Friday, July 23, 2021

No posts to display

Maxxansaalee haaraa

There are currently 350 Words(Jechoota) in this directory beginning with the letter H.
H

haafaa
ni (Swa.); hooloo ni; qataaraa ni; xaaxaa ni; raraha i; sababba i

habit
bartee, barmaata

habit n.
amala i

habitat
bidoollee

hack v.
kaakkisa kifta

Hacker
hatuxxee

haemorrhoids
qormaddee ni

hafura baafadha
atta (Orom.); rafa rafta

hair
rifeensa

hair n.
refeensa I; body hair bunjii ni; dabassaa; (curly) n. martii ni;

hairpin bend n.
sokharee ni

hairstyle n.
mataa ni; (ceremonial) guduruu ni

hairy, be v.
qiicha'a choofta

half
walakkaa, tokko lamaffaa

half n.
wahakkaa ni; quntaa ni; qumtaa ni (Amh.)

hall
galma

halter v.
faxoora rta (cover the face); n. fuuloo ni; noonioo ni; noonoo ni;

hammer n.
burisa i; madoshaa; v. tuma tumta

hand
harkka, gana

hand n.
harka i

handcart n.
gaarii ni; konyee ni

handheld
ganee

handkerchief n.
maharaabii ni (Swa.); maraabii ni; bututuu ni

handle
n. karaara i; fannoo ni; (of axe) suka keeti

Handler
waa'ilaa

handout
hirtaa

handsome
shaggaa, bareedaa, miidhagaa

handsome (adj.)
midhaaga dhaadha; n. qalaamaa ni

handwriting
barkuu

Hang Up
cufi

hang v.
fanissa nifta; fanifadha fatta; raraha raata

hanging indent
galumsa fannoo

happen v.
ta'a taata

happiness n.
nagaa nageeni; nagaya; qilixama i; qilixamsuu ni

happy
gammadaa

happy, be v.
buraaqa raaxxa; gammada madda; qilixama mta

harass v.
gaalla lta

harassment
cinqursaa, roorroo

harcaha
caata; facaha caata;

hard (thing) n.
siidaa ni

hard disk
baxxee jabaa

hard disk space
iddoo baxxee jabaa

Hard hyphen
murtoo guddaa

Hard page break
fuula geeddartuu hindeebinee

Hard return
deebii

hard, be v.
qulmuuda dda; sibra brita

hardcopy
jalteenya

harden v.
sibrisiisa siifta

hare n.
hileensa i

harkeena

harm n.
eebee ni

harmed, be v.
elaha loofta

harsh (voice v.
hichinnawa noofta

hartebeest n.
qorkee ni

harvest
makara

harvest v.
mura murta; muradha ratta; n. mura i; muransa i

hasten v.
aariifadha fatta; arreeda dda

hat n.
koofiaa ni

hat, cap
kooffiyyaa, qoobii

hate v.
burungaha goofta; baga badda

have plenty v.
badhaadha dhaatta

have v.
qaba qabda

have v. didaha
doofta

have young v.
latta latta

hawk n.
qoree ni

hay
hookaa

haze n.
aara, i; qayoo ni; qayoota

he
inni

head (body part)
mataa

head arm
dubbarsituu

head n.
mataa ni; dhamna i

headache
mataa boo

headache v.
bowwafadha fatta

headband n.
sabatta i

header
irraantoo

header..............
irraantoo

heading
mataduree

heading style
akkaataa mataduree

headrest n.
boraatii ni

headscarf n.
shashii ni (Amh.); hagoogoo ni

health
fayyaa

health center
bufata fayya

health n.
furfuura i; meela i; fayyaa ni; nagaa nageeni; nagaya

health worker n.
hakimii ni (amh.)

healthful v.
sifaa ni; sifeesaa ni

healthy
fayyaaleessa, fayyaaleettii

healthy (adj.)
baara, baartu, baara (pi.) babbaaro; doti; moosanee; mooti

healthy, be v.
daada daadda; wardaha deeta; budulaha loofta; carfa'a;

heap
guchoo

heap (n)
tuullaa

heap n.
tuulaa ni; up v. tuula lta

hear v.
dhagaha geetta

heart
onnee

heartbeat
rukuttaa onnee

heartburn
singiggoo

heartburn n.
bardhaddee ni

hearthstone n.
sunsuma i

heat v.
bulussa sita; owwisa fta; koosa sita

heat, be in v.
daarima mta; n. daarima i

heavens n.
waaqa i; aaga

heavy
ulfaataa

heavy (adj.)
gabba, gabbo, gabbo; ulfa, ulfo, ulfo

heavy (tall and heavy) n.
albuu ni

heavy, be v.
kulalaha loofta

heavy, become v.
bamma mita ; tiibba'a booftaa

hedge n.
dallaha i

heel n.
hirba i

heifer n.
goroomsa i; raadda di; (pi.) raaaddowaani

height
hojjaa, dheerina

Help
gargaarsa

help (n)
gargaarsa, deggersa, hirpha

Help and Support
gargarsafi deeggarsa

help button
qabduu gargaarsaa

Help File
fayilii gargaarsaa

help index
kasaa gargaarsaa

help n.
bu'aa ni; hirkoo ni; kililla ta; qarqaara rta;

help topic
mataduree gargaarsa

help, a call for help n.
arreesa i, gargarsa i

help, need of v.
lubbaha boofta

helper n.
qadadduu ni; qadaddicha i; waheela i

helpful
gargaaraa

helpful (adj.)
naaso; (thing) n. doobla i

hem v.
gooda goodda; n. xiyyoo ni

hen
lukku, handaaqqoo

hen n.
lukuu ni

henceforth
amma irraa qabee, gara fulduraatti

henceforth, from now on (adv.)
armaa

her (obj.)
ishee, isee, ishii, isii

her, hers (possesive)
ishee, isee, ishii, isii

herb n.
buyyoo ni

herd n.
looni; v. tissa sita

herding n.
tika i

here
addana, asi

here (adv.)
arma; garana

heritage n.
dhaala ni

hermaphrodite n.
xapheenoo ni

hernia n.
quuqaa ni

hero
goota

herself (pron.)
ufi

Hertz (Hz)
Herzii (Hz)

hesitate v.
tura turta

Hexadecimal
kudhaja‹??ee

Hibernate
riphi

hiccup v.
gurbadha batta; hirqifadha fatta

hidden
dhokataa

Hidden code
lakkaddaa dhokataa

Hidden file
faayilii dhokataa

hidden n.
dukoo ni

hidden text
barruu dhokataa

Hide
dhoksi

Hide Detail
lixxaa dhoksi

Hide Details
liixxaa dhoksi

hide n.
(of young animal) tolee ni; gogga ni; (of camel) gubla i

hide oneself v.
ripha phta; dhokadha tta

hide v.
baafadha fatta; balleefadha fatta; dhofadha fatta;

hideout n.
da'oo ni; kaabii ni (Amh)

hiding place n.
mandhee ni; suuqa i

hierarchical director
galeeloo sadarkaawa

hierarchical selection
filmata sadarkaawa

high
ol'aanaa

high (adj.)
dheera

High density
rukkina cimaa

high priority
dursa ol‹??aanaa

high resolution
rukkaa gudaa

high-low lines
sarogadii

higher (adj.)
gararroo

highland
baddaa

highlands n.
baddaa ni

highlight
shoola

highlighted command
ajaja shoolame

highlighter
shoolaa

hiika
hitta

hijacker.........
butaa

hill
tulluu, gaara, daabbaa

hill n.
kobbee ni; kooba; (small) kubii ni; gaara i; tulluu ni; carii ni

hilly
gaareen baayyee qaba

hilt n.
karoora i

him
isa

himself (pron.)
ufi

hin, become v.
haaladha latta; qerebadha batta; xaxxacha'a choofta

hinder v.
dhowwa dhowwita; dhowwarta dhorta

hindrance n.
dallamsaa i; gufuu ni; gugufaa ni

hings n.
miha i

hinness n.
gandii ni; gandisaa ni; huqquu ni

Hinting
qallisuu

hip
tafa, luqqeettuu

hip n.
(of animals) mogolee ni; luqeetuu ni

hippopotamus n.
roophii ni

Hiragana
Hiragana

hird n.+ adj.
sadeeni

hire v.
qatara rta (Amh.)

hirst n.
dheebuu ni

hirst v.
(livestock only) saldaqa daxxa; dheeboodha boota; laphisa phifta

hirty n.
sodooma i

his
saa, isaa

his (one) (pron.)
tuni; tunini; kuni; kunini; kama tama

his (pron.)
kuni; tuni; kunini; tunini; (accus.) tana (fern.); kana (masc.)

hiss v.
shifisa fifta; shifisiisa siifta

histle n.
sokoruu ni

history
seenaa

history, story
seenaa

hit
imaltuu

hit v.
dha'a dhoofta; tuqa tuxxa

hive
gaagura

hoarse, be v
hichinnawa noofta

hobble n.
gaadi nin.

hoe
doomaa

hoe n.
qottoo obruu: jembe

hold
turi

hold back v.
gunufadha fatta

hold down a button
qabduu gaqqabi

hold tightly v.
birdifadha fatta

hold v.
hidha hiita; qadhaba bda; tindhisa dhifta

holder n.
(wicker frame to hold a water container) cancala i

holding n.
qaftuma i

hole
uraa, qaawwaa

hole n.
boola i; bohaa ni; boroqa i ; qaa'a i; have qaawa qoofta

holiday
ayyaana

holla
hollita; boolaa loofta; facanaha noofta; n. urachaa ni; urata i

hollow n.
kakalawee ni; kiliwee ni; komoora i; qaa'a i;

hollow v. make facaneessa
sita; dhaamaha moofta;

holy (adj.)
qulqulloo

holy (man) n.
reedimeessa i

home
ka'umsa

home directory
galeeloo manataa

HOME key
furtuu MANATAA

home page
fuula manata saphaphuu

home phone
bilbila manaa

Homepage
manata saphaphuu

homework
hojii mana

homosexual n.
midiisa i

hone v.
qara qarta; qara'a raata

honest
amanamaa, kan dhugaa dubbatu

honestly (adv.)
dhugumaa

honesty n.
dansuma ti

honey
damma

honey beer n.
daadhii ni; xajjii ni (Amh.)

honey n.
daamma i; daamuu ni; nadhii ni; xuunnalee ni

honeybee n.
kiniisa i

honeycomb n.
riga i

hong n.
dhi'ee ni; haadimuu ni

honor n.
saala i

honor, respect
kabajaa, ulfina, tabaroo

hoof n.
kotee ni; qeencha i

hook n.
fannoo ni

hooked stick n.
hookoo ni

hoop n.
gaangoo ni

hope
abdii

hope for v. abda
abdita

hope n.
bagga i; v. dhabadha batta

hopeless (situation) n.
giwwee ni

hori
ni

horizontal
surdala

horizontal scroll
marfata sardalaa

horizontal scroll bar
kabala marfata sardalaa

horn
gaafa, gaanfa

horn (hooked) n.
ogoraa ni; goraa ni

horn (of buffalo) n.
kolbaa ni; gaafa i; (rhinoceros) dheekii ni

horn n.
qoraati ni; (small) qilxiphee ni; ogoraa; ragaada i; (many) shilkii ni

hornbill (ground) n.
humoo ni; qottoo ni

horns n.
saaloo ni

horra
horta; ribeessa sita; sabaaqa baaxxa; taaba taabda

horrible
qaxaxii, rifachiisaa, balaa'amaa

horse
farda

horse cart
gaarii

horse expert n.
boquu ni

horse n.
farda i; (pi.) fardoollee ni; maca i

hose (pron.)
kuni; tuni; kunini; tunini

hose n.
tubboo ni

hospital
hospitaala

hospital n.
mana hakimii

host
afeertuu

host name
maqaa afeertuu

hot
o'aa, bulluqaa

hot, feel v.
fuura rta

hotel
hoteela

hotel n.
albergoo ni (Ital.)

hotkey
ariingaa

houghts n.
ribuu ni

hour
sa'aatii

hour format
dhangii sa'aatii

hour n.
sa'atii ni (Amh.)

hourglass
bishaatii

hourly
sa'atii sa'atiidhaan

housand n.
kuma i

house
mana, waxee

house n.
mana i

household group n.
qaballee ni (Amh.)

housewife
haadha manaa

housewife (untidy) n.
bosaha i; adayyuu ni

how
akkam

how (adv., conj.)
akka

how (rel. pron.)
akkamitti

how?
akkami

howl v.
yuusa fta

hread n.
kirii ni; lilaana i

hreat n.
dhangaa ni; farroo ni

hreaten v.
aggadha gatta; dorsisa sifta; farrifadha fatta; sodaachisa chifta

hree n.
sadi; sadeeni

hresh v.
bonkisa sita (Amh.); baasa sita

hreshing floor n.
oobdii ni (Amh.)

hroat n.
gomaraa ni; liqimsaa ni; lubbuu ni; qooqee ni; hookoo ni

hrob v.
dhawwa dhoofta; dhudhukadha katta; n. dhudhukachaa ni

hrough (prep.)
keessa, ke

hrow away v.
gata gatta; foonkolcha chita; dabarsa sita; hadarsa sita

hrow v.
darba bita; finiinsa sita; hadha daata

hrust v.
hulfa fita

HTML
HTML

HTML file
faayilii HTML

HTML tag
iyyaatoo HTML

HTTP
HTTP

http://archive.org/details/englishboranaworOOsteg

hubadha
batta; qorqoradha ratta

huddled v.
qondhofadha fatta

Hue
halluutoo

hum v.
burisa rifta

human n.
nama i

humid, moist, wet
jiidhaa

humiliated, be v.
dhokadha katta

humor
qoosaa, baacoo

hump n.
dalluu ni; goboo; roga i

hunchback n.
farra i

hunched
v. korophaha phoofta; xuupha'a phoofta

hunder n.
dibbeesa I; dibbiisaa ni; mandia ita; n. mandiaa ni; mandiisuu ni

hundred
dhibba

hundred n.
dhibba i

hung, be v.
raraha raata

hunger n.
beela ti; garacha i

hungry
beela'aa

hungry, be v.
buudhaha dhoofta; laphisa phifta

hunt v.
(for food) kola kolta; hadha daata

hunting n.
moo ni

hurl v.
furgugaha goofta

hurricane n.
hobombolatii ni

hurry v.
arreeda dda; fulaaha laata; kuunka kita; kuunka kita;

husband
abbaa manaa, dhirsa, jaarsa

husk n.
balkii ni; galaba ni; qola; hoofee ni

hut
godoo, hoxxee

hut n.
hoosa i

hyaena
warab-esa

hyena
waraabessa

hyena n.
waraabeesa i; darafeesa i

hyperlink
geessituu

hyperlink address
teesso geessituu

hyperlink.................
geessituu

hyphen
murfi

hyphenation
murfisa

hypocrisy n.
sosobachaa ni; sosoba i; v. ukhukuba bda; akabsadha satta;

hypocrite
farangagaa, oftuulaa, oftuultuu, boogganaa, booggantuu, ofjajaa, ofjajjuu


Submit a Word(Jecha)