Friday, July 23, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 521 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter F.
F

faashikoo - flask

face
fuula

face down
gombisi

face down........
gombisi

face n.
fuula i

face up
ol gargalchi

face up...........
ol garagalchi

facing pages
fuula durduubaa

fact, reality
dhugaa, haqa

factory
warshaa

factory n.
fabrikaa ni (Ital.)

fade v.
xoolaga laadha

faeces n.
udaani

fail one's duty v.
babadeessa sita

fail v.
dhaba bda; baadha baatta; dhibaadha baatta; hanqadha qatta; jiga jidda

failure
dadhabbii

failure...........
kufaatii/dadhabbii

faint v.
gagaba bda: (adj.) coora i

fair (adj.)
culluu

faith n.
dhugeefachaa ni; amantii ni

faith, religion
amantii

fake v.
buxuula lta

falaxa
xxa (Amh.)

falcon n.
qoree ni

fall (season), autumn
arfaasaa

fall back
duubatti hafuu

fall back........
duubatti hafuu

fall forward
fuulduratii deemuu

fall v.
bua, buuta; qaari'a rita; jiga jidda; konkolada laata

falsify v.
jijjira rta

falter v.
silala ta

fame n.
gurra i

familiarity n.
geerumaa ni

family
maatii

family n.
warra i; warreena i

famine
beela

famine n.
beela ti

famous, popular
beekamaa, beekamtuu

Fan
hafarsaa

fan n.
hafarree ni

fan..............
hafarsaa

fan...................
hafaarsaa

fang n.
gaadee ni

FAQ
gaafilee yeroo hedduu gaafataman(GYHG)

far
fagoo

far (adv.)
fago (of time or space)

far away (adv. )
dhidhima i

farewell
nagaatti

farm
bakka qonnaa

farmer
qonnann bulaa, qonnann bultuu, qoteebulaa, qoteebultuu

farmer n.
gabbaree ni (Amh.)

farmland
lafa qonna

fart n.
shikee ni; dhuufa i; v. shikisa shikicca; koka kotta; dhuufa ta

Fast
saffisaa

fast v.
agaaba bda ni; burunto (Ital.)

fasten v.
fanissa nifta

fastened v.
xurifama mta

fasting
soomana, laamii

fasting n.
agabuu ni; xoomii ni (Amh.)

fat (adj.)
gabba, gabbo, gabbo; n. ( around the stomach) n. moora i;

fat (adj)
riidama, furdaa

fat, be v.
dhofaha foofta; dhodhofaha foofta; dhofoka fotta; kulalaha loofta

fatal error
dogongora cimaa

fatal error.....
dogoggora cimaa

fate, fortune, luck
hiree, carraa

father
abbaa

father n.
abbaa ni

fatherhood n.
abbooma i

fatigued (adj)
bututaa, bututuu

fatness n.
gabbina i

fatta; qunqumfadha
fatta; si'awa si'oofta; wacifa cifta

fatty (adj.)
cooma, coomtu

fault n.
yakka ni

favor (n)
galata

favorite
jaalatamaa

favorite..........
jaalatamaa

favorite............
jaalatamaa

Fax
faaksii

fax board
gabatee faaksii (elektiriika +xalaya)

fax machine
meeshaa faaksii

fax program
sagantaa faaksii

faxooroo

fayya
fayyita; fufuura ta; martaha toofta; ribaha boofta

fear
sodaa

fear n.
birraa ni; sooda; bokaraa ni; bokarfachaa ni; v. bokeefadha fatta;

fearful, be v.
na'a naata

fearlessness n.
jannooma i; jannuuma i

feather n.
koola i

feature
amala

feature............
amala

February (8th-Mar. 9)
Guraandhala

feeble (thing or person) n.
laacaa ni

feeble, be v.
mujuja mujujja; qodhabaha boofta; soonso'a soofta

feeble, become v.
qerebadha batta; n. animal qerebaa ni;

feebleness n.
lulama i; lulamaa ni

feed v.
gololca chita; soora rta

feedback
dubdeebii

feeding n.
golola i

feel better v.
bayanadha natta; miira miirta

feel unwell v.
golgolaha loofta

feelings n.
ribuu ni

female
dubartii, dhaltuu, naayaa, dhalaa

female connector
kornyoo simattuu

female donkey n.
bukee ni

fence
dallaa, kellaa, dhayii

fenugreek n.
fixoo ni

fermented, be v.
buka'a koofta

fertile place n
rifanoo ni

fertile, be v.
haawwoma mta; hosooba bda

fertilizer
xaa'oo

festival
jila

fetch v.
fuddha fuuta; fida fidda (Amh.); (water) v. dhaacha chita;

fetters n.
haabbaassa i (Amh.)

