Thursday, October 28, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 38 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter Y.
yam
goodarree

yes
eeyee, ee

yet
hanga ammaatti, ammallee

year
waggaa, bara, ganna

yakka
kita

years
waggaawwan

yes!
ee'ee

yield
oomisha, horata, callaa, atootota

young
laccee

your
(possessive pron.) keessani, teessani; (sing.) kanke, tante; keeti, teet

yellow
booraa, keelloo

yogurt
itittuu

yuukha
yuutta

Y Value
gatii Y

yawn v.
amommadha matta ^K

year n.
waggaa ni; ganna; bara i; (the past year) barana ^

yesterday
kaleessa

young n.
ilmee ni

youth n.
ka'ima i; yarsuma i

yellow (adj.)
birtee

Yes To All
hundaaf yaa

yesterday n.
kale; kaleesa ni

yet (adv. + conj.)
ammalle

yield, product
callaa

you (pl., obj.)
isini

you (pl., subj.)
isin

you (pron.)
isan; (voc.) isii; si; atini; sii (dative); siini (ablative)

you (sing., obj.)
si, si'i

you (sing., subj.)
ati

young (animals/children) n.
lammacha i; lammootta i

young (thing) n.
cuqaa ni

youngster n.
agooroo ni; of animals or small children), (ijoollee agooro(

youngsters n.
yarsuma i

your (pron.)
kanke, tante, ke, te

your, yours (pl.)
keessan, keessani

your, yours (sing.)
kee

yourself (pron.)
ufi

yuuba, gadaamoojjii


Submit a Word(Jecha)