, dhiitta; looba bda

tranquility n.
caqali ni

transaction
jiilfaannee (jijjiirama+walfaanu)

transfer v.
jijira ta; qayarama ta (Amh.)

transgress v.
takkaarfadha fatta

transition
cehumsa

translation
hiikkaa

translator n.
turjubaana i; afinaqii ni (Amh.)

transmission
tamsaasa

transparent, become v.
saamphala'a loofta; xaxxacha'a coofta

Transparency
iftooma

Transparent
ifaa

transportation
geejjiba

travel food n.
wareega; sinqii ni (Amh.)

traveler n.
ideemaa ni; ideemtuu ni

tread on v.
dhiita dhiitta

treat carefully v.
karkarsa sita

treat medically v.
walaana nta; medical treatment n. walaansa i

tree structure
caasaa muchaa

tree, wood
muka

tremble v.
holladha latta; hollachaa ni; reeqisa qifta, socoha coota;

trial, try out
yaalii

trigger n.
qaataa ni (Amh.)

tripod n.
gulichaa ni

trouble n.
adaaba i

trouble v.
dhiba dhibda; maassa sita

trouble, have v.
gaargala lta; bakaka katta; yaala lta

troubled, become v.
muddadha datta

troublemaker n.
jallaa ni; quufenyaa ni (Amh.); kakarii ni (Amh); karmura i

Troubleshoot
yakkiimuu(yakkii+himuu)

troubleshooting
rakkimiinsa

trough n.
gomboo ni; nannigaa ni

trousers n.
hidhaa ni; bolalee ni (Amh.)

truant n.
algala i

true (adv.)
qubo; dhugaa

true, real
dhugaa

TrueType font
bocquu dhugaa

truly (adv.)
dhugumaa

trumpet n.
magalata; xurumbaa ni (Amh.)

trumpet v.
maraasa sita

trunk (elephant) n.
oddoo ni; humbii

trypanosomiasis n.
(sleeping sickness) (camels) dhukaana i;

tsetse fly n.
kitaana i

Tuesday n.
gebaya diqqo; Maksenyo (Amh.)

tuft n. (of hair)
guutuu ni

turban (dark) n.
ruufa ti; (white) surree ni

turban n.
malakeena i

turn (take turn) v.
taraa ni (Amh.); marroo

turn back v.
rara rarta

turn over v.
gombisa bifta

turn, order
dabaree

turtle n.
qocaa ni

tweezers n.
baasaa ni

twenty n.
didama i

twice (adv.)
yo lama

twinkle v.
calalaqa laxxa

twisted, be v.
midhika dhitta; daba dabda; meeladha latta

two-dimensional
g-2 (gar-lamee)

type library
akaakuu mana kitaabaa

type, kind
gosa, akaakuu, sanyii

type..............
barreessi


Submit a Word(Jecha)