Friday, July 23, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 370 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter E.
E

e-mail
ergaa-e (ergi)

e-mail account
eenyummeessa ergaa-e

e-mail address
teesso e-e(teessoo ergaa-e)

e-mail box
sanduuqa ergaa-e

E-mail Harvester
makara dhaamsa-e (dh-e)

e-mail message
dhaamsa dhaamsa-e

e-mail server
kaadimaa ergaa-e

e-mail....................
ergaa

each
tokkoon tokkoon

each one n.
namuu ni

each other
wal, wali

eager
hawwii

eagle n. .
risaa ni

eak v.
dhimpha phita

ear
gurra

ear n.
gurra i; (of sheep) n. nyuura i

earlobe n.
nyabaa ni

earn v.
barradha ratta; tamaara rta (Amh.)

earnestly (adv.)
shonaani, sonaani

earring
gutichaa, lootii

earth
lafa, dachee

earth n.
biyyee ni; lafa ti

earthquake
kirkira lafaa

earthworm n.
dubriisa i

earwax n.
gurra i; guurii ni

east
baha

east n.
boroo ni

Easter
Faasiikaa

easy (adj. ) dhedhanno

easy, simple
salphaa

eat v.
nyaada ta; rumma rumta; well v. gaadha gaatta;

eather strap n.
seemsaa ni

eave behind v.
dida dadda; iraa gora; shaara rta (Amh.);

eave it!
laki!

eave quickly v.
xiilladhaaba bda

eave v.
ka'a kaata; keessaa ba'a baata; lakkisa kifta;

eavings n.
qaarmii ni (of grain)

echo
goowaa

echo n.
hogaa ni; echo v. giria sifta; qilisa lifta; n. qileesa i

echo..........................
bowwaa

economize v.
qusadha satta

economy
dinagdee

ecosystem
sirnakkoo

edge connector
kornyoo qaree

Edge lighting
ifa qarree

edge n.
edeeda i; raraatoo ni;; qarqara i; gombisa i; fitee ni; giraaba i;

edge..........................
qarree

Edit
gulaali

edit box
sanduuqa gulaallii

Edit Hyperlink
geessituu gulaali

Edit Picture
fakkaattii gulaali

Edit Series
walfaannee gulaali

Edit Text
barruu gulaali

Edit Trust
dhugeeffata gulaali

edit...........................
gulaali

editor
gulaalaa

editor.....................
gulaalaa

education, lesson
barumsa

eep away v.
simana nta

eep quiet!
xuphi!

eep separate v.
sima simta

eep silent v.
waada waadda

eep v.
hambisa bifta

effect
taafee

effect......................
galtee

effective group ID
W.E.gurmuu fulla'aa

effective user ID
W.E. fayyadamaa fulla'aa

effort
carraaqa

eft (side) n.
bitaa ni

eftovers n.
bu'aa ni; gaggaa ni

eg n.
miila i; (lower) n. manyee ni

egacy n.
dhaala ni

egg
hanqaaquu, buphaa, killee, okokkaa

egg n.
buuphaa ni, okokaani

egume n.
baqilaa ni (Amh.)

eight
saddeet

eight n. + adj.
sadeeti

eighth n.
sadeeteessoo ni

eighty
sadeettama

eighty n.
sadeetama

eisure n.
forfachaa ni; forfataa ni

ejaculate v.
naqa naxxa

elaba
i; lalleesa i; ree ni (both sheep and goats)

elastic, be v.
huruffaha foofta

elbow
ciqilee

elbow n.
ciqilee ni

elderly n.
(person) jaarsa i; jaartii ni (pi.) jaroollee ni jaroota ti

elect v.
kuradhaa dhoofta

election
filannoo, filmaata

electronic data interchange (edi)
waljijjiira deetaa elektiroonikii (wde)

electronic mail
ergata elektiroonikii (ergata-e)

electrostatic printer
maxxansa elektrostaatikii

element
maalimaa

elephant
arba

elephant n.
arba i; dannabaa ni; calf n. rodisa i

elite
eliitii

ellipsis
cita

elma
elmita

elope v.
hawasha wadda; heeruma mta

elopement n.
heeruma i

em dash
mursaa dheeraa

emaciated, become v.
haaladha latta

embankment n.
edeeda i; goobsoo ni

embarrass v.
ceersa sita; qaaneessa sita (Amh.); dhiba dhibda;

embarrassed, be
ceera, rta; luuxaha xoofta; luuxaha xoofta

embarrassing, do v.
faffaha faffoofta

embed
idaatii

embedded chart
taattoo idaatii

embedded hyperlink
geessituu ida'ame

embedded object
wanta ida'ame

emerge safely v.
qobadha batta

emon n.
loomii ni (Amh.)