fever
gubaa, layidaa, qandhoo

fever n.
qandhoo ni

feverish, be v.
qandhadha dhatta

few
xinnoo, xiqqoo

few (adj.)
gari; saara i

field
dirree

field button
qabduu dirree

field code
lakkadda dirree

field definition
hiika dirree

field list
tarree dirree

field n.
obru; masaa ni (Amh.)

field name
maqaa dirree

field privilege
mirga dirree

field template
qajoojii dirree

field value
gatii dirree

FIFO special file
faaylii addaa DSDB (dura seenee dura bahaa)

fifty
shantama

fifty n.
shantama i

fig tree n.
odaa ni

fight n.
lolla i

figs (wild) n.
qilxaa ni

fila
filta; firfita fitta; foo'a ta; golla gollita; halagadha gatta

File
faayilii

file (metal) n.
shiifa; sofaa ni (Amh.); masagaba i (Amh.); moroda i (Amh.)

File access mode
haalata gahiinsa faayilii

File access permissions
hayyama gahiinsa faayilii

file allocation table (fat)
gabatee ramaddii faayilii (grf)

File and Folder Tasks
dalaga faayiliifi ukaankaa

file and print sharing
qoddannoo faayilaafi maxxansaa

File as
..tti faayileessi

file attribute
amala faayilii

file descriptor
ibsaa faayilii

file extension
dheertoo faayilii

file format
dhangii faayilii

file fragmentation
ciccita faayilii

File hierarchy
sadarkaa faayilii

file locking
saamsuu faayilii

file management
taliiga faayilii

file managment....
too'annoo faayilii

File name
maqaa faayilii

file offset
iddooda faayilii

file owner class
garee abbeentaa faayilii

file permission bits
laklamee hayyama faayilii

file pointer
qaree faayilii

file privilege
mirga faayilii

file recovery
baffata faayilii

file serial numbers
tartiiba lakkoofsa faayilii

file server
kaadima faayilii

file sharing
yagutooma faayilii

File size
hammamtaa faayilii

file status flags
alaabaa haalojii faayilii

file system
sirna faayilii

file times update
haaromsa yeroo faayilii

file type
akaakuu faayilii

file..............
faayila

file................
faayila

Filename
maqaa faayilii

Files of type
akaakuu faayileessaa

fill
guuti

fill a hole v.
suxa suxxa; duucha chita; guuta guutta; quubsa sita

Fill color
halluu guuti

Fill Effects
galtee guuti

fill v.
cubussa sita; (up) v. tinfa fita (for solids)

Filled Ellipse
luulloo guutamte

filled, be v.
conaha noofta; quufa fita

film n.
qooflraa ni

Filmstrip
qica fiilmii

filter
gingilchaa

Filter options
filannoo gingilchaa

filter v.
dhimbiiba bda; n. dhimbiiboo ni

filter....................
gingilchaa

filth n.
xurii ni

filthy (adj.)
xurawa, xurooftu, xurawo

filthy, be v.
kodhofaha foofta

final (thing) n.
qitisuu ni

final decision n.
mummee ni

final one n.
qutisuu ni

finally
xumuratti, dhumarratti

financial loss n.
kasaraa ni (Swa.)

Find
Barbaadi

Find File
Faayilii barbaadi

Find Next
Itti aanaa barbaadi

Find Now
Amma barbaadi

Find People
Namoota barbadi

Find Printer
Maxansaa barbaadi

find v.
arga gita; mullisa lifta

Find what
Maal barbaadu?

fine n.
gatiii ni; qitaatii ni (Amh.); qakhee ni

finger
quba

finger n.
quba i

fingernail
qeensa

fingernail n.
qeencha i

Finish
xumuri

finish (a case) v.
itti mura rta

finish v.
buufadha fatta; fita fitta; keessaa ba'a baata; mummaha moofta;

finished v.
laayyuu, to form the past perfect;

fire
ibidda, abidda

fire accident
balaa abidda

fire n.
ibidda i

firefly n.
bilituu ni

firesticks n.
uchuma ti

Firewall
dallawa cimdaa

firewood n.
qoraani

firing pin n.
qulaa ni

firm, be v.
bora borta

firm, forceful
jabaa, cimaa

first
jalqaba

First line indent
galumsa sarara jalqabaa

First Name
maqaa duraa

First page
fuula duraa

first thing n.
matooma i

first-born
angafa

first(ly) (adv.)
qara; tokkeesso

fish
qurxummi

fish n.
qurxummii ni

fist n.
tantoomoo ni; tantoomuu ni

Fit
taasisi

Fit text
barruu taassisi

Fit to
..itti taassisi

Fit to Window
foddaatti taassisi

five
shan

five n. (adj.)
shani

fix
suphi

fixed disk
baxxee dhaabii

fixed numeric format
unka lakkoofsa siranaa

fixed-layout table
gabatee tarree siranaa

fixed-length field
dirree dheerina siranaa

flag
alaabaa

flame n.
ibidda i; bobaha i

flap n.
gurra i

flash
balaqqee

flash v.
hanga'a gaata; ibsa sita

flashlight
baatirii harkaa, tirigii

flashlight n.
batterii ni (Eng.)

Flat file
faayilii baakkuu

Flat-Screen Color CRT Monitor
torgii CRT halluu argii diriiraa

flat-square monitor
torgii rogarfee diriiraa

flat, be v.
haffalaha loofta

flatten v.
looba bda; luceesa sita

flatulate v.
koka kotta; dhuufa ta

flay v.
dhubissa bifta

flea
tafkii

flea n.
taffii ni

flee
atiiluu, baqachuu

flee v.
fiiga fiidda; soka kita; xillisa sita

flesh n.
fooni; radduu ni

Flicker
liphsattuu

flicker v.
liphisa phifta

flight n.
baqa i; barrisaa ni; reebuu ni

Flip Horizontal
dalgata meelchi

Flip Vertical
olgata meelchi

floating
bololi'laa

floating graphic
saxaatoo bololi'aa

floating toolbar
kamshaa bololi'aa

flood
galoo, lolaa

flood v.
farqadha qatta; lollaha laata; n. lollaa ni

floor
afaala

floor, story
fooqii, darbii

floppy disk
baxxee laafaa

floppy disk controller
too'ataa baxxee laafaa

floppy disk drive
ooftuu baxxee laafaa

Floptical disk
baxxee filoptikii

Floptical drive
ooftuu filoptikii

flour n.
(wheat) duqe; burkii ni; (maize) boshee ni;

flour, powder
daakuu

flourish v.
sararfadha fatta

flow
yaa'insa

flow control
toowannaa yaa‹??insaa

flow v.
madda maddita; yaa'a yaata

flow.....................
yaa'iinsa

flowchart
taattoo yaa'aa

flower
abaaboo, daraaraa

flower(s) n.
daraaraa ni; obooraa ni

flush
walqixxeessuu

flush left
bitaan walqixxeessuu

flush right
mirgaan walqiixxeessuu

flutter v.
holladha latta

fly
tisiisa

fly n.
bokee ni; sorondiisa i; tiite ni; hiddaa ni

fly out v.
finiina nta

fly v.
barrisa rifta; xuyyuura rta

fly whisk n.
dhowwaa ni

flyer
xobbee

foal n.
(of donkey) bukura i

foam n.
hoomacha i

focus
xiyyeeffannoo

focus.................
xiyyeeffadhu

fodder n.
oka'a i

foetus n.
rimaha i; rimaya i

fog
hurrii, qayyoota

fog n.
hurii ni

foggy, be v.
huraha roofta

foggy, become v.
hurantaha toofta

folder
ukaankaa

folder icon
sajoo ukaankaa

Folder List
tarree ukaankaa

Folder Name
maqaa ukaankaa

folder...............
qabee

folklore
afoola

follow
hordofuu, duukaa bu'uu

follow closely v.
himaana nta

Follow Up
hordofi

follow v.
boona nta; hordooffa fta; reeba bda

following (prep.)
gula

font
bocquu

font box
sanduuqa bocquu

font cartridge
kartiriijii bocquu

font color
haalluu bocquu

font color..........
halluu bocquu

font family
maatii bocquu

font metric
guddina bocquu

font name
maqaa bocquu

Font size
hagamtaa bocquu

font size box
sanduuqa hagamtaa bocquu

font smoothing
bocquu boseessuu

font style
haalata bocquu

font substitution
bakkabu‹??insa bocquu

font.................
bocquu

food
nyaata

food n.
sagalee ni, anqarsa ni (first food given to a newborn baby);

food poisoning
summaa'u nyaata

fool n.
daallee ni; monyii ni (Amh.); gadareesa i; roodaa ni

foolish
gowwaa, jiitoo, sephaa, daalee, dedhee, roodaa

foolish (adj.)
gowwa

foot and mouth disease n.
gaandilee ni; oyallee ni

foot n.
miila i

foot of mountain n.
wadaa ni

foot print
ejjata

foot, leg
miilla

football (soccer)
kubbaa miillaa

footer
jalaantoo

footer...............
jaaantoo

footnote
miiljalee

footprint n.
faana ti

for
fi (suffix)

for instance
faa (suffix)

for reason that (conj.)
qooda+fi

for rent (adj)
kireeffamu

for you
sii (dative)

forbid v.
dhoqqa dhowwita; dhowwarta dhorta

forbidden
dhorkaa

force
humna, anniisaa, giidoo

force v.
gibirsa siifta; sulcha chita; ukuma mita (Amh.); xixa xixxa;

ford n.
malkaa ni

forearm n.
dhundhumoo ni; irree ni

forecast v.
faga fadda

forecasting
hoodimee

forefather n.
abbaaboo ni

Foreground
fulduree

foreground process group
gurmuu hojii fuullataa

foreground process group ID
W.E. gurmuu hojii fuullataa

foreground.......
fuulduree

forehead
adda

forehead n.
adda iti

foreign
kan bakkee, alaa

foreigner n.
ferenji ni (Amh.);

foreleg n.
harka i; irree ni

foresee v.
faga fadda; raaga raadda

foreskin n.
qolofa i

forest
bosona, caakkaa, riibaa

forest n.
(dense) bassa i; cakka i (Amh.); danqaraa, raasaa.

forestall v.
firisa rifta

foretell v.
raaga raadda

forget v.
coora coorta; irranfadha fatta

forgetful, be v.
wagaggaha goofta

forgive v.
araraama mta

forgiveness n.
bojuu ni

fork
shukkaa

fork n.
kaaraa; dhanquu ni; for eating shuka i

fork v.
bargafadha fatta

forked n.
kabeeloo ni

form
unka

form (good) n.
foormii ni (Ital.)

form (paper)
uunkaa

form control
toowattuu unkaa

form feed
soorachiisa unkaa

form field
dirree unkaa

Form name
maqaa unkaa

form properties
amala unkaa

Form view
mul'annoo unkaa

form............
unka

form.................
unkaa

Format
dhangii

Format bar
kabala dhangii

Format Cells
maadhee dhangii

Formatted text
barruu dhangi'ame

Formatting
dhangeessuu

formatting buttons
qabduu dhangii

Formatting toolbar
kabalmeeshaa dhangii

formerly
yeroo darbe

formerly (adv.)
qara

Forms
unkaalee

formula
foormulaa

formula bar
kabala foormulaa

fortify v.
dhikissa sita

fortunate (adj.)
badhaadha, badhaatu, badhaadha; milkawa koofta

fortune n.
dhaacii ni; gaara i; milkii ni; kaayoo ni; ayaana i

forty
afurtama

Forward
dabarsi

forward slash
haxaaroo duurataa

forward v.
erga gita

foster (parent) n.
gayya ni

foul
smelling n. burantaa ni

foundation n.
hunda i; yayyaba i

four
afur

four n. (adj.)
abraanu, afuri

four-headed arrow
xiyya arfakuu

foursome n.
abraanuu

fourth n. (adj.)
abreesso, afreesso

fox n.
gedala ti; bat eared maddaa ni

fraction
entaa

fractional numbers
lakkoofsa entaa

fractured v.
busuqa suxxa

fragile (adj.)
happhi; qafiifa

fragrance n.
ulaa ni

fragrant, be v.
urga'a goofta

frail (adj.)
happhi; qafiifa

frail, be v.
wintaha toofta

frame
goodayyaa

frame (wicker) n.
manoo ni

frame..........
goodayyaa

frameset
hirama goodayyaa

frameset.....
hirama goodayyaa

framework
goodayyaa bu'uuraa

francolin n.
caaqarrii ni; gororii ni; cuuquruu ni

frantic, be v.
wareera rta

fraud n.
sosobachaa ni

free
bilisa

free disk space
iddoo duwwaa baxxee

free memory
kuufannoo jiru

Free Stuff
waan tolaa

free v.
hiika hitta

freed, be v.
baafama mta

freedom n.
(Orom.) bilisumaa ni; balchumaa; ba'iisa i; dhiifama i; dhiisama i

freedom, liberty
bilisummaa, walabummaa

freeform
unka akka feetee

freeware
mosajjii tolaa

freeze
dhaabi

frequency
ammamtaa

frequency n.
guddina i

frequency....
ammamtaa

frequent
yerroo hedduu

frequently asked questions
gaafilee yeroo hedduu gaafataman (gyhg)

fresh (adj.)
qabana, qabantu, qabana; qabanawwwa, qabanooftu, qabana'o

fresh (food)
o'aa

fresh (thing) n.
kachuu ni

fresh, be v.
bosoona nta; faltaha toofta

freshness n.
qabana nti

friction feed
iccimaan nyaaccisuu

Friday
jimaata

Friday n.
arbii ni

friend
hiriyaa, iriyaa, saahiba, fira, michuu

friend n.
fira i; garayyuu ni; tolaa ni; toltuu ni

friendly name
maqaa matayyaa

friends
hiriyoota

fright n.
gugachaa ni; murgama i; sodaa ni; umna i

frighten v.
lubbeessa sita ; naasisa sifta; rifachiisa chiifta; sodaachisa chifta;

frightened, be v.
cicha cichita; murgama mta; rifadha fatta

frisk v.
garmaama mta

frog
fattee

frog n.
raacha i

frolic v.
garmaama m nita; sambaaba bda

from
irra, biraa

from (prep.)
haga

from above (prep.)
irraa

From File
faayiliirraa

From Left
bitaarraa

From text
barruurraa

From Top
gubbarraa

from what place?
garami?

from where?
me?

from............
..rraa

front
fuullee, fuldura

front end
sagantaa asaanaa

front n.
fuula i

front room n.
badaa ni

FrontPage Server Extensions
kaadima fuula duraa dabalama

froth n.
hoomacha i

fruit
fuduraa

fruit n.
midhaani

fry v.
kalankalla lta

frying pan
maxabashaa, kalaankaltu

FTP
FTP

fulfill v.
guuta guutta

fulfilled v.
laayyuu, to form the past perfect

full
guutuu, mijuu

full (adj.)
mijuu; xili

full bleed
fulla‹??aa

full page display
agarsissa fuula guutuu

Full screen
argii guutuu

full screen editor
gulaalaa argii guutuu

full travel keyboard
furtuu gabatee deemsa guutuu

fumigate v.
qoraasa raafta

fun
gammachuu, qoosaa, tapha

function
dalaga

function key
furtuu dalagaa

function poorly v. (caus.)
moosa sita

funeral
sirna awwaalaa

fungus n.
marqoo ni

funnel n.
dhimbiiboo ni

fur n.
rifeensa i

furda, furdo, furdo

furrow n.
boii ni

fuser wand
baqsituu halluu maxxansaa

future
fuulduratti, durana, yeroo dhufu

future (adv.)
egeri; eegee ni; in the takaa tana

fuzz n.
biilaa ni


Submit a Word(Jecha)