emphasis
xiyyeefannaa

empty
duwwaa, adiyyoo

empty, be v.
barbadda'a doofta; ona onta; qullawa loofta;

emulation
akkeesaa

en dash
mursaa gabaabaa

Enable
dandeessisi

enable...................
dammaqsi

encircle v.
marsa sita

encircled, be
gingeesa sita

enclose
marsi

enclose..................
marsi

enclosure n.
gola ti; maraa ni; moonaa ni

Encoding
lakkaddeessuu

encrption.........
icciitessa

Encrypt
icciteessi

encrypt..................
icciitessi

encryption
icciteessuu

end
dhuma

END key
furtuu XUMURAA

end n.
mummee ni; v. mummaha moofta; mingaa ni; qitisuu ni; qota i;

End of File (EOF)
xumura faayilii (XF)

end part n.
eegee ni

End time
yeroo xumuraa

end user
fayyadamaa maayyii

end user license
hayyama fayyadamaa maayyii

end user...............
maamila ykn fayyadamaa

end v.
fita fitta

End-of-file (EOF)
xumura faayilaa (XF)

end........................
xumuri

endnote
ibsa dabalataa

endurance n.
obsa i; obsaa ni

endure v.
obsa, obsita

enemy n.
nyaapha i; siddii ni

energetic (adj.)
jabaa, jadbuu, jaboo; (pi.) jajjabaa

energy
jumna

Energy Star
urjii humnaa

engineer
maandisa

English
Ingilizii

ength n.
dalla i; hojjaa ni

engthwise (adj.)
dalla

Enhanced CD
BH guddate (baxxee hurmamaa guddate)

Enhanced Graphics Display
agarsiisa saxaatoo guddate (GSG)

enhanced keyboard
gabatee furtuu ida'ataa

enjoy v.
gammada madda

enlarge v.
hiifadha fatta

enmity n.
ormooma i

enormous n.
bachaa ni (Guji); waan guddoo

enough
ga'aa

enrollment
galmeessuu

ensete n.
qaancha i (Amh.); warqii

enslave v.
booji'a jita

enter
galchi

ENTER key
furtuu GALCHAA

enter v.
duuda; seena nta

enter.....................
galchi/ce'i

entertainment n.
kofalchiisaa ni

entire
guutuumaatti

Entire Network
cimdaa waamaraa

entrails n.
marumaani

entrance
balbala, seensaa

entrance n.
afaan

entrust v.
kenna kennita

entry
galfata

entry bar
kabala seensaa

entry............
galiinsa

entry....................
galfata

enumerate v.
to'adha atta

envelope
poostaa

envelope n.
postaa ni (Ital.)

envelope printer
maxansaa batergaa

Envelopes
batergaalee

environment
qeeyyaa

environment...
qeeyyaa

environmental protection
kunuunnsa naannoo

envy v.
qoxxisa xxifta; n. qoxxee ni; hinaafaa ni

eopard n.
qeeramsa i; qeeramsa guraacha; qeeroo

eper n.
qomaaxicha i; qomaaxitti ni

ephemeral fever (cattle) n.
buta i

Epiphany
Ayyaana cuuphaa

EPROM
kuufanno dubis qofa sagaanteeffamee kanhaqamuu (KDQSH)

eprosy n.
qomaxaa ni

EPS
EPS

equal
wal qixxee

equal n.
wadhakkaa ni; qixxee

Equal Sign
mallattoo qixxee

Equation Editor
gulaalaa qixxaatoo

Equation typesetting
barreessa qixxaatoo

era
bara

era n.
bara; jabanna i; hojjaa ni

erasable optical disk drive
ooftuu baxxee optikaala haqamaa

Erase
haqi

erase....................
haqi

erect v.
dhaaba dhaabda: (adj.) looko

erectness n.
huriisa i

ergamtuu
ni (pi.) ergamtoota ti

Ergonomic keyboard
gabatee furtuu ergonomiksiii

Ergonomics
ergonomiksii

ernel n.
firee ni (Amh.); kilee ni

erosene lamp n.
fanusa i (Amh.)

erosion
dhiqama biyyee

err v.
lufa lufta; wallaala lta

error
dogongora

error bars
kabalaa dogongoraa

error log
dogongora dilba

error message
dhaamsa dogongoraa

error, fault
balleessaa, dogoggora

erupt v.
farqadha qatta

ESC key
furtuu DHIISII

escape character
arfii cufiinsaa

escape code
jijjiirraa lakkaddaa

escape n.
baqa i; ba'iisa i; fitee ni; v. duraa ba'a baata; jalaa ba'a baata;

escort n.
waheela i

esophagus n.
liqimsaa ni

especially
keessattuu, keessattiyyuu, addatti, keessumattuu

esson n.
barnoota i; barsiisaa ni; tamaarii ni

establish v.
qubadha batta; teessisa sifta

esteem n.
saala i; v. saada saadda

et cetera
faa (suffix)

etter n.
dabdabee ni (Amh.); xalayaa (Oro.); tataabee ni (Amh.)

ettle n.
hibriiqa i

eucalyptus
baargamoo

eunuch n.
mureessa i

euphorbia n.
adama, harkeena; hangayyaa ni; finger euphorbia aanoo;

evade v.
duraa ba'a baata; jalaa ba'a baata

Evaluate
madaali

evaluate..............
madaali

evaluation
madaallii

evaporate v.
damfa fita

evaporation n.
aara i

evasion n.
miliqa i; baqa i

evasive (person) n.
mixixama i

evel (adj.)
diriira, diriirtu, diriiro

even
lie (suffixed to a noun.); even if when added to a verb

even if
when added to a verb

even if, even though
ado+lle

evening
galgala

evening n.
galgala i

event
mudata

event...................
ta'ii/mudata

ever v.
mida midda

every
hunda, mara,, cufa

every...................
kamuu

everybody
namuu

everybody n.
namuu ni

everyday
guyyuu, fardii

everything
hundumaa

everything n.
cufa ti; jiblaa ni (Amh.); jimla

evil (adj.)
hammaa, hamtuu, hammoo

evil (person) n.
gudaabee ni

evil eye n.
budaa ni; buda ti; dhora ti

evil spirit n.
jinnii ni (Amh.); shexaana i

evildoer n.
mookicha i; haraamticha i

Exactly
sirrumaan

exactly (adv.)
uma (suffix); qixxee

exaggerate v.
boonsa sita; wirsa sita; gumbisa fta

exam
qormaata, mallaggaa

examination n.
fatana i (Amh.); ilaalachaa ni

examine v.
ilaala lta; marmaara rta; midhaafadha fatta

example
fakkeenya

example n.
fakkeena i; falakeesa i; qota i; raraha i; roga i

exasperate v.
hifachiisa chiifta

exasperated, be v.
aara rta

excavate v.
qota qotta

excavation n.
qotii ni; qotiisa i

exceed v.
caala lta

excel v.
caala lta

excellent (adj.)
fullaa

except (prep.)
malee

except, without
malee

Exception
quxaala (qixaa ala)

exchange v.
gurgura rta; jijjira rta

excite v.
laaba laabda

excited, be v.
buraaqa raxxa; cokkisa kifta; mirqaana nata; rifadha fatta;

excitement n.
koqisa i; rifachaa ni

exclamation point
tuqaa raajefannoo

exclusive
ofiifoo

excrement
udaan, bobbaatii, huusoo

excreta n.
udaani

excused, be v.
dhiifama mta

executable program
sagantaa raawwatamu

execute
raawwadhu

execute..............
raawwadhu

execution
raawwii

exercise (classroom)
gilgaala

exercise book
dabtara, dabtarii

exhale v.
aara rta

exhaust v.
fita fitta; ijeesssa ijeefta

exhausted, be v.
mamarqama mta; dadhabba bda; gagaba bda

exist
jira

exist...................
jira

existence n.
adunyaa ni ; jira jirta

existing
jiraataa

exit
hulaa bahiisaa

exit....................
bahi

expand
baldhisi

expand (an outline)
baldhisi

Expand icon
sajoo baldhisi

expand memory board
gabatee kuufanno baldhisi

expand type
akaakuu baldhisi

expand v.
buupha phta;; tiibba'a boofta

expand...............
baldhisi

expansion slot
iddoo baldhinaa

expect v.
eega eedda

expectation n.
eegachaa ni

expensive
mi'aa, qaalii, wuddii

expert (about horses) n.
boquu ni

expert n.
fuundii ni (Swa.); ogeessa i

expert, intellectual
haqila, hayyuu

Explain
ibsi

explain v.
diideesa sita

explanation
ibsa

explode v.
dibbisa bifta; tokka'a kaata (Amh.)

exploded pie graph
caatoo bal'aa

exploiter n.
nyaatuu ni

explore
alooli

explore...............
alooli

explorer
aloolaa

explosion n.
billa i (Amh.); bombii ni; dibbeesa i; dibbiisaa ni; dibla liti

export
alergii

export...............
alergii

express installation
ijaarsa hatattamaa

express setup
qindeessa hatattamaa

express v.
maladha latta

expression
himannoo

expression.... ..
himannoo

extend
bal'isi

extend v.
diriirsa sita; unta untita

extended character set
gurmuu arfii baay'atee

extended selection
filmaata baay'ate

extension
dheertoo

extension.........
dheertoo

extensive, be v.
galma galmita

exterminate v.
rawachiisa chiifta

exterminated v.
raawadha watta

exterminated, be v.
dhuma dhumta

external
alaantoo

external command
ajaja alaantoo

external data
deetaa alaantoo

external hard disk
baxxee jabaa alaantoo

external reference formula
foormulaa irkoo alaantoo

external............
alaantoo

extinguish v.
dhaamfa fita

Extract
baasuu

extract..............
bittinsuu

extremity n.
fiixee ni

exult v.
faarsa sita

exzema, contagious n.
adarraa ni, a disease of cattle

ey n.
furraa ni (Amh.)

eye
ija

eye (swollen) n.
bokkoo ni

eye n.
ila ilti

eye socket n.
jeema i

eyeball
boolla ijaa

eyebrow
nyaara

eyeglasses
kalaa, fulee ijaa, maaxaxarii

eyeglasses n.
mititirii ni

eyelet n.
funaleessa i


Submit a Word(Jecha